Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 27 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace HPLC stanovení klotrimazolu
Žáková, Petra ; Matysová, Ludmila (oponent) ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce)
Byla vypracována metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) pro stanovení obsahu účinné látky klotrimazolu a příslušných nečistot (2-chlorfenyl)difenylmethanolu a imidazolu v přípravku Clotrimazol spray 1 %. Předložená práce byla zaměřena na výběr vhodné chromatografické kolony, složení mobilní fáze, jejího pH a vnitřního standardu pro analýzu léčivého přípravku obsahujícího lokálně užívané antimykotikum klotrimazol. Celkem bylo testováno 7 chromatografických kolon. Testované kolony: Discovery HS F5 (5 μm, 150 x 4,6 mm); Chromolith® Performance, RP-18e (100 x 3 mm); ZIC® HILIC (3,5 μm, 50 x 2,1 mm); XTerra® RP 18 (5 μm, 100 x 3 mm); Discovery RP Amide C 16 (5 μm, 250 x 3 mm); Zorbax Extend-C18 (3,5 μm, 75 x 4,6 mm); Discovery ZR-PBD (5 μm, 150 x 4,6 mm). Jako optimální kolona byla zvolena Discovery ZR-PBD (5 μm, 150 x 4,6 mm). Tato kolona je na bázi oxidu zirkoničitého, který je potažený vrstvou polybutadienu. Oxid zirkoničitý je stabilní v celém rozsahu pH při vysokém tlaku a teplotě až do 200 řC. Byla použita spektrofotometrická detekce při 210 nm. Jako optimální mobilní fáze byla vybrána směs acetonitrilu a vody (pH 9,7) v poměru 50:50. pH vodné fáze bylo upraveno roztokem NH4OH 25 % na hodnotu 9,7. Výsledný roztok byl přefiltrován přes membránový filtr 0,45 mm. Jako optimální množství...
Vývoj a validace HPLC metody pro stanovení účinných látek a nečistoty v přípravku Valetol
Maroušková, Alena ; Sklenářová, Hana (oponent) ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce)
Tato práce navazuje na diplomovou práci (1) , ve které byly nalezeny optimální chromatografické podmínky pro stanovení účinných látek léčivého přípravku Valetol, paracetamolu, kofeinu a propyfenazonu, a nečistoty p-aminofenolu, metodou HPLC. Součástí rigorózní práce bylo nalezení vhodného vnitřního standardu pro přesnou kvantifikaci účinných látek a nečistoty, kyseliny benzoové. Následně byla provedena validace analytické metody, včetně testu vhodnosti chromatografického systému. V rámci testu vhodnosti chromatografického systému byla testována: účinnost kolony vyjádřená počtem teoretických pater N asymetrie chromatografických píků vyjádřená faktorem T rozlišení chromatografických píků opakovatelnost vyjádřená relativní směrodatnou odchylkou V rámci validace analytické metody byla testována: přesnost linearita správnost selektivita robustnost stabilita Test robustnosti prokázal citlivost analýzy na změnu složení mobilní fáze. Byly testovány dva parametry mobilní fáze: pH a změna obsahu triethylaminu. Bylo dokázáno, že změna pH mobilní fáze má vliv především na retenční časy p-aminofenolu a kyseliny benzoové. Změna obsahu triethylaminu v mobilní fázi má výrazný vliv jak na retenční čas p-aminofenolu, tak na velikost plochy píku p-aminofenolu (na jeho kvantifikaci). Požadavek na...
Stanovení vitamínů A, D a E metodou sekvenční injekční chromatografie
Trefilová, Kateřina ; Chocholouš, Petr (oponent) ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce)
Byl vypracován postup separace vitamínů A, D a E pomocí monolitických kolon zapojených v systému sekvenční injekční analýzy. Po provedené optimalizaci byly vybrány následující podmínky separace: analýza na: monolitické koloně 25 mm dlouhé Chromolith Flash RP-18e kolony, 4,6 mm I.D. (Merck, Germany), při rychlosti (10 µl/s) za použití mobilní fáze acetonitril metanol (1:1, v/v). Monolitická kolona byla v SIA systému zapojena mezi vícecestný ventil a průtokovou Z celu. Spektrofotometrická detekce byla provedena při vlnových délkách absorpčních maxim pro vitamín A - 324 nm, D - 265 nm, E - 285. Celková délka SIA analýzy byla 400 s (z toho 230 s trvala vlastní separace). Ze základních chromatografických validačních parametrů byly vyhodnoceny faktor symetrie AS, rozlišení RS, počet teoretických pater a opakovatelnost. Faktor symetrie pro vitamín A - 1,309, pro vitamín D2 - 1,302, pro D3 - 1,286 , pro vitamín E - 1,158. Rozlišení píků pro vitamíny A-D2 je 3,607, D2-D3 4,232, D-E 1,532. Počet teoretických pater pro vitamín A 998, pro vitamín D2 1621, pro vitamín D3 2091 a vitamín E 2376. Opakovatelnost byla vypočítána z 6 nástřiků, kdy z výšky píků jednotlivých látek byla vypočítaná relativní směrodatná odchylka. Opakovatelnost je pro vitamín A - 0,53 %, pro vitamín D2 - 0,35 %, pro vitamín D3 - 0,81 % a...
