Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků
Slavík, Jan ; Šestáková, Romana (oponent) ; Doležalová, Monika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce popisuje metodologický základ pro ocenění nemovitých věcí. Provedená případová studie prezentuje ocenění vybraného pozemku v katastrálním území Podolí u Brna, obec Podolí a stanovení ceny zjištěné a ceny obvyklé ve třech stupních podle měnících se podmínek územního plánu . Na základě získaných výsledků je vyhodnoceno, jak změny jednotlivých stupnů územního plánování mají vliv na cenu pozemku a čím jsou rozdíly způsobeny.
Detail v architektuře. Výtvarné aspekty moderní architektury a jejich aplikace do současných kontextů výtvarné výchovy
Hanuš, Jiří ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Slavík, Jan (oponent) ; Sedláková, Radomíra (oponent)
Architektura je nedílnou součástí (nejen) vizuálního světa a lidské existence. Její pozice se rozpíná mezi oblastí utilitární a umělecké funkce. Jaké však jsou její specifické vlastnosti, které jí spojují s výtvarnou kulturou? Je současná architektura vizuálně a prožitkově inspirativní? Disertační práce rozvíjí úvahu nad tím, jak prostřednictvím práce s architektonickým detailem zprostředkovat moderní architekturu studentům na školách a trvale ji začlenit do vzdělávání. Propojení teoretického základu s autorovým individuálním pohledem na estetické kvality architektonického detailu je cílem, jehož účelem je nalezení didaktického východiska. Za prostředek k přiblížení a uchopení tohoto fenoménu je použita fotografie, která je zde chápána jako plynulý přechod mezi trojrozměrným a dvojrozměrným světem. Současně však funguje zcela autonomně. Výzkumná metoda vychází z principu interpretativní fenomenologické analýzy, ve které se prostřednictvím interpretace výtvarných prací respondentů a komparace autorovy individuální výtvarné tvorby, hledají styčné body a nové možnosti pro výtvarnou výchovu. S architektonickým detailem je zacházeno jako s výtvarným jazykem a současně médiem, jež skýtá řadu alternativ, ale který doposud nenalezl své plné využití. Proto vyústění práce tvoří návrh kurikulární koncepce,...
Supervizní práce s výtvarnou expresí
Hanzlová, Andrea ; Havrdová, Zuzana (vedoucí práce) ; Slavík, Jan (oponent)
Název: Supervizní práce s výtvarnou expresí Autor: Bc. Andrea Hanzlová Vedoucí práce: doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc. ABSTRAKT Výtvarná tvorba je běžnou praxí v arteterapii a supervizi v ČR, nicméně její současné možnosti a podoby nejsou v supervizi dostatečně zmapovány, např. přínosy výtvarné exprese pro supervizní práci a její případná rizika. Práce zkoumá pojem výtvarné exprese v supervizi, jak ji supervizoři aplikují v porovnání se zahraničím (UK a USA) a jaké faktory ovlivňují způsob jejich práce. Metodicky jde o kvalitativní obsahovou analýzu polostrukturovaných rozhovorů na populaci dvanácti respondentů. Výsledky představují čtyři tematické okruhy: Vymezení výtvarného kreativního procesu, jeho fází a obsahu, Úskalí a Benefity práce s kreativním výtvarným procesem, které respondenti uvádějí a Vliv vzdělání supervizorů arteterapie v České republice na jejich práci. Z výsledků vyplývá, že výtvarná exprese v supervizi nabízí prostor pro širokou škálu přístupů, jež jsou u nás v praxi využívány ve velmi různé míře nebo zcela chybí. Jedním z důvodů této rozmanitosti v porovnání se zahraničním může být i historická neukotvenost oboru arteterapie v ČR. Klíčová slova: exprese, výtvarný kreativní proces, artefakt, umělecká terapie, arteterapie, supervize, supervize uměleckých terapií
Rozvíjení profesních kompetencí učitele
Soukupová, Pavla ; Kasíková, Hana (vedoucí práce) ; Slavík, Jan (oponent) ; Novotová, Jitka (oponent)
(česky) Rozvoj profesních kompetencí učitele Cílem předložené disertační práce je analyzovat potřebu rozvoje vybrané kompetence a navrhnout systém opatření a metod pro podporu jejího rozvoje v pregraduální přípravě budoucích učitelů. V teoretické části práce jsou prezentovány aktuální poznatky vztahující se k otázkám profesionalizace učitelů a rozvoje jejich profesních kompetencí. Klíčové jsou pro nás studie věnované standardizaci profese učitele a stanovení rámce profesních kvalit, kterými má být vybaven učitel na počátku svého profesního působení a v jeho průběhu. Na základě empirických studií, o které se v práci opíráme, byla diagnostická kompetence označena jako kompetence, ve které začínající učitelé cítí největší handicap ve své profesní připravenosti. Proto je v disertační práci této kompetenci věnována zvýšená pozornost a byla vybrána k provedení výzkumného šetření. Empirická část práce je zaměřena na analýzu potřeb rozvoje diagnostické kompetence učitelů základních a středních škol. Cíl výzkumné části byl zpřesněn formulací výzkumných otázek. Empirrická část se opírá o provedení smíšeného výzkumu, kde propojuje metody kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Využito bylo techniky dotazníkového šetření pro učitele a studenty Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni,...
