Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 144 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika zařazení hub (Fungi) do výuky přírodovědy na 1. stupni ZŠ
Sochůrková, Eliška Lucie ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
NÁZEV: Problematika zařazení hub (Fungi) do výuky přírodovědy na 1. stupni ZŠ AUTOR: Eliška Lucie Sochůrková KATEDRA (ÚSTAV) Katedra biologie a environmentálních studií VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D. ABSTRAKT: Diplomová práce obsahuje přehled vývoje předmětu přírodověda, analýzu současných kurikulárních dokumentů, analýzu učebnic přírodovědy pro 4. a 5. ročník z různých vydavatelství zaměřující se na téma houby, interview s devíti učiteli z praxe o tom, jak oni realizují výuku tohoto tématu ve svých hodinách a návrh projektu Antibiotika - trochu jiné houby, který zajímavou formou seznámí žáky s fungováním antibiotik, s jejich historickým vývojem i aktuálními výzvami. Cílem práce je zjistit současný stav zařazení tématu houby v přírodovědě na 1. stupni základních škol a také inspirovat učitele k využití velké rozmanitosti této říše, například rozšířením učiva o plísně, kvasinky či dřevokazné druhy hub. Téma houby najdeme v RVP a některých ŠVP, obsahují jej všechny zkoumané učebnice. Do své výuky jej implementuje většina z dotazovaných učitelů, soustředí se převážně na výskyt hub v lese a pravidla jejich sběru. KLÍČOVÁ SLOVA: Houby, přírodověda, učebnice, interview
Výukový program v botanické zahradě s využitím QR kódů
Malúšová, Klára ; Novotný, Petr (vedoucí práce) ; Skýbová, Jana (oponent)
Tato bakalářská práce v teoretické části informuje o historii a současnosti Bečovské botanické zahrady. V krátkosti se zaměřuje na přírodovědné vzdělávání a možnosti zapojení exkurzí a edukativních programů do výuky a je zde zmínka o možnosti využití výchovně vzdělávacích aktivit, které jsou v zahradě poskytovány. Navazující podkapitoly se zabývají tvorbou těchto programů a pracovních listů. V páté kapitole se práce zabývá QR kódy. Popisuje jejich historii a možnosti uplatnění v needukativních oborech. Poté se dostává k samotnému uplatnění QR kódů ve vzdělávání a snaze individualizovat vzdělávací procesy. V rámci praktické části této práce vznikl výukový program pro žáky druhého stupně základní školy. Zmíněná věková kategorie do této chvíle nebyla ve výukových programech v zahradě pokryta. Navrhovaný program je založen na využívání QR kódů při poznávání Bečovské botanické zahrady, rozšiřování znalostí žáků a uplatňování získaných zkušeností v praxi. Dále by měl program prověřit základní znalosti žáků, ale také jejich schopnost pozorovat a pohybovat se dle mapy neznámým prostorem. Pro tento program byly vytvořeny pracovní listy, které jsou součástí příloh. Výukový program bude ověřen na jaře tohoto roku.
Botanická zahrada v Teplicích jako místo pro výuku na II.stupni ZŠ
Svobodová, Simona ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Pavlasová, Lenka (oponent)
Diplomová práce se zabývá tématem využití botanické zahrady v Teplicích k výuce přírodopisu - konkrétně botaniky na II. stupni ZŠ. Práci jsem rozdělila do tří částí. V první části se zabývám zmapováním botanických zahrad v ČR se zaměřením na botanickou zahradu v Teplicích. V druhé části se zabývám zařazením botaniky do Rámcového vzdělávacího programu a následně jejím zahrnutím ve školním vzdělávacím programu, konkrétně ZŠ Litvínov - Hamr. Součástí druhé části jsou teoretické informace k tvorbě pracovních listů a vysvětlení výukové metody - exkurze. V druhé části se ještě zmiňuji teoreticky o pěstování rostlin na školním pozemku. Ve třetí částí je vlastní tvorba pracovních listů. Pracovní listy byly vytvořeny spolu s výstupy během exkurze a po exkurzi (spolu s výsledky). Po různých diskusích s učiteli vznikly pracovní listy s konkrétní výukovou tématikou botaniky. Celkem vzniklo 9 pracovních listů spolu s výstupy. Žáci vyplňovali pracovní listy během exkurze a po exkurzi, k pracovním listům vznikl žákovský dotazník. KLÍČOVÁ SLOVA botanická zahrada, rámcově vzdělávací program, školní vzdělávací program, pracovní listy, exkurze
Problematika rekultivací a spontánní sukcese s využitím ve výuce
Seidlová, Martina ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
