Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Silicon solar cells: methods for experimental study and evaluation of material parameters in advanced structures
Holovský, Jakub ; Vaněček, Milan (vedoucí práce) ; Sládek, Petr (oponent) ; Hlídek, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá vývojem fotoelektrických charakterizačních metod pro potřeby výzkumu v oblasti tenkovrstvých solárních článků na bázi křemíku. Abychom získali relevantní výsledky je nutné aplikovat fotovodivostní spektroskopii a měření voltampérových křivek, přímo na reálné struktury, které však mohou být mnohovrstvé, vícepřechodové a s nanostrukturovanými rozhraními. Jak analytické tak numerické optické modely jsou použity pro studium absorpce světla a výpočet absorpčního koeficientu křemíkových vrstev v oblasti pod absorpční hranou. Podle sklonu absorpční hrany a absorpce na dně zakázaného pásu pak lze posuzovat uspořádanost a množství poruch v materiálu. Na základě studia elektrické interakce dvou částí dvoupřechodového solárního článku byly vyvinuty metody pro měření fotovodivostních spekter a voltampérových křivek přímo těchto jednotlivých částí bez nutnosti jejich přímého kontaktování. Použitelnost Fourierovské fotovodivostní spektroskopie jakožto robustní metody pro měření fotovodivosti amorfního křemíku je zde podrobně analyzována. Detailně je řešena otázka frekvenční závislosti a je provedeno srovnání s fototermální deflekční spektroskopií.
Multimediální podpora fyzikálního vzdělávání
Koupil, Jan ; Dvořák, Leoš (vedoucí práce) ; Obdržálek, Jan (oponent) ; Sládek, Petr (oponent)
Tato dizertační práce se zabývá možnostmi využití multimediálních technologií ve výuce fyziky a přináší několik nových výukových objektů. V první kapitole práce je stručně popsána definice multimédia a význam multimédií obecně, dále pak je podán výčet základních multimediálních technologií. Vlastním jádrem práce jsou následující čtyři kapitoly věnované jednotlivým multimediálním technologiím. Za prvé jsou diskutovány možnosti využití videozáznamu z běžné kamery pro fyzikální měření, tzv. videoanalýza, včetně několika nových videoexperimentů. Druhým hlavním tématem je rychloběžné video, jeho význam a možnosti práce s klipy v hodině fyziky a popis série natočených videoklipů. Třetím bodem je použití zvukové karty jako měřicího zařízení v několika netradičních aplikacích. Jako poslední je uveden popis vytvořených programů pro zobrazování hustoty pravděpodobnosti nalezení elektronu v orbitalu atomu vodíku a jejich nasazení ve výuce na střední škole. Vytvořené výukové objekty byly ověřeny v praxi a součástí příslušných kapitol je souhrn zkušeností z nasazení konkrétní technologie do výuky či zpětná vazba studentů nebo učitelů, kteří s daným objektem pracovali.
Vojenská pietní místa v Česku: územní rozdíly a proměny jejich vnímání v kontextu politického vývoje
Sládek, Petr ; Havlíček, Tomáš (vedoucí práce) ; Kučera, Zdeněk (oponent)
Tato práce se zabývá vojenskými pietními místy a jejich prostorovou informací. Práce je zpracována v rámci nově definovaného geografického směru Nekrogeografie, kdy pokračuje v diskusi o tabuizovaném tématu smrti, hřbitovů a pietních míst a volně navazuje na obdobné práce s tématikou drobných sakrálních památek na území Česka. Práce má několik cílů: Zhodnotit zda a jakou roli hrají vojenská pietní místa při formování regionální a lokální identity. Druhým cílem je zhodnotit územní diferenciaci vojenských pietních míst a jak se liší podoba vojenských pietních míst v rámci Česka. Pro účely práce byla vytvořena typologie vojenských pietních míst, která umožní komparaci dat a vyvození závěrů. Cílem výzkumné části práce je doplnění prostorové informace k současné inventarizaci vojenských pietních míst v Česku a zhodnocení územní diferenciace vojenských pietních s datem vzniku 1918 - 1938 v modelových územích. V práci jsou zohledněna pouze existující pietní místa, z důvodu nepřesné evidence zaniklých pietních míst v modelových územích (nemožnost postižitelnosti každého jednotlivého vojenského pietního místa v historii 20. století). Územní diferenciace pietních míst je analyzována prostřednictvím terénních průzkumů modelových území, kdy je na tato místa nahlíženo ze dvou úhlů pohledu - jako na objekty v...
