Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Insight into insect trypanosomatid biology via whole genome sequencing
SKALICKÝ, Tomáš
This thesis is composed of two topics both concerning diverse and obligatory trypanosomatid parasites. First part deals with identification of new Trypanosoma species identified in blood meal of tsetse flies caught in Dzanga-Sangha Protected Areas, Central African Republic, and identification of feeding preferences of tsetse flies. The second part concerns extraordinary monoxenous trypanosomatid Paratrypanosoma confusum which constitutes the most basal branch between free-living Bodo saltans and parasitic trypanosomatids. This thesis helped to elucidate morphology and biology of this deep branching trypanosomatid. Using genome and transcriptome sequencing and comparative bioinformatics approaches enabled search for ancestral genes shared with free-living bodonids and confirmed genome streamlining in trypanosomatids.
Prediktivní a prognostické faktory nádoru žaludku
Šmíd, David ; Skalický, Tomáš (vedoucí práce) ; Kala, Zdeněk (oponent) ; Šimša, Jaromír (oponent)
Prediktivní a prognostické faktory nádoru žaludku Šmíd D. Chirurgická klinika FN Plzeň a LF UK v Plzni. Úvod: Karcinom žaludku patří dlouhodobě mezi nádory s nejhorší prognózou. Bohužel většina nemocných přichází v pokročilém stádiu onemocnění a jsou tedy léčeni paliativně. Nemocní se stejným typem nádoru a ve stejném stádium onemocnění a podanou stejnou chemoterapií mají různé přežití, což může být zapříčiněno různou expresí vybraných genů, které zasahují do mechanismu účinku cytostatika. Stanovení těchto genů či mikroRNA, které tyto geny regulují, by mohlo být využito jako prediktivní faktor pro předpověď efektu podané chemoterapie. Stanovení některých mikroRNA, případně v kombinaci s vhodnými plazmatickými faktory by mohlo být využito jako prognostický faktor nemocných s karcinomem žaludku. Také je zde možnost využití této kombinace pro časný záchyt probíhající kancerogeneze. Cíl: Cílem je ověřit možnost využití genové exprese vybraných genů a některých mikroRNA v nádorové tkáni jako prognostický faktor, a nebo jako prediktor pro léčebný efekt chemoterapie u nemocných s karcinomem žaludku. Metodika: Retrospektivně jsme zhodnotili soubor 1258 nemocných s karcinomem žaludku, kteří prošli naším pracovištěm během 14 let. Vybrali jsme soubor 54 nemocných, kteří nepodstoupili resekční výkon a byla jim podána...
Interactive scheduling and visualisation
Skalický, Tomáš ; Barták, Roman (vedoucí práce) ; Surynek, Pavel (oponent)
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a implementovat grafický nástroj pro zobrazování a editaci rozvrhů, který by obsahoval funkci pro automatické opravení porušených podmínek v rozvrhu. Výsledná aplikace Gantt Viewer je integrována do projektu FlowOpt, jenž představuje komplexní řešení od modelování pracovních procesů, přes vytváření rozvrhů, až po jejich analýzu. Aplikace byla vyvíjena s důrazem na přívětivé uživatelské rozhraní a na výkonnost při práci s velkými daty. Díky integraci do FlowOpt projektu umožňuje zobrazit u rozvrhů informace o pracovních procesech. Gantt Viewer též obsahuje nástroj pro automatické opravení rozvrhů využívající Repair-DTP algoritmus, který je v této práci podrobně představen a demonstrován.
Má stanovování nádorových markerů u nádorů ovaria v kontextu posledních negativních závěrů prací i nadále nějaký význam?
