Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 194 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní aspekty ochrany před radonem
Fojtíková, Olga ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Cílem této diplomové práce je p edstavit právní nástroje užívané státem k ochran ob an p ed nebezpe ným ozá ením z radonu a produkt jeho p em ny v budovách, zhodnotit jejich ú innost a nazna it možná úskalí p i jejich aplikaci. Práce nejprve uvádí do radonové problematiky po p írodov dné stránce, seznamuje s eským unikátem, Radonovým programem, a popisuje za azení témata v rámci organizace státní správy. Hlavní d raz je pak kladen na vývoj související legislativy, zejména v oblasti atomového a stavebního práva, kde je kriticky zhodnocen p ístup státu k tzv. sm rným hodnotám a kde jsou uvedena ur itá doporu ení ke stavebnímu ízení. s legislativou je nedíln spjato také poskytování státních dotací na protiradonová opat ení, u nichž je zhodnocen dosavadní vývoj a uvedeny možnosti potenciáln vedoucí ke zvýšení efektivity tohoto nástroje. z praktické stránky dopl uje práci kazuistika ze soukromoprávní oblasti a s tím související ochrana nástroji ob anského práva.
Konflikt ochrany životního prostředí s právem na nedotknutelnost obydlí
Chobotová, Tereza ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Ochrana základních práv a svobod je základním pilířem každé moderní demokratické společnosti. Tato práva jsou upravena v řadě mezinárodních smluv a zároveň je zakotvují jednotlivé státy ve svých ústavách. Česká republika není výjimkou. Při uplatňování základních práv dochází čas od času k jejich vzájemným konfliktům a jedno z práv musí druhému ustoupit. Tato diplomová práce pojednává o vzájemné kolizi práva na příznivé životní prostředí a práva na nedotknutelnost obydlí. Hlavním tématem je nová úprava zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, která od 1. ledna 2017 umožňuje přímou kontrolu spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a paliv v domácnostech.
Právní odpovědnost za znečišťování oceánů
Pekařová, Markéta ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá problémem ropného znečištění mořského prostředí, které je způsobeno plavidly. Na úvod práce jsem představila nejdůležitější mezinárodní předpisy, zabývající se ochranou mořského prostředí před znečištěním a úmluvy regulující spolupráci států při odstraňování následků ropného znečištění. Práce se soustředí zejména na mezinárodní úmluvy upravující odpovědnost jednotlivce za ropné znečištění oceánů, krátce se však zabývá i otázkou odpovědnosti státu. Pro porovnání zkoumá práce i relevantní právní úpravu USA. Zároveň práce věnuje pozornost postoji Evropské unie a České republiky k danému problému. Na závěr práce jsou některá ustanovení mezinárodních úmluv podrobena kritice a jsou navrženy možné změny právní úpravy.
Právo na příznivé životní prostředí v judikatuře českých soudů.
Novák, Jiří ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Tato práce se zabývá právem na příznivé životní prostředí v judikatuře českých soudů. Jejím hlavním cílem je poskytnout ucelený náhled na vývoj judikatury týkající se práva na příznivé životní prostředí právnických osob, zejména pak spolků. Z toho důvodu se nejprve zabývá vymezením klíčových pojmů a pramenů práva souvisejících s právem na příznivé životní prostředí. Jako nejdůležitějšími tématy se zabývá procesy sloužícími k ochraně životního prostředí (jako je územní plánování, procedura EIA a integrované povolování), Aarhuskou úmluvou, soudní ochranou a žalobní legitimací. V hlavní části práce jsou rozebírány příslušná rozhodnutí Ústavního soudu České republiky a Nejvyššího správního soudu. Závěrem práce je shrnutí a zhodnocení, jakým vývojem judikatura týkající se práva na příznivé životní prostředí právnických osob prošla.
České atomové právo
Staněk, Ondřej ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Tématem této diplomové práce je české atomové právo. Cílem atomového práva je upravit podmínky využívání jaderné energie a ionizujícího záření tak, aby byla zajištěna ochrana osob a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího záření. Z důvodu vysokého technického zaměření atomového práva, je první kapitola věnována možnostem využití ionizujícího záření a nastínění některých odborných pojmů. Druhá kapitola této práce se zabývá mezinárodní spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Třetí a čtvrtá kapitola se věnují českému atomovému právu se zaměřením na environmentální aspekty. Zatímco třetí kapitola vymezuje zásady, nástroje ochrany životního prostředí v oblasti atomového práva a seznamuje se strukturou norem v této právní oblasti, čtvrtá kapitola analyzuje právní úpravu konkrétních činností spojených s využíváním ionizujícího záření. Zahrnuta je úprava výstavby jaderných zařízení, přeprava radioaktivních látek, vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady. Opomenuta není ani právní úprava odpovědnosti za jadernou škodu. V závěru diplomové práce jsou problematická místa právní úpravy naznačena a je navrženo jejich možné řešení de lege ferenda, přičemž toto vhodné řešení je následně porovnáno s úpravou v návrhu nového...
