Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 287 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reorganization under Czech legal regulation
Horváthová, Michaela ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
Názov diplomovej práce: Reorganizácia v českej právnej úprave Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je popísať a analyzovať platnú právnu úpravu reorganizácie, obsiahnutú v zákone č. 182/2006 Zb., o úpadku a spôsoboch jeho riešenia. Reorganizácia vo svojej súčasnej podobe predstavuje jeden zo sanačných spôsobov riešenia úpadku, určený predovšetkým stredným až veľkým podnikateľom. Hoci nie ani aj po splnení podmienok pre jej povolenie riešením pre každého, predstavuje zaujímavú alternatívu k likvidačnému konkurzu. Diplomová práca je rozdelená do celkovo trinástich kapitol. Prvé dve kapitoly sú venované všeobecnej problematike, teda vymedzeniu pojmu insolvenčného konania a jeho právnej úprave, ako aj právnej úprave reorganizácie. Je v nich zdôraznený charakter a cieľ insolvenčného konania, so zameraním na výklad pojmu "zásadne pomerné uspokojenie veriteľov" ako jedného z kľúčových pojmov vymedzujúcich hlavný účel insolvenčného konania. Tretia kapitola zachytáva základný priebeh insolvenčného konania až do vydania rozhodnutia o insolvenčnom návrhu. Štvrtá až štrnásta kapitola sa zameriava už priamo na reorganizáciu. Po jej všeobecnom priblížení a stručnom porovnaní s konkurzom nasledujú kapitoly týkajúce sa prípustnosti reorganizácie a procesu jej povoľovania. Veľký dôraz je pritom kladený na výhody...
Procesní postavení a činnost insolvenčního správce v průběhu konkursu
Košťál, Matěj ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Pohl, Tomáš (oponent)
názvem "Procesní postavení a činnost insolvenčního správce průběhu konkursu" je poskytnutí uceleného a komplexního pohledu na konkursní řízení pohledu insolvenčního správce. Práce popisuje běžnou činnost insolvenčního věnuje se popisu jeho činnosti v řízení až do okamžiku zproštění funkce insolvenčním soudem, které následuje po zrušení Dalším cílem diplomové práce je upozornění na problémy které insolvenčnímu správci znesnadňují jeho činnost a poukázat na jejich možná řešení. K objasnění některých problematických míst konkursního řízení využil autor rozhovoru s insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Práce je rozdělena do tří částí členěných do kapitol. V první (obecné) části práce, autor seznamuje čtenáře se základními instituty insolvenčního práva a vysvětluje pozici a vztah insolvenčního správce v insolvenčním řízení, jehož způsobem řešení je konkurs. Ve druhé (praktické) části práce je čtenáři poskytnut vhled do samotného průběhu konkursu. Práce v části zachycuje konkursní řízení v jeho obvyklých modalitách a způsobem probíhá řízení očima insolvenčního správce. Spolu s této části práce au odkazuje na vybrané elektronické formuláře, prostřednictvím kterých uskutečňuje insolvenční správce některá svá podání. Tato část práce zároveň obsahuje odkaz na některá častá podání, které insolvenční správce v...
Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení
Havlík, Tomáš ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent)
Cílem této práce je poskytnout souhrnný výklad k jednotlivým způsobům uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení, jejich přezkumu a uspokojení a k jednotlivým druhům uplatňovaných pohledávek. Dalším z cílů této práce je zhodnocení výhod a nevýhod nyní účinného Insolvenčního zákona. Vedle právních předpisů a odborné literatury byla hlavním zdrojem judikatura českých soudů. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol, přičemž důležitější kapitoly se dále dělí na podkapitoly. První kapitola se zabývá pojmem insolvenčního řízení a s ním spojeným účelem insolvenčního řízení. Rovněž se zaměřuje na základní principy insolvenčního řízení a na proces, který vede k zahájení insolvenčního řízení. Druhá kapitola se věnuje rozboru pojmu pohledávka a základnímu členění pohledávek v insolvenčním řízení, které jsou rozděleny do několika odlišných skupin. Na to navazuje podrobný výklad o jednotlivých skupinách pohledávek vyskytujících se v insolvenčním řízení včetně způsobu jejich uplatnění. Třetí kapitola, která je klíčovou kapitolou této práce, se zaobírá uceleným výkladem uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení přihláškou pohledávky, formální a obsahovým náležitostem této přihlášky, následnou dispozicí s přihláškou pohledávky a konečně též možným sankcím spojeným s podáním přihlášky pohledávky. Čtvrtá...