Svoboda, Tomáš ; Fínek, Jindřich (vedoucí práce) ; Skalický, Tomáš (oponent) ; Hes, Ondřej (oponent) ; Vyzula, Rostislav (oponent)
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni Husova 13, 306 05 Plzeň MUDr. Tomáš Svoboda Téma: Má stanovování nádorových markerů u nádorů ovaria v kontextu posledních negativních závěrů prací i nadále nějaký význam? Does the assessment of tumor markers in the context of the last negative conclusions still have any impact in ovarian cancer? Autoreferát k dizertační práci RTO FN Plzeň Odborný školitel: Doc. MUDr. Jindřich Fínek, PhD Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika ovariálních nádorů 2.1. Stručná anatomie a fyziologie ovarií 2.2. Epidemiologie nádorů ovaria 2.3. Etiologie a molekulární biologie onemocnění 2.4. Symptomatologie 2.5. Histopatologie ovariálních nádorů 3. Základní diagnostické metody a staging 4. Terapie nádorů ovarií 4.1. Chirurgická léčba 4.2. Chemoterapie 4.3. Radioterapie 5. Problematika onkomarkerů u nádorů ovaria 6. Cíl dizertační práce 7. Metodika práce 7.1. Soubory pacientek s ovariálním karcinomem 7.2. Charakteristika jednotlivých podskupin, klinických stavů a follow up 7.3. Výsledné parametry podle použité léčby 7.3.1. Operace 7.3.1. Chemoterapie 7.3.2. Radioterapie 7.4. Klasifikace a přežití 7.4.1. Klasifikace 7.4.2. DFS 7.4.3. OS 7.5. Stanovení nádorových markerů 8. Výsledky 9. Diskuze 10. Závěr 11. Souhrn 12. Použitá literatura 13. Přehled prací autora 1. Úvod Nádorová onemocnění jsou...
Interactive Gantt Charts
Skalický, Tomáš ; Vojtáš, Peter (oponent) ; Barták, Roman (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá problematikou interaktivního rozvrhování v Ganttových diagramech. Cílem práce je navrhnout a implementovat algoritmus, jež řeší nekonzistence v rozvrhu. Nejprve jsou rozebrány existující přístupy. Hlavním přínosem této práce je algoritmus, které řeší nekonzistence v rozvrhu. Je zde navržen a je zde také proveden důkaz jeho korektnosti a konečnosti. Následuje demonstrování jeho použitelnost. K tomuto účelu je použit program GanttViewer, jež je součástí práce. Na závěr je tento program podrobněji popsán.
Využití radiofrekvenční ablace v léčbě inoperabilních jaterních tumorů
Skalický, Tomáš ; Třeška, Vladislav (vedoucí práce) ; Vyhnánek, František (oponent) ; Kala, Zdeněk (oponent)
MUDr. SKALICKÝ, Tomáš Autor se v dizertační práci zabývá radiofrekvenční ablací jaterních nádorů. Při léčení jaterních metastáz využíváme několika druhů léčby. Na prvním místě s nejlepší prognózou dlouhodobého přežiti je radikální jaterní resekce s mikroskopicky čistým okrajem 5-10mm, tzv. R0 resekce. Tito nemocni mají přežiti 5 let v průměru asi 30 - 40% a 10 leté přežití okolo 20%. Radikální resekci jaterních metastáz, přestože je jako jediná potencionálně kurativní, se však podaří provést pouze u 15-25% nemocných s jaterním postižením. Na druhu místě využíváme, u inoperabilních a neresetovatelných tumorů, metody destrukční, kdy tumor není odstraněn, ale je pomoci tepla, chemické látky či chladu destruován. Jde tedy o metody, které buď mohou metastázy zlikvidovat nebo zmenšit jejich rozsah a tím umožnit jejich následnou radikální resekci, či mohou byt použity jako paliativní řešeni a prodloužit život nemocného. Práce vznikla spojením pětileté klinické praxe ve FN Plzeň a experimentální práce.
Návrh uživatelského rozhraní a implementace aplikace pro vykonávání testů v nástroji TestLink
Skalický, Tomáš ; Buchalcevová, Alena (vedoucí práce) ; Veselka, Marcel (oponent)
Cílem této diplomové práce je návrh uživatelského rozhraní a implementací aplikace, která slouží pro vykonávání testů v nástroji pro podporu testování TestLink. Tato aplikace má za cíl zefektivnit a zjednodušit proces vykonávání testů v tomto nástroji. Teoretická část práce je zaměřená na popis funkcí a rozhraní nástroje TestLink a jeho porovnání s dalšími podobnými nástroji. Praktická část se zabývá analýzou a návrhem uživatelského rozhraní a implementací vytvářené aplikace. Výstupem práce je kromě samotné aplikace také knihovna v jazyce PHP, která slouží pro komunikaci s programovým rozhraním nástroje TestLink a zjednodušuje tvorbu dalších podobných aplikací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
15 SKALICKÝ, Tomáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.