Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 207 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní úprava energetické účinnosti v Evropské unii
Štípa, Martin ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE A ABSTRAKT NÁZEV: Právní úprava energetické účinnosti v Evropské unii ABSTRAKT: Energetická politika Evropské unie prochází v posledních několika letech zásadní proměnou. Zájem o zajištění udržitelnosti, soběstačnosti, konkurenceschopnosti a bezpečných dodávek energie vede k prohlubující energetické integraci napříč členskými státy. Vysoká energetická účinnost je v tomto ohledu prostředkem, který má pro dosažení těchto dílčích cílů ideální předpoklady. Jejím základním principem je totiž poskytovat větší užitek při stejné či dokonce menší spotřebě energie, než tomu bylo doposud. V důsledku toho probíhá v posledních několika letech revize nejrůznějších koncepčních nástrojů a příslušných právních předpisů, což je doprovázeno střetem preferencí různých zainteresovaných stran a vytvářením ne vždy ideálních kompromisů. Tato diplomová práce si tak klade za cíl současnou právní úpravu energetické účinnosti v Evropské unii zhodnotit, a to včetně jejího dosavadního vývoje. Práce je členěna do tří částí, z nichž první představuje výchozí teoretický základ, ve kterém jsou představeny základní pojmy a ukazatele energetické účinnosti. Druhá část se zabývá environmentálním zakotvením energetické účinnosti a významem jednotlivých principů ochrany životního prostředí na výslednou právní úpravu. Ve své...
Česká inspekce životního prostředí
Kremplová Mendrygalová, Nina ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
1 Česká inspekce životního prostředí Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá Českou inspekcí životního prostředí, specializovaným dozorčím orgánem, který dohlíží nad dodržováním právních předpisů a správních rozhodnutí v oblasti ochrany životního prostředí. Dílčím cílem této diplomové práce je představit Českou inspekci životního prostředí a vyzdvihnout její nezastupitelnou roli v ochraně životního prostředí na našem území. Hlavním cílem této diplomové práce pak je popsat a analyzovat dozorovou činnost této inspekce a na ni navazující prostředky, které této inspekci svěřuje právní řád, a dále vyzdvihnout změny, které přinesly dvě zásadní změny v českém právním řádu, a to přijetí zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v právní úpravě vztahující se na tuto inspekci. Tato práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol. První a druhá kapitola této práce jsou kapitolami úvodními. První kapitola zdůrazňuje stále aktuální důležitost ochrany životního prostředí a specifikuje roli dozoru jako nezbytného nástroje k ochraně životního prostředí. Druhá kapitola představuje základní historické souvislosti vzniku tohoto inspekčního orgánu, vyjmenovává relevantní právní úpravu a její ústavní základy, uvádí organizační strukturu této inspekce a...
Právní regulace ochrany ovzduší před znečišťováním z nevyjmenovaných zdrojů
Bělohoubek, Václav ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Žákovská, Karolina (oponent)
Diplomová práce zpracovává problematiku právní regulace ochrany ovzduší před znečišťováním z nevyjmenovaných zdrojů. Nevyjmenované zdroje jsou skupinou stacionárních zdrojů, které nejsou uvedené v příloze č. 2, k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Jedná se o různorodou skupinu méně významných zdrojů znečišťování, které obecně podléhají mírnější regulaci než zdroje vyjmenované. Na jedné straně jsou nevyjmenované zdroje menšími znečišťovateli, než jsou zdroje vyjmenované, ale na druhé straně je jich mnohonásobně větší množství. Ve svém souhrnu jsou z hlediska emisí některých látek dokonce největšími znečišťovateli. Nevyjmenované zdroje můžeme dělit na zdroje spalovací a nespalovací. Předmětem práce jsou vzhledem k jejich četnosti zejména nevyjmenované zdroje spalovací. Typickým příkladem takového nevyjmenovaného zdroje je kotel na tuhá paliva určený k vytápění budovy. První část práce se zaměřuje na ochranu ovzduší v obecné rovině a jejím předmětem je i vysvětlení, jakým způsobem se zdroje znečišťování ovzduší dělí. V druhé části je popsán systém nástrojů regulace nevyjmenovaných zdrojů. Práce si klade za cíl u jednotlivých nástrojů nastínit i možnosti jejich reálného uplatnění a posoudit jejich dopad na stav ovzduší. Obsahem třetí části je odpovědnost a dozor v oblasti ochrany ovzduší a...
