Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 150 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Botanická zahrada v Teplicích jako místo pro výuku na II.stupni ZŠ
Svobodová, Simona ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem využití Botanické zahrady v Teplicích k výuce přírodopisu - konkrétně botaniky na II. stupni ZŠ. Práci jsem rozdělila do tří částí. V první části se zabývám zmapováním botanických zahrad v ČR se zaměřením na botanickou zahradu v Teplicích. V druhé části zjišťuji teoretické informace k vlastní tvorbě pracovních listů a vysvětlení výukové metody - exkurze na základě dostupné odborné literatury didaktického zaměření. Ve třetí části se zabývám analýzou dotazníkového šetření a na základě dostupně získaných informací vlastní tvorbou pracovních listů. Během dotazníkového šetření vzniklo 9 pracovních listů s konkrétní výukovou tématikou botaniky a metodickými listy. Následně byl v praxi ověřen pracovní list s názvem Samotná exkurze. Celkem tedy vzniklo 9 pracovních listů spolu s metodickými výstupy. Žáci vyplňovali pracovní listy během exkurze. Byl vytvořen žákovský dotazník k získání zpětné vazby. KLÍČOVÁ SLOVA botanická zahrada, pracovní list, exkurze, dotazníkové šetření, metodické listy, žákovský dotazník
Přístup učitelů gymnázií k přípravě studentů na přijímací zkoušky z biologie na vybrané vysoké školy
Hajžmanová, Tereza ; Pavlasová, Lenka (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Název: Přístup učitelů gymnázií k přípravě studentů na přijímací zkoušky z biologie na vybrané vysoké školy. Autor: Bc. Tereza Hajžmanová Katedra: Katedra biologie a enviromentálních studií Vedoucí práce: RNDr. Lenka Pavlasová Ph.D. Abstrakt: Přípravu gymnaziálních studentů pro studium na vysoké škole v biologických oborech velmi významně ovlivňují jejich učitelé biologie. Je tedy důležité znát fakta této přípravy. Např. jak často probíhá, jakým způsobem, které metody se pedagogům osvědčily, zda přizpůsobují náplň přípravy konkrétním vysokým školám apod. Sestavením seznamu vysokých škol, které poskytují biologické obory, a zjištěním míry úspěšnosti uchazečů v těchto oborech byly zjištěny nejžádanější biologické obory. Následně byly u těchto oborů analyzovány podmínky přijímacích zkoušek, aby byla maximalizována úspěšnost uchazečů. Z těchto údajů mohou pedagogové vycházet při přípravě svých studentů. V rámci výzkumu bylo formoudotazníkového šetřeníosloveno 186 učitelů biologie na pražských gymnáziích. Pomocí těchto dotazníků bylo zjišťováno, jakým způsobem a za jakých podmínek své studenty na přijímací zkoušky připravují. Většina výsledků dopadla dle očekávání. Převažuje příprava pomocí seminářů za využití učebnic a pracovních listů. Pozitivním zjištěním bylo, že se téměř polovina pedagogů snaží o...
