Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 98 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj kapilární elektroforetické metody pro stanovení vybraných lékopisných nečistot indometacinu
Doubková, Dagmar ; Jáč, Pavel (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Dagmar Doubková Školitel: PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. Název rigorózní práce: Vývoj kapilární elektroforetické metody pro stanovení vybraných lékopisných nečistot indometacinu Tato rigorózní práce se zabývá vývojem metody micelární elektrokinetické chromatografie pro stanovení vybraných lékopisných nečistot indometacinu (4-chlorbenzoové kyseliny, 5-methoxy-2-methyl-3-indolyloctové kyseliny a 3,4-dichloroindometacinu). Pro separaci byla použita křemenná kapilára o vnitřním průměru 50 µm, celkové délce 64,5 cm a efektivní délce 56 cm s bublinovou detekční celou o vnitřním průměru 150 µm. Jako vnitřní standard byla zvolena kyselina 1- naftyloctová (10 µg/ml). Analýza probíhala při napětí 30 kV. Analyty byly detekovány na katodickém konci kapiláry při vlnové délce 224 nm. Pro optimalizaci separačních podmínek byl použit centrálně kompozitní design. Byl zkoumán vliv koncentrace SDS, obsahu methanolu, koncentrace fosfátového pufru a pH pufru na třech úrovních. Jako optimální složení základního elektrolytu bylo zvoleno: 20 mmol/l fosfátový pufr (pH 7,57), 58 mmol/l SDS a 0 % (v/v) methanolu. Celková doba separace (s rozlišením všech sloučenin Rs ≥ 3,8) byla menší než 10 min. Linearita metody byla ověřena v...
Automatizace toxikologických testů
Žižková, Klára ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Chocholouš, Petr (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Klára Žižková Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Automatizace toxikologických testů Cílem této práce bylo najít vhodnou metodu stanovení luciferázy I. a II. typu pomocí metody sekvenční injekční analýzy a optimalizovat podmínky stanovení. Hlavním cílem bylo automatizovat analýzu v sériích vzorků připravených v rámci testování různých látek, které mohou ovlivnit zejména hladinu sekretované luciferázy (II. typ) při interakci buněk s testovanými látkami v toxikologických studiích. V teoretické části je popsána luminiscence, její typy a využití. Dále jsou zmíněny typy luciferáz a činidla, se kterými probíhá chemická reakce. Jsou popsány principy průtokových technik. Byla provedena rešerše na dané téma - stanovení luciferázy. Měření byla prováděna za pomoci metody sekvenční injekční analýzy. V experimentální práci byly použity tři přístroje. Jeden průtokový injekční analyzátor, který pracuje na principu SIA a jeden sekvenční injekční analyzátor se dvěma způsoby detekce - detektor s neprůtokovou celou a s průtokovou spirální celou. Byla provedena optimalizace měření - zejména koncentrace a objem vzorků a činidel, pořadí jejich aspirace a také průtoková rychlost průchodu...
Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci
Baďurová, Kristýna ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Kristýna Bortlová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných fenolických látek (kyselinu gallovou, kyselinu chlorogenovou, epikatechin, rutin, kvercitrin, floridzin a floretin). Obsah těchto fenolických látek je hodnocen v deseti vybraných odrůdách jablek pomocí optimalizované HPLC metody. V práci je zahrnut obecný popis vybraných fenolických látek. Dále práce obsahuje krátkou rešerši odborných publikací na téma obsah fenolických látek v ovoci a stručný popis HPLC metody pro stanovení fenolických látek. HPLC analýza probíhala na předkoloně Ascentis Express C18 (5 x 4,6 mm x 5 μm), na koloně Kinetex C18 (150 x 4,6 mm x 5 μm) s povrchově porézními částicemi a pevným jádrem a na koloně Luna Omega Polar C18 (150 x 4,6 mm x 5 μm) s plně porézními částicemi. Detekce byla provedena pomocí UV detektoru při vlnových délkách 255, 280, 320 a 365 nm. Nastřikovaný objem byl 10 μl a průtoková rychlost 1 ml/min při teplotě kolonového prostoru 30 řC. Byla využita gradientová eluce mobilní fáze začínající na 95 % vodné složky okyselené na pH 2,8 kyselinou octovou a 5 % acetonitrilu, celková doba...