Oprávnění a povolení stavět
Grym, Christian ; Franková, Martina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Práce se zabývá různými aspekty stavebního práva soukromého a veřejného z pohledu stavebníka, se zvláštním důrazem na problematické body současné právní úpravy a rozhodovací praxe soudů a stavebních úřadů. Jak již název napovídá, práce je rozdělena do dvou částí, které obsahově kopírují problematiku soukromoprávního oprávnění a veřejnoprávního povolení stavět. Nejprve je v rámci první části práce provedena komparace pojmů pozemku a stavby v rámci různých právních předpisů, když tyto dva pojmy představují normativní základ pro danou problematiku. Následně jsou rozebírány nejčastější soukromoprávní tituly, opravňující ke zřízení stavby na pozemku, společně s instituty vydržení a problematikou neoprávněné stavby, které se těchto titulů velmi úzce týkají. Jádro této práce pak tvoří část druhá, zabývající se územním plánováním, umisťováním staveb a povolováním staveb. Tyto dílčí problémy jsou rozebírány v časovém sledu tak, jak na sebe z pohledu stavebníka přirozeně navazují. Zatímco ale územní plánování a povolování staveb jsou nastíněny spíše v hrubých obrysech, umisťování staveb je věnován hlubší rozbor. Toto rozdělení má své opodstatnění, neboť jednak z hlediska procesního má umisťování staveb největší význam, a dále má také úzkou vazbu na soukromoprávní tituly, rozebírané v první části práce....
České energetické právo v kontextu ochrany životního prostředí
Příborský, Jan ; Sobotka, Michal (oponent)
Shrnutí Disertační práce se zabývá právní regulací energetiky v České republice v kontextu ochrany životního prostředí. Energetika je autorem práce pojímána široce, jelikož pod ní zahrnuje nejen fázi získávání energetických zdrojů, výroby a distribuci energie, ale i činnosti spojené s oblastí úspor energie a nakládání s energetickým odpadem. Autor pro tyto jednotlivé fáze zavádí pojem energetický řetězec, jež chápe jako soustavu vzájemně provázaných a souvisejících vývojových stádií energie. Energetické právo je autorem definováno jako právo, které reguluje chování osob k využitelné energii ve všech fázích energetického řetězce. V každé fázi energetického řetězce může docházet (a často dochází) k ohrožování a poškozování životního prostředí. V práci je kladen důraz na principy a nástroje ochrany životního prostředí, jež mohou účinně plnit svoji funkci v energetických právních předpisech. Cílem práce je tedy nalezení a pochopení souvislostí principů a nástrojů ochrany životního prostředí v českém energetickém právu. Tyto znalosti pak umožní posoudit právní úpravu energetiky de lege lata včetně uvedení konkrétních návrhů de lege ferenda a možných koncepčních změn. Nejdůležitějším a zastřešujícím principem ve všech fázích energetického řetězce je princip trvale udržitelného rozvoje, svoji nezastupitelnou úlohu...
Flows along arch filaments observed in the GRIS `very fast spectroscopic mode'
Gonzalez Manrique, S. J. ; Denker, C. ; Kuckein, C. ; Pastor Yabar, A. ; Collados Vera, M. ; Verma, M. ; Balthasar, H. ; Diercke, A. ; Fischer, C.E. ; Gömöry, P. ; Bello González, N. ; Schlichenmaier, R. ; Cubas Armas, M. ; Berkefeld, T. ; Feller, A. ; Hoch, S. ; Hofmann, A. ; Lagg, A. ; Nicklas, H. ; Orozco Suárez, D. ; Schmidt, D. ; Schmid, W. ; Sigwarth, M. ; Sobotka, Michal ; Solanki, S.K. ; Soltau, D. ; Staude, J. ; Strassmeier, K.G. ; Volkmer, R. ; von der Lühe, O. ; Waldmann, T.A.
A new generation of solar instruments provides improved spectral, spatial, and temporal resolution, thus facilitating a better understanding of dynamic processes on the Sun. High-resolution observations often reveal multiple-component spectral line profiles, which provides information about the chromospheric velocity and magnetic fine structure. We observed an emerging flux region, including two small pores and an arch filament system, on 2015 April 17 with the "very fast spectroscopic mode" of the GREGOR Infrared Spectrograph (GRIS) situated at the 1.5-meter GREGOR solar telescope at Observatorio del Teide, Tenerife, Spain. We discuss this method of obtaining fast (one per minute) spectral scans of the solar surface and its potential to follow dynamic processes on the Sun. We demonstrate the performance of the "very fast spectroscopic mode" by tracking chromospheric high-velocity features in the arch filament system.
