Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 199 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní ochrana klimatického systému Země v "post-kjótském" období
Němeček, Michal ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Tato práce se zaměřuje na oblast práva ochrany přírody v oblasti globálních klimatických změn, a to v rovině mezinárodní, tj. mezinárodní smlouvy a úmluvy, legislativy Evropské unie a právní úpravy v České republice. Roky 2012 a 2015 byly z hlediska předpokládaného konce prvního (a původně jediného) kontrolního období Kjótského protokolu důležitými mezníky. Krom historického vývoje mezinárodního práva na ochranu klimatu, spočívajícího ve stručném výčtu dosavadních konferencí Rámcové úmluvy o změně klimatu, je v práci obsažena i předposlední klimatická konference v Paříži společně s předpoklady jeho dalšího směřování a dále pak i doporučení de lege ferenda. Podobně se práce věnuje i legislativě EU a ČR, především oblasti systému obchodování s emisními povolenkami. Okrajově jsou zmíněny i adaptační strategie EU a ČR, na které se právo na ochranu klimatu posledních let zaměřuje stále více. Klíčová slova Klimatická změna, Pařížská dohoda, emisní povolenka, COP
Právní úprava přepravy odpadu v Evropské unii
Novák, Adam ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
v českém jazyce Přeprava odpadu v rámci Evropské unie je velice podstatnou součást odpadového hospodářství. Potřeba její kontroly vzrostla zejména se zavedením volného pohybu zboží na území EU, kdy by neomezené přeprava odpadu vedla k nenahraditelným škodám na životním prostředí. Nařízení č. 1013/2006, které je hlavním právním předpisem v této oblast, bylo nutné v členských zemích řádně adaptovat, aby tak byla zajištěna jeho řádná aplikace. Hlavním tématem práce je tak nejen analýza Nařízení č. 1013/2006, ale i porovnání jeho adaptací v České republice a Německu.
Selected topics from climate change law with a focus on the transfer of technologies
Vrbová, Zuzana ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
První část diplomové práce se zabývá obecně vývojem mezinárodního práva ochrany klimatu. Vysvětluje, proč je v současnosti tato oblast práva v centru pozornosti, a to především z důvodu stále častěji zmiňovaných dopadů globálních teplotních změn na životní prostředí a lidskou společnost. Uvádí, jaké mezinárodní smlouvy oblast ošetřují - jde o Rámcovou úmluvu OSN o změnách klimatu, která funguje jako právní rámec pro celý klimaticko-právní režim, Kjótský protokol, jakožto právní nástroj ukládající konkrétní povinnosti co se týče snižování emisí a Pařížskou dohodu, která vznikla pod dikcí Rámcové úmluvy, ovšem dá se považovat za novou samostatnou mezinárodní smlouvu. Autorka predikuje, že právě tato dohoda bude udávat směr celého právního odvětví, a proto se v první části práce soustředí především na tuto mezinárodní multilaterální smlouvu. Odhaluje její nedostatky, především jistou neambicióznost některých bodů dohody a problematickou vymahatelnost jednotlivých ustanovení, kterážto se bude silně odvíjet od dobrovolnosti států implementovat je do svých domácích právních systémů. Druhá část se detailněji zaměřuje na jeden aspekt vztahující se ke generální problematice uvedené v první části. Autorka zdůrazňuje důležitost nízkouhlíkových technologií při snižování emisí a jejich roli v klimaticko-právním...
Právní nástroje odpadového hospodářství.
Humpálová, Šárka ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Cílem mé práce je především popsat systém právních nástrojů odpadového hospodářství, jejich roli v ochraně životního prostředí a s ohledem na vytyčené závazné cíle analyzovat, zda je systém nástrojů nastaven tak, aby tyto cíle bylo možné do budoucna naplnit. I vzhledem k plánovaným legislativním změnám je pozornost věnována také jednotlivým pramenům práva, ve kterých lze nástroje odpadového hospodářství nalézt zakotveny. Ačkoliv jsem se v práci zaměřila především na vnitrostátní právní úpravu, neopomenula jsem ani úpravu mezinárodního a zejména evropského práva. V dílčích závěrech a v samotném finále práce shrnuji a generalizuji získané poznatky a snažím se naznačit některá slabá místa odpadové legislativy.
Právo na příznivé životní prostředí v regionálních systémech ochrany lidských práv
Lipowský, Petr ; Stejskal, Vojtěch (oponent) ; Sobotka, Michal (oponent)
Předmětem diplomové práce je analýza práva na příznivé životní prostředí, resp. ochrany určité kvality životního prostředí na mezinárodní úrovni se zaměřením na regionální systémy ochrany lidských práv. Tato diplomová práce se člení na tři kapitoly. První kapitola nastiňuje vývoj lidských práv na univerzální úrovni a určité problémy, které tento vývoj provázejí. Druhá kapitola podává přehled lidsko-právních přístupů k ochraně životního prostředí, jedním z nichž je také snaha o uznání a zakotvení samostatného práva na příznivé životní prostředí. Třetí kapitola zkoumá vývoj práva na příznivé životní prostředí, resp. ochrany určité kvality životního prostředí v rámci regionálních systémů ochrany lidských práv, a to tak, že se zaměřuje na kontrolní mechanismy příslušných regionálních systémů a jejich činnost v oblasti ochrany životního prostředí. Závěr se věnuje zhodnocení vývoje práva na příznivé životní prostředí v mezinárodním právu, zaměřuje se na srovnání a zhodnocení shodných a rozdílných znaků regionálních systémů ochrany lidských práv a naznačuje budoucí vývoj ochrany životního prostředí prostřednictvím lidských práv.
