Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 136 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní nástroje ochrany lesa a jejich uplatňování v praxi
Kuběnová, Gabriela ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Sobotka, Michal (oponent)
česky Mnozí lesní hospodáři umísťují těžby v objemech, které ani zdaleka nedosahují hospodářsky optimálních těžebních možností. Proklamovaným důvodem tohoto postupu je nejčastěji snaha o přírodě blízké hospodářské způsoby, přirozenou obnovu porostů apod. Tzv. ekologické iniciativy považují za dobré takové hospodaření, jehož znakem je návrat ke stabilním přirozeným ekosystémům se současným přehlížením ekonomické přiměřenosti opatření. Není asi nutno zdůrazňovat, že rozdílná úroveň legislativních omezení má zásadní ekonomické důsledky, a to buď na výši tržeb (výše těžby) nebo na výši nákladů. Vlastníci ve státech s vysokou mírou regulace se tak mohou dostat do nekonkurenceschopného postavení, což se projevuje např. ve zvyšujícím se množství dřeva přepravovaného na velké vzdálenosti, což má další ekonomické, ale i ekologické důsledky např. zatěžování životního prostředí v průběhu dálkové přepravy zboží, na vhodné umístění využívaných zpracovatelských kapacit aj.
Alternativní zdroje energie a jejich právní úprava v kontextu českého a komunitárního práva
Walas, Patrik ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Alternativní zdroje energie a jejich právní úprava v kontextu českého a komunitárního práva Smyslem mé práce je rozebrat alternativní neboli obnovitelné zdroje energie. Cílem práce je prozkoumat právní pozadí obnovitelných zdrojů energie v právu Evropské unie a v českém právu. Obnovitelné zdroje energie jsou podstatným nástrojem, jak se vypořádat s takovými výzvami jako ochrana životního prostředí, klimatické změny a energetická bezpečnost. Autor ukazuje význam systémů podpor a současný vývoj solární energie v České republice. Práce tvoří pět kapitol, každá se zabývá jinými aspekty obnovitelných zdrojů energie. První kapitola je úvodní a pojednává o obecném úvodu k obnovitelným zdrojům energie. Kapitola se dělí na dvě části. První část se zaměřuje na obecný popis zdrojů energie a může být rozdělena na obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Tato část také popisuje obecné výhody a nevýhody využití obnovitelných zdrojů energie. Druhá část zkoumá současné využití biopaliv a využití obnovitelných zdrojů energie k výrobě elektřiny v Evropské unii a České republice. Kapitola dvě zkoumá právní pozadí obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii. Kapitola je rozdělena na části zkoumající primární právo, koncepční nástroje a sekundární právo. Tato část práce prozkoumává vývoj práva obnovitelných zdrojů energie v...
Ochrana mezinárodních vodních toků
Janoščíková, Markéta ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Ochrana mezinárodních vodních toků Cílem mé práce bylo analyzovat současný stav ochrany mezinárodních vodních toků, a to z pohledu mezinárodněprávní úpravy, evropského práva a české vnitrostátní úpravy. Přestože lze ochranu mezinárodních vodních toků označit za jeden z nezávažnějších problémů současné společnosti, není toto téma českou literaturou prozatím detailněji zpracováno. Práce se skládá ze čtyř kapitol, které jsou dále rozčleněny do oddílů a pododdílů. Kapitola první se zaobírá mezinárodním obyčejovým právem (především principem spravedlivého užívání a povinností prevence), mezinárodním právem smluvním (globálními a regionálními smlouvami včetně právně nezávazných dokumentů) a dále rozebírá rovněž mezinárodní spory, které měly na vývoj ochrany vodních toků nejvýraznější vliv. V minulosti se mezinárodní ochrana soustředila především na rozdělení užitku z vodních toků, zatímco dnes se těžiště úpravy přesunulo k ochraně vodních toků a ke snaze omezit jejich znečišťování. Druhá kapitola analyzuje regionální spolupráci, na které se podílí Česká republika. Především jsem se zaměřila na multilaterální spolupráci České republiky při správě a ochraně povodí řek Labe, Dunaje a Odry. Tuto regionální spolupráci hodnotím jako zcela stěžejní pro ochranu mezinárodních vodních toků. Třetí kapitola se...
