Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vyšší platy učitelů: sliby, sliby, sliby
Münich, Daniel ; Smolka, V.
Mezinárodní srovnání ukazují, že platy českých učitelů, v relaci k ostatním vysokoškolsky vzdělaným pracovníkům, patří dlouhodobě k nejnižším mezi ekonomicky nejvyspělejšími zeměmi. Podle posledních publikovaných mezinárodních srovnání z roku 2015 tento podíl v České republice dosahoval 56 %, zatímco průměr zemí OECD byl 83 %.
Vliv Ruské Federace na integrační uskupení v postsovětském prostoru
Smolka, Václav ; Romancov, Michael (vedoucí práce) ; Riegl, Martin (oponent)
Bakalářská práce Vliv Ruské federace na integrační uskupení v postsovětském prostoru se věnuje mezinárodním organizacím v oblasti zvané postsovětský prostor, jejich funkčnosti a působení Ruské federace v nich. Ruská federace jakožto tradičně silný aktér v mezinárodních vztazích se již od počátku 90. let 20. století snažila o udržení svého vlivu v oblasti a jedním ze způsobů tohoto udržování bylo právě působení v regionálních integračních uskupeních. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem organizace fungují, jak plní svoje funkce a jakým způsobem v nich Ruská federace uplatňuje svůj vliv. Ke zjištění těchto skutečností práce u každé z vybraných organizací mapuje vývoj, zasazuje ji do konceptu mezinárodních organizací a následně zhodnocuje, jak moc jsou ve skutečnosti funkční. Na závěr je na základě získaných informací posouzeno, zda a jak uplatňuje Ruská federace svůj vliv na chod organizace a její působení v regionu i mezinárodním prostoru.
The positions of finite and non-finite subject clauses
Smolka, Vladislav ; Dušková, Libuše (vedoucí práce) ; Šaldová, Pavlína (oponent) ; Urbanová, Ludmila (oponent)
Tato disertační práce se zbývá studiem pozic větných a polovětných subjektů v současné angličtině. Vzhledem k typologickému charakteru anglického jazyka je mobilita větných konstituentů značně omezena, neboť pozice daného prvku ve větě primárně charakterizuje jeho gramatickou funkci. U větných členů ztvárněných finitními a nefinitními predikacemi je situace obdobná. V závislosti na tom, jaký větný člen daná struktura reprezentuje, může se vyskytovat v rámci věty v několika více či méně přesně vymezených pozicích. Pokud jde o větné a polovětné subjekty, existují dvě základní varianty umístění: v kanonické počáteční pozici před predikátem hlavní věty, nebo v takzvané extrapozici, t.j. za predikátem hlavní věty, přičemž přítomnost extraponovaného subjektu je signalizována počátečním anticipačním zájmenem it. Vedle těchto dvou běžných pozic existuje ještě třetí, značně omezená varianta, kdy se větný nebo polovětný subjekt nachází v tzv. postpozici, tedy na konci věty, aniž dochází k umístění anticipačního zájmena do kanonické počáteční subjektové pozice. V těchto případech se na první místo ve větě přesouvá jiný větný člen, např. jmenná část přísudku. Základním východiskem práce je zjištění, že umístění větných a polovětných podmětů do jednotlivých dostupných pozic není nahodilé, ale je výsledkem současného...
Platy českých učitelů zůstávají velmi nízké
Münich, Daniel ; Smolka, V.
Učitelské platy v dlouhodobějším horizontu spoluurčují kvalitu učitelů a školního vzdělávání. Relativní úroveň učitelských platů v poměru k platům v alternativních profesích v dané zemi totiž ovlivňuje i to, z jakých řad se rekrutují mladí zájemci o učitelskou profesi, kdo z nich se učitelem skutečně stane a zda ti nejlepší v této profesi dlouhodobě setrvají. Relativní platy českých učitelů však v tomto ohledu dlouhodobě patří k nejnižším v rámci více než třiceti nejvyspělejších zemí světa (OECD). Tato studie ukazuje, že navyšování učitelských platů i v roce 2015 stěží drželo krok s růstem platů ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců veřejného a soukromého sektoru. Nepříznivá relativní platová situace českých učitelů se tak za posledních deset let v podstatě nezměnila.
Platy učitelů českých základních škol: setrvale nízké a neatraktivní
Münich, Daniel ; Perignáthová, M. ; Zapletalová, Lucie ; Smolka, V.
Výše a struktura učitelských platů výrazně formují celkový zájem o profesi učitele a spoluurčují i strukturu zájemců o ni. Od dispozic a kvality nových zájemců o učitelskou profesi se odvíjí i dlouhodobá kvalita vzdělávání a vzdělávacích výsledků té které země s výraznými dopady na dlouhodobý hospodářský růst. Platy učitelů českých základních veřejných škol v relativním srovnání s platy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců patří dlouhodobě k nejnižším mezi třicítkou nejrozvinutějších zemí světa. Co se týče obecných dovedností učitelů, jsou učitelé v rámci Česka stále ještě na poměrně dobré relativní úrovni. Zájem nadanější části mladé generace Čechů o profesi učitele je však v současnosti velmi nízký.
Finanční a strategická analýza podniku Diama s.r.o
Smolka, Vladimír ; Dufková, Eva (vedoucí práce) ; Bobek, Michal (oponent)
Cílem této bakalářské práce je provést finanční a strategickou analýzu společnosti Diama s.r.o. Rozbor je proveden za roky 2008 až 2012. Práce je členěna do dvou částí. První část je teoretická a popisuje použité metody finanční a strategické analýzy. V druhé části, aplikační, je provedena samotná finanční a strategická analýza podniku vycházející z poznatků uvedených v části teoretické. V závěru práce jsou interpretovány výsledky předchozího zkoumání a posouzena budoucí perspektiva společnosti.

Viz též: podobná jména autorů
1 Smolka, Vladimír
1 Smolka, Vladislav
1 Smolka, Václav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.