Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci
Růžička, Štěpán ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Štěpán Růžička Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci V této diplomové práci byla optimalizována a vyvinuta HPLC metoda pro stanovení karotenoidů betakarotenu, luteinu a zeaxanthinu ve vybraných odrůdách třešní. Tato metoda využívá kolonu Supelco Analytical RP-Amide (100 x 4,6 mm; 5 µm) a UV detekci při vlnové délce 450 nm. Měření probíhalo v režimu isokratické eluce mobilní fází acetonitril:hexan:dichlormethan (96,6:1,7:1,7) o průtokové rychlosti 1,409 ml/min při teplotě 30 řC. Analyzované vzorky třešní byly extrahovány s pomocí ultrazvuku do chloroformu, centrifugovány a po přefiltrování dávkovány do HPLC systému. Dávkovaný objem vzorku byl 5 µl. Kvůli nízké koncentraci karotenoidů byl betakaroten kvantifikován pouze v několika vybraných odrůdách třešní.
Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci
Pechová, Martina ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Martina Pechová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci Tato diplomová práce se zabývá vývojem a optimalizací HPLC metody pro stanovení vybraných fenolických látek - kyselina gallová, kyselina chlorogenová, kyselina kávová, katechin, epikatechin, rutin, kvercetin, kvercitrin, floretin a floridzin. V této práci jsou zahrnuty informace o obecné charakteristice fenolických látek a o jejich struktuře. Dále je stručně popsána metoda HPLC a je zmíněna krátká rešerše odborných publikací týkajících se uvedeného tématu. V rámci optimalizace bylo testováno několik typů gradientů mobilní fáze, stacionárních fází (chromatografických kolon typu C18, fenyl-hexyl, bifenyl, amino, kyano a monolitická kolona), další podmínky separace (teplota, extrakce) a byla provedena částečná validace metody. K analýze vybraných látek byla použita předkolona Ascentis Express C18 (5 x 4,6 mm x 5 µm) a kolona Kinetex C18 (150 x 4,6 mm x 5 µm). Detekce byla provedena pomocí DAD spektrofotometrického detektoru při vlnových délkách 255, 280, 320 a 365 nm, teplotě kolonového prostoru 30 řC s využitím gradientové eluce s mobilní fází acetonitril a voda s úpravou pH...
Výskyt farmak v životním prostředí II.
Olivová, Tereza ; Vytlačilová, Jitka (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Kandidát: Tereza Olivová Školitel: RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D Název diplomové práce: Výskyt farmak v životním prostředí II. Léčiva jsou biologicky aktivní látky užívané k léčbě a prevenci nemocí u lidí a zvířat. Některé z těchto látek si zachovávají aktivitu i po vyloučení z organismu a mohou se pak dostat do životního prostředí. Rezidua léčiv se nevyskytují jen v řekách, ale i v mořích, podzemních vodách a půdě, na kterou se aplikuje kontaminovaná voda či mrva. Koncentrace farmak ve vodě a půdě se liší podle místa (vyšší je např. v blízkosti ČOV) i ročního období (záleží na množství srážek i slunečním záření). Díky citlivým analytickým metodám není v dnešní době problém stanovit tato xenobiotika i v malém množství, v jakém se vyskytují v přírodě (obvykle v řádech jednotek či desítek ng/l či ng/g). Nicméně i v těchto nízkých koncentracích mohou mít negativní dopad na život necílových organismů (např. poruchy reprodukce). Byly proto vytvořeny výpočty hodnotící rizikovost dané látky, jejichž výsledky jsou nyní povinně zahrnuty do registračních řízení nových léčiv. Klíčová slova: farmaka, životní prostředí, necílové organismy
Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci
Pechová, Martina ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Martina Pechová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci Tato diplomová práce se zabývá vývojem a optimalizací HPLC metody pro stanovení vybraných fenolických látek - kyselina gallová, kyselina chlorogenová, kyselina kávová, katechin, epikatechin, rutin, kvercetin, kvercitrin, floretin a floridzin. V této práci jsou zahrnuty informace o obecné charakteristice fenolických látek a o jejich struktuře. Dále je stručně popsána metoda HPLC a je zmíněna krátká rešerše odborných publikací týkajících se uvedeného tématu. V rámci optimalizace bylo testováno několik typů gradientů mobilní fáze, stacionárních fází (chromatografických kolon typu C18, fenyl-hexyl, bifenyl, amino, kyano a monolitická kolona), další podmínky separace (teplota, extrakce) a byla provedena částečná validace metody. K analýze vybraných látek byla použita předkolona Ascentis Express C18 (5 x 4,6 mm x 5 µm) a kolona Kinetex C18 (150 x 4,6 mm x 5 µm). Detekce byla provedena pomocí DAD spektrofotometrického detektoru při vlnových délkách 255, 280, 320 a 365 nm, teplotě kolonového prostoru 30 řC s využitím gradientové eluce s mobilní fází acetonitril a voda s úpravou pH...
Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci
Růžička, Štěpán ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Štěpán Růžička Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci V této diplomové práci byla optimalizována a vyvinuta HPLC metoda pro stanovení karotenoidů betakarotenu, luteinu a zeaxanthinu ve vybraných odrůdách třešní. Tato metoda využívá kolonu Supelco Analytical RP-Amide (100 x 4,6 mm; 5 µm) a UV detekci při vlnové délce 450 nm. Měření probíhalo v režimu isokratické eluce mobilní fází acetonitril:hexan:dichlormethan (96,6:1,7:1,7) o průtokové rychlosti 1,409 ml/min při teplotě 30 řC. Analyzované vzorky třešní byly extrahovány s pomocí ultrazvuku do chloroformu, centrifugovány a po přefiltrování dávkovány do HPLC systému. Dávkovaný objem vzorku byl 5 µl. Kvůli nízké koncentraci karotenoidů byl betakaroten kvantifikován pouze v několika vybraných odrůdách třešní.
Hodnocení antioxidační aktivity přírodních látek
Kunovská, Klára ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Šrámková, Ivana (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Klára Kunovská Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, PhD. Konzultant: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. Název diplomové práce: Hodnocení antioxidační aktivity přírodních látek Cílem této diplomové práce bylo hodnocení antioxidační aktivity přírodních látek pomocí chemiluminiscenční detekce v průtokovém systému sekvenční injekční analýzy (SIA). Výhodou tohoto systému je vysoká citlivost, jednoduchost a vysoká opakovatelnost jednotlivých analýz. Jako antioxidační aktivita byla hodnocena závislost chemiluminiscenčního signálu na koncentraci testovaného antioxidantu a následně odvozen index Q. Jako chemiluminiscenční činidlo zde sloužil luminol, který v bazickém prostředí při oxidaci peroxidem vodíku za přítomnosti katalyzátoru vykazoval chemiluminiscenční záření. Jako katalyzátor byl použit roztok hexakyanoželezitanu draselného a celé měření probíhalo při pracovním napětí 435 mV. Chemiluminiscenční signál byl snímán po dobu 60 s. U každé testované látky proběhly 3 cykly měření. Výsledky testování byly hodnoceny pomocí plochy a výšky chemiluminiscenčního signálu a srovnány s experimentem bez testovaného antioxidantu. Nejprve byly hodnoceny jednotlivé vybrané látky s antioxidační aktivitou, a to kvercitrin,...
Využití Ramanovy spektrometrie pro analýzu vybraných směsí
Procházková, Martina ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Chocholouš, Petr (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Martina Procházková Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Využití Ramanovy spektrometrie pro analýzu vybraných směsí Byla testována identifikace a stanovení obsahu methanolu a ethanolu pomocí Ramanovy spektroskopie. Pro toto testování byly připraveny dva typy kalibračních standardů. Objemy použitých chemikálií byly nastaveny tak, aby výsledná koncentrace alkoholů odpovídala 40 objemovým %. U prvního typu kalibrace se lišilo množství methanolu a ethanolu, v druhém případě bylo odlišné jen množství methanolu. Měření probíhalo na disperzním přenosném Ramanově spektrometru s excitační vlnovou délkou laseru 785 nm. Byl testován vliv podmínek měření na linearitu získaných kalibračních závislostí při hodnocení intenzitou signálu a plochou daného pásu ve spektru. Takto byl testován vliv integračního času (1000 ms, 2500 ms, 5000 ms a 7500 ms), intenzity laseru (100 a 75 %) a teploty (laboratorní a 4-8 řC). Kalibrační standardy a vzorky byly měřeny ve skleněných vialkách. Pro identifikaci byla porovnávána celá spektra analyzovaných látek. Pro vyhodnocení linearity kalibračních závislostí byla použita metoda nejmenších čtverců a kalibrační závislosti byly vyhodnoceny plochou...
Application of non-separation flow methods in pharmaceutical analysis
Šrámková, Ivana ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Cabal, Jiří (oponent) ; Miro, Manuel (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Mgr. Ivana Šrámková Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Školitel - specialista: Burkhard Horstkotte, Ph.D. Název dizertační práce: Využití neseparačních průtokových metod ve farmaceutické analýze Prietoková analýza je jedným z odvetví inštrumentálnych techník v chemickej analýze. Je založená na manipulácii so vzorkou v prietokovom zariadení. Od uvedenia techník, považovaných dnes za moderné prietokové techniky, v sedemdesiatych rokoch minulého storočia, si tento analytický prístup vďaka svojim charakteristikám získal medzi vedcami popularitu. Riadená disperzia a presné časovanie vďaka programovaniu umožňuje plnú automatizáciu rôznych analytických procesov. Prietokové metódy sú využívané v mnohých aplikáciách: jednoduché meranie vzoriek, chemické reakcie, kinetické štúdie, úprava vzorky, separácia a ďalšie, a to v automatickom móde. Tieto techniky sú cenené hlavne kvôli automatizácii, zníženiu spotreby chemikálií, vyprodukovaného odpadu a nákladov na analýzu, skráteniu času analýzy. Táto dizertácia predstavuje ďalší prínos v oblasti prietokovej analýzy. Je rozdelená na teoretickú a praktickú časť, pričom praktická časť obsahuje päť publikácií a jeden manuskript odoslaný k publikácii v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.