Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sémantická dědičnost při sufixaci od polysémních slov
Sláma, Jakub ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Martínek, František (oponent)
1 Abstrakt Diplomová práce se zabývá tzv. sémantickou dědičností (při sufixaci od polysémních slov). Teoretická část na pozadí výkladů o významu, polysémii, slovotvorné motivaci a sémantickém aspektu tvoření slov vymezuje pojem sémantické dědičnosti a poukazuje na jeho kořeny v konstrukční gramatice. Pozornost je věnována tomu, jak se s konceptem sémantické dědičnosti implicitně pracuje v české lexikologii (srov. slovotvorné kritérium pro identifikaci lexií polysémních slov) a lexikografii. Práce naznačuje, že tradiční česká slovotvorba často pracuje s předpokladem transparentnosti a snad i kompozicionality (přinejmenším slovotvorného) významu motivovaných slov, který se však zdá být neslučitelný s empirickými poznatky o sémantické dědičnosti. V empirické části je jednak analyzováno 43 slovotvorných hnízd polysémních somatismů s důrazem na sémantické vztahy mezi deriváty, jednak je srovnáno 80 etablovaných derivátů se sufixem -tel a 100 hapax legomen s týmž sufixem. To umožňuje jak identifikaci obecných tendencí v oblasti sémantické dědičnosti (mj. to, že derivát polysémního slova dědí v průměru pouze asi 40 % významů svého základového slova), tak rozlišení strukturního a procesuálního aspektu sémantické dědičnosti.
The prepositional phrase with the preposition at as a valency complement of nouns
Sláma, Jakub ; Dušková, Libuše (vedoucí práce) ; Šaldová, Pavlína (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou valence substantiv, jejím vztahem k referenci a faktory podmiňujícími realizaci valenčního potenciálu substantiv. Teoretická část práce se věnuje jak valenci obecně, tak konkrétněji valenci substantiv. V obecnějších oddílech jsou vymezeny základní termíny a koncepty uplatňované ve valenčních popisech různého zaměření. V oddílech věnovaných substantivní valenci jsou mimo jiné vymezeny některé rozdíly mezi valencí substantiv a sloves a je odůvodněno vyloučení konstrukcí typu make an attempt z popisovaných dat. Vedle toho je upozorněno na vztah valence a slovotvorby a na vztah valence substantiv a reference, resp. kontextové určenosti. Empirická část práce je rozdělena do několika oddílů; všechny vycházejí z dat z Britského národního korpusu. Kvantitativní část analýzy ukazuje, že substantiva attempt a ability vyžadují obligatorně vyjádřený komplement, jsou-li determinována neurčitým členem vyjadřujícím kontextovou nezapojenost. Tím je potenciálně zpochybněno jak v literatuře běžné tvrzení, že vyjádření valenčního potenciálu substantiv není nikdy obligatorní, tak tvrzení, že substantiva (resp. některá z popisovaných substantiv) vůbec nemají valenci. Kvalitativní část analýzy popisuje možná vyjádření prvního argumentu substantiv attempt, ability a failure, ale...
English counterparts of the Czech instrumental case
Sláma, Jakub ; Dušková, Libuše (vedoucí práce) ; Čermák, Jan (oponent)
1 Abstrakt Bakalářská práce se zabývá anglickými překladovými protějšky českých bezpředložkových instrumentálových tvarů substantiv. Teoretická část práce stručně charakterizuje český pádový systém a pozici bezpředložkového a předložkového instrumentálu v tomto systému, dále pak popisuje vybrané (zvláště morfologické) aspekty instrumentálu, načež se zaměřuje na charakteristiku syntaktických funkcí, které mohou bezpředložkové instrumentálové tvary plnit, a významů, jež mohou mít. Následně je věnována pozornost tomu, jaké protějšky těchto tvarů lze očekávat v angličtině (a to především s ohledem k sémantice). Metodologická část práce rekapituluje argumenty pro preferenci primárně sémantického přístupu nad přístupem ryze syntaktickým. Samotná analýza se zakládá na vzorku 110 dokladů; pro každou z jedenácti vytyčených sémantických specifikací (tj. agens, lokální určení směru či cesty, způsob, průvodní okolnosti, fázový instrumentál, nástroj, látka, prostředek věcný a akční, zřetel, příčina) se pracuje s deseti českými doklady a jejich anglickými protějšky, získanými z paralelního korpusu InterCorp v8. Analýza se pokouší pro každou sémantickou specifikaci určit primární realizační formu nalezenou v anglických protějšcích a identifikovat sémantické rysy a gramatémy relevantní pro volbu mezi různými realizačními...
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Sláma, Jakub ; Žižlavský, Ondřej (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situaci společnosti Šmeral Brno a.s. za období let 2009 až 2014 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Analyzuje současný stav společnosti a navrhuje řešení, které povedou ke zlepšení finančního zdraví podniku v následujících letech.
Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
Sláma, Jakub ; Žižlavský, Ondřej (oponent) ; Karas, Michal (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situaci společnosti Šmeral Brno a.s. za období let 2009 až 2014 pomocí ukazatelů finanční analýzy. Analyzuje současný stav společnosti a navrhuje řešení, které povedou ke zlepšení finančního zdraví podniku v následujících letech.
Spojovací koridor
Sláma, Jakub ; Štrba, Michal (oponent) ; Brosch, Petr (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit propojení dvou budov pomocí spojovacího koridoru. Konstrukce byla navržená jako příhradová bez svislic. Konstrukce je uložená na dvou stojkách příhradové konstrukce. Opláštění bylo uvažováno zasklením. Konstrukce je samostatně stojící a staticky nezatěžuje přilehlé spojované budovy.
Poháněná horizontální válečková dráha
Sláma, Jakub ; Malášek, Jiří (oponent) ; Kašpárek, Jaroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí poháněné horizontální válečkové dráhy pro přepravu ocelových odlitků v rámci mezioperační vnitropodnikové přepravy, byl proveden funkční výpočet válečkové tratě a určeny hlavní rozměry tratě, dále v práci zabývám navržením pohonu, pevnostním výpočet poháněcího řetězu a kontrolu rámu tratě. Následně je zpracován sestavný výkres tratě, sestavný výkres sekce tratě a výkres podsestavy pohonu tratě.
Perspektiva využití jílů s nízkou teplotou slinutí v cihlářské technologii
Sláma, Jakub ; Skotal, Zbyněk (oponent) ; Sokolář, Radomír (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na použití nízkoslinujících jílů jako přísady v cihlářství. Jejich hlavní využití v cihlářství je především ve výrobě lícových cihel a střešních tašek. Využívají se pro svojí velmi dobrou schopnost slinutí a to už relativně při nižších teplotách výpalu. Tato vlastnost má největší význam při požadavku na mrazuvzdornost cihlářského střepu. V teoretické části je zpracován přehled a vlastnosti jílů vyskytujících se v České republice, v zahraničí. Dále jejich požadavky a laboratorní zkoušky cihlářských zemin. V praktické části byl proveden průzkum trhu, kde jsou nastíněny dostupné nízkoslinující jíly, které lze dle deklarované slínavosti navrhnout pro použití v cihlářském střepu. V následující části byl proveden experiment, který posuzuje vliv použití nízkoslinujícícho jílu v podmínkách konkrétní cihelny v ČR (Tondach Šlapanice).

Viz též: podobná jména autorů
9 SLÁMA, Jan
9 SLÁMA, Jiří
9 Sláma, Jan
9 Sláma, Jiří
2 Sláma, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.