Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 201 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Podkladové správní akty v řízeních týkajících se životního prostředí
Štekr, Pavel ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
1 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá podkladovými správními akty, které slouží jako prostředky ochrany příslušné oblasti životního prostředí. Pojem podkladový správní akt označuje různé druhy aktů vydaných správními úřady, které slouží jako východisko pro konečné rozhodnutí ve správním řízení. Práce se nezaměřuje pouze na závazné podkladové akty, ale i na další podkladové akty nižší právní síly. Součástí práce je i speciální úprava podkladových aktů pro sankční řízení. Hlavními podklady práce byly: aktuální platná právní úprava této problematiky, odborná literatura, metodiky správních úřadů, rozhodnutí správních soudů a vlastní praktická zkušenost autora. Počátek práce zahrnuje obsah a seznam použitých zkratek. Třetí kapitola obsahuje úvod, kde autor představuje důvod pro výběr tématu práce, tj. časté použití podkladových správních aktů v oblasti životního prostředí a jejich vliv na správní řízení. Dalšími důvody k výběru práce byly různá míra závaznosti a problematické názvosloví těchto aktů a orgánů, které je vydávají. V kapitole je také stručně představena struktura práce. Na úvod navazuje čtvrtá kapitola nazvaná východiska právní úpravy podkladových aktů. Tato kapitola slouží k seznámení se společnými charakteristikami podkladových správních aktů a dalších podkladových aktů obsažených v práci....
Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství
Dvořák, Petr ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou územní ochrany vod z hlediska množství, která je obsažena ve vodním zákoně. Zaměřuji se pouze na instituty chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) a území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV), jelikož mají výraznější potenciál snižovat následky sucha. Na oba instituty je nahlíženo skrze zastřešující problém, jímž je hledisko množství vody. Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství je rozebírána v návaznosti na další složkové zákony. Primárním cílem této práce je odpovědět na otázku, zda právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství ve vodním zákoně je postačující k tomu, aby se Česká republika dostatečně přizpůsobila probíhajícím klimatickým změnám, které v konečném důsledku zapříčiňují úbytek množství vody. V první části práce jsou zpracovány prameny právní úpravy územní ochrany vod z hlediska množství, dále obsahuje zařazení problematiky v systematice vodního zákona a Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky (Adaptační strategie ČR). Druhá část rozebírá chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zákazy v nich obsažené, výjimku ze zákazů a náhradu škody. Třetí část se věnuje historii vodohospodářského plánování v České republice, zkoumá území chráněná pro akumulaci povrchových vod,...
Právní úprava ochrany klimatu v "post-kjótském" období
Němeček, Michal ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Tato práce se zaměřuje na oblast práva ochrany přírody v oblasti globálních klimatických změn, a to v rovině mezinárodní, tj. mezinárodní smlouvy a úmluvy, legislativy Evropské unie a právní úpravy v České republice. Roky 2012 a 2015 byly z hlediska předpokládaného konce prvního (a původně jediného) kontrolního období Kjótského protokolu důležitými mezníky. Krom historického vývoje mezinárodního práva na ochranu klimatu, spočívajícího ve stručném výčtu dosavadních konferencí Rámcové úmluvy o změně klimatu, je v práci obsažena i předposlední klimatická konference v Paříži společně s předpoklady jeho dalšího směřování a dále pak i doporučení de lege ferenda. Podobně se práce věnuje i legislativě EU a ČR, především oblasti systému obchodování s emisními povolenkami. Okrajově jsou zmíněny i adaptační strategie EU a ČR, na které se právo na ochranu klimatu posledních let zaměřuje stále více. Klíčová slova Klimatická změna, Pařížská dohoda, emisní povolenka, COP
Právní úprava přepravy odpadu v Evropské unii
Novák, Adam ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
v českém jazyce Přeprava odpadu v rámci Evropské unie je velice podstatnou součást odpadového hospodářství. Potřeba její kontroly vzrostla zejména se zavedením volného pohybu zboží na území EU, kdy by neomezené přeprava odpadu vedla k nenahraditelným škodám na životním prostředí. Nařízení č. 1013/2006, které je hlavním právním předpisem v této oblast, bylo nutné v členských zemích řádně adaptovat, aby tak byla zajištěna jeho řádná aplikace. Hlavním tématem práce je tak nejen analýza Nařízení č. 1013/2006, ale i porovnání jeho adaptací v České republice a Německu.
Selected topics from climate change law with a focus on the transfer of technologies
Vrbová, Zuzana ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
První část diplomové práce se zabývá obecně vývojem mezinárodního práva ochrany klimatu. Vysvětluje, proč je v současnosti tato oblast práva v centru pozornosti, a to především z důvodu stále častěji zmiňovaných dopadů globálních teplotních změn na životní prostředí a lidskou společnost. Uvádí, jaké mezinárodní smlouvy oblast ošetřují - jde o Rámcovou úmluvu OSN o změnách klimatu, která funguje jako právní rámec pro celý klimaticko-právní režim, Kjótský protokol, jakožto právní nástroj ukládající konkrétní povinnosti co se týče snižování emisí a Pařížskou dohodu, která vznikla pod dikcí Rámcové úmluvy, ovšem dá se považovat za novou samostatnou mezinárodní smlouvu. Autorka predikuje, že právě tato dohoda bude udávat směr celého právního odvětví, a proto se v první části práce soustředí především na tuto mezinárodní multilaterální smlouvu. Odhaluje její nedostatky, především jistou neambicióznost některých bodů dohody a problematickou vymahatelnost jednotlivých ustanovení, kterážto se bude silně odvíjet od dobrovolnosti států implementovat je do svých domácích právních systémů. Druhá část se detailněji zaměřuje na jeden aspekt vztahující se ke generální problematice uvedené v první části. Autorka zdůrazňuje důležitost nízkouhlíkových technologií při snižování emisí a jejich roli v klimaticko-právním...