Optimalizace SIA stanovení dakarbazinu
Horáková, Markéta ; Chocholouš, Petr (oponent) ; Sklenářová, Hana (vedoucí práce)
Dakarbazin byl stanovován sekvenční injekční analýzou s chemiluminiscenční detekcí, při reakci vzorku s manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové. Optimalizovány byly objemy činidel, jejich koncentrace, průtoková rychlost, struktura měřícího cyklu. Také byl zkoušen vliv rozpouštědel (voda, 60% etanol, 60% metanol) a zesilovačů chemiluminiscenční reakce (polyfosfát sodný, kyselina mravenčí, glutaraldehyd a formaldehyd). Výslednými optimálními podmínkami byla sekvence: 40 μl 1 M H2SO4, 3 μl 10 mM KMnO4, 30 μl 10 mM roztoku dakarbazinu, 40 μl 1 M H2SO4, případná aspirace 50 μl zesilovače. Aspirace roztoků probíhala za průtokové rychlosti 100 μl/s, promísení a průtoková rychlost transportu do detektoru byla 40 μl/s, po každém měření byl přidán výplach kyselinou šťavelovou, aby se předešlo usazování KMnO4 v hadičkách. Napětí na fotonásobiči detektoru bylo 420 V. Kalibrační závislosti velikosti CL intenzity na koncentraci dakarbazinu byly nelineární, s možností výběru určité lineární oblasti. Pro roztok dakarbazinu bez zesilovače nebyla lineární oblast nalezena s dostatečně vysokým korelačním koeficientem, pro roztok dakarbazinu s 60% metanolem 0,5 - 10 mmol/l, pro roztok dakarbazinu s 1,39 M kyselinou mravenčí 4 - 10 mmol/l. Detekční limit byl pro roztok dakarbazinu bez zesilovače vypočítán...
HPLC separace p-aminofenolu, paracetamolu, kofeinu a propyfenazovu na polární stacionární fázi
Maroušková, Alena ; Sklenářová, Hana (oponent) ; Šatínský, Dalibor (vedoucí práce)
V této práci byly nalezeny optimální chromatografické podmínky pro separaci p-aminofenolu, paracetamolu, kofeinu a propyfenazonu pomocí metody HPLC. Jde o látky vzájemně se lišící lipofilitou a acidobazickými vlastnostmi. Použití klasických kolon s reverzní fází je pro jejich společné stanovení problematické. PEG kolona se ukázala jako vhodná pro efektivní separaci látek s odlišnou polaritou, tedy s různým chromatografickým chováním. Výhodou výsledné metody je především zkrácení doby analýzy, což hraje významnou roli zejména při analýzách velkých sérií vzorků. V rámci optimalizace chromatografických podmínek: byl vyzkoušen široký výběr mobilních fází (různá organická rozpouštědla, různý poměr zastoupení organické složky ke složce vodné) bylo testováno pH mobilní fáze v rozmezí 4 - 7 byly testovány různé pufry bylo vyzkoušeno chování látek na koloně při zvýšené teplotě byly testovány dvě PEG kolony s rozdílnými délkami Byly nalezeny optimální chromatografické podmínky, při kterých dojde k separaci výše uvedených látek a které současně vyhovují požadavkům na jednoduchost a časovou nenáročnost při zachování vysoké spolehlivosti metody. Konečné chromatografické podmínky: Stacionární fáze: Supelco Discovery HS PEG kolona (15 x 4 mm, 3 µm) Mobilní fáze: octanový pufr o pH 4,5 s obsahem 0,04%...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 27 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.