Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stroje pro šlechtitelské a semenářské provozy
Skřivánková, Eva
Tato práce se zabývá charakteristikou šlechtitelských a semenářských provozů se zaměřením na jejich technické vybavení. Dále jsou zde popsány operace od zpracování půdy, přes předseťovou přípravu, setí až po sklizeň a následné zpracování a úpravu semen. Největší částí této práce je přehled jednotlivých strojů používaných na malých parcelách. Součástí jsou i fotografie vybraných mechanizačních prostředků.
Podnikatelský záměr rozvoje podniku
Skřivánková, Eva ; Ing. Jiří Ficbauer, CSc. MBA (oponent) ; Čižinská, Romana (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o založení cestovní kanceláře v oblasti Jihomoravského kraje za účelem zajišťování i poskytování služeb a informací pro zákazníky. Podnikatelský záměr se skládá z pěti částí, kde v úvodní části je popsán cíl práce a metodologie jeho zpracování. Další část obsahuje základní popis nově vzniklé organizace, včetně vyjádření její mise a vize. Třetí část se zaměřuje na analýzu externího a interního prostředí. Čtvrtá část pojednává o marketingovém mixu a plánu implementace. V závěru je vyhodnoceno plnění zvolené cílové práce. Práce obsahuje návody, postupy a potřebné informace k vytvoření efektivního podnikatelského záměru.
Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení
Skřivánková, Eva ; Jobánková, Ivna (oponent) ; Čižinská, Romana (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá posouzením a zhodnocením finanční situace podniku ABC v letech 2008 – 2010. Práce se dělí do dvou částí, kde v první teoretické části je definován profil a charakteristika podniku a teoreticko-metodologická východiska. V druhé části jsou aplikovány metody finanční analýzy na účetní výkazy analyzovaného podniku a je provedeno souhrnné zhodnocení finančního zdraví. V návaznosti na provedenou analýzu jsou dále navržena opatření pro zlepšení současného stavu, jejichž důsledky jsou promítnuty do podoby stručného finančního plánu. Ten je opět vyhodnocen vybranými ukazateli finanční analýzy.

Viz též: podobná jména autorů
1 Skřivánková, Erika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.