Energetické právo a ochrana životního prostředí
Vohnoutová, Alena ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Shrnutí Záměrem mé diplomové práce je utvořit ucelený přehled o energetickém právu a zejména pak zaměřit se na jeho vztah k životnímu prostředí. To se týká zejména jednotlivých obnovitelných zdrojů a jejich podpory, výstavby zařízení tyto zdroje využívající a jejich vlivu na životní prostředí. V neposlední řadě pak v jednotlivých kapitolách upozorňuji na nedávné nebo očekávané novelizace relevantních právních předpisů. V první kapitole rozděluji jednotlivé zdroje energie na fosilní, jaderné a obnovitelné. Kromě jejich základní charakteristiky se dále zabývám tím, kolik let ještě zásoby konvenčních zdrojů lidstvu vydrží, a zároveň jak neblahý je účinek jejich těžby a zpracování na životní prostředí. Na základě klasifikace uvedené v zákoně o podpoře obnovitelných zdrojů dále člením obnovitelné zdroje na větrnou energii, energii vody a slunečního záření, geotermální energii a energii biomasy a bioplynu. Posuzuji jejich přínosy, ale i neblahé vlivy na životní prostředí. V každé podkapitole je rovněž věnována část, která se zabývá potenciálem jednotlivých zdrojů v České republice. Protože česká legislativa energetického práva je ovlivňována jak mezinárodním, tak i evropským právem, věnuji další kapitolu právě jim. V oblasti mezinárodního práva se však nejčastěji jedná pouze o soft law, ve většině případů ani...
Právní režim nakládání s komunálním odpadem
Sádlo, Jan ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Drobník, Jaroslav (oponent)
Právní režim nakládání s komunálním odpadem V úvodu této práce o právním režimu nakládání s komunálním odpadem seznamuji pro lepší představu čtenáře s věcnými aspekty komunálního odpadu, zejména jeho produkovaném množství a způsoby, kterými se s ním nakládá, včetně limitů, kterých se má u jednotlivých způsobů nakládání s komunálním odpadem dosáhnout. Tomu, jakým způsobem by se dalo dosažení limitů zajistit, se věnuji v kapitole o nakládání s vybranými složkami komunálního odpadu. Porovnávám zejména odpady z obalů, s nimiž nakládáme vzorově, a biologicky rozložitelný komunální odpad, množstevně významnou složku komunálního odpadu, kde to tak dobře nejde. I proto, že o odpady z plastů a dalších obalů je mnohem větší zájem, jelikož se dají znovu použít ve výrobním procesu. Další část práce je zaměřena na právní úpravu odpadového hospodářství. Začíná unijní úpravou, výchozí pro členské státy. Česká právní úprava je s unijní v souladu, zákon o odpadech byl i tak připravován. Rozpor najdeme u pojmu komunální odpad v zákoně o odpadech. Zatímco Katalog odpadů má komunální odpad definován stejně jako je tomu v unijní úpravě, zákonná definice je trošku odlišná. Právě pojmům odpad a komunální odpad se věnuje další kapitola. Čtvrtá kapitola je věnována obci jako původci komunálního odpadu. Již předešlé zákony...
Právní režim pozemků spojených s vodami
Brož, Roman ; Drobník, Jaroslav (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
v češtině Tato diplomová práce se věnuje právnímu režimu pozemků spojených s vodami. Na začátku této práce je zpracován právní vztah k vodám a pozemkům. Těžiště diplomové práce tvoří problematika pozemků spojených s vodními toky, otázka správců vodních toků ve vztahu k těmto pozemkům, a právní režim pozemků spojených s vodními díly s přihlédnutím k současné problematice rybníků a studní. Dále se práce věnuje plošné ochraně vod ve vztahu k pozemkům, zvláště pak ochranným pásmům vodních zdrojů a zranitelným oblastem. Diplomovou práci uzavírá problematika pozemků v rámci ochrany před povodněmi, zejména však omezení vlastníků nemovitostí v záplavovém území.
