Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 297 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku
Holá, Veronika ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Metodika vybraných technik juda pro děti mladšího školního věku. Cíle: Cílem diplomové práce je sestavení obrazového materiálu, který má podobu mentálních map, vybraných technik v judu pro začínající i mírně pokročilé sportovce v období mladšího školního věku. Mentální mapy budou utvořeny v návaznosti na sebe při zdařilém provedení, nezdařilém provedení, nebo v jednotlivých kombinacích. Techniky budou vybrány na základě zkouškového řádu Českého svazu Juda. Metody: Syntéza poznatků byla provedena rešerší odborné literatury zabývající se tématem juda a zvolené věkové kategorie, kterou je mladší školní věk. Další východisko pro výběr vhodnosti zvolených technik je přímá vazba na zkušební řad juda, který požaduje samotný Český svaz Juda. Klíčová slova: judo, mladší školní věk, metodika technik, mentální mapy, kombinace
Nabývání nemovité věci v rámci insolvenčního řízení
Weagová, Evelina ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Resumé Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila nabývání nemovitých věcí v rámci insolvenčního řízení. Toto téma jsem zpracovala zejména z pohledu nabyvatele nemovité věci. Cílem této práce je komplexně shrnout proces nabývání nemovitých věcí zahrnutých do majetkové podstaty dlužníka a upozornit na specifické procesní postupy a možné komplikované situace. V práci jsem nejprve shrnula, jaké právní předpisy se na danou problematiku aplikují, následně jsem stručně definovala stěžejní související pojmy, se kterými jsem v textu dále pracovala. Za důležitou otázku považuji, jaké nemovité věci mají být do majetkové podstaty dlužníka zahrnuty a jaký je následný postup v případě, že se někdo domáhá vyloučení dané nemovité věci z majetkové podstaty. Dále jsem uvedla obecné principy insolvenčního řízení, resp. zpeněžování majetkové podstaty, které souvisejí s nabýváním nemovitých věcí. Následně jsem se zabývala konkrétními způsoby zpeněžování majetkové podstaty. Krátce jsem shrnula proces každého způsobu, nastínila možné klady a zápory a specifikovala opravné prostředky, které lze v daném případě aplikovat. S jednotlivými způsoby zpeněžování majetkové podstaty souvisí i různé obligatorní schvalovací procesy a odlišným způsobem je řešen postup při zpeněžování věci, která slouží k zajištění pohledávky zajištěného...
Správa nemovité věci ve vykonávacím a exekučním řízení
Drvota, Jan ; Winterová, Alena (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Předmětem diplomové práce je analýza právního institutu správy nemovité věci ve vykonávacím a exekučním řízení. Tento nový způsob výkonu rozhodnutí byl zaveden do českého právního řádu s účinností od 1.1. 2013 a ačkoli je tento právní institut účinný bezmála pět let, stále zůstává okrajovým a praxí málo využívaným exekuční prostředkem. Diplomová práce je členěna do tří hlavních kapitol. První kapitola je věnována historickému vývoji právního institutu exekuční sekvestrace. Seznamuje čtenáře s materiálními důvody, pro které byl tento institut v římském právu vyvinut, a ukazuje, jakou transformací prošel feudálním a raně industriálním obdobím do současnosti. Pro lepší přehled není zapomínáno ani na společenskoekonomické podmínky jednotlivých období, které historické právní úpravy formovaly. Pozornost je věnována rovněž historickému institutu vnucené správy, který sloužil jako vzor současné právní úpravě. V druhé části práce je pozornost věnována podrobnější charakteristice správy nemovité věci ve vykonávacím řízení, přičemž největší pozornost je věnována nařízení výkonu rozhodnutí, jeho výkonu, době trvání i skončení. Poslední část práce si klade za cíl seznámit čtenáře s možnými výkladovými problémy, které se mohou při aplikaci tohoto institutu v praxi vyskytnout. V tomto ohledu je třeba zdůraznit...
Oddlužení - jeden ze sanačních způsobů řešení úpadku
Konvrzková, Dominika ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent)
Oddlužení je sanačním způsobem řešení úpadku upraveným komplexně v § 389 až 418l insolvenčního zákona. Jakožto institut, který při splnění zákonem stanovených podmínek, zejména při poctivosti záměru dlužníka a uspokojení nezajištěných věřitelů alespoň v minimální zákonem garantované míře, umožňuje dlužníkům dosáhnout na zásadní beneficium spočívající v osvobození dlužníka od podstatné části dosud neuhrazených dluhů, bývá dlužníky - především nepodnikajícími fyzickými osobami, hojně využíváno. Cílem této práce je komplexně zhodnotit platnou a účinnou právní úpravu institutu oddlužení včetně posledních legislativních změn, které nabyly účinnosti k 1. 7. 2017. Zároveň se zaměřuji na některé problematické oblasti, které v praxi působí aplikační obtíže. Text této práce je členěn do 8 kapitol. První kapitola poskytuje definici klíčového pojmu celého insolvenčního práva, a sice pojmu úpadku a hrozícího úpadku. Druhá kapitola se věnuje základní charakteristice oddlužení a popisu subjektivních a objektivních předpokladů oddlužení. Následují dvě kapitoly pojednávající o dvou zásadních procesních návrzích, a sice o insolvenčním návrhu a návrhu na povolení oddlužení. Pátá kapitola pojednává o možných způsobech provedení oddlužení, přičemž z důvodu naprosté aplikační převahy je větší prostor věnován oddlužení plněním...
