Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 291 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Způsoby řešení úpadku nepodnikajících fyzických osob
Poštová, Tereza ; Macková, Alena (oponent) ; Smolík, Petr (oponent)
Způsoby řešení úpadku nepodnikajících fyzických osob Rozvoj úvěrových obchodů v posledních letech a s tím spojené rostoucí zadlužování domácností, vedly k tomu, že typickým subjektem moderního insolvenčního práva se stává nepodnikající fyzická osoba. Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) přináší spotřebitelům možnost sanačního řešení jejich úpadku formou oddlužení, které umožňuje řešit nepříznivou ekonomickou situaci dlužníka při splnění alespoň části jeho závazků takovým způsobem, který pro něj nemá zcela likvidační dopad, a zároveň mu umožňuje vybřednout z dluhové spirály a začít znovu. Diplomová práce se zabývá právě úpadkem těchto osob a způsoby jeho řešení, přičemž vychází nejen z platné právní úpravy, ale zejména též z judikatorní praxe soudů, neboť celá řada otázek je prozatím řešena pouze v jejím rámci. Změnu by mohla přinést navrhovaná tzv. koncepční novela, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti, a jejímž záměrem je právě zákonné zakotvení sporných a v zákonně neřešených otázek. Cílem diplomové práce je především přiblížit proces řešení úpadku spotřebitele, obzvláště se zaměřením na oddlužení a na nepatrný konkurs a jeho specifika, s důrazem kladeným na otázky, které nejsou dohledatelné v zákoně. Klíčové pojmy Úpadek Oddlužení Konkurs
Postavení zajištěného věřitele v insolvenčním řízení
Barták, Milan ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Dvořák, Bohumil (oponent)
Za téma této rigorózní práce byla zvolena problematika postavení zajištěného věřitele v rámci specifického druhu civilního soudního řízení, jehož předmětem je dlužníkům úpadek či hrozící úpadek a způsob jeho řešení, tedy řízení insolvenčního. Cílem této práce je analýza postavení zajištěného věřitele, tedy věřitele, jehož pohledávka je prostřednictvím některého z taxativně stanovených zajišťovacích instrumentů zajištěna majetkem náležejícím do majetkové podstaty, v insolvenčním řízení v České republice, a to jak z hlediska příslušné právní úpravy a odborné literatury, tak i z hlediska relevantní soudní judikatury. Záměrem autora přitom nebyl zevrubný popis insolvenčního řízení jako takového, nýbrž toliko selekce a následný rozbor vybraných otázek a institutů insolvenčního řízení, majících přímou relaci k participaci zajištěného věřitele na jednotlivých fázích insolvenčního řízení, a to od jeho prvopočátku až do okamžiku uspokojení pohledávky zajištěného věřitele, zaměřujíce se přitom, počínaje rozhodnutím o způsobu řešení dlužníkova úpadku, téměř výlučně na postavení zajištěného věřitele v konkursu jakožto obecném způsobu řešení úpadku dlužníka, při němž se role zajištěného věřitele prosazuje nejsilněji.
Způsoby řešení úpadků v judikatuře
Rosmüllerová, Nikola ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Tato rigorózní práce je zaměřena na problematiku úpadkového práva upravenou zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Práce obsahuje celkové zhodnocení právní úpravy insolvenčního zákona a judikatury soudů, která určité nastalé situace zpřesňuje tam, kde insolvenční zákon není svým obsahem konkrétní a zcela jasný. Práce je složena celkem z osmi kapitol, z nichž první je úvodní, kde jsou naznačeny cíle a přístupy k samotnému tématu a poslední, tedy osmá kapitola pak shrnuje výsledky a závěry práce s uvedením legislativních změn, které jsou v procesu schvalování a návrhů na možné změny úpadkového práva. V rámci kapitoly první je též stručně popsán historický vývoj insolvenčního řízení, a dále je zde uvedena současná právní úprava dotýkající se úpadkového práva. Druhá kapitola popisuje obecné informace o samotném insolvenčním řízení, kde jsou uvedeny především účinky, které jsou s jeho zahájením spojeny, zásady insolvenčního práva a rozbor pojmu "úpadek". Samotné způsoby řešení úpadku jsou v obecné rovině řešeny kapitolou třetí, v níž jsou vyjmenovány a jejichž podrobný popis obsahují následující kapitoly rigorózní práce. Kapitola čtvrtá se zabývá likvidačním způsobem řešení úpadku - konkursem. Tento způsob je využitelný jak pro fyzické osoby, fyzické osoby -...