Vliv biologické ochrany rostlin na produkci sekundárních metabolitů Papaver somniferum III.
Kaman, Petr ; Vytlačilová, Jitka (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Kaman, P.: Vliv biologické ochrany rostlin na produkci sekundárních metabolitů Papaver somniferum III. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra farmaceutické botaniky, Hradec Králové 2018, 77 s. Práce si kladla za úkol ověřit vliv biologické ochrany na produkci opiových alkaloidů máku setého (Papaver somniferum, L.). Za tímto účelem byl vybrán biofungicidní přípravek Polyversum, jehož účinnou složkou je oomyceta Pythium oligandrum. Zkoušenými odrůdami máku byly vysokomorfinové odrůdy Orbis a Lazur. Z jednotlivých vzorků byly připraveny extrakty, které byly podrobeny analýze metodou HPLC. Sledovanými alkaloidy byly morfin, kodein, papaverin, noskapin a thebain. Průměrný obsah morfinu se pohyboval okolo 0,5 %. Největší množství 0,62 % bylo naměřeno v makovicích neošetřené varianty odrůdy Orbis. Kodein u obou odrůd dosahoval v průměru 0,07 % v makovicích u neošetřených variant. Ošetřené rostliny dosahovaly o málo nižších hodnot. Průměrný obsah papaverinu se pohyboval okolo 0,01 % v ošetřené i neošetřené variantě, ale pouze v makovicích odrůdy Lazur. Vyšší obsah noskapinu byl naměřen u makovic odrůdy Lazur, kde dosahoval v průměru 0,06 %. U odrůdy Orbis se obsah pohyboval pouze okolo 0,01 %. Obsah alkaloidů byl ve stoncích vždy nižší než v makovicích....
Hodnocení antioxidační aktivity přírodních látek
Kunovská, Klára ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Horstkotte Šrámková, Ivana (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Klára Kunovská Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, PhD. Konzultant: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. Název diplomové práce: Hodnocení antioxidační aktivity přírodních látek Cílem této diplomové práce bylo hodnocení antioxidační aktivity přírodních látek pomocí chemiluminiscenční detekce v průtokovém systému sekvenční injekční analýzy (SIA). Výhodou tohoto systému je vysoká citlivost, jednoduchost a vysoká opakovatelnost jednotlivých analýz. Jako antioxidační aktivita byla hodnocena závislost chemiluminiscenčního signálu na koncentraci testovaného antioxidantu a následně odvozen index Q. Jako chemiluminiscenční činidlo zde sloužil luminol, který v bazickém prostředí při oxidaci peroxidem vodíku za přítomnosti katalyzátoru vykazoval chemiluminiscenční záření. Jako katalyzátor byl použit roztok hexakyanoželezitanu draselného a celé měření probíhalo při pracovním napětí 435 mV. Chemiluminiscenční signál byl snímán po dobu 60 s. U každé testované látky proběhly 3 cykly měření. Výsledky testování byly hodnoceny pomocí plochy a výšky chemiluminiscenčního signálu a srovnány s experimentem bez testovaného antioxidantu. Nejprve byly hodnoceny jednotlivé vybrané látky s antioxidační aktivitou, a to kvercitrin,...
On-line extrakce na tuhé fázi pomocí sekvenční injekční analýzy
Hadysová, Zuzana ; Chocholouš, Petr (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Katedra: Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Zuzana Hadysová Školitel: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název diplomové práce: On-line extrakce na tuhé fázi pomocí sekvenční injekční analýzy Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání tří sorbentů (Iontosorb OXIN 50, Iontosorb OXIN 100 a TOYOpearl AF-chelate-650M) s cílem najít ten nejvhodnější pro analýzu Zn2+ při použití on-line extrakce na tuhou fázi s využitím sekvenční injekční analýzy. Při práci byly používány roztoky síranu zinečnatého o koncentracích 25 nmol/l, 50 nmol/l, 100 nmol/l, 200 nmol/l, 500 nmol/l, 1000 nmol/l, 1500 nmol/l a 2000 nmol/l. Při analýze byl dále využíván pufr o pH 6, eluční činidlo HCl o pH 1 a činidlo 4-(2- Pyridylazo)resorcinol (PAR). Snahou bylo extrahovat Zn2+ v co nejnižších koncentracích. Testovány byly kalibrační rozsahy a opakovatelnost metody. Nejlepším sorbentem z porovnávaných byl Iontosorb OXIN 100.
