Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rosikruciánství
Slavíček, Tomáš ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Javor, Martin (oponent)
Tato práce je postavena na schématu několika kapitol, které vždy po představení základních informací pokračují hlouběji v daném tématu a dále ho rozvíjejí. V úvodu se věnuji genezi pojmů, jež jsou využívány dále v práci. Rozebírám jejich různou etymologii a zeměpisné využívání a chápání. Následuje část zabývající se myšlenkovým pozadím rosicruciánství, která volně přechází ve významné postavy a ústřední spisy. Práci uzavírá představení řádů a jejich současné působení na území České Republiky.
Analýza společnosti Lidl z hlediska marketingové strategie a provozu
Slavíček, Tomáš ; Chylíková, Hana (vedoucí práce) ; Drozen, František (oponent)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analyzování společnosti Lidl z hlediska marketigové strategie a také provozních záležitostí. Je využíváno především vlastního výzkumu, analýzy, analogických odvozenin a pozorování. Společnost Lidl je německý diskontní řetězec specializující se na prodej jak potravin tak nepotravinové zboží. Práce je rozdělena na tři kapitoly, přičemž první z nich uvádí teoretická východiska nezbytná pro oblast retailu a je obohacena o některé praktické poznatky k ilustraci problematiky. Druhá kapitola se poté zaměřuje na zkoumání firmy Lidl a její marketingové a provozní přístupy. Jsou probrány metody a činnosti společnosti Lidl na poli firemní politiky (marketing nebo např. promoce náboru). V provozní části je čerpáno z řízeného rozhovoru s Martinou pečenou (10 let zkušeností na postu Manažerky prodejny v Dobříši). Třetí část se věnuje analýze dotazníkového šetření a vynáší závěry o efektivitě firmy Lidl. Je také stručně zmíněna plánovaná expanze řetězce do USA. Na základě zjistěných informací je zodpovězena otázka, kde stojí síla řetězce Lidl a jak tyto pozitiva přispěly k jeho pozici na trhu.
Etika a morálka
Slavíček, Tomáš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Blažková, Miloslava (oponent)
1 Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o filosofickém pojetí morálky a etiky a jejich vývoji v čase. V úvodu je zaměřena na přesné definování těchto termínů. Tato práce zachycuje vývoj morálky a etiky od dob antických, přes období středověké a novověké, až po etické systémy 19. století a 20. století. Jednotlivá období jsou členěna do kapitol, vždy stručně charakterizována a následně je pozornost věnována minimálně dvěma hlavním směrům či dvěma hlavním představitelům a jejich myšlenkám. V práci je kladen větší důraz na současné etické problémy a jejich řešení ve vztahu k filosofii.
Herní 3D engine pro Windows Phone 7
Slavíček, Tomáš ; Sýkora, Ondřej (vedoucí práce) ; Ježek, Pavel (oponent)
Práce se zabývá implementací knihovny pro jednodušší vývoj her na platformě Windows Phone 7. Je v ní analyzováno prostředí mobilních telefonů a probráno, jaké vlastnosti by měl herní 3D engine obsahovat. Je navržena hierarchie projektu, popsány a naimplementovány jednotlivé komponenty. Dodána je podpora pro efektivnější správu objektů ve scéně. Rozšířeny jsou grafické možnosti, především o zobrazování poloprůhlednosti a stínů. Algoritmy jsou vybrány s ohledem na omezený výkon mobilních zařízení. Přiložen je vzorový projekt a popsáno jeho použití.
Právní aspekty reformy OSN s hlavním důrazem na sankce RB
Slavíček, Tomáš ; Hýbnerová, Stanislava (vedoucí práce) ; Ondřej, Jan (oponent)
Je nutné podtrhnout, že OSN je univerzální, mezivládní organizace, primárně určená k ochraně mezinárodního míru a bezpečnosti, což odráží Charta v řadě ustanovení. Od samého počátku některá z nich (zejména Kapitola VII) vyvolávala řadu kontraverzí. Pokusy o reformu provází OSN a její statut od jejich zrodu. V práci této otázce věnuji příslušnou kapitolu. Skutečnost, že většina návrhů nepřekročila negociační fázi, svědčí ve prospěch jiných postupů, které činí z OSN, její Charty a příslušných orgánů živý mechanismus. V práci jsem se pokusil tyto procesy, spojené s činností Rady bezpečnosti, identifikovat a blíže objasnit. Z tohoto důvodu jsem se prioritně soustředil na proces praktického uplatňování sankcí Rady bezpečnosti, a to jak v období studené války, tak i v postbipolární éře. Ta přinesla řadu mocensko - politických a bezpečnostních změn, což vyjadřuje i reforma sankčního mechanismu. V práci jsou uvedeny jak sankce rady Bezpečnosti bez použití síly realizované od počátku 90tých let, tak i návrhy de lege ferenda na jejich novou koncepci, zpracované několika členskými státy. Tento vývoj od tzv. plošných sankcí k cíleným opatřením postihujícím především osoby a instituce v postavení orgánu státu představuje novou kvalitu sankční složky, k jejímuž uplatnění má Rada bezpečnosti mandát daný Chartou OSN....