Četnost a úspěšnost vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu
Veselý, Zdeněk ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Četnost a úspěšnost vybraných technik na vrcholových soutěžích v judu Cíle: Hlavním cílem této práce je u judistických technik uchi-mata, tai-otoshi a o-goshi zhodnotit, která technika se na vrcholných judistických turnajích vyskytuje nejčastěji a která je nejúspěšnější. Tyto proměnné byly studovány ve všech váhových kategoriích mužů i žen a bylo také zahrnuto časové hledisko utkání. Metody: V této práci byla použita metoda pozorování čtyř vybraných vrcholových soutěží juda. Byla sledována četnost vybraných technik a jejich případné bodové ohodnocení, což bylo později přepočítáno na procentuální výskyt a úspěšnost sledovaných technik. Ke statistickému zpracování byla použita analýza variance (ANOVA). Výsledky: Bylo zjištěno, že velmi četnou technikou je uchi-mata. Nejčastěji se na sledované techniky nastupuje i se z daných technik skóruje ve střední části utkání. Rozdíly mezi váhovými kategoriemi byly zaznamenány, ale nebyl v nich patrný žádný jednoznačný trend. Mezi kategorií mužů a žen nebyl pozorován žádný rozdíl ani v četnosti, ani v úspěšnosti daných technik. Klíčová slova: judo, uchi-mata, o-goshi, tai-otoshi, světové soutěže
Důvody ukončení závodní činnosti v judu u dětí v pubertě 14 - 18 let
Šaroch, Marcel ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název: Důvody ukončení závodní činnosti v judu u dětí v pubertě 14 - 18 let Cíl: Cílem diplomové práce je zjištění možných důvodů ukončení závodní činnosti u dětí v pubertě v judu, získaných kvalitativní metodou sběru dat pomoci ankety. Metoda: Pomocí ankety, která byla rozeslána 42 trenérům a 21 dětem, byly zjištěny důvody ukončení závodní činnosti u dětí ve věku 14 - 18 let. Výsledky: Zjistili jsme, že mezi nejčastější důvody patří úzkost objevující se před zápasy, nedostatek času a náročné studium na SŠ či VŠ mimo bydliště. Klíčová slova:důvody ukončení závodní činnosti, trenér, judo, motivace
Determinanty ovlivňující zranění a jejich prevence při plánování tréninku ve vybraných kategoriích juda
Šaroch, Martin ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název diplomové práce: Determinanty ovlivňující zranění a jejich prevence při plánování tréninku ve vybraných kategoriích juda Cíl: Hlavním cílem této práce je vyhledat nejčastější zranění v judu u staršího žactva, dorostu a juniorů od 13 - 20 let pomocí komparace a analýzy výsledků z anket. Najít příčiny jejich vzniku a vytvořit soustavu opatření, tak aby se předcházelo zraněním na tréninku a závodech. Metoda: Anketa, kvalitativní výzkum, analýza odborné literatury z oblasti všeobecné sportovní přípravy, zaměření při vytváření anket probíhá u staršího školního věku a dorosteneckého věku. Jedná se o empirický výzkum, pro který bude využita metoda dotazování formou ankety. Výsledky: Z výsledků této práce jsme zjistili, že nejčastější úrazy, které jsou stejný pro obě pohlaví, vznikají v oblasti prstů na dolních a horních končetinách. U chlapců pak převažují zranění ramenního kloubu a zad. U dívek jsou to naopak zranění v oblasti zápěstí a hlezenního kloubu. U obou pohlaví byly nejčastějším druhem zranění vykloubení a natažení. Úrazy vznikaly především při zápase v postoji. A hlavní příčinou vzniku zranění byla vlastní chyba. Klíčová slova: judo, úrazy, příčiny, opatření
Problematika společného jmění manželů v insolvenčním řízení, s důrazem na majetkovou podstatu a společné oddlužení
Pernecká, Sarah ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
Název diplomové práce: Problematika společného jmění manželů v insolvenčním řízení, s důrazem na majetkovou podstatu a společné oddlužení Resumé: Cílem této diplomové práce je zmapovat oblast problematiky společného jmění manželů v insolvenčním řízení, a to jak v případě řešení úpadku dlužníků formou oddlužení, tak v případě konkursu. Tato problematika je velmi aktuální, neboť současná právní úprava zcela nedostatečně reaguje na problémy, které se vyskytují v běžné praxi. Dalším důvodem je velká rozmanitost těchto problémů, na které nelze vyčíst ze zákona odpověď. Na některé z nich jsem se snažila upozornit a v druhé části práce uvést některé konkrétní případy a jejich řešení. Obsahově je tato práce rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. První část obsahuje ve svém úvodu zhodnocení stávající právní úpravy a připravovaných novel, a to především novely č. 64/2017 Sb., která bude účinná od 1. 7. 2017, a zavede mnoho podstatných změn. Dále jsem se v teoretické části soustředila na pojmy společné jmění manželů (na jeho vznik, zánik, předmět a případné modifikace) a majetková podstata (její zjišťování, rozsah a soupis majetkové podstaty). Největší pozornost je věnovaná samotnému řešení problematiky společného jmění manželů v insolvenčním řízení, nejprve ve společném oddlužení manželů, a následně...