Hmotněprávní normy v Insolvenčním zákonu
Justa, Aleš ; Smolík, Petr (oponent)
Hmotněprávní normy v insolvenčním zákonu Abstrakt Základním cílem této práce je vyhledání a analýza hmotněprávních norem obsažených v zákonu č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním zákonu), rozbor jejich smyslu a účelu, s uvedením související judikatury soudů i historických konsekvencí. Zmíněna je i zahraniční literatura a odborné monografie autorů věnujících se insolvenčnímu právu. Z hlediska tématu práce jsou zapracovány i otázky navrhovaných změn insolvenčního zákona, které s ním souvisejí. Obsaženy jsou i vlastní názory autora na vybrané otázky insolvenčního práva. Práce je rozdělena na 5 kapitol, ve kterých jsou průřezově rozebrány materiální normy insolvenčního zákona. Jádro práce tvoří kapitoly druhá, třetí a čtvrtá. První kapitola vymezuje právo procesní a hmotné, vztah insolvenčního zákona vůči jiným předpisům a jeho postavení v právním řádu. Druhá kapitola se zabývá fázemi insolvenčního řízení zejména účinky zahájeného insolvenčního řízení, úpadku, konkursu, ale také sanačními způsoby řešení úpadku - reorganizací a oddlužením, a to vše z hlediska souvisejících hmotných norem. Třetí kapitola se věnuje otázkám odpovědnosti subjektů insolvenčního řízení, povahy jejich odpovědnosti a zvláštních sankčních mechanismů insolvenčního zákona. Čtvrtá kapitola zahrnuje neplatnost a...
Kineziologická analýza vybrané techniky tachi-waza v judo
Zavadil, Jan ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Kineziologická analýza vybrané techniky tachi-waza v judo Cíle: Cílem diplomové práce je pomocí povrchové EMG naměřit aktivitu vybraných zádových svalů a šikmého břišního svalu. U musculus erector spinae zároveň zjistit jeho zatížení v porovnání s maximální volní kontrakcí při vybraných technikách v judo, kterými jsou tai otoshi, o goshi a uchi mata. Poté provést intraindividuální komparaci mezi jednotlivými technikami a interindividuální komparaci mezi měřenými probandy. Metody: Metodou povrchové EMG a kinematické analýzy zjistit pořadí svalové aktivace u technik tai otoshi, o goshi, uchi mata. K měření bylo vybráno šest probandů s několikaletou zkušeností v judo. Měřeny byly čtyři svaly na obou stranách: musculus trapezius, musculus erector spinae, musculus latissimus dorsi a musculus obliquus externus abdominis. Výsledky: U intraindividuální komparace byla zjištěna určitá podobnost. U tří probandů mezi technikou tai otoshi a o goshi, u dvou mezi technikou tai otoshi a uchi mata, lze tedy předpokládat, že technika tai otoshi je základní technikou, s kterou probandi v mládí začínali. U interindividuální komparace výsledky ukázaly, že technika je velmi individuální. Nejvíce se svaly zapojovaly po 80% průměrného pohybového cyklu. Nejčastěji se u konce pohybového cyklu aktivoval m. obliqqus...
