Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tweedie models for pricing and reserving
Smolárová, Tereza ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Cipra, Tomáš (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá aplikacemi Tweedie složeného Poissonova modelu v procesu stanovování sazeb pojistného a tvorby technických rezerv v neživotním pojištění. Tweedie modely jsou exponenciální disperzní modely, vyznačující se závislostí rozptylu na střední hodnotě v p-té mocnině, a složené Poissonovo rozdělení představuje konkrétní Tweedie model. Klíčovou motivací k použití Tweedie složeného Poissonova modelu je jeho aplikace v rámci zobecněných lineár- ních modelů (GLMs) a zobecněných odhadovacích rovnic (GEE). Cílem práce je sestavení modelů pro stanovování výšky pojistného a technických rezerv, ve kterých se odezvy řídí Tweedie složeným Poissonovým modelem. Teoretické přístupy jsou aplikovány na reálná data. 1
Bivariate Poisson distribution
Smolárová, Tereza ; Hudecová, Šárka (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
V předložené práci se věnujeme dvojrozměrnému Poissonovu rozdělení. Zvolenou metodou k definování dvojrozměrného Poissonova rozdělení je tzv. trivariate reduction method. Teoretickými vlastnostmi rozdělení, kterými se tato práce zabývá, jsou marginální rozdělení, kovariance, korelační koeficient a podmíněné rozdělení. Bodové odhady jednotlivých parametrů rozdělení jsou sestrojené momentovou metodou a metodou maximální věrohodnosti. Dále se zaměříme na testování dobré shody pomocí testu založeném na koe- ficientu disperze. Test založený na transformaci výběrového korelačního ko- eficientu se využívá na testování nezávislosti. Metody odhadu jednotlivých parametrů rozdělení a uvedené statistické testy jsou aplikovány na reálná data z oboru pojišťovnictví. 1

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.