Mechanical and Electrical Properties of Microcrystalline Silicon Thin Films
Vetushka, Aliaksei ; Fejfar, Antonín (vedoucí práce) ; Čech, Vladimír (oponent) ; Sládek, Petr (oponent)
Amorfní a nano- nebo mikro- krystalické tenké vrstvy křemíku jsou intenzivně studované materiály pro fotovoltaické aplikace. Jsou používány jako intrinsické vrstvy (absorbéry) v p-i-n solárních článcích. V porovnání se solárními články založenými na deskách řezaných z krystalického křemíku, tenkovrstvé články obsahují asi 100x méně křemíku a mohou být deponovány při výrazně nižších teplotách (typicky okolo 200 0 C). To umožňuje ušetřit energii nutnou pro výrobu a dovoluje použití různých levných (i ohebných) podložek. Nicméně, tyto vrstvy mají komplexní mikrostrukturu, která komplikuje měření a popis elektronického transportu fotogenerovaných nosičů náboje. Pochopení struktury a elektronických vlastností materiálů v měřítku nanometrů je přitom zásadní na cestě ke zlepšení účinnosti tenkovrstvých solárních článků. Jedním z hlavních cílů této práce je studium strukturních a mechanických vlast- ností smíšených tenkých vrstev křemíku s různými tloušťkami a strukturou. Klíčovým parametrem mikrokrystalického křemíku je krystalinita, tj. objemový podíl mikrokrys- talické fáze. Ten určuje interní strukturu vrstvy, která rozhoduje o mnoha dalších vlastnostech jako je transport...
Webové rozhraní pro systém detekce síťových anomálií
Sládek, Petr ; Kováčik, Michal (oponent) ; Bartoš, Václav (vedoucí práce)
Úkolem této bakalářské práce je vytvořit webové rozhraní pro systém detekce síťových anomálií s názvem HostStats. Jeho úkolem je umožnit uživateli efektivně pracovat s daty a statistikami, které systém poskytuje. Webové rozhraní funguje jako plugin do NfSenu i jako zcela nezávislá webová aplikace. Implementace proběhla v PHP s využitím Nette Frameworku, HTML5, CSS3 a JavaScriptu s použitím jQuery knihovny.
Aplikace pro komunikaci se ztraceným mobilním telefonem
Sládek, Petr ; Rychlý, Marek (oponent) ; Očenášek, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se věnuje problematice komunikace ztraceného mobilního zařízení pomocí internetu s jeho majitelem kvůli možnostem nalezení, navrácení či zablokování zařízení. Zaměřuje se na analýzu existujících řešení a návrh vlastní mobilní aplikace pro platformu Android s podpůrnou webovou aplikací. Práce také shrnuje základní principy tvorby aplikací pro Android OS a komunikaci přes cloudovou službu Google Cloud Messaging.