Podkladové správní akty v řízeních týkajících se životního prostředí
Štekr, Pavel ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
1 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá podkladovými správními akty, které slouží jako prostředky ochrany příslušné oblasti životního prostředí. Pojem podkladový správní akt označuje různé druhy aktů vydaných správními úřady, které slouží jako východisko pro konečné rozhodnutí ve správním řízení. Práce se nezaměřuje pouze na závazné podkladové akty, ale i na další podkladové akty nižší právní síly. Součástí práce je i speciální úprava podkladových aktů pro sankční řízení. Hlavními podklady práce byly: aktuální platná právní úprava této problematiky, odborná literatura, metodiky správních úřadů, rozhodnutí správních soudů a vlastní praktická zkušenost autora. Počátek práce zahrnuje obsah a seznam použitých zkratek. Třetí kapitola obsahuje úvod, kde autor představuje důvod pro výběr tématu práce, tj. časté použití podkladových správních aktů v oblasti životního prostředí a jejich vliv na správní řízení. Dalšími důvody k výběru práce byly různá míra závaznosti a problematické názvosloví těchto aktů a orgánů, které je vydávají. V kapitole je také stručně představena struktura práce. Na úvod navazuje čtvrtá kapitola nazvaná východiska právní úpravy podkladových aktů. Tato kapitola slouží k seznámení se společnými charakteristikami podkladových správních aktů a dalších podkladových aktů obsažených v práci....
Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství
Dvořák, Petr ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Stejskal, Vojtěch (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou územní ochrany vod z hlediska množství, která je obsažena ve vodním zákoně. Zaměřuji se pouze na instituty chráněných oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV) a území chráněných pro akumulaci povrchových vod (LAPV), jelikož mají výraznější potenciál snižovat následky sucha. Na oba instituty je nahlíženo skrze zastřešující problém, jímž je hledisko množství vody. Právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství je rozebírána v návaznosti na další složkové zákony. Primárním cílem této práce je odpovědět na otázku, zda právní úprava územní ochrany vod z hlediska množství ve vodním zákoně je postačující k tomu, aby se Česká republika dostatečně přizpůsobila probíhajícím klimatickým změnám, které v konečném důsledku zapříčiňují úbytek množství vody. V první části práce jsou zpracovány prameny právní úpravy územní ochrany vod z hlediska množství, dále obsahuje zařazení problematiky v systematice vodního zákona a Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České republiky (Adaptační strategie ČR). Druhá část rozebírá chráněné oblasti přirozené akumulace vod, zákazy v nich obsažené, výjimku ze zákazů a náhradu škody. Třetí část se věnuje historii vodohospodářského plánování v České republice, zkoumá území chráněná pro akumulaci povrchových vod,...
Právní úprava ochrany klimatu v "post-kjótském" období
Němeček, Michal ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Tato práce se zaměřuje na oblast práva ochrany přírody v oblasti globálních klimatických změn, a to v rovině mezinárodní, tj. mezinárodní smlouvy a úmluvy, legislativy Evropské unie a právní úpravy v České republice. Roky 2012 a 2015 byly z hlediska předpokládaného konce prvního (a původně jediného) kontrolního období Kjótského protokolu důležitými mezníky. Krom historického vývoje mezinárodního práva na ochranu klimatu, spočívajícího ve stručném výčtu dosavadních konferencí Rámcové úmluvy o změně klimatu, je v práci obsažena i předposlední klimatická konference v Paříži společně s předpoklady jeho dalšího směřování a dále pak i doporučení de lege ferenda. Podobně se práce věnuje i legislativě EU a ČR, především oblasti systému obchodování s emisními povolenkami. Okrajově jsou zmíněny i adaptační strategie EU a ČR, na které se právo na ochranu klimatu posledních let zaměřuje stále více. Klíčová slova Klimatická změna, Pařížská dohoda, emisní povolenka, COP
Právní úprava přepravy odpadu v Evropské unii
Novák, Adam ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
v českém jazyce Přeprava odpadu v rámci Evropské unie je velice podstatnou součást odpadového hospodářství. Potřeba její kontroly vzrostla zejména se zavedením volného pohybu zboží na území EU, kdy by neomezené přeprava odpadu vedla k nenahraditelným škodám na životním prostředí. Nařízení č. 1013/2006, které je hlavním právním předpisem v této oblast, bylo nutné v členských zemích řádně adaptovat, aby tak byla zajištěna jeho řádná aplikace. Hlavním tématem práce je tak nejen analýza Nařízení č. 1013/2006, ale i porovnání jeho adaptací v České republice a Německu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 207 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Sobotka, Martin
2 Sobotka, Miloslav
4 Sobotka, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.