Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 106 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Estetické normy ve výuce výtvarné výchovy
Podlipský, Rudolf ; Slavík, Jan (vedoucí práce) ; Janík, Tomáš (oponent) ; Hazuková, Helena (oponent)
Autor v disertační práci zkoumá uplatnění estetických norem ve výuce výtvarné výchovy z výkladové pozice strukturalismu (s důrazem na českou strukturalistickou školu). Zkoumání má charakter kvalitativního výzkumu zaměřeného na didaktickou analýzu procesů výuky. Cílem zkoumání je zjistit míru vlivu estetických norem na vzdělávací proces ve výtvarné výchově, prozkoumat způsoby zacházení s estetickými normami ve výuce ze strany učitelů, a také ověřit nebo nově vypracovat základní pojmový aparát, kterým lze problematiku estetických norem ve výtvarné výchově věcně uchopit. Východiskem zkoumání jsou záznamy běžných vyučovacích jednotek (zápis z pozorování výuky, videozáznam). Autor ve výzkumu používá metodu konceptové analýzy - metodologický prostředek pro didaktickou reflexi a evaluaci výuky založené na tvořivých úlohách a činnostním přístupu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Ekologické kontexty v teorii a praxi výtvarné výchovy
Vršková, Olga ; Fulková, Marie (vedoucí práce) ; Vančata, Václav (oponent) ; Slavík, Jan (oponent)
Disertační práce mapuje transdisciplinární prostředí na rozhraní mezi výtvarnou výchovou a environmentální výchovou. Popisuje přístupy k realizaci cílů environmentální výchovy založené na principech výtvarné výchovy. Ukazuje možnosti, výhody i úskalí plynoucí z provazování environmentální a výtvarné výchovy. Vykresluje terminologické zázemí environmentální výchovy a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji realizované v rámci výtvarné výchovy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Krajina - proměny znaku a struktury ve výtvarném vyjádření tématu
Brotánková, Martina ; Hůla, Zdenek (vedoucí práce) ; Slavík, Jan (oponent)
Diplomová práce pojednává o proměnách znaku a struktury ve vizuálním zobrazení krajiny od 19. století po současnost. Všímá si mnohosti odkazů chápání pojmu krajina, které jsou reflektovány zejména ve vlastní výtvarné tvorbě. V souvislosti s tématem se práce zabývá prvkem horizontu a vztahem mezi vizuální a jazykovou interpretací. Didaktická část obsahuje výtvarné náměty podněcující citlivost a komplexní vnímavost všemi smysly. Klíčová slova: Krajina, znak, struktura, genius loci, horizont, vztah, vnímání, interpretace, symbol
Projektové vyučování výtvarné výchovy na základní škole praktické
Škrlantová, Martina ; Jakubcová Hajdušková, Lucie (oponent) ; Slavík, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá využitím projektového vyučování ve výtvarné výchově na praktické škole. Zda je pro žáky efektivnější či nikoli. V první části jsou teoreticky nastíněná východiska této problematiky. Tato část se zaměřuje na vymezení a charakteristiku pojmu projektové vyučování, a to nejprve obecně poté v plynulém přechodu navazuje vymezení projektového vyučování ve výtvarné výchově. V praktické části jsou prezentovány výsledky mého výzkumu. Za účelem splnění cílů této diplomové práce byla použita kvantitativní metoda, kterou se stala analýza videostudie PhDr. Tomáše Janíka. Hlavní částí mé diplomové práce se stal transkript natočeného videozáznamu, ze kterého pak vychází celé mé vyhodnocení a výsledky. V poslední části jsou uvedeny možnosti, jak je možné natočené videozáznamy použít pro další práci.
Kresba dětí v předškolním věku - téma pán
Jablečníková, Olga ; Slavík, Jan (oponent) ; Klusák, Miroslav (vedoucí práce)
Hlavním tématem výzkumu bylo srovnání výrazově - významového systému jazyka a kresby inspirované terminologií lingvistického strukturalismu. Metodicky bylo využíváno kvalitativní analýzy kresebné interpretace textu a jazykové interpretace kresby. Popis interakce fenoménu výtvarna a jazyka u dětí v 1.třídě ZŠ s akcentem na významové koreláty se soustředí na vztah výraz-význam a vzniká na základě 31 dětských kreseb. Výzkumná práce aspiruje na zodpovězení otázky: jak pracuje s významem text (jazyk) a jak kresba.
Specifika užití digitálních technologií v procesu vizuálního zobrazování s ohledem na dětský školní věk
Zikmundová, Vladimíra ; Slavík, Jan (vedoucí práce) ; Šamšula, Pavel (oponent) ; Horáček, Radek (oponent)
K problematice, kterou rozpracovávám ve své disertační práci jsem se dostala již při ukončování magisterského stupně ve své práci diplomové. Tato oblast mě natolik zaujala, že jsem se rozhodla dále jí studovat, a protože jsem zjistila, jak široké téma, skýtající mnoho možných rovin pohledů, jsem si vybrala, ráda bych se mu věnovala i do budoucna. Multimediální tvorba jako prostředek pro vyjadřování ve výtvarné výchově u nás doposud nebyla analyzována. Tento fakt ovlivnil strukturu mojí práce. Na jedné straně jsem vyšla ze studia převážně zahraniční literatury a studia současných domácích kurikulárních dokumentů. Na straně druhé jsem se pustila do sběru dat, které se staly základem pro kvalitativní výzkum, ve kterém jsem se věnovala procedurám a kontextům vzniku vizuálně obrazného vyjádření za pomoci počítače. Při sběru dat byla použita metoda pozorování, rozhovoru a srovnávací srovnávací analýzy obrazu. Jako základ jsme použila Zakotvenou teorii Strasse - Corbinové a metodu otevřeného kódování textů.