Dynamická diskonexe slunečních skvrn od magnetických kořenů
Bárta, Tomáš ; Švanda, Michal (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Práce se ověřuje model dynamické diskonexe slunečních skvrn popsaný ve článku " The dynamical disconnection of sunspots from their magnetic roots" (Schüssler & Rempel, 2005, Astron. Astrophys. 441, 337). Pro tento účel byla provedena numerická simulace, jejíž součástí byla i reprodukce mo- delu klidného Slunce. Postup byl shodný s postupem v referovaném článku. Model Slunce dobře odpovídal dnešním uznávaným modelům. V žádné ze simulací se ovšem nepodařilo plně reprodukovat výsledky odkazované publi- kace a dynamická diskonexe nebyla pozorována. Považuji proto za důležité předkládaný program podrobit dalším zevrubnějším testům. 1
Právní aspekty hierarchie způsobů nakládání s odpady
Dosoudil, Kryštof ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Humlíčková, Petra (oponent)
Cílem mé práce je rozebrat podmínky, které vytváří hlavní koncepční dokumenty a právní předpisy na úseku odpadového hospodářství pro naplnění hierarchie způsobů nakládání s odpady. V práci upozorňuji na některá slabá místa jak samotné hierarchie, tak příslušných právních dokumentů. Zvýšený důraz je kladen především na aspekty různých druhů využití odpadů, které je v dnešní době prioritou při nakládání s odpady. Upozorňuji na rozdíly odlišující jednotlivé způsoby nakládání s odpady a zároveň na některé spojitosti v rámci hierarchie. V rámci dílčích shrnutí a především v závěru práce se pokouším nastínit, jak by mohla vypadat ideální právní úprava nakládání s odpadem v České republice v krátkodobém i dlouhodobém výhledu, aby odpovídala unijním požadavkům.
Právní úprava chemických látek se zaměřením na nařízení REACH
Šalplachtová, Eva ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Diplomová práce Právní úprava chemických látek se zaměřením na nařízení REACH je zaměřena na samostatné odvětví práva životního prostředí, kterým je právní úprava chemických látek. Regulace chemických látek je analyzována z pohledu mezinárodního, unijního a českého práva. Speciální pozornost je věnována nařízení REACH. Závěrem je provedena komparace české a finské právní úpravy.
České atomové právo
Nosek, Tomáš ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Práce se zabývá českým atomovým právem, tj. souborem norem regulujících využívání ionizujícího záření a jaderné energie a zabezpečujících tak ochranu obyvatelstva, pracovníků, majetku a životního prostředí před škodlivými následky ozáření. Cíle práce jsou dva. Prvním je poskytnout čtenáři systematický vhled do odpovídající platné legislativy a její struktury. Za tímto účelem je rozebírán účel a předmět atomového práva včetně právního i reálného obsahu některých základních pojmů. Dále se text věnuje mezinárodní a evropské úpravě, tj. mezinárodním smlouvám platným v ČR, organizacím, jichž je ČR členem, Euratomu a jeho sekundárnímu právu. Přitom je kladen důraz na jejich konkrétní funkci, jejich dnešní význam, ale i na původní záměr. Následuje analýza platného vnitrostátního atomového práva ČR, které je obsaženo převážně v atomovém zákoně a navazujících prováděcích předpisech. Poukazuje se zejména na zásady atomového práva, na uspořádání státní správy a působnost státních orgánů i dalších institucí, charakter činností při využívání ionizujícího záření a jaderné energie a na odpovědnost za jaderné škody. Druhým cílem práce je upozornit na chystanou novelizaci českého atomového prostřednictvím nového atomového zákona, jehož návrh je zatím projednáván Parlamentem ČR, ale jeho účinnost se předpokládá už od začátku...
Ochrana klimatu z hlediska práva (vybrané právní otázky ochrany klimatu v Indonésii)
Loudová, Sandra Sophia ; Humlíčková, Petra (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice globální změny klimatu, popisuje jeho postupný vývoj a jednotlivé klimatické složky. V práci je blíže popsán vliv skleníkových plynů na klima a jev zvaný globální oteplování, jeho projevy a následky. Samostatná kapitola pojednává o historickém vývoji ochrany životního prostředí se zaměřením na ochranu klimatu, kde jsou zmíněny vybrané mezinárodní úmluvy a konference. Druhá část práce se specializuje na legislativu ochrany klimatu v Indonésii, popisuje vliv vybraných činností v globálním měřítku a zmiňuje mezinárodní závazky a indonéské právní předpisy směřující k ochraně klimatu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 194 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Sobotka, Martin
2 Sobotka, Miloslav
4 Sobotka, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.