Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Hodnocení antioxidační aktivity přírodních látek
Kunovská, Klára ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Horstkotte Šrámková, Ivana (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Klára Kunovská Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, PhD. Konzultant: doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. Název diplomové práce: Hodnocení antioxidační aktivity přírodních látek Cílem této diplomové práce bylo hodnocení antioxidační aktivity přírodních látek pomocí chemiluminiscenční detekce v průtokovém systému sekvenční injekční analýzy (SIA). Výhodou tohoto systému je vysoká citlivost, jednoduchost a vysoká opakovatelnost jednotlivých analýz. Jako antioxidační aktivita byla hodnocena závislost chemiluminiscenčního signálu na koncentraci testovaného antioxidantu a následně odvozen index Q. Jako chemiluminiscenční činidlo zde sloužil luminol, který v bazickém prostředí při oxidaci peroxidem vodíku za přítomnosti katalyzátoru vykazoval chemiluminiscenční záření. Jako katalyzátor byl použit roztok hexakyanoželezitanu draselného a celé měření probíhalo při pracovním napětí 435 mV. Chemiluminiscenční signál byl snímán po dobu 60 s. U každé testované látky proběhly 3 cykly měření. Výsledky testování byly hodnoceny pomocí plochy a výšky chemiluminiscenčního signálu a srovnány s experimentem bez testovaného antioxidantu. Nejprve byly hodnoceny jednotlivé vybrané látky s antioxidační aktivitou, a to kvercitrin,...
On-line extrakce na tuhé fázi pomocí sekvenční injekční analýzy
Hadysová, Zuzana ; Chocholouš, Petr (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Katedra: Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Zuzana Hadysová Školitel: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název diplomové práce: On-line extrakce na tuhé fázi pomocí sekvenční injekční analýzy Tato diplomová práce je zaměřena na porovnání tří sorbentů (Iontosorb OXIN 50, Iontosorb OXIN 100 a TOYOpearl AF-chelate-650M) s cílem najít ten nejvhodnější pro analýzu Zn2+ při použití on-line extrakce na tuhou fázi s využitím sekvenční injekční analýzy. Při práci byly používány roztoky síranu zinečnatého o koncentracích 25 nmol/l, 50 nmol/l, 100 nmol/l, 200 nmol/l, 500 nmol/l, 1000 nmol/l, 1500 nmol/l a 2000 nmol/l. Při analýze byl dále využíván pufr o pH 6, eluční činidlo HCl o pH 1 a činidlo 4-(2- Pyridylazo)resorcinol (PAR). Snahou bylo extrahovat Zn2+ v co nejnižších koncentracích. Testovány byly kalibrační rozsahy a opakovatelnost metody. Nejlepším sorbentem z porovnávaných byl Iontosorb OXIN 100.
Vývoj a optimalizace nové chromatografické metody pro stanovení retinolu v moči
Mikanová, Zuzana ; Kujovská Krčmová, Lenka (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Zuzana Mikanová Školitel: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj a optimalizace nové chromatografické metody pro stanovení retinolu v moči Tato diplomová práce se zabývá vývojem metody pro stanovení retinolu a kreatininu v moči pomocí ultra-vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Cílem bylo vytvořit optimální chromatografické podmínky pro klinický výzkum. Experimenty byly prováděny na přístroji UHPLC Nexera, (Shimadzu, Japonsko) s hmotnostním spektrometrem LCMS-8030 (Shimadzu, Japonsko). Byly testovány 3 stacionární fáze. K separaci byla použita kolona Kinetex 2,6 µm PFP 100A 100x4,6 mm (Phenomenex, USA). Mobilní fáze byla připravena z acetonitrilu (s přídavkem kyseliny mravenčí 0,005 M) a octanu amonného (pH 6,69) v poměru 78:22. Teplota byla nastavena na 25řC, průtok na 0,5 ml/min a nástřik zvolen 3 µl. Po optimalizaci separačních podmínek byla metoda aplikována na moč, pro kterou byly testovány některé jednoduché úpravy vzorku. Metoda byla částečně validována. Na metodě se dále pracuje a v budoucnu by měla být přínosná v oblasti stanovení renálního poškození v klinickém výzkumu i praxi. Zařazení kreatininu pro korekci a zároveň společné stanovení je velice výhodné....
