Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 170 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Exekuční titul jako podklad pro výkon rozhodnutí
Guckler, Daniel ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
I. Abstrakt Cílem zpracovatele práce je popsat problematiku exekučních titulů na peněžitá plnění v kontextu exekuce dle exekučního řádu a soudního výkonu rozhodnutí dle části šesté občanského soudního řádu. Shoda v postupu při exekuci a při výkonu rozhodnutí, která z velké části vychází z úpravy výkonu rozhodnutí, jelikož exekuční řád je speciálním k občanskému soudnímu řádu, zpracovatele přiměla k realizaci přehlednějšího paralelního výkladu jednotlivých témat z pohledu výkonu rozhodnutí a souběžně z pohledu exekuce. Exekuční titul je základním předpokladem nařízení výkonu rozhodnutí respektive nařízení exekuce. Nicméně není předpokladem jediným. Jsou zde i další předpoklady, které jsou podmínkou pro nařízení výkonu a úspěšné ukončení exekuce či výkonu rozhodnutí. Dalšími zásadními atributy, které je nutno zkoumat, jsou z hlediska zahájení řízení perfektnost návrhu, aktivní legitimace oprávněného, pasivní legitimace povinného, jejich způsobilost, litispendence či rei iudicatae atd. Absence byť jen některé z podmínek řízení je vadou řízení. Exekuční řízení a výkon rozhodnutí se skládají z více fází. Též ve fázi vlastního výkonu může dojít ke skutečnostem, které na jeho pokračování mají zásadní vliv, proto i je zahrnul zpracovatel do své práce. Zpracovatel pouze neteoretizuje, uvádí řadu příkladů a jejich...
Rozhodčí řízení v České republice
Musil, Ondřej ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Zoulík, František (oponent)
Cílem této diplomové práce nazvané Rozhodčí řízení v České republice je charakterizovat rozhodčí řízení v tuzemsku, vysvětlit základní instituty tohoto mimosoudního způsobu řešení sporů a pojednat o aktuálních problémech, které jsou v posledních měsících hojně diskutovány. Nepočítáme-li úvod a závěr, skládá se tato diplomová práce z devíti kapitol, přičemž každá z nich se zaměřuje na jiný aspekt rozhodčího řízení. První kapitola jakožto kapitola úvodní rozhodčí řízení definuje a uvádí jeho teoretické koncepce. Vedle toho zde charakterizuji některé jeho druhy, kdy pozornost věnuji především rozhodčímu řízení institucionálnímu a ad hoc, obligatornímu a fakultativnímu a rozhodčímu řízení on-line. Závěr kapitoly shrnuje hlavní výhody a nevýhody rozhodčího řízení. Zatímco druhá kapitola je věnována pramenům rozhodčího řízení, třetí kapitola vysvětluje pojem arbitrability a uvádí podmínky, které musí spor splňovat, aby mohl být předmětem rozhodčího řízení Čtvrtá kapitola pojednává o rozhodčí smlouvě. Vysvětluje tento pojem, uvádí jednotlivé druhy rozhodčích smluv, zabývá se podstatou rozhodčí smlouvy a jejím obsahem a náležitostmi. Závěr kapitoly je věnován neplatnosti rozhodčí smlouvy a způsobům, jak může strana zpochybnit rozhodčí smlouvu, o které se domnívá, že je neplatná. V kapitole páté nazvané...
Základní otázky zavádění E - justice do civilního procesu
Šamajová, Monika ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Zoulík, František (oponent)
Základní otázky zavádění E - Justice do civilního procesu Předmětem této práce je reforma justice respektive civilního procesu prostřednictvím implementace informačních a komunikačních technologií. Konkrétně pojednává o nově formujícím se fenoménu E - Justice, jehož hlavní přínos v oblasti soudnictví představuje možnost racionalizace veškerých procesů a větší přístupnost a otevřenost soudního řízení pro účastníky. Moderní technologie a související elektronická forma dat mají potenciál, za předpokladu jejich důkladného nasazení do prostředí justice, rychlejších a méně nákladných procesů za současné maximalizace jejich zpracovací kapacity. Účelem této práce je rovněž upozornit na kritické momenty implementace E - Justice, dále stručně přiblížit současný stav tohoto fenoménu v České republice a představit možnosti dalšího vývoje do budoucna s ohledem na rozvoj informační společnosti. To vše se zvláštní pozorností věnované právní úpravě civilního procesu, jelikož pro veškerá využití prvků elektronické justice v prostředí výkonu a správy soudnictví neposkytuje rozsah této diplomové práce dostatečný prostor. Práce se člení na kapitoly, podkapitoly a odstavce. Za úvodem následuje kapitola přinášející definici pojmu E - Justice a některých dalších důležitých pojmů a kapitola věnovaná základnímu právnímu...
Majetková podstata
Beránková, Jana ; Zoulík, František (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Diplomová práce, téma: Majetková podstata Autor: Jana Beránková Abstrakt v českém jazyce Předkládaná diplomová práce pojednává o majetkové podstatě v insolvenčním řízení. Jedná se o jeden ze základních právních institutů v insolvenčním řízení, který tvoří základ při řešení úpadku. Přesná definice majetkové podstaty, přesné vymezení soupisu majetkové podstaty, jejího rozsahu ve vztahu k samotnému úpadci, ve vztahu k věřitelům či ve vztahu k jiným osobám, obsažené v insolvenčním zákoně přináší zásadní a kvalitativní změnu oproti předchozí právní úpravě zákona o konkursu a vyrovnání. O významno sti problematiky majetkové podstaty v insolvenčním řízení svědčí celá řada publikovaných odborných prací, studií a článků, i samotná soudní praxe v judikatuře Nejvyššího soudu ČR. Diplomová práce se v kapitolách 1 až 8 zaměřuje zejména na definici majetkov é podstaty v insolvenčním řízení, její rozsah a obsah, postavení insolvenčního správce, způsob a průběh zjišťování majetkové podstaty za součinnosti orgánů veřejné správy a samotného dlužníka.
Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí
Petriláková, Petra ; Zoulík, František (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Práce se zabývá stěžejními vlastnostmi civilních soudních rozhodnutí - právní mocí a vykonatelností. Pokouší se podat co možná nejvýstižnější analýzu těchto tradičních institutů civilního procesu, přičemž se neomezuje jen na rozbor platné právní úpravy, nýbrž zaobírá se též úvahami právní teorie a závěry judikatorní praxe. Teoretický výklad je na mnohých místech doplněn o praktické příklady, které mají napomoci srozumitelnosti textu práce a lepšímu pochopení problémových okruhů. Práce se předně věnuje problematice právní moci rozhodnutí. V této souvislosti je vysvětlena podstata a účel tohoto institutu. Právní moc je pojata jako soubor specifických vlastností (účinků), kterých rozhodnutí dodatečně nabývá, jsou-li splněny zákonné předpoklady. Jsou vymezeny pojmy formální a materiální právní moci, včetně jejich vzájemného vztahu. Pozornost je dále věnována jednotlivým účinkům právní moci, tj. konečnosti, nezměnitelnosti a závaznosti rozhodnutí. Popsána je nejen jejich právní povaha, nýbrž i konkrétní projevy a důsledky jejich uplatnění. Následný výklad o mezích právní moci se snaží odpovědět na otázky za jakých podmínek a okolností se účinky právní moci uplatní, a jak jsou "ohraničeny" z pohledu objektivního, subjektivního a časového. Práce je zaměřena též na problematiku vykonatelnosti rozhodnutí....
Podmínky prohlášení konkursu
Morysek, Tomáš ; Zoulík, František (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
česky Práce se skládá ze sedmi kapitol. První z nich je úvod. Ve druhé kapitole shrnuji důvody, proč byla nová regulace insolvenčního práva nezbytná. Třetí kapitola je o podmínkách prohlášení konkursu obecně a o právních pramenech jejich regulace. Čtvrtá kapitola je o podmínkách, které mají základ v hmotném právu, a zejména o všech aspektech úpadku. Kapitola č. 5 popisuje podmínky civilního a insolvenčního řízení. Samostatně v kapitole č. 6 je popis moratoria. Práce končí závěrem.
Motivace ke cvičení juda pro děti ve věku 11-15 let.
Úbl, Václav ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Motivace ke cvičení juda pro děti ve věku 11 - 15 let Cíl práce: V diplomové práci jsme se zabývali motivačními faktory judistů ve věku 11 - 15 let. Cílem bylo sepsat teoretické poznatky zabývající se touto problematikou a dále zjištění nejdůležitějších motivačních činitelů pro provozování juda. K tomu bylo zapotřebí jednak studium příslušné literatury a následné sestavení nestandardizovaného dotazníku. Výsledkem celé práce je vyhodnocení získaných údajů a vypracování stručného doporučení pro trenéry čím je vhodné děti motivovat a čím nikoliv. Metody: Experiment bude prováděn metodou kvantitativního dotazníku sestaveného pro judisty ve věku 11 - 15 let Klíčová slova: motivace, výkonová motivace, sportovní psychologie, judo, trénink juda
Postavení povinného v exekučním řízení ve srovnání s právní úpravou ve Slovenské republice
Kvapil, Václav ; Macková, Alena (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá srovnáním postavení povinného v jednotlivých fázích exekučního řízení dle české a slovenské právní úpravy. Při popisu postavení povinného během nařízení exekuce je důraz kladen na prostředky obrany povinného. Při popisu vybraných způsobů provedení exekuce je kladen důraz na instituty ochrany povinného. V práci je také zohledněn legislativní vývoj některých institutů. Úvod práce je věnován obecnému pojednání o exekuci jako takové, poté je popsán způsob nařízení exekuce a následně způsoby provedení exekuce. Komparace obou právních úprav je shrnuta na konci každé kapitoly. Práce obsahuje úvahy de lege ferenda a také zmínky o stěžejních chystaných změnách v exekučním právu v České republice.
Srovnání výkonu rozhodnutí a exekuce z pohledu věřitele
Hanáková, Dana ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Macková, Alena (oponent)
Tématem předkládané práce je právní úprava výkonu rozhodnutí podle části šesté OSŘ a její srovnání s právní úpravou civilněprávních exekucí podle zákona č. 120/2001 Sb. Cílem této práce je popsat právní úpravu výkonu rozhodnutí dle OSŘ a exekuce dle EŘ, vymezit základní rozdíly mezi oběma procesy, zamyslet se nad smysluplností této dvojí úpravy a rovněž nad výhodami a nevýhodami vedení výkonu rozhodnutí jedním či druhým způsobem. Práce se zabývá vztahem obou norem coby lex generalis a lex specialis a dále popisem podstatných odlišností mezi jednotlivými způsoby výkonu rozhodnutí, jak jsou uvedeny v obou úpravách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 170 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Smolík, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.