Vývoj a optimalizace nové chromatografické metody pro stanovení retinolu v moči
Mikanová, Zuzana ; Kujovská Krčmová, Lenka (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Zuzana Mikanová Školitel: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a optimalizace nové chromatografické metody pro stanovení retinolu v moči Tato diplomová práce se zabývá vývojem metody pro stanovení retinolu a kreatininu v moči pomocí ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Cílem bylo vytvořit optimální chromatografické podmínky pro klinický výzkum. Experimenty byly prováděny na přístroji UHPLC Nexera, (Shimadzu, Japonsko) s hmotnostním spektrometrem LCMS-8030 (Shimadzu, Japonsko). Byly testovány 3 stacionární fáze. K separaci byla použita kolona Kinetex 2,6 µm PFP 100A 100x4,6 mm (Phenomenex, USA). Mobilní fáze byla připravena z acetonitrilu (s přídavkem kyseliny mravenčí 0,005 M) a octanu amonného (pH 6,69) v poměru 78:22. Teplota byla nastavena na 25řC, průtok na 0,5 ml/min a nástřik zvolen 3 µl. Po optimalizaci separačních podmínek byla metoda aplikována na moč, pro kterou byly testovány některé jednoduché úpravy vzorku. Metoda byla částečně validována. Na metodě se dále pracuje a v budoucnu by měla být přínosná v oblasti stanovení renálního poškození v klinickém výzkumu i praxi. Zařazení kreatininu pro korekci a zároveň společné stanovení je velice výhodné....
Automatizace toxikologických testů
Žižková, Klára ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Chocholouš, Petr (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Klára Žižková Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Automatizace toxikologických testů Cílem této práce bylo najít vhodnou metodu stanovení luciferázy I. a II. typu pomocí metody sekvenční injekční analýzy a optimalizovat podmínky stanovení. Hlavním cílem bylo automatizovat analýzu v sériích vzorků připravených v rámci testování různých látek, které mohou ovlivnit zejména hladinu sekretované luciferázy (II. typ) při interakci buněk s testovanými látkami v toxikologických studiích. V teoretické části je popsána luminiscence, její typy a využití. Dále jsou zmíněny typy luciferáz a činidla, se kterými probíhá chemická reakce. Jsou popsány principy průtokových technik. Byla provedena rešerše na dané téma - stanovení luciferázy. Měření byla prováděna za pomoci metody sekvenční injekční analýzy. V experimentální práci byly použity tři přístroje. Jeden průtokový injekční analyzátor, který pracuje na principu SIA a jeden sekvenční injekční analyzátor se dvěma způsoby detekce - detektor s neprůtokovou celou a s průtokovou spirální celou. Byla provedena optimalizace měření - zejména koncentrace a objem vzorků a činidel, pořadí jejich aspirace a také průtoková rychlost průchodu...
Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci
Bortlová, Kristýna ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Kristýna Bortlová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných fenolických látek (kyselinu gallovou, kyselinu chlorogenovou, epikatechin, rutin, kvercitrin, floridzin a floretin). Obsah těchto fenolických látek je hodnocen v deseti vybraných odrůdách jablek pomocí optimalizované HPLC metody. V práci je zahrnut obecný popis vybraných fenolických látek. Dále práce obsahuje krátkou rešerši odborných publikací na téma obsah fenolických látek v ovoci a stručný popis HPLC metody pro stanovení fenolických látek. HPLC analýza probíhala na předkoloně Ascentis Express C18 (5 x 4,6 mm x 5 μm), na koloně Kinetex C18 (150 x 4,6 mm x 5 μm) s povrchově porézními částicemi a pevným jádrem a na koloně Luna Omega Polar C18 (150 x 4,6 mm x 5 μm) s plně porézními částicemi. Detekce byla provedena pomocí UV detektoru při vlnových délkách 255, 280, 320 a 365 nm. Nastřikovaný objem byl 10 μl a průtoková rychlost 1 ml/min při teplotě kolonového prostoru 30 řC. Byla využita gradientová eluce mobilní fáze začínající na 95 % vodné složky okyselené na pH 2,8 kyselinou octovou a 5 % acetonitrilu, celková doba...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 98 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.