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Tesárková, Markéta ; Pohl, Tomáš (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Cílem této rigorózní práce je analýza právní úpravy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Práce se dělí do sedmi kapitol. V první kapitole se stručně věnuji vymezení relevantních pojmů, které je pro účely této práce nezbytné. Tato kapitola je rozdělena na čtyři samostatné podkapitoly odpovídající pojmům, které jsou v první kapitole práce vysvětlovány. V rámci druhé kapitoly se zabývám obecným výkladem metod mimosoudního řešení sporů. Druhá kapitola pak obsahuje nejen hlediska dělení takových metod, ale též jejich stručné charakteristiky, a v neposlední řadě se zaměřuje na výhody a nevýhody mimosoudního řešení sporů jako takového. Předmětem kapitoly třetí je nástin právní úpravy mimosoudního řešení sporů ve vztahu ke sporům spotřebitelským. První podkapitola popisuje právní úpravu na vnitrostátní úrovni. Druhá podkapitola pojednává o právní úpravě v kontextu unijního práva a třetí podkapitola nastiňuje právní úpravu na mezinárodní úrovni. Stěžejní část mé práce představuje kapitola čtvrtá a kapitoly následující. Čtvrtá kapitola se již plně zaměřuje na specifické otázky mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a to v rámci rozhodčího řízení. Tato kapitola se rozpadá na čtyři podkapitoly, z nichž prvá se zabývá právní povahou rozhodčího řízení a arbitralitou, druhá problematikou rozhodčí smlouvy, třetí...
Reorganization under Czech legal regulation
Horváthová, Michaela ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Názov diplomovej práce: Reorganizácia v českej právnej úprave Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je popísať a analyzovať platnú právnu úpravu reorganizácie, obsiahnutú v zákone č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia. Reorganizácia vo svojej súčasnej podobe predstavuje jeden zo sanačných spôsobov riešenia úpadku, určený predovšetkým stredným až veľkým podnikateľom. Hoci nie ani aj po splnení podmienok pre jej povolenie riešením pre každého, predstavuje zaujímavú alternatívu k likvidačnému konkurzu. Diplomová práca je rozdelená do celkovo trinástich kapitol. Prvé dve kapitoly sú venované všeobecnej problematike, teda vymedzeniu pojmu insolvenčného konania a jeho právnej úprave, ako aj právnej úprave reorganizácie. Je v nich zdôraznený charakter a cieľ insolvenčného konania, so zameraním na výklad pojmu "zásadne pomerné uspokojenie veriteľov" ako jedného z kľúčových pojmov vymedzujúcich hlavný účel insolvenčného konania. Tretia kapitola zachytáva základný priebeh insolvenčného konania až do vydania rozhodnutia o insolvenčnom návrhu. Štvrtá až štrnásta kapitola sa zameriava už priamo na reorganizáciu. Po jej všeobecnom priblížení a stručnom porovnaní s konkurzom nasledujú kapitoly týkajúce sa prípustnosti reorganizácie a procesu jej povoľovania. Veľký dôraz je pritom kladený na výhody...
Procesní postavení a činnost insolvenčního správce v průběhu konkursu
Košťál, Matěj ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
názvem "Procesní postavení a činnost insolvenčního správce průběhu konkursu" je poskytnutí uceleného a komplexního pohledu na konkursní řízení pohledu insolvenčního správce. Práce popisuje běžnou činnost insolvenčního věnuje se popisu jeho činnosti v řízení až do okamžiku zproštění funkce insolvenčním soudem, které následuje po zrušení Dalším cílem diplomové práce je upozornění na problémy které insolvenčnímu správci znesnadňují jeho činnost a poukázat na jejich možná řešení. K objasnění některých problematických míst konkursního řízení využil autor rozhovoru s insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Práce je rozdělena do tří částí členěných do kapitol. V první (obecné) části práce, autor seznamuje čtenáře se základními instituty insolvenčního práva a vysvětluje pozici a vztah insolvenčního správce v insolvenčním řízení, jehož způsobem řešení je konkurs. Ve druhé (praktické) části práce je čtenáři poskytnut vhled do samotného průběhu konkursu. Práce v části zachycuje konkursní řízení v jeho obvyklých modalitách a způsobem probíhá řízení očima insolvenčního správce. Spolu s této části práce au odkazuje na vybrané elektronické formuláře, prostřednictvím kterých uskutečňuje insolvenční správce některá svá podání. Tato část práce zároveň obsahuje odkaz na některá častá podání, které insolvenční správce v...
