Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Nabídka sociálních služeb pro seniory a jejich rodiny v mikroregionu Hlučínsko
Sněhotová, Zuzana ; Holmerová, Iva (vedoucí práce) ; Janečková, Hana (oponent)
P edkládaná diplomová práce se v nuje problematice sociálních slu eb ur ených starým lidem v mikroregionu Hlu ínsko. Hlavním cílem práce je zmapovat sociální slu by poskytované senior m a jejich rodinám, rozpoznat jejich skute né pot eby a na základ získaných informací navrhnout nejvhodn j í formy pomoci t mto cílovým skupinám. Teoretická ást se zam uje na problematiku stárnutí a stá í, na pot eby senior a jejich pe ovatel a na formální i neformální mo nosti pomoci starým lidem. Dále se v nuje problematice sociálních slu eb pro seniory ve vybraném mikroregionu Hlu ínsko. Empirická ást na základ smí ené strategie zodpovídá hlavní výzkumnou otázku: Jaké sociální slu by by m ly být nabízeny senior m a jejich rodinám v mikroregionu Hlu ínsko? Kvalitativní analýza rozhovor se seniory a s pe ujícími nabízí informace o skute ných pot ebách cílových skupin. Následné dotazníkové et ení odhaluje, jakou formu pé e cílové skupiny preferují. Klí ová slova: senior, pe ovatel, rodinná pé e, pot eby, sociální slu by, rozhovor, dotazník

Viz též: podobná jména autorů
1 Sněhotová, Zdeňka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.