Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 134 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Alergeny ve výuce přírodopisu, biologie a chemie
Kaufmanová, Lucie ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Tématem diplomové práce jsou alergeny ve výuce přírodopisu, biologie a chemie. Předmětem a jejím cílem je zjistit jednak přítomnost alergenů ve vybraných třídách přírodovědných předmětů (přírodopisu, biologie, chemie), ale také míru uvědomování si problematiky alergií a alergenů ze stran pedagogů a žáků základních škol a gymnázií a dále porovnat, zda učitelé vybraných předmětů zohledňují při vytváření klimatu třídy alergenní žáky. Práce se skládá z části teoretické a praktické. První část shrnuje veškeré teoretické poznatky zahrnující téma alergií a alergenů. Zabývá se pojetím alergie z historického hlediska, charakterizuje obecně význam alergií a její spojitost s imunitním systémem, uvádí jednotlivé rizikové faktory ovlivňující vznik a rozvoj alergického onemocnění. Velká část teoretické části popisuje alergická onemocnění včetně jejich projevů, diagnostiky a následné léčby, dále uvádí jednotlivé druhy alergenů, které jsou klasifikovány podle jejich působení na organismus. V neposlední řadě se kapitola zabývá přítomností alergenů ve školním prostředí. Taktéž jsou v této části zpracovány pedagogické dokumenty - RVP a ŠVP závazné pro jednotlivé typy škol zaměřené na výuku přírodopisu, biologie a chemie se zařazením tématu alergií a alergenů do těchto předmětů. Velká část praktické části je věnována...
Didaktické využití vybraných dřevin okolí přírodní památky Čertova kazatelna
Závorková, Lucie ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Jančaříková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na didaktické využití dřevin ve výuce na druhém stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia. Účelem je vhodně využít dřeviny, které se nachází v blízkosti škol a jsou dostupné pro výuku. V teoretické části se práce zabývá základními kurikulárními dokumenty, metodami výuky využitelných v přírodopisu/biologii, které byly krátce charakterizovány, a zastoupením tématu dřevin a jejich způsobu zpracování v běžně dostupných učebnicích. Následuje popis dřevin využitých při tvorbě praktických materiálů. Výzkumná část práce obsahuje dotazníkové šetření mezi učiteli přírodopisu/biologie na základních školách a víceletých gymnáziích v Plzni a jejím blízkém okolí. Výzkum prošetřil způsob výuky a využívání dřevin ve vyučování a byl vyhodnocen. Na základě dotazníkového šetření byl vytvořen motivační výukový materiál a ten byl ověřen v praxi s žáky gymnázia. KLÍČOVÁ SLOVA kurikulární dokumenty, učebnice přírodopisu, výukové metody, dřeviny, dotazníkové šetření, dendrologická vycházka
Didaktický obraz prvoučný a přírodovědný v historické perspektivě
Plešingrová, Petra ; Přívratský, Vladimír (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Tato diplomová práce vznikla ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze. Zabývá se širokou problematikou didaktických obrazů, zejména možností jejich využití ve výuce přírodovědného učiva u žáků na prvním stupni základní školy, především pak ve druhém ročníku základní školy. Diplomová práce si klade za cíl zjistit význam didaktického obrazu v historické perspektivě a odpovědět na otázku, zda má i dnes didaktický obraz stále ještě své místo ve výuce přírodovědného učiva v samotném vyučovacím procesu. V první, teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se didaktického obrazu, didaktických prostředků a tolik důležitého psychologického pohledu na vnímání obrazového materiálu. Obsažná je část zabývající se podrobným historickým vývojem školního didaktického obrazu s důrazem na jeho vývoj v přírodovědné oblasti. Dále je podrobně nastíněn pohled do problematiky vyučování podle vzácných didaktických obrazů v minulosti a objasněna náplň přírodovědného učiva v současnosti. Empirická část je zaměřena prostřednictvím pilotního šetření na zkoumání konkrétních modulových hodin předmětu prvouka s využitím vybraných přírodovědných či prvoučných obrazů. Klíčová slova obraz, didaktický obraz, názornost, didaktické prostředky, přírodovědné učivo, prvouka, vizuální...