Problematika odpadních vod a využití tematiky ve výuce přírodopisu
Rychtecká, Karolína ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
Bakalářská práce shrnuje problematiku odpadních vod a její využití ve výuce. Skládá se z části teoretické a praktické. Teoretická část se v prvních kapitolách zaobírá druhy existujících odpadních vod a znečišťujícími látkami. Rovněž jsou zahrnuty i metody, které se využívají pro stanovení organických látek. Třetí kapitola shrnuje problematiku čistírenství v kontextu historie od raných civilizací po 20. století. Kapitola slouží jako propojení do současnosti. Současnost přibližuje čtvrtá kapitola, která pojednává o mechanismech a technologiích, které se v čistírnách odpadních vod využívají. Zahrnut je i stručný výčet některých typů čistíren odpadních vod. Poslední kapitola teoretické části se věnuje teorii didaktické hry. Praktická část práce obsahuje náměty na aktivity k začlenění tematiky odpadních vod do výuky pomocí didaktické hry. KLÍČOVÁ SLOVA Polutanty, čistírna odpadních vod, historie čistírenství, mechanismy čištění, didaktická hra
Účinky léčivých rostlin na lidský organismus
Škrdlová, Kamila ; Hlaváčová, Lucie (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na léčivé rostliny, jejich využití a účinky při léčení běžných onemocnění. V práci jsou shrnuty některé účinky léčivých látek obsažených v rostlinách a byliny, které je vhodné použít při vybraných nemocech. Výzkumná část se zabývá mapováním metod léčení a výrobou bylinných produktů mezi vysokoškolskými studenty. Diplomová práce také zjišťuje, jestli se přiklání studenti k používání více bylinné léčby nad klasickými farmaceutickými léky, a zda jsou dle nich dostupné informace ve školách dostačující. KLÍČOVÁ SLOVA léčivé rostliny, rostlinné účinné látky, byliny, produkty, fytoterapie
Výuka botaniky na ZŠ s důrazem na provázanost učiva 1. a 2. stupně ZŠ
Veselská, Tatiana ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá komplexní oblastí výuky botaniky na základních školách. Přičemž na celou problematiku je nahlíženo z hlediska provázanosti výuky mezi prvním a druhým stupněm základních škol. Předkládaná práce si neklade za cíl najít řešení této problematiky. Spíše se snaží na celé téma poukázat. Formy a metody výuky a kurikulrní dokumenty, které se váží k výuce botaniky na základních školách, jsou představeny a shrnuty v první, teoretické části práce. Jejím úkolem je poskytnutí přehledu teoretických podkladů k výuce. Praktické hledisko výuky je obsaženo v druhé části práce. Úkolem této části je poskytnout informace týkající se současné praxe na základních školách a o možnostech, které mají učitelé k dispozici. Tato předkládá tabulkové srovnání učebnic přírodovědy/přírodopisu pro první a druhý stupeň základních škol. Dále se zde zabývám dotazníkovým šetřením, které zkoumá situaci týkající se výuky botaniky na základních školách v ČR. Cílem dotazníkového průzkumu bylo zjistit míru využívání zahrad či parků k výuce botaniky a názory učitelů na provázanost znalostí žáků základních škol. Poslední oddíl praktické části se zaměřuje na tvorbu výukových materiálů (pracovních listů) a návrhy činností pro poznávání dřevin a informovanost žáků o dřevinách na školních zahradách, v parcích,...
Návrh naučné stezky na území obce Chlumín s využitím ve výuce botaniky na základní škole
Uherová, Klára ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
V teoretické části práce jsem zhodnotila dostupnou literaturu týkající se problematiky tvorby naučných stezek. Zhodnotila jsem území obce z hlediska geomorfologického členění, podnebí, půdy a stavu zeleně. Provedla jsem terénní průzkum za účelem vytipování nejvhodnější trasy. V rámci práce byla navržena trasa naučné stezky v obci Chlumín. Byl vytvořen návrh grafické podoby informačních tabulí. Dalším praktickým výstupem je návrh propagace v podobě letáku. Naučná stezka má charakter okružní školní naučné stezky se zaměřením na přírodní aspekty. Pro stezku bylo navrženo osm informačních tabulí na trase dlouhé 2,8km. Všechna zastavení naučné stezky byla zakreslena do mapy. Bylo provedeno dotazníkové šetření a provedena analýza výsledků, zpracovaných v praktické části práce. Materiály vytvořené v práci byly připraveny k realizaci obcí Chlumín. V jedné kapitole byla zpracována metodika práce s touto naučnou stezkou a v jejím rámci jsem poukázala na specifika dnešní generace. Klíčová slova: naučná stezka, informační tabule, ochrana přírody, environmentální výchova