Analýza expresivního zážitku při srovnávání vzdělávacího a salutogenetického aspektu výtvarné výchovy
Komzáková, Martina ; Slavík, Jan (vedoucí práce) ; Géringová, Jitka (oponent) ; Šicková, Jaroslava (oponent)
Disertační práce pojednává o vybraných aspektech personalizační úrovně edukace ve výtvarné výchově a je členěna do několika celků. Nejprve pojednává o aktuální situaci v oboru a specifikách edukace expresí. Dále prezentuje poznatky z oborů psychologie, psychoterapie, arteterapie a neurověd a jejich možnosti aplikace do oboru VV z hlediska formování obsahu učebních úloh, tak způsobu výuky. Na konkrétních kazuistikách z VV a arteterapie je možné sledovat průběh a výsledky aplikace těchto poznatků. Další kapitola práce je věnována popisu příkladu vzdělávacího modelu učitele/artefiletika VV, která rozvíjí personalizační, socializační a enkulturační složku edukace. Náhled a interpretace všech daných témat, kterými se zaobírám v disertaci, je veden snahou, jak korektně pracovat s personalizační složkou v učebních úlohách tak, aby nebyl překročen edukační rámec a nebyla realizována pseudoarteterapie. Rozhodující roli v tom, co se v hodině děje, má učební úloha a její realizace a intepretace. Ve středu pozornosti jsou poznávací motivy, které jsou úlohou akcentovány a rozvíjeny. Slavík, Géringová, Hajdušková nabízí dělení těchto poznávacích motivů na vzdělávací a terapeutické. Na základě své disertační práce a jejích výsledků považuji za účelné tento model rozšířit o motivy salutogenetické. Výkladu a...
Citace v současné české malbě
Špačková, Miroslava ; Špirk, Ivan (vedoucí práce) ; Slavík, Jan (oponent) ; Dytrtová, Kateřina (oponent)
4 ABSTRAKT Disertační práce Citace v současné české malbě je založena na uměnovědných základech. Jejím cílem je analýza fenoménu citace. První část je analýzou odborné literatury. Téma je kontextualizováno v českém a světovém uměleckém prostředí. Představuje interpretaci zásadních uměleckých děl. Druhá, výzkumná část, je rozdělena do dvou bloků. První prezentuje kvalitativní výzkum založený na strukturovaných rozhovorech s otevřenými otázkami, které byly vedeny s malíři poznamenanými dobou totality. Článek v příloze ukazuje jeho užití a způsob zpracování. Druhá část se blíží fenomenologickému rozhovoru. Dotazováni byli tři malíři (Gerboc, Petrbok, Štech). Cílem je rekonstrukce zkušeností těchto malířů ve vztahu k citacím. Typologie citací vychází z jejich tvůrčí práce a následné klasifikace. Jednotlivé medailony jsou založeny na interpretaci uměleckých děl. Třetí část - didaktická - se zabývá otázkami vztahu současného umění a výtvarné výchovy, prezentuje příklady z praxe. Popisuje didaktickou transformaci učiva a praktické užití konceptové analýzy. KLÍČOVÁ SLOVA apropriace, citace, denotace, konotace, konceptová analýza, kontext, kvalitativní rozhovor, malba, výtvarná výchova
Vliv hudby na rozvoj osobnosti a využití muzikoterapeutických technik a prvků v pedagogické praxi
Počtová, Lenka ; Pelikán, Jiří (vedoucí práce) ; Slavíková, Marie (oponent) ; Slavík, Jan (oponent)
Disertační práce "Vliv hudby na rozvoj osobnosti a využití muzikoterapeutických technik a prvků v pedagogické praxi" popisuje působení hudby na člověka a souvislosti hudebních a nehudebních oblastí života člověka a světa. Tyto existující souvislosti jsou východiskem pro hledání možností, jak využít působení hudby v pedagogické praxi pro podporu sebepoznání, osobnostního růstu a sociálního rozvoje. Celá práce je členěna do pěti teoretických kapitol a jedné empirické. První kapitola popisuje některé rysy výchovy, které jsou klíčové, chceme-li podpořit rozvoj mladého člověka v autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou osobnost. Prožitek a vlastní zkušenost spolu s reflektivním dialogem jsou hlavními prostředky takto orientovaného výchovného procesu. Dále jsou popsány některé charakteristiky artefiletiky a osobnostní a sociální výchovy, které představují inspiraci pro využití působení hudby a hudebních prožitků ve výchově. Druhá kapitola vymezuje hlavní rysy i hranice vzájemně se prolínajících oborů muzikoterapie, hudební pedagogiky a nového oboru muzikofiletiky. Třetí kapitola se věnuje již samotné hudbě, jejímu původu, charakteristikám, významu i některým vlivům, které přináší do života člověka. Čtvrtá kapitola se zabývá účinky hudby na člověka, jeho fyzický organismus, duševní prožívání i kognitivní...