Automatizace toxikologických testů
Žižková, Klára ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Chocholouš, Petr (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Klára Žižková Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Automatizace toxikologických testů Cílem této práce bylo najít vhodnou metodu stanovení luciferázy I. a II. typu pomocí metody sekvenční injekční analýzy a optimalizovat podmínky stanovení. Hlavním cílem bylo automatizovat analýzu v sériích vzorků připravených v rámci testování různých látek, které mohou ovlivnit zejména hladinu sekretované luciferázy (II. typ) při interakci buněk s testovanými látkami v toxikologických studiích. V teoretické části je popsána luminiscence, její typy a využití. Dále jsou zmíněny typy luciferáz a činidla, se kterými probíhá chemická reakce. Jsou popsány principy průtokových technik. Byla provedena rešerše na dané téma - stanovení luciferázy. Měření byla prováděna za pomoci metody sekvenční injekční analýzy. V experimentální práci byly použity tři přístroje. Jeden průtokový injekční analyzátor, který pracuje na principu SIA a jeden sekvenční injekční analyzátor se dvěma způsoby detekce - detektor s neprůtokovou celou a s průtokovou spirální celou. Byla provedena optimalizace měření - zejména koncentrace a objem vzorků a činidel, pořadí jejich aspirace a také průtoková rychlost průchodu...
Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci
Bortlová, Kristýna ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Kristýna Bortlová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení obsahu fenolických látek v ovoci Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných fenolických látek (kyselinu gallovou, kyselinu chlorogenovou, epikatechin, rutin, kvercitrin, floridzin a floretin). Obsah těchto fenolických látek je hodnocen v deseti vybraných odrůdách jablek pomocí optimalizované HPLC metody. V práci je zahrnut obecný popis vybraných fenolických látek. Dále práce obsahuje krátkou rešerši odborných publikací na téma obsah fenolických látek v ovoci a stručný popis HPLC metody pro stanovení fenolických látek. HPLC analýza probíhala na předkoloně Ascentis Express C18 (5 x 4,6 mm x 5 μm), na koloně Kinetex C18 (150 x 4,6 mm x 5 μm) s povrchově porézními částicemi a pevným jádrem a na koloně Luna Omega Polar C18 (150 x 4,6 mm x 5 μm) s plně porézními částicemi. Detekce byla provedena pomocí UV detektoru při vlnových délkách 255, 280, 320 a 365 nm. Nastřikovaný objem byl 10 μl a průtoková rychlost 1 ml/min při teplotě kolonového prostoru 30 řC. Byla využita gradientová eluce mobilní fáze začínající na 95 % vodné složky okyselené na pH 2,8 kyselinou octovou a 5 % acetonitrilu, celková doba...
Stanovení floridzinu a dalších fenolických látek v listech jabloní pomocí HPLC
Adamcová, Anežka ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Anežka Adamcová Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D Název: Stanovení floridzinu a dalších fenolických látek v listech jabloní pomocí HPLC Tato diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá charakterizaci floridzinu a praktická část je zaměřena na HPLC stanovení floridzinu, floretinu, kyseliny chlorogenové a kvercitrinu v listech různých odrůd jabloní. Rovněž byly charakterizovány tyto látky v pupenech a kůře jabloní. Práce se zabývá optimalizaci a validaci nově vytvořené chromatografické metody. K analýze byla použita kolona YMC-Triart C18 ExRS 150 x 4,6 mm x 5μm, 8 nm. Byla využita gradientová eluce s mobilní fázi tvořenou organickou složkou (ACN) a vodnou složkou s kyselinou fosforečnou (pH = 2,2). K detekci byl využit DAD detektor při vlnových délkách 280 nm, 327 nm a 354 nm. Teplota kolonového prostoru byla 30 řC, nástřik byl 1 μl a průtoková rychlost 1 ml/min. Byly separovány a identifikovány fenolické látky ze vzorků listí pocházejících z různých odrůd rodu Malus. Každá odrůda byla extrahována ve 2 typech extrakčního činidla pro zjištění účinnějšího. Teoretická část se kromě charakterizace fenolických látek zabývá chemickou strukturou floridzinu,...
Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci
Růžička, Štěpán ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Štěpán Růžička Školitel: Doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj HPLC metody pro stanovení vybraných karotenoidů v ovoci V této diplomové práci byla optimalizována a vyvinuta HPLC metoda pro stanovení karotenoidů betakarotenu, luteinu a zeaxanthinu ve vybraných odrůdách třešní. Tato metoda využívá kolonu Supelco Analytical RP-Amide (100 x 4,6 mm; 5 µm) a UV detekci při vlnové délce 450 nm. Měření probíhalo v režimu isokratické eluce mobilní fází acetonitril:hexan:dichlormethan (96,6:1,7:1,7) o průtokové rychlosti 1,409 ml/min při teplotě 30 řC. Analyzované vzorky třešní byly extrahovány s pomocí ultrazvuku do chloroformu, centrifugovány a po přefiltrování dávkovány do HPLC systému. Dávkovaný objem vzorku byl 5 µl. Kvůli nízké koncentraci karotenoidů byl betakaroten kvantifikován pouze v několika vybraných odrůdách třešní.
Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci
Pechová, Martina ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce) ; Šatínský, Dalibor (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Martina Pechová Školitel: Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení vybraných fenolických látek v ovoci Tato diplomová práce se zabývá vývojem a optimalizací HPLC metody pro stanovení vybraných fenolických látek - kyselina gallová, kyselina chlorogenová, kyselina kávová, katechin, epikatechin, rutin, kvercetin, kvercitrin, floretin a floridzin. V této práci jsou zahrnuty informace o obecné charakteristice fenolických látek a o jejich struktuře. Dále je stručně popsána metoda HPLC a je zmíněna krátká rešerše odborných publikací týkajících se uvedeného tématu. V rámci optimalizace bylo testováno několik typů gradientů mobilní fáze, stacionárních fází (chromatografických kolon typu C18, fenyl-hexyl, bifenyl, amino, kyano a monolitická kolona), další podmínky separace (teplota, extrakce) a byla provedena částečná validace metody. K analýze vybraných látek byla použita předkolona Ascentis Express C18 (5 x 4,6 mm x 5 µm) a kolona Kinetex C18 (150 x 4,6 mm x 5 µm). Detekce byla provedena pomocí DAD spektrofotometrického detektoru při vlnových délkách 255, 280, 320 a 365 nm, teplotě kolonového prostoru 30 řC s využitím gradientové eluce s mobilní fází acetonitril a voda s úpravou pH...
Výskyt farmak v životním prostředí II.
Olivová, Tereza ; Vytlačilová, Jitka (vedoucí práce) ; Sklenářová, Hana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Kandidát: Tereza Olivová Školitel: RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D Název diplomové práce: Výskyt farmak v životním prostředí II. Léčiva jsou biologicky aktivní látky užívané k léčbě a prevenci nemocí u lidí a zvířat. Některé z těchto látek si zachovávají aktivitu i po vyloučení z organismu a mohou se pak dostat do životního prostředí. Rezidua léčiv se nevyskytují jen v řekách, ale i v mořích, podzemních vodách a půdě, na kterou se aplikuje kontaminovaná voda či mrva. Koncentrace farmak ve vodě a půdě se liší podle místa (vyšší je např. v blízkosti ČOV) i ročního období (záleží na množství srážek i slunečním záření). Díky citlivým analytickým metodám není v dnešní době problém stanovit tato xenobiotika i v malém množství, v jakém se vyskytují v přírodě (obvykle v řádech jednotek či desítek ng/l či ng/g). Nicméně i v těchto nízkých koncentracích mohou mít negativní dopad na život necílových organismů (např. poruchy reprodukce). Byly proto vytvořeny výpočty hodnotící rizikovost dané látky, jejichž výsledky jsou nyní povinně zahrnuty do registračních řízení nových léčiv. Klíčová slova: farmaka, životní prostředí, necílové organismy

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.