Právní nástroje odpadového hospodářství
Humpálová, Šárka ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Cílem mé práce je především popsat systém právních nástrojů odpadového hospodářství, jejich roli v ochraně životního prostředí a s ohledem na vytyčené závazné cíle analyzovat, zda je systém nástrojů nastaven tak, aby tyto cíle bylo možné do budoucna naplnit. I vzhledem k plánovaným legislativním změnám je pozornost věnována také jednotlivým pramenům práva, ve kterých lze nástroje odpadového hospodářství nalézt zakotveny. Ačkoliv jsem se v práci zaměřila především na vnitrostátní právní úpravu, neopomenula jsem ani úpravu mezinárodního a zejména evropského práva. V dílčích závěrech a v samotném finále práce shrnuji a generalizuji získané poznatky a snažím se naznačit některá slabá místa odpadové legislativy.
Právo na příznivé životní prostředí v regionálních systémech ochrany lidských práv
Lipowský, Petr ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Sobotka, Michal (oponent)
Předmětem diplomové práce je analýza práva na příznivé životní prostředí, resp. ochrany určité kvality životního prostředí na mezinárodní úrovni se zaměřením na regionální systémy ochrany lidských práv. Tato diplomová práce se člení na tři kapitoly. První kapitola nastiňuje vývoj lidských práv na univerzální úrovni a určité problémy, které tento vývoj provázejí. Druhá kapitola podává přehled lidsko-právních přístupů k ochraně životního prostředí, jedním z nichž je také snaha o uznání a zakotvení samostatného práva na příznivé životní prostředí. Třetí kapitola zkoumá vývoj práva na příznivé životní prostředí, resp. ochrany určité kvality životního prostředí v rámci regionálních systémů ochrany lidských práv, a to tak, že se zaměřuje na kontrolní mechanismy příslušných regionálních systémů a jejich činnost v oblasti ochrany životního prostředí. Závěr se věnuje zhodnocení vývoje práva na příznivé životní prostředí v mezinárodním právu, zaměřuje se na srovnání a zhodnocení shodných a rozdílných znaků regionálních systémů ochrany lidských práv a naznačuje budoucí vývoj ochrany životního prostředí prostřednictvím lidských práv.
Právní aspekty ochrany před radonem
Fojtíková, Olga ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Cílem této diplomové práce je p edstavit právní nástroje užívané státem k ochran ob an p ed nebezpe ným ozá ením z radonu a produkt jeho p em ny v budovách, zhodnotit jejich ú innost a nazna it možná úskalí p i jejich aplikaci. Práce nejprve uvádí do radonové problematiky po p írodov dné stránce, seznamuje s eským unikátem, Radonovým programem, a popisuje za azení témata v rámci organizace státní správy. Hlavní d raz je pak kladen na vývoj související legislativy, zejména v oblasti atomového a stavebního práva, kde je kriticky zhodnocen p ístup státu k tzv. sm rným hodnotám a kde jsou uvedena ur itá doporu ení ke stavebnímu ízení. s legislativou je nedíln spjato také poskytování státních dotací na protiradonová opat ení, u nichž je zhodnocen dosavadní vývoj a uvedeny možnosti potenciáln vedoucí ke zvýšení efektivity tohoto nástroje. z praktické stránky dopl uje práci kazuistika ze soukromoprávní oblasti a s tím související ochrana nástroji ob anského práva.
Konflikt ochrany životního prostředí s právem na nedotknutelnost obydlí
Chobotová, Tereza ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Ochrana základních práv a svobod je základním pilířem každé moderní demokratické společnosti. Tato práva jsou upravena v řadě mezinárodních smluv a zároveň je zakotvují jednotlivé státy ve svých ústavách. Česká republika není výjimkou. Při uplatňování základních práv dochází čas od času k jejich vzájemným konfliktům a jedno z práv musí druhému ustoupit. Tato diplomová práce pojednává o vzájemné kolizi práva na příznivé životní prostředí a práva na nedotknutelnost obydlí. Hlavním tématem je nová úprava zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, která od 1. ledna 2017 umožňuje přímou kontrolu spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a paliv v domácnostech.
Právní odpovědnost za znečišťování oceánů
Pekařová, Markéta ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá problémem ropného znečištění mořského prostředí, které je způsobeno plavidly. Na úvod práce jsem představila nejdůležitější mezinárodní předpisy, zabývající se ochranou mořského prostředí před znečištěním a úmluvy regulující spolupráci států při odstraňování následků ropného znečištění. Práce se soustředí zejména na mezinárodní úmluvy upravující odpovědnost jednotlivce za ropné znečištění oceánů, krátce se však zabývá i otázkou odpovědnosti státu. Pro porovnání zkoumá práce i relevantní právní úpravu USA. Zároveň práce věnuje pozornost postoji Evropské unie a České republiky k danému problému. Na závěr práce jsou některá ustanovení mezinárodních úmluv podrobena kritice a jsou navrženy možné změny právní úpravy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 201 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Sobotka, Martin
2 Sobotka, Miloslav
4 Sobotka, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.