Mikrobiologické exkurze
Záhořová, Karolína ; Pavlasová, Lenka (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na využití exkurzí ve výuce biologie na střední odborné škole u tematického celku mikrobiologie. Téma mikrobiologie není pro studenty střední odborné školy příliš atraktivní, cílem práce je zjistit, jaký vliv bude mít výuková forma exkurze na znalosti studentů, kteří mikrobiologickou exkurzi absolvují. Součástí práce je zhodnocení exkurze jako alternativní formy (metody) výuky a její celkový význam ve výuce biologie. Diplomová práce přináší přehled toho, jak by měly jednotlivé fáze exkurze teoreticky vypadat. Přináší přehled institucí a závodů, kde je možné mikrobiologickou exkurzi v praxi pořádat. Další část obsahuje kompletně zpracovanou exkurzi do pivovaru U Fleků včetně přípravy, realizace a vyhodnocení. Exkurze byla absolvována se dvěma třídami různých oborů, jejichž prekoncept byl v rámci výuky biologie totožný. Součástí úvodní školní fáze exkurze je testování studentů formou pretestu ze znalostí tématu mikrobiologie, konkrétně výroby piva a kvasných procesů. Následně proběhne vlastní část exkurze v pivovaru a na závěr přijde opět diagnostická školní část, kdy budou studenti opět testováni formou posttestu. V závěru práce je vyhodnocení výsledků testů a znalostí žáků, porovnání obou tříd a zhodnocení významu exkurze, z něhož vyplývá, že mikrobiologická exkurze měla...
Badatelsky orientovaná výuka rostlinných barviv na 2. stupni ZŠ
Novotná, Apolena ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá propojením výuky rostlinných barviv s badatelsky orientovanou výukou na 2. stupni ZŠ. Teoretická část práce se zabývá současným stavem přírodovědného vzdělání a úrovní českých žáků v přírodovědných předmětech, charakteristikou badatelsky orientované výuky a stručným popisem jednotlivých typů rostlinných barviv. Součástí práce je hodnocení publikací, které zkoumá zastoupení rostlinných barviv v kurikulárních dokumentech. Tímto hodnocením bylo zjištěno, že zkoumané publikace se věnují tematikou rostlinných barviv jen okrajově. Další částí práce je výzkum realizovaný pomocí dotazníkového šetření zabývající se využitím badatelsky orientované výuky vyučujícími přírodopisu na 2. stupni ZŠ. Z výzkumu vyplývá, že většina vyučujících tuto metodu zná a využívá ji ve výuce. Poslední část práce obsahuje návrhy na dvě praktické úlohy týkající se badatelsky orientované výuky rostlinných barviv, které jsou zaměřeny na mezipředmětové vztahy přírodopisu a chemie. Obě úlohy byly úspěšně ověřeny.
Využití listnatých dřevin botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK v Praze ve výuce přírodopisu
Lapáčková, Hana ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
Do své diplomové práce jsem se rozhodla zahrnout historii botanické zahrady, kterou provázela řada významných událostí a úskalí. Byla zahrnuta i kapitola obecné charakteristiky botanické zahrady Přírodovědecké fakulty, ve které zmiňuji rozdělení expozic na skleníkovou a venkovní část a také významný geopark, který poskytuje další řadu možných využití při vzdělávání. Uvádím programy botanické zahrady pro školy a veřejnost, kde jsem neopomenula ani uvést vzorový materiál, který je návštěvníkům poskytován. Zahrnula jsem i inovativní možnost interaktivní výuky přírodopisu v botanické zahradě pomocí informačních tabulí, ale také pomocí QR kódů. Rozhodla jsem se zařadit vybrané listnaté dřeviny, které jsem popsala, charakterizovala a připojila jsem také obrazový materiál. Vzhledem k didaktickému využití botanické zahrady jsem vytvořila pracovní listy, které doplňují plán exkurze. Zahrnula jsem tedy v dalších částech práce plánování exkurze, tvorbu pracovních listů, sestavování otázek a jaké jsou úskalí při jejich tvorbě. Následně jsem se zabývala vlastním provedením exkurze, vyhodnocováním a možnými úpravami pracovních listů. Dále jsem se také zaměřila na dotazníkové šetření určené pedagogům přírodopisu. Zabývala jsem se především využívání živých přírodnin, pracovních listů a návštěv v botanické zahradě...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 134 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.