Konstruktivismus ve vyučování českého jazyka na střední škole.
Štěpáník, Stanislav ; Šmejkalová, Martina (vedoucí práce) ; Slavík, Jan (oponent) ; Svobodová, Jana (oponent)
Práce zkoumá možnosti a limity implementace konstruktivistických prvků do vyučování českého jazyka. Zatímco v didaktice matematiky a přírodovědných předmětů je perspektiva konstruktivismu dynamicky rozvíjena, v lingvodidaktice je doposud oblastí neprobádanou. Na vybrané části syntaktického učiva (vztahy v souřadném souvětí) byla v reálném terénu dvou tříd střední školy experimentálně ověřována efektivita vymodelovaného konstruktivistického vyučovacího postupu v kontrastu s postupem tradičním, v našich školách obvyklým. Jelikož konstruktivistické vyučování navazuje na předchozí znalosti žáků, byly před realizací samotného experimentu na jednom vybraném subjektu zkoumány žákovské představy ve vytipované partii učiva; ty byly následně zohledněny při designování postupů v experimentální třídě. Je nezbytně nutné, aby ve vyučování českého jazyka byly využívány jazykové prekoncepty žáků, jejich přirozená jazyková kompetence a aby vyučování mělo na jazykové jevy sémanticko-funkční, resp. komunikační pohled. Výsledky výzkumu naznačují, že konstruktivistické prvky lze ve vyučování češtiny s úspěchem využít a jejich efektivita může být v některých ohledech vyšší, než je tomu u postupů tradičních. Problematika v této práci pouze nastíněná si v každém případě zasluhuje další extenzivní zkoumání. Powered by TCPDF...
Teaching Styles of ESP Higher Education Teachers
Kotlebová, Sandra ; Chvál, Martin (vedoucí práce) ; Slavík, Jan (oponent) ; Nečasová, Pavla (oponent)
Disertační práce se zabývá výukou odborného anglického jazyka na nefilologických fakultách vysokých škol. Teoretická část pojednává o její postavení na nižších stupních vzdělávání, o výuce zaměřené na studenta a o způsobu ESP výuky. V empirické části prezentujeme pět případových studií, jejichž cílem bylo přinést obraz o výukových stylech vybraných učitelů ESP. Zjistili jsme, jak přispívají vybraní učitelé k motivaci studenta učit se anglický jazyk a jak je tento předmět zařazen do studijních programů na zkoumaných vysokých školách. Rozhovory a přímé pozorování tvořily metody kvalitativního výzkumu. Za účelem dosažení triangulace výzkumných metod jsme využili standardizovaný dotazník. Mezipřípadové shrnutí přináší odpovědi na výzkumné otázky, které ukázaly, že vybraní učitelé dodržují pravidla výuky ESP i výuky zaměřené na studenta. Vycházejí z analýzy potřeb studenta a přizpůsobují jim i výukové metody. Přestože všichni vystupují převážně v roli facilitátora, je to jejich vlastní pojetí výuky, styl učení se a pedagogické myšlení, které dělají jejich styl jedinečným. Vybraní učitelé připouštějí, že to, jak dnes učí, je výsledkem několikaleté praxe a vychází z jejich vnitřního přesvědčení, co je pro studenta důležité, aby na hodinách získal. Náš výzkum ukázal, že odlišnosti ve výukových stylech...
Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti
Slavík, Jan ; Horáček, Tomáš (vedoucí práce) ; Zahradníčková, Marie (oponent)
Resumé Cílem mé diplomové práce s názvem "Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti", je popis složitého dvoufázového procesu konstituování obchodní společnosti. V souvislosti s rekodifikací civilního práva se zaměřuji na změny, které rekodifikace přinesla, upozorňuji na její nedostatky a snažím se navrhovat možná řešení. Cílem práce není být návodem pro potenciální zakladatele, nýbrž jednotlivé fáze probrat spíše z teoretického hlediska a s ohledem na proběhlé změny. V práci se dále nezabývám obecnými otázkami týkající se obchodních společností a ani procesem založení a vzniku evropské společnosti a evropského hospodářského zájmového sdružení. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, která se každá zabývá jiným stádiem či otázkou týkající se konstituování obchodní společnosti. Kapitoly se dále člení do podkapitol, které podrobněji rozebírají jednotlivé fáze. První kapitola obsahuje obecný úvod a základní popis problematiky. Kapitola druhá se zabývá především požadavky na osobu zakladatele, jeho postavením a také charakterem zakladatelského právního jednání. Ve třetí kapitolem práce řeší především problematiku jednání předběžné společnosti a dalších osob v období mezi založením a vznikem obchodní společnosti. Ve čtvrté kapitole se probírá postup zápisu obchodní společnosti do obchodního...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 SLAVÍK, Jiří
1 Slavík, J.
4 Slavík, Jakub
1 Slavík, Jaroslav
6 Slavík, Jiří
2 Slavík, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.