Předkládaná bakalářská práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je úvodem do problematiky klasických rekultivací a spontánních sukcesí v České republice. Věnuje se jak bylinám tak vhodným a nevhodným dřevinám využívaných při rekultivacích. Objevují se příklady míst, která jsou rekultivována nebo byla dílem náhody či štěstí ponechána přírodě. U jednotlivých typů rekultivací jsou zmíněny i ohrožené a vzácné druhy fauny a flory, které je možné na takto porušených místech nalézt. Pro vytvoření bližší představy rekultivací a sukcesí jsou některé kapitoly doplněny obrázkovou dokumentací. V praktické části jsou pro žáky základní školy navrženy dvě terénní exkurze. Tyto exkurze by měly spolu s vhodným výkladem více přiblížit problematiku daného tématu. Pro silnější upevnění znalostí jsou pro žáky přiloženy různé aktivity v podobě osmisměrky, malého testu a kreativní části. KLÍČOVÁ SLOVA rekultivace, spontánní sukcese, typy rekultivací, byliny a dřeviny, Česká republika
Exkurze po březích řeky Vrchlice, zaměřené na dřeviny, se žáky základní školy
Nováková, Jana ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Hanel, Lubomír (oponent)
Pro svou diplomovou práci jsem si zvolila téma "Exkurze po březích řeky Vrchlice, zaměřené na dřeviny, se žáky základní školy". Toto téma jsem si vybrala záměrně, hned z několika důvodů. Chtěla jsem upozornit na malebné údolí řeky Vrchlice, zatraktivnit určování dřevin přírodovědnou exkurzí, upevnit vztah žáků k přírodě a okolnímu přírodnímu prostředí. První teoretická část se věnuje obecnému popisu tohoto údolí, charakteristice živočichů a rostlin. Nejpodrobněji jsou zde charakterizovány vybrané druhy dřevin, které se staly výchozími pro tvorbu pracovních listů a pro přírodovědnou exkurzi. Další část diplomové práce se zabývá výzkumem, pomocí dotazníkového šetření. Cílem tohoto šetření bylo zjistit zájem učitelů okolních základních škol o pracovní listy s problematikou dřevin podél řeky Vrchlice. Na základě kladného vyhodnocení dotazníkového šetření byly vypracovány pracovní listy k vybraným dřevinám. Tyto pracovní listy byly ověřeny při následné exkurzi. V závěru diplomové práce bylo zhodnoceno splnění všech vytyčených cílů. Klíčová slova dřeviny, exkurze, pracovní listy, rostliny, žáci
Zámecký park Sychrov a jeho využití ve výuce přírodopisu a biologie
Čejková, Andrea ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Říhová, Dagmar (oponent)
Tématem bakalářské práce je využití zámeckého parku Sychrov ve výuce přírodopisu a biologie. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Hlavním cílem teoretické části je zpracovat charakteristiku zámeckého parku z hlediska parkové výsadby a vývoje této výsadby v průběhu historie. V první kapitole jsou uvedeny základní informace o zámku. Druhá kapitola je věnována zámeckému parku, popisuje jeho historii a sadovnickou kompozici. Praktická část je zaměřena na vybrané druhy dřevin s důrazem na jejich didaktické využití a uplatnění v návrhu botanické exkurze. Dále je vytvořen pracovní list pro žáky základní školy. Tyto materiály jsou vhodné pro exkurzi přímo v zámeckém parku. Pro následné zopakování získaných vědomostí je vytvořen pracovní list pro následnou práci v hodině.
Problematika smrkových monokultur v souvislosti s výskytem kůrovců v NP Šumava s aplikací do výuky
Kadeřávková, Lucie ; Skýbová, Jana (vedoucí práce) ; Andreska, Jan (oponent)
Diplomová práce zpracovává problematiku smrkových monokultur v souvislosti s výskytem kůrovců v NP Šumava. Cílem práce je nejen sjednotit a zpřehlednit informace, ale také, což je mnohem důležitější, zjistit povědomost o daném tématu u žáků devátých tříd základní školy. Zároveň odhaluje, jaký mají žáci přehled o souvisejících problémech a jaký zastávají názor k řešení situace. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž teoretická se dále dělí do osmi kapitol, které se věnují historii šumavských lesů, smrkovým monokulturám s bližším přihlédnutím ke smrku ztepilému, dále rozdílům mezi přirozeným a hospodářským lesem či jedinečnosti pralesa Boubín. V jedné z kapitol se dozvíme blíže něco o orkánu Kyrill a jeho následkům a v návaznosti na to následují informace o kůrovcových kalamitách a o samotném lýkožroutu smrkovém. Poslední dvě kapitoly nám pak přibližují možnosti řešení problémové situace s přihlédnutím na nejčastěji využívaná opatření a také se podíváme na to, jak vypadá aktuální situace v šumavských lesích s perspektivou do budoucna. Praktická část se z velké části skládá z dotazníkového šetření, které probíhalo u žáků devátých tříd Základní školy Národní 1018 v Prachaticích za účelem zjistit jejich informovanost o daném tématu. Výstupem práce je navrhnutí možností využití dané...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 144 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.