Nízkoúrovňová měření
Roubal, Zdeněk ; Lazar, Josef (oponent) ; Sládek, Petr (oponent) ; Steinbauer, Miloslav (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá metodami a metodikou nízkoúrovňových měření, které aplikuje na měření koncentrace vzdušných iontů. Postupně jsou určovány rozhodující jevy mající vliv na změřenou koncentraci vzdušných iontů a to tak, aby byly postihnuty při zhodnocení nejistoty měření. Cílem práce je metodicky popsat postup a požadavky na metrologický proces nízkoúrovňových měření s ohledem na věrohodnost procesu, tedy prvky opakovatelnosti, eliminace chyb a definování a popsatelnosti nejistot měření. Takto stanovená metodika skýtá například možnost dlouhodobého sledování koncentrace vzdušných iontů v extrémních podmínkách, jako jsou jeskyně, prostory s vysokou vlhkostí a teplotou. Při použití běžných metod určení spektra pohyblivosti vzdušných iontů se rušivě projevuje fluktuace koncentrace vzdušných iontů v čase a do procesu vstupují další rušivé vlivy. V experimentální části práce byly testovány rozdílné varianty uspořádání měřicího zařízení - sběrné elektrody a polarizačního kondenzátoru na dosažení nejvýhodnějšího rozložení elektrostatického pole v senzoru - aspiračním kondenzátoru (AK). Na metodické potlačení vlivu měření nežádoucích fluktuací koncentrace vzdušných iontů při průběhu měření saturačních charakteristik je aplikována/využita numerická metoda nejmenších čtverců jako podpůrného aparátu. Jedná se o hybridní metodu popisu a evaluace experimentálního modelu. V druhé části disertační práce je metodika nízkoúrovňových měření doplněna poznatky z odlišné části fyzikálních měření; je věnována pozornost metodice měření mrznoucího potenciálu. Oblast měření mrznoucího potenciálu jako metodu experimentálního procesu při fázových změnách vzorku se dosud aktuálně a dostatečně metrologicky nepodařilo popsat, jsou zde oblasti, které si zaslouží další vědeckou pozornost. V předložené práci se autor problematikou zabýval, metodicky řešil stav, při kterém nejsou dostupné a tedy i porovnatelné výsledky měření mrznoucího potenciálu publikovaných více autory. Navržená metodika byla použita v aplikovaném výzkumu při realizaci měřicí aparatury pro účely experimentálních měření mrznoucího potenciálu chemicky definovaných vzorků a ze získaných výsledků lze metodicky vyvodit závěry s vyhodnocením vlivů, které způsobují diference naměřených dat a lze je dále také konfrontovat s pracemi dalších vědeckých pracovišť
Analýza a optimalizace selektivních technologických procesů pro kontakty krystalických křemíkových solárních článků
Hladík, Jiří ; Sládek, Petr (oponent) ; Myslík, Vladimír (oponent) ; Szendiuch, Ivan (vedoucí práce)
Dizertační práce pojednává o metodách přípravy a analýzy kontaktů krystalických křemíkových článků se zaměřením na využití selektivních procesů při jejich přípravě. Maskovací schopnosti nitridu křemíku jsou využity pro selektivní leptání křemíku, selektivní difúzi fosforu a selektivní depozici kontaktů na bázi chemického niklu. Elektrické vlastnosti zárodečných kovových kontaktů jsou analyzovány pomocí metod založených na čtyřbodovém měření. Morfologie zárodečných a zesílených kontaktů pomocí optické a elektronové mikroskopie. Dosažených výsledků je využito při výrobě křemíkového solárního článku s inovačním typem přední metalizace se strukturou: chemický nikl, vodivé lepidlo, měděný drátek. Tento přístup umožňuje snížit zastínění přední plochy FV článku převážně díky vynechání sběrných elektrod-tzv. busbarů. Další výhodou tohoto přístupu je nahrazení stříbra levnější mědí alespoň ve 2/3 průřezu vodiče přední elektrody fotovoltaického článku. Pro selektivní odstranění vrstvy nitridu křemíku je použito infračerveného laserového svazku.
Využití šumové diagnostiky k analýze vlastností solárních článků
Husák, Marek ; Sládek, Petr (oponent) ; Vaněk, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá šumovou diagnostikou fotovoltaických článků. Popisuje hlavní druhy šumů, které vznikající v solárních článcích. Zkoumané vzorky byly roztřízeny na kvalitní a spolehlivé pomocí šumových spolehlivostních indikátorů. Vzorky byly zkoumány pomocí měření VA charakteristik, spektrální výkonové hustoty šumového napětí v závislosti na napětí a frekvenci. Dopočítána byla spektrální výkonová hustota šumového proudu v závislosti na proudu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 SLÁDEK, Pavel
10 Sládek, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.