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
Havlík, Tomáš ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent)
Cílem této práce je poskytnout souhrnný výklad k jednotlivým způsobům uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, jejich přezkumu a uspokojení a k jednotlivým druhům uplatňovaných pohledávek. Dalším z cílů této práce je zhodnocení výhod a nevýhod nyní účinného Insolvenčního zákona. Vedle právních předpisů a odborné literatury byla hlavním zdrojem judikatura českých soudů. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol, přičemž důležitější kapitoly se dále dělí na podkapitoly. První kapitola se zabývá pojmem insolvenčního řízení a s ním spojeným účelem insolvenčního řízení. Rovněž se zaměřuje na základní principy insolvenčního řízení a na proces, který vede k zahájení insolvenčního řízení. Druhá kapitola se věnuje rozboru pojmu pohledávka a základnímu členění pohledávek v insolvenčním řízení, které jsou rozděleny do několika odlišných skupin. Na to navazuje podrobný výklad o jednotlivých skupinách pohledávek vyskytujících se v insolvenčním řízení včetně způsobu jejich uplatnění. Třetí kapitola, která je klíčovou kapitolou této práce, se zaobírá uceleným výkladem uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení přihláškou pohledávky, formální a obsahovým náležitostem této přihlášky, následnou dispozicí s přihláškou pohledávky a konečně též možným sankcím spojeným s podáním přihlášky pohledávky. Čtvrtá...
Četnost a úspěšnost vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu
Veselý, Zdeněk ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Četnost a úspěšnost vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu Cíle: Hlavním cílem této práce je u judistických technik uchi-mata, tai-otoshi a o-goshi zhodnotit, která technika se na vrcholných judistických turnajích vyskytuje nejčastěji a která je nejúspěšnější. Tyto proměnné byly studovány ve všech váhových kategoriích mužů i žen a bylo také zahrnuto časové hledisko utkání. Metody: V této práci byla použita metoda pozorování čtyř vybraných vrcholových soutěží juda. Byla sledována četnost vybraných technik a jejich případné bodové ohodnocení, což bylo později přepočítáno na procentuální výskyt a úspěšnost sledovaných technik. Ke statistickému zpracování byla použita analýza variance (ANOVA). Výsledky: Bylo zjištěno, že velmi četnou technikou je uchi-mata. Nejčastěji se na sledované techniky nastupuje i se z daných technik skóruje ve střední části utkání. Rozdíly mezi váhovými kategoriemi byly zaznamenány, ale nebyl v nich patrný žádný jednoznačný trend. Mezi kategorií mužů a žen nebyl pozorován žádný rozdíl ani v četnosti, ani v úspěšnosti daných technik. Klíčová slova: judo, uchi-mata, o-goshi, tai-otoshi, světové soutěže
Důvody ukončení závodní činnosti v judu u dětí v pubertě 14 - 18 let
Šaroch, Marcel ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Důvody ukončení závodní činnosti v judu u dětí v pubertě 14 - 18 let Cíl: Cílem diplomové práce je zjištění možných důvodů ukončení závodní činnosti u dětí v pubertě v judu, získaných kvalitativní metodou sběru dat pomoci ankety. Metoda: Pomocí ankety, která byla rozeslána 42 trenérům a 21 dětem, byly zjištěny důvody ukončení závodní činnosti u dětí ve věku 14 - 18 let. Výsledky: Zjistili jsme, že mezi nejčastější důvody patří úzkost objevující se před zápasy, nedostatek času a náročné studium na SŠ či VŠ mimo bydliště. Klíčová slova:důvody ukončení závodní činnosti, trenér, judo, motivace
Determinanty ovlivňující zranění a jejich prevence při plánování tréninku ve vybraných kategoriích juda
Šaroch, Martin ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název diplomové práce: Determinanty ovlivňující zranění a jejich prevence při plánování tréninku ve vybraných kategoriích juda Cíl: Hlavním cílem této práce je vyhledat nejčastější zranění v judu u staršího žactva, dorostu a juniorů od 13 - 20 let pomocí komparace a analýzy výsledků z anket. Najít příčiny jejich vzniku a vytvořit soustavu opatření, tak aby se předcházelo zraněním na tréninku a závodech. Metoda: Anketa, kvalitativní výzkum, analýza odborné literatury z oblasti všeobecné sportovní přípravy, zaměření při vytváření anket probíhá u staršího školního věku a dorosteneckého věku. Jedná se o empirický výzkum, pro který bude využita metoda dotazování formou ankety. Výsledky: Z výsledků této práce jsme zjistili, že nejčastější úrazy, které jsou stejný pro obě pohlaví, vznikají v oblasti prstů na dolních a horních končetinách. U chlapců pak převažují zranění ramenního kloubu a zad. U dívek jsou to naopak zranění v oblasti zápěstí a hlezenního kloubu. U obou pohlaví byly nejčastějším druhem zranění vykloubení a natažení. Úrazy vznikaly především při zápase v postoji. A hlavní příčinou vzniku zranění byla vlastní chyba. Klíčová slova: judo, úrazy, příčiny, opatření

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 291 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Smolík, Pavel
1 Smolík, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.