National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Awarness of their own distinctiveness among Serbs from Dalmatia. And developement of the Serbian state idea in the Kingdom of Dalmatia in the years 1878 - 1905
Slavík, Daniel ; Pelikán, Jan (advisor) ; Rychlík, Jan (referee) ; Chrobák, Tomáš (referee)
(česky) Tématem mojí práce je přiblížení sporných otázek týkajících se národního vymezení srbské komunity v Dalmácii mezi lety 1878 až 1905. Jedná se o dílčí posouzení vztahu pra-voslavné církve a srbského národního hnutí v Dalmácii. Dále se práce zaměřuje na zformová-ní komunity římskokatolických Srbů a jejich vnitřní profilací. Zkoumán je rovněž srbský pří- stup k jejich konfliktu s Chorvaty v rámci Dalmácie. Práce má též přiblížit historiografické spory vedené na toto téma mezi chorvatskými a srbskými historiky. V práci se přibližuji okolnosti zformování srbského národního hnutí a vzniku samostatné politické srbské strany. Ve zvoleném období se věnuji v rámci strany prezentovanému přístupu k pravoslaví a přístupu vedení pravoslavné církve k vymezení srbské národní identity. Dále se zabývám římskokatolickými Srby a spornými otázkami s nimi spojenými. Zaměřil jsem se také na postoj srbské reprezentace k chorvatskému národnímu hnutí a vypo- řádání se s jeho nároky v rámci vlastního národního projektu. Zjistil jsem, že propojení mezi liberálním srbským národním hnutím a místním vedením pravoslavné církve bylo těsnější, než je běžně uváděno v odborné literatuře. V případě Srbů katolíků se mi podařilo přiblížit konflikt mezi jejich vírou a národní identitou, ale i jejich roli v místním...
The Serbian minority in Ban Croatia between 1881-1914
Slavík, Daniel ; Kovář, Martin (referee) ; Pelikán, Jan (advisor)
U N I V E R Z I T A K A R L O V A FIL O Z O F I C K Á F A K U L T A SRBSKÁ MENŠINA V BÁNSKÉM CHORVATSKU V LETECH 1881-1914 DANIEL SLAVíK PRAHA 2006 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Jan PELIKÁN Prohlašuji, že jsem práci vypracoval samostatně a jen s využitím uvedených pra- menů a literatury. 21.4.2006 Daniel Slavík o b s a h 1. Úvod 2. Rozmístění a míra koncentrace srbské menšiny v Bánském Chorvatsku 3. Předpoklady rozvoje a sociální skladba srbských zemědělců 4. Srbové ve městech a v nezemědělské sféře 5. Historické kořeny srbské přítomnosti v Chorvatsku 6. Srbská pravoslavná církev a instituce s ní spjaté 7. Srbské politické strany v Bánském Chorvatsku 8. Političtí protivníci (a případní spojenci) chorvatských Srbů 9. Mapa Bánského Chorvatska 10. Bibliografie str. 1 str.12 str.16 str.34 str.42 str.50 str.62 str.84 str.l06 str.107 Daniel Slavík SRBSKÁ MENŠINA V BÁNSKÉM CHORVATSKU V LETECH 1881-1914 Má práce přibližuje srbskou meněinu v Chorvatsku v ob- dobí, v němž se postupně formuje jako samostatná politická entita. Podmínky pro rozvoj její národní svébytnosti byly ovlivňovány a determinovány řadou vnějěích i vnitřních fak- torů. Ty souvisely s charakterem její sociální struktury i s předpoklady pro rozvoj národního vědomí chorvatských Srbů (které se ve spojení s chorvatským územím vyznačovalo spe-...
Awarness of their own distinctiveness among Serbs from Dalmatia. And developement of the Serbian state idea in the Kingdom of Dalmatia in the years 1878 - 1905
Slavík, Daniel ; Pelikán, Jan (advisor) ; Chrobák, Tomáš (referee) ; Rychlík, Jan (referee)
This work examines issues related to the national definition of the Serb community in Dalmatia between 1878 and 1905. It provides a partial assessment of the relationship between the Orthodox Church and the Serbian National Movement in Dalmatia. The thesis focuses on the formation of the Roman Catholic community of Serbs and the internal profile of this community. It also studies how the Serbians approached their conflict with the Croats within Dalmatia. This work also closely considers the historiographical disputes held on this topic between Croatian and Serbian historians. The work examines the circumstances leading up to the formation of the Serbian national movement and the creation of the independent Serbian political parties. I specifically focus on the political parties within the selected period for which Orthodoxy and the Orthodox Church are closely tied to the definition of the Serbian national identity. I also deal with the contentious issues with the Serbs and Roman Catholic communities. I also study the attitude of Serb representatives to the Croatian national movement and deal with their rights under this national project. I found that the connection between the liberal Serbian National Movement and the local leadership of the Orthodox Church was closer than is commonly reported in...
VHDL Design of Advanced CPU
Slavík, Daniel ; Šimek, Václav (referee) ; Straka, Martin (advisor)
The goal of this project was to study pipelined processor architectures along with instruction and data cache. Chosen pipelined architecture should be designed and implemented using VHDL language. Firstly, I decided to implement the subscalar architecture first, secondly, three versions of scalar architecture. For these architectures synthesis into FPGA was done and performance of these architectures was compared on chosen algorithm. In the next part of this thesis I designed and implemented instruction and data cache logic for both architectures. However I was not able to synthetise these caches. Last chapter of this thesis deals with the superscalar architecture, which is the architecture of nowadays.
Sinumerik tools for programming of rotational machine part
Slavík, Daniel ; Sliwková, Petra (referee) ; Polzer, Aleš (advisor)
This diploma thesis deals with a manufacture of rotating mechanical component on CNC lathe machine with Sinumerik control system. At first the chosen component is briefly described and then NC program is created in Sinutrain Operate 4.5 system. Afterwards the program is verified by simulation. Within the diploma thesis a technological documentation is elaborated that contains a new technological course of manufacture and a manufacture drawing of the component. The final part of this thesis is focused on technical-economic evaluation of newly designed manufacture with verification of cutting conditions and required output of the CNC machine. The outcome of the thesis defines an hour rate of CNC lathe and price of component that regards to newly presented manufacture.
A study of intercompany transport of material loaded on flat EURO pallets
Slavík, Daniel ; Hloska, Jiří (referee) ; Šťastný, Antonín (advisor)
The aim of the thesis is to create a compact view of manipulation means for handling with pallet units. This work contains a synoptic division of the most used manipulation means for handling with EURO pallets, theirs description and use, principle of work and construction.

See also: similar author names
1 Slavík, David
1 Slávik, Denis
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.