Právní aspekty ochrany před radonem
Fojtíková, Olga ; Damohorský, Milan (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Cílem této diplomové práce je p edstavit právní nástroje užívané státem k ochran ob an p ed nebezpe ným ozá ením z radonu a produkt jeho p em ny v budovách, zhodnotit jejich ú innost a nazna it možná úskalí p i jejich aplikaci. Práce nejprve uvádí do radonové problematiky po p írodov dné stránce, seznamuje s eským unikátem, Radonovým programem, a popisuje za azení témata v rámci organizace státní správy. Hlavní d raz je pak kladen na vývoj související legislativy, zejména v oblasti atomového a stavebního práva, kde je kriticky zhodnocen p ístup státu k tzv. sm rným hodnotám a kde jsou uvedena ur itá doporu ení ke stavebnímu ízení. s legislativou je nedíln spjato také poskytování státních dotací na protiradonová opat ení, u nichž je zhodnocen dosavadní vývoj a uvedeny možnosti potenciáln vedoucí ke zvýšení efektivity tohoto nástroje. z praktické stránky dopl uje práci kazuistika ze soukromoprávní oblasti a s tím související ochrana nástroji ob anského práva.
Konflikt ochrany životního prostředí s právem na nedotknutelnost obydlí
Chobotová, Tereza ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Franková, Martina (oponent)
Ochrana základních práv a svobod je základním pilířem každé moderní demokratické společnosti. Tato práva jsou upravena v řadě mezinárodních smluv a zároveň je zakotvují jednotlivé státy ve svých ústavách. Česká republika není výjimkou. Při uplatňování základních práv dochází čas od času k jejich vzájemným konfliktům a jedno z práv musí druhému ustoupit. Tato diplomová práce pojednává o vzájemné kolizi práva na příznivé životní prostředí a práva na nedotknutelnost obydlí. Hlavním tématem je nová úprava zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, která od 1. ledna 2017 umožňuje přímou kontrolu spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a paliv v domácnostech.
Právní odpovědnost za znečišťování oceánů
Pekařová, Markéta ; Žákovská, Karolina (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Diplomová práce se zabývá problémem ropného znečištění mořského prostředí, které je způsobeno plavidly. Na úvod práce jsem představila nejdůležitější mezinárodní předpisy, zabývající se ochranou mořského prostředí před znečištěním a úmluvy regulující spolupráci států při odstraňování následků ropného znečištění. Práce se soustředí zejména na mezinárodní úmluvy upravující odpovědnost jednotlivce za ropné znečištění oceánů, krátce se však zabývá i otázkou odpovědnosti státu. Pro porovnání zkoumá práce i relevantní právní úpravu USA. Zároveň práce věnuje pozornost postoji Evropské unie a České republiky k danému problému. Na závěr práce jsou některá ustanovení mezinárodních úmluv podrobena kritice a jsou navrženy možné změny právní úpravy.
Právo na příznivé životní prostředí v judikatuře českých soudů.
Novák, Jiří ; Sobotka, Michal (vedoucí práce) ; Derlich, Stanislav (oponent)
Tato práce se zabývá právem na příznivé životní prostředí v judikatuře českých soudů. Jejím hlavním cílem je poskytnout ucelený náhled na vývoj judikatury týkající se práva na příznivé životní prostředí právnických osob, zejména pak spolků. Z toho důvodu se nejprve zabývá vymezením klíčových pojmů a pramenů práva souvisejících s právem na příznivé životní prostředí. Jako nejdůležitějšími tématy se zabývá procesy sloužícími k ochraně životního prostředí (jako je územní plánování, procedura EIA a integrované povolování), Aarhuskou úmluvou, soudní ochranou a žalobní legitimací. V hlavní části práce jsou rozebírány příslušná rozhodnutí Ústavního soudu České republiky a Nejvyššího správního soudu. Závěrem práce je shrnutí a zhodnocení, jakým vývojem judikatura týkající se práva na příznivé životní prostředí právnických osob prošla.
České atomové právo
Staněk, Ondřej ; Stejskal, Vojtěch (vedoucí práce) ; Sobotka, Michal (oponent)
Tématem této diplomové práce je české atomové právo. Cílem atomového práva je upravit podmínky využívání jaderné energie a ionizujícího záření tak, aby byla zajištěna ochrana osob a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího záření. Z důvodu vysokého technického zaměření atomového práva, je první kapitola věnována možnostem využití ionizujícího záření a nastínění některých odborných pojmů. Druhá kapitola této práce se zabývá mezinárodní spolupráci v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření. Třetí a čtvrtá kapitola se věnují českému atomovému právu se zaměřením na environmentální aspekty. Zatímco třetí kapitola vymezuje zásady, nástroje ochrany životního prostředí v oblasti atomového práva a seznamuje se strukturou norem v této právní oblasti, čtvrtá kapitola analyzuje právní úpravu konkrétních činností spojených s využíváním ionizujícího záření. Zahrnuta je úprava výstavby jaderných zařízení, přeprava radioaktivních látek, vyřazování jaderných zařízení z provozu a nakládání s radioaktivními odpady. Opomenuta není ani právní úprava odpovědnosti za jadernou škodu. V závěru diplomové práce jsou problematická místa právní úpravy naznačena a je navrženo jejich možné řešení de lege ferenda, přičemž toto vhodné řešení je následně porovnáno s úpravou v návrhu nového...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 199 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 Sobotka, Martin
2 Sobotka, Miloslav
4 Sobotka, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.