Koloběh
Švajglová, Andrea ; Slavík, Jan (oponent) ; Sedlák, Michal (vedoucí práce)
Diplomová práce na téma "Koloběh" pojednává o procesu seberealizace lidské bytosti, na základě tří existenciálních pohybů. Kruhový (žitý) a lineární (reflexivní) pohyb lidské existence jsou v dialektickém vztahu a ústí do pohybu spirály lidského ducha. V praktické a didaktické části je pak tento koncept rozvinut jako reflexe života prostřednictvím umění, která zakládá naši sebereflexi.
Analýza metod, organizačních forem a evaluace osobnostního a sociálního rozvoje ve výchovných a vzdělávacích programech základních a středních škol
Svoboda, Michal ; Valenta, Josef (vedoucí práce) ; Lazarová, Bohumíra (oponent) ; Slavík, Jan (oponent)
Disertační práce se zabývá problematikou osobnostního a sociálního rozvoje z pohledu jeho metod, organizačních forem a evaluace. Práce nejprve pojednává o pedagogickém procesu osobnostního a sociálního rozvoje v kontextu vývoje pedagogického myšlení a současných kurikulárních dokumentů. Další tématickou oblastí je analýza pedagogického procesu osobnostního a sociálního rozvoje z pohledu vybraných teoretických východisek. Za teoretická východiska jsou považovány soudobé teorie vzdělávání (spiritualistická teorie, personalistická teorie, kognitivně psychologická a sociokognitivní teorie) a výchovné systémy osobnostního a sociálního rozvoje (osobnostní a sociální výchova, dramatická výchova, sociálně psychologický výcvik, zážitková pedagogika, globální výchova, etická výchova, multikulturní výchova aj.). Součástí analýzy pedagogického procesu osobnostního a sociálního rozvoje je přehled technik a organizačních forem, jež je možné využívat ve výukových programech zaměřených na rozvoj osobnosti žáka. Významnou část práce představuje pojednání o možnostech evaluace pedagogického procesu osobnostního a sociálního rozvoje. V této části jsou uvedeny modely evaluace a evaluační postupy založené na empirickém výzkumu pedagogicko-psychologických jevů. Příspěvkem do empirické části práce je ověřování efektivity...
Tělo - tělesnost - obraz mezi výtvarnou a dramatickou výchovou
Linhartová, Kateřina ; Šamšula, Pavel (vedoucí práce) ; Slavík, Jan (oponent) ; Machková, Eva (oponent)
Mgr. Katerina Linhartova, Ph.D. Department of Art Education, Faculty of Education, Charles University, Prague, Czech Republic V posledních desetiletích lze zaznamenat v mnoha oblastech lidského zájmu tendence, které nazýváme "obrat k tělesnosti". Obecně rozšířené karteziánské dualistické pojetí člověka je překonáváno fenomenologickým pojetím člověka jako subjektivní celistvé bytosti, která přistupuje ke světu skrze svou tělesně-duševní zkušenost. Tuto tendenci můžeme, mimo jiné, sledovat i v lékařství, kde se stále více řeší otázka psychosomatických příčin nemocí a kde se rozvíjí holistický přístup k léčení a péči o zdraví. Výtvarné umění, které vždy bylo citlivým indikátorem celospolečenských proměn, poukazuje rovněž na zásadní proměny v pojetí tělesnosti. Tuto tendenci můžeme sledovat ve dvou oblastech. První z nich je vyobrazení lidské figury. Snaha o objektivní vyobrazení člověka tak, jak skutečně vypadá, je nahrazována expresívním zobrazením, které se více než vnějšímu vzhledu věnují vyjádření vnitřních obsahů. Lidská figura se tak stává prostředkem k zobrazení duševních hnutí. Umělci si všímají skutečnosti, že lidské tělo není jen pouzdrem obsahujícím myslícího ducha, ale že je člověkem, či že člověk je tělem. V proměnách vyobrazení lidské figury v průběhu 20. století lze rovněž sledovat tendence k...
Čtenářské kompetence adolescentů
Klumparová, Štěpánka ; Lederbuchová, Ladislava (vedoucí práce) ; Slavík, Jan (oponent) ; Toman, Jaroslav (oponent)
Resumé Teoretická část práce je kompilací poznatků o čtenářské kompetenci, o nejnovějších teoriích čtenáře a o teorii fikčních světů. Na pozadí výsledků výzkumů čtenářství pubescentního a dospělého jsou v ní charakterizovány základní rysy adolescentního čtenářství. Pro potřeby práce byly stanoveny 3 okruhy pro vnitřní členění čtenářské kompetence a provedena interpretace textu fantastické povídky Julia Cortazára "Nocí naznak", který posloužil jako výchozí text pro literární dotazník. V praktické části práce byl proveden smíšený výzkum. Kvalitativní metody výzkumu se projevily v otevřených otázkách (zaměřených v první fázi na celkový estetický soud o díle a ve druhé fázi na jednotlivé aspekty díla) zadaných v literárním dotazníku. Kvantitativní metody výzkumu spočívaly v ověřování hypotéz stanovených na základě studia odborné literatury a ve formě třídění odpovědí respondentů do jednotlivých předem vymezených úrovní čtenářské kompetence. Na základě výsledků výzkumu byla rozšířena a doplněna výchozí charakteristika adolescentního čtenáře a vytvořena metodická doporučení, v rámci nichž byly navrženy konkrétní metody a formy práce pro podporu a rozvíjení jednotlivých dílčích kompetencí. Klíčová slova čtenářská kompetence - adolescentní čtenářství - teorie fikčních světů - smíšený výzkum - literární dotazník -...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 106 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Slavík, J.
1 Slavík, Jaroslav
2 Slavík, Jiří
2 Slavík, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.