Problematika zařazení hub (Fungi) do výuky přírodovědy na 1. stupni ZŠ
Sochůrková, Eliška Lucie ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
NÁZEV: Problematika zařazení hub (Fungi) do výuky přírodovědy na 1. stupni ZŠ AUTOR: Eliška Lucie Sochůrková KATEDRA (ÚSTAV) Katedra biologie a environmentálních studií VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. ABSTRAKT: Diplomová práce obsahuje přehled vývoje předmětu přírodověda, analýzu současných kurikulárních dokumentů, analýzu učebnic přírodovědy pro 4. a 5. ročník z různých vydavatelství zaměřující se na téma houby, interview s devíti učiteli z praxe o tom, jak oni realizují výuku tohoto tématu ve svých hodinách a návrh projektu Antibiotika - trochu jiné houby, který zajímavou formou seznámí žáky s fungováním antibiotik, s jejich historickým vývojem i aktuálními výzvami. Cílem práce je zjistit současný stav zařazení tématu houby v přírodovědě na 1. stupni základních škol a také inspirovat učitele k využití velké rozmanitosti této říše, například rozšířením učiva o plísně, kvasinky či dřevokazné druhy hub. Téma houby najdeme v RVP a některých ŠVP, obsahují jej všechny zkoumané učebnice. Do své výuky jej implementuje většina z dotazovaných učitelů, soustředí se převážně na výskyt hub v lese a pravidla jejich sběru. KLÍČOVÁ SLOVA: Houby, přírodověda, učebnice, interview
Výukový program v botanické zahradě s využitím QR kódů
Malúšová, Klára ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce v teoretické části informuje o historii a současnosti Bečovské botanické zahrady. V krátkosti se zaměřuje na přírodovědné vzdělávání a možnosti zapojení exkurzí a edukativních programů do výuky a je zde zmínka o možnosti využití výchovně vzdělávacích aktivit, které jsou v zahradě poskytovány. Navazující podkapitoly se zabývají tvorbou těchto programů a pracovních listů. V páté kapitole se práce zabývá QR kódy. Popisuje jejich historii a možnosti uplatnění v needukativních oborech. Poté se dostává k samotnému uplatnění QR kódů ve vzdělávání a snaze individualizovat vzdělávací procesy. V rámci praktické části této práce vznikl výukový program pro žáky druhého stupně základní školy. Zmíněná věková kategorie do této chvíle nebyla ve výukových programech v zahradě pokryta. Navrhovaný program je založen na využívání QR kódů při poznávání Bečovské botanické zahrady, rozšiřování znalostí žáků a uplatňování získaných zkušeností v praxi. Dále by měl program prověřit základní znalosti žáků, ale také jejich schopnost pozorovat a pohybovat se dle mapy neznámým prostorem. Pro tento program byly vytvořeny pracovní listy, které jsou součástí příloh. Výukový program bude ověřen na jaře tohoto roku.
Botanická zahrada v Teplicích jako místo pro výuku na II.stupni ZŠ
Svobodová, Simona ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem využití botanické zahrady v Teplicích k výuce přírodopisu - konkrétně botaniky na II. stupni ZŠ. Práci jsem rozdělila do tří částí. V první části se zabývám zmapováním botanických zahrad v ČR se zaměřením na botanickou zahradu v Teplicích. V druhé části se zabývám zařazením botaniky do Rámcového vzdělávacího programu a následně jejím zahrnutím ve školním vzdělávacím programu, konkrétně ZŠ Litvínov - Hamr. Součástí druhé části jsou teoretické informace k tvorbě pracovních listů a vysvětlení výukové metody - exkurze. V druhé části se ještě zmiňuji teoreticky o pěstování rostlin na školním pozemku. Ve třetí částí je vlastní tvorba pracovních listů. Pracovní listy byly vytvořeny spolu s výstupy během exkurze a po exkurzi (spolu s výsledky). Po různých diskusích s učiteli vznikly pracovní listy s konkrétní výukovou tématikou botaniky. Celkem vzniklo 9 pracovních listů spolu s výstupy. Žáci vyplňovali pracovní listy během exkurze a po exkurzi, k pracovním listům vznikl žákovský dotazník. KLÍČOVÁ SLOVA botanická zahrada, rámcově vzdělávací program, školní vzdělávací program, pracovní listy, exkurze

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 150 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.