Ochrana ozónové vrstvy Země z pohledu práva
Bergerová, Lenka ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Ochrana ozonové vrstvy Země z pohledu práva Tato diplomová práce se zabývá ochranou ozonové vrstvy Země. Ozonová vrstva je důležitou složku životního prostředí a její oslabování je globálním problémem. Pro její ochranu bylo třeba spolupráce co nejvíce států. Tato práce se zaměřuje především na vývoj ochrany ozonové vrstvy Země a na současnou právní úpravu. V úvodu této práce je vysvětleno, co je to ozonová vrstva, jaké látky ohrožují ozonovou vrstvu a jakých principů a nástrojů se při ochraně ozonové vrstvy využívá. Kapitola druhá je zaměřena na vývoj mezinárodní úpravy od 70. let 20. století, kdy byla publikována první vědecká práce, která za ničitele ozonové vrstvy Země označila halogenované uhlovodíky. Dále je pozornost věnována Vídeňské úmluvě na ochranu ozonové vrstvy Země a především jejímu prováděcímu protokolu - Montrealskému protokolu ve znění pozdějších dodatků. Součástí této diplomové práce je i posouzení současné mezinárodní a evropské právní úpravy na tomto poli. Hlavně jsem se soustředila na nejdůležitější a nejrozsáhlejší části současných úprav, k nimž patří především úprava regulačních opatření, úprava obchodu s regulovanými látkami mezi jednotlivými státy a licenčnímu systému. V kapitole páté jsem svou pozornost zaměřila na institucionální fungování Montrealského protokolu a...
Posuzování vlivů na životní prostředí v unijním a českém právu
Kunertová, Silvie ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Posuzování vlivů na životní prostředí jakožto specifický horizontální nástroj sloužící k naplnění principu prevence v ochraně životního prostředí vzniklo v USA v roce 1969 a postupně se rozšířilo do vnitrostátního práva řady vyspělých států. Následně zaujalo své místo i v právu mezinárodním a unijním. Tento institut se postupně rozvinul do dvou forem, když k původnímu posuzování projektovému přibylo ještě posuzování strategické. Cílem této práce je podat komplexní výklad historického vývoje institutů EIA i SEA na poli mezinárodním a unijním, těžiště potom spočívá v analýze české právní úpravy. Součástí je i uvedení posuzování vlivů na životní prostředí do širších souvislostí srovnáním s příbuznými průřezovými environmentálními nástroji. Na základě komparace a kritického zhodnocení budou vyvozeny závěry naznačující možné směrování úpravy de lege ferenda.
Nápravná opatření v ochraně životního prostředí
Derlich, Stanislav ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent) ; Průchová, Ivana (oponent)
Nápravná opatření v ochraně životního prostředí. Napravit to, co bylo poškozeno, či alespoň poskytnout za poškozené nějakou náhradu, lze jistě považovat za spravedlivé řešení narušeného status quo. V ochraně životního prostředí je takovéto řešení nejen spravedlivé, ale z praktického hlediska nanejvýš žádoucí. V rámci vývoje právní úpravy ochrany životního prostředí dostávají nápravná opatření stále větší prostor, přesto nebo možná právě proto trpí platná právní úprava nápravných opatření značnou roztříštěností a víceméně nahodilostí jednotlivých legislativních řešení. Navíc i samotné pojmosloví je v tomto velmi nejednotné a v literatuře i právních předpisech můžeme vedle samotného pojmu nápravné opatření či synonymického opatření k nápravě nalézt také termíny s širším či obdobným významem, jako jsou kompenzační opatření, mocenská opatření, ochranná opatření, restituční sankce, apod. Předmětem práce je jak obecné vymezení nápravných opatření v ochraně životního prostředí a jejich zasazení do širšího kontextu práva životního prostředí, zejména pak odpovědnosti v právu životního prostředí. V rámci zahraničních právních úprav jsem pro analýzu za klíčové zvolil unijní směrnici o odpovědnosti týkající se životního prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí a dále pak úpravu...
Posuzování vlivu na životní prostředí
Zelenka, Andrej ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat institut posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), který je jedním z nejdůležitějších horizontálních nástrojů v oblasti ochrany životního prostředí. Proces EIA lze charakterizovat jako postup pro identifikaci a zhodnocení možných významných vlivů projektu na životní prostředí. Informace a výstupy získané na základě tohoto procesu jsou zohledněny rozhodovacím orgánem ještě před vydáním rozhodnutí. Proces EIA byl poprvé zakotven v USA prostřednictvím zákona o národní politice v oblasti životního prostředí (NEPA) v roce 1969. Poté byl proces EIA zaveden i v jiných ekonomicky rozvinutých zemích. Úvodní část této diplomové práce se soustředí na dvě významné mnohostranné úmluvy v oblasti životního prostředí - Úmluvu o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících státní hranice (Espoo konvence) a Úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva). Poté je rozebrána evropská legislativa upravující proces EIA (především směrnice Rady 85/337/EHS - tzv. Směrnice EIA). Následující část analyzuje českou právní úpravu v oblasti posuzování vlivů, která je obsažena v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů....

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 136 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Sobotka, Martin
1 Sobotka, Miloslav
4 Sobotka, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.