Způsoby řešení úpadku nepodnikajících fyzických osob
Poštová, Tereza ; Macková, Alena (oponent) ; Smolík, Petr (oponent)
Způsoby řešení úpadku nepodnikajících fyzických osob Rozvoj úvěrových obchodů v posledních letech a s tím spojené rostoucí zadlužování domácností, vedly k tomu, že typickým subjektem moderního insolvenčního práva se stává nepodnikající fyzická osoba. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) přináší spotřebitelům možnost sanačního řešení jejich úpadku formou oddlužení, které umožňuje řešit nepříznivou ekonomickou situaci dlužníka při splnění alespoň části jeho závazků takovým způsobem, který pro něj nemá zcela likvidační dopad, a zároveň mu umožňuje vybřednout z dluhové spirály a začít znovu. Diplomová práce se zabývá právě úpadkem těchto osob a způsoby jeho řešení, přičemž vychází nejen z platné právní úpravy, ale zejména též z judikatorní praxe soudů, neboť celá řada otázek je prozatím řešena pouze v jejím rámci. Změnu by mohla přinést navrhovaná tzv. koncepční novela, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti, a jejímž záměrem je právě zákonné zakotvení sporných a v zákonně neřešených otázek. Cílem diplomové práce je především přiblížit proces řešení úpadku spotřebitele, obzvláště se zaměřením na oddlužení a na nepatrný konkurs a jeho specifika, s důrazem kladeným na otázky, které nejsou dohledatelné v zákoně. Klíčové pojmy Úpadek Oddlužení Konkurs
Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení
Barták, Milan ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohumil (oponent)
Za téma této rigorózní práce byla zvolena problematika postavení zajištěného věřitele v rámci specifického druhu civilního soudního řízení, jehož předmětem je dlužníkům úpadek či hrozící úpadek a způsob jeho řešení, tedy řízení insolvenčního. Cílem této práce je analýza postavení zajištěného věřitele, tedy věřitele, jehož pohledávka je prostřednictvím některého z taxativně stanovených zajišťovacích instrumentů zajištěna majetkem náležejícím do majetkové podstaty, v insolvenčním řízení v České republice, a to jak z hlediska příslušné právní úpravy a odborné literatury, tak i z hlediska relevantní soudní judikatury. Záměrem autora přitom nebyl zevrubný popis insolvenčního řízení jako takového, nýbrž toliko selekce a následný rozbor vybraných otázek a institutů insolvenčního řízení, majících přímou relaci k participaci zajištěného věřitele na jednotlivých fázích insolvenčního řízení, a to od jeho prvopočátku až do okamžiku uspokojení pohledávky zajištěného věřitele, zaměřujíce se přitom, počínaje rozhodnutím o způsobu řešení dlužníkova úpadku, téměř výlučně na postavení zajištěného věřitele v konkursu jakožto obecném způsobu řešení úpadku dlužníka, při němž se role zajištěného věřitele prosazuje nejsilněji.
Způsoby řešení úpadků v judikatuře
Rosmüllerová, Nikola ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Tato rigorózní práce je zaměřena na problematiku úpadkového práva upravenou zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Práce obsahuje celkové zhodnocení právní úpravy insolvenčního zákona a judikatury soudů, která určité nastalé situace zpřesňuje tam, kde insolvenční zákon není svým obsahem konkrétní a zcela jasný. Práce je složena celkem z osmi kapitol, z nichž první je úvodní, kde jsou naznačeny cíle a přístupy k samotnému tématu a poslední, tedy osmá kapitola pak shrnuje výsledky a závěry práce s uvedením legislativních změn, které jsou v procesu schvalování a návrhů na možné změny úpadkového práva. V rámci kapitoly první je též stručně popsán historický vývoj insolvenčního řízení, a dále je zde uvedena současná právní úprava dotýkající se úpadkového práva. Druhá kapitola popisuje obecné informace o samotném insolvenčním řízení, kde jsou uvedeny především účinky, které jsou s jeho zahájením spojeny, zásady insolvenčního práva a rozbor pojmu "úpadek". Samotné způsoby řešení úpadku jsou v obecné rovině řešeny kapitolou třetí, v níž jsou vyjmenovány a jejichž podrobný popis obsahují následující kapitoly rigorózní práce. Kapitola čtvrtá se zabývá likvidačním způsobem řešení úpadku - konkursem. Tento způsob je využitelný jak pro fyzické osoby, fyzické osoby -...
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Tesárková, Markéta ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Cílem této rigorózní práce je analýza právní úpravy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Práce se dělí do sedmi kapitol. V první kapitole se stručně věnuji vymezení relevantních pojmů, které je pro účely této práce nezbytné. Tato kapitola je rozdělena na čtyři samostatné podkapitoly odpovídající pojmům, které jsou v první kapitole práce vysvětlovány. V rámci druhé kapitoly se zabývám obecným výkladem metod mimosoudního řešení sporů. Druhá kapitola pak obsahuje nejen hlediska dělení takových metod, ale též jejich stručné charakteristiky, a v neposlední řadě se zaměřuje na výhody a nevýhody mimosoudního řešení sporů jako takového. Předmětem kapitoly třetí je nástin právní úpravy mimosoudního řešení sporů ve vztahu ke sporům spotřebitelským. První podkapitola popisuje právní úpravu na vnitrostátní úrovni. Druhá podkapitola pojednává o právní úpravě v kontextu unijního práva a třetí podkapitola nastiňuje právní úpravu na mezinárodní úrovni. Stěžejní část mé práce představuje kapitola čtvrtá a kapitoly následující. Čtvrtá kapitola se již plně zaměřuje na specifické otázky mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a to v rámci rozhodčího řízení. Tato kapitola se rozpadá na čtyři podkapitoly, z nichž prvá se zabývá právní povahou rozhodčího řízení a arbitralitou, druhá problematikou rozhodčí smlouvy, třetí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 297 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Smolík, Pavel
1 Smolík, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.