Analýza a návrh informačního systému pro evidenci a řízení zakázek
Kintr, Lukáš ; Slavíček, Tomáš (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Obsahem této práce je stručná analýza současného stavu všech informačních systémů v reklamní agentuře Farao spol. s r.o., důkladněji pak analýza IS v oblasti evidence a řízení zakázek. Na základě těchto analýz je v práci představeno několik možných řešení současné situace včetně analytického řešení systému vytvořeného přímo dle potřeb agentury a jeho následné implementace. Neméně důležitou kapitolou práce je zhodnocení a výběr nejoptimálnějšího řešení, který zohledňuje, jak funkční (technickou) stránku, tak ekonomickou efektivitu vynaložených prostředků.
Výkonová záblesková bateriová jednotka pro fotografii
Slavíček, Tomáš ; Zeman, Václav (oponent) ; Pavelka, Ondřej (vedoucí práce)
V bakalářské práci se zabývám návrhem zábleskové jednotky pro focení s maximálním výkonem 400Ws. Návrh zábleskové jednotky obsahuje regulaci od maximálního výkonu až po výkon 12,5Ws. Záblesková jednotka je napájena z akumulátoru. Bakalářská práce obsahuje i nabíjecí obvod. Jako výbojku používám výbojku IFK - 120 s maximálním výkonem 120Ws. Maximálního výkonu dosáhneme paralelním spojením čtyřech těchto výbojek.
Výkonová záblesková bateriová jednotka pro fotografii
Slavíček, Tomáš ; Zeman, Václav (oponent) ; Pavelka, Ondřej (vedoucí práce)
V bakalářské práci se zabývám návrhem zábleskové jednotky pro focení s maximálním výkonem 400Ws. Návrh zábleskové jednotky obsahuje regulaci od maximálního výkonu až po výkon 12,5Ws. Záblesková jednotka je napájena z akumulátoru. Bakalářská práce obsahuje i nabíjecí obvod. Jako výbojku používám výbojku IFK - 120 s maximálním výkonem 120Ws. Maximálního výkonu dosáhneme paralelním spojením čtyřech těchto výbojek.
Plánování radioterapeutického výkonu
Slavíček, Tomáš ; Kolářová, Jana (oponent) ; Hrozek, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je uvést čtenáře do problematiky radioterapie, tedy poskytnout mu přehled základních metod a principů užívaných při léčbě onkologicky nemocných pacientů pomocí ionizujícího záření. První část práce je věnována fyzikálnímu popisu záření a způsobům jeho kvantifikace. Dále jsou zmíněny interakce záření s hmotou a účinky záření na živé buňky a tkáně. Následuje popis přístrojů užívaných při léčbě ionizujícím zářením a vysvětlení jednotlivých úkonů přípravy pacienta od lokalizace cílového místa až po vlastní ozáření. Závěrečná kapitola popisuje vytvořený program s grafickým prostředím, jež obsahuje klíčové prvky komerčních plánovacích systémů pro tvorbu ozařovacího plánu. Tento program využívá reálné CT snímky a poskytuje uživateli základní představu o tvorbě radioterapeutického plánu. Uživatel má k dispozici několik funkcí pro tvorbu a optimalizaci plánu. Výstupem programu je grafické znázornění prostorové distribuce dávky v těle pacienta.
Návrh aplikace pro online prodej zájezdů
Kintr, Lukáš ; Ing.Tomáš Slavíček (oponent) ; Dydowicz, Petr (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je sestavení kompletního návrhu webové aplikace pro rezervaci a prodej zájezdů a jiných souvisejících služeb nabízených cestovní kanceláří. V první části je popsán teoretický základ pro návrh, tvorbu a implementaci webových aplikací s důrazem kladeným na metodiky a techniky použité v této práci. Další část je tvořena analýzou současného stavu, která je základním východiskem pro poslední část věnovanou právě návrhu zmiňované webové aplikace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Slavíček, Tobiáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.