Advokát a klient - vzájemná práva a povinnosti
Kadlec, Vojtěch ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent)
Shrnutí Cílem této práce bylo charakterizovat specifický právní poměr vznikající mezi klientem a advokátem. Tento právní poměr určuje do značné míry postavení advokáta v právním systému České republiky, a proto jistě zasluhuje pozornost. Základním pramenem pro zpracování této práce je zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je interpretován v jednotlivých kapitolách ve vzájemných souvislostech s jinými zákony, podzákonnými i stavovskými předpisy. Po stručném úvodu do problematiky se věnuji jednotlivým důvodům, na základě kterých může vzniknout právní poměr mezi advokátem a klientem. Důvod vzniku je určující pro vymezení vzájemných práv obou subjektů. U vzniku právního poměru se zmíním o odmítnutí a vypovězení právního poměru. Další kapitola práce se zabývá etikou v advokacii, kterou je třeba mít na paměti při výkladu jednotlivých práv a povinností. Etika do značné míry charakterizuje advokátní profesi. Kapitoly pátá a šestá jsou vlastním jádrem práce, když vykládají jednotlivá práva, ze kterých je právní poměr mezi advokátem a klientem složen. Systematicky jsem rozdělil souhrn práv a povinností dle subjektu, který má povinnost splnění povinnosti zajistit. V kapitole páté se věnuji povinnostem advokáta. Tyto povinnosti jsou specifickými povinnostmi modifikujícími obecné...
Rozhodčí řízení v České republice
Suchý, Jan ; Smolík, Petr (vedoucí práce) ; Winterová, Alena (oponent)
Tématem této diplomové práce je rozhodčí řízení v České republice, které je v současné chvíli nejvýznamnější alternativou ke klasickému občanskému soudnímu řízení. Za cíl této diplomové práce si autor vytyčil zpracování přehledu všech zásadních institutů rozhodčího řízení, doplněný o jejich podrobnou charakteristiku, a to včetně komplexního popisu právní úpravy. Tato diplomová práce je rozdělena do deseti kapitol, v nichž autor detailně popisuje jednotlivé instituty rozhodčího řízení. V první kapitole se autor zabývá zejména objasněním samotného pojmu rozhodčího řízení a uvádí jeho nesporné výhody i nevýhody. V této kapitole autor popisuje i základní koncepce rozhodčího řízení. V další kapitole se autor zabývá problematikou arbitrability v rozhodčím řízení. V třetí a čtvrté kapitole této práce jsou popsány typy rozhodčích smluv, jejich náležitosti a také případy jejich neplatnosti. V rámci těchto kapitol jsou zohledněny i veškeré požadavky na osobu rozhodce a také podmínky jejich ustavení. Následující dvě kapitoly zahrnují úplný popis současného právního rámce upravujícího rozhodčí řízení, a to včetně charakteristických procesních institutů. Dále jsou zde popsány veškeré možné způsoby skončení rozhodčího řízení s důrazem na rozhodčí nález. V sedmé kapitole autor popisuje kontrolní funkci obecných...
Vztah rozhodčího řízení a obecných předpisů občanského práva procesního
Vlnová, Jitka ; Sedláček, Miroslav (vedoucí práce) ; Smolík, Petr (oponent)
76 Resumé Tématem této diplomové práce je vztah rozhodčího řízení a obecných předpisů občanského práva procesního. Práce se zaměřuje na rozhodčí řízení upravené zákonem č. 216/1996 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů a hledá podobnosti s řízením před obecnými soudy, které je primárně upraveno v zákoně č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. Rozhodčí řízení využívá ustanovení Občanského soudního řádu v případech, kdy v zákoně o rozhodčím řízení zákonná úprava chybí úplně nebo není dostatečná. Práce je rozdělena do sedmi hlavních kapitol, které se dále člení na podkapitoly. První kapitola popisuje způsoby, jakými je upraven procesní postup v rozhodčím řízení. Upozorňuje na zákonnou možnost stran dohodnout si vlastní pravidla procesního postupu v řízení a naznačuje, že dohoda stran může i přímo odkázat na zákonná ustanovení předpisu o soudním řízení. Následující dvě kapitoly se věnují teoretickému úvodu k používání Občanského soudního řádu v rozhodčím řízení. Analyzují možnost užití Občanského soudního řádu z pohledu dvou nejvýznamnějších teoretických koncepcí rozhodčího řízení a definují jazykový a teleologický význam ustanovení zákona o rozhodčím řízení po přiměřeném použití Občanského soudního řádu v rozhodčím řízení. Značný rozsah práce je věnován praktickému projevu ustanovení Občanského...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 287 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Smolík, Pavel
1 Smolík, Peter
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.