Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 125 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nové aspekty funkce a regulace pregnanového X receptoru
Hyršová, Lucie ; Trejtnar, František (vedoucí práce) ; Skálová, Lenka (oponent) ; Vondráček, Jan (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Kandidát: Mgr. Lucie Hyršová Školitel: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. Konzultant: prof. PharmDr. Petr Pávek, PhD. Název disertační práce: Nové aspekty funkce a regulace pregnanového X receptoru Pregnanový X receptor je receptor náležející do nadrodiny nukleárních receptorů, které působí jako na ligandu závislé transkripční faktory řídící expresi cílových genů. PXR je v posledních dvou desetiletích extenzivně studován jakožto tzv. xenosenzor, tj. receptor schopný vázat xenobiotika včetně řady léčiv, a regulovat jejich metabolismus indukcí biotransformačních enzymů I. i II. fáze biotransformace. Indukce, tj. transkripční stimulace exprese nejvýznamnějších enzymů cytochromu P450 ligandy PXR byla detailně popsána na mnoha úrovních. V této disertační práci se věnuji aspektům regulace prostřednictvím PXR, které rozšiřují naše klasické chápání PXR jakožto receptoru, jehož výlučnou funkcí je indukovat biotransformační enzymy prostřednictvím svých agonistů. V první projektu jsem studovala regulaci transportéru OCT1 v hepatálních buňkách a ukázala, že PXR nikoli indukuje, ale potlačuje expresi tohoto významného transportéru léčiv i endogenních látek. Tato práce je první detailní studie ukazující mechanismus...
Synthesis of epitestosterone and 4-hydroxyestrone glucuronides using recombinant human UDP-glucuronosyltransferases.
Kašparová, Michaela ; Skálová, Lenka (vedoucí práce) ; Matoušková, Petra (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Michaela Kašparová Školitelé: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D., Erkka Järvinen, M.Sc. (Pharm.) Název diplomové práce: Syntéza glukuronidů epitestosteronu a 4-hydroxyestronu pomocí rekombinantních lidských UDP-glukuronosyltransferas Steroidní hormony tvoří důležitou součást lidského endokrinního systému a účastní se celé řady fyziologických i patologických procesů. Biotransformační reakce I. a II. fáze mění tyto lipofilní, biologicky aktivní látky na neaktivní, ve vodě rozpustné metabolity, které jsou snadno vylučitelné do žluči nebo moči. Jednou z nejběžnějších biotransformačních reakcí II. fáze je konjugace s kyselinou glukuronovou, která je umožněna katalytickou aktivitou UDP-glukuronosyltransferas (UGTs). Tato studie je zaměřena na vývoj a optimalizaci enzymatické metody využitelné pro produkci konjugátů kyseliny glukuronové a dvou přirozeně se vyskytujících steroidních hormonů, epitestosteronu a 4-hydroxyestronu. Jako katalyzátor pro produkci 17-glukuronidu epitestosteronu a 4-glukuronidu 4-hydroxyestronu byla použita rekombinantní lidská UGT2B7, zatímco syntéza 3-glukuronidu 4-hydroxyestronu byla uskutečněna pomocí izoformy UGT1A10. Měřítko syntetických reakcí bylo nastaveno tak, aby syntetizované...
The effect of flubendazole and mebendazole on epithelial-mesenchymal transition.
Hochmalová, Martina ; Skálová, Lenka (vedoucí práce) ; Ambrož, Martin (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Martina Hochmalová Školiteľ: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Konzultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Názov diplomovej práce: Vplyv flubendazolu a mebendazolu na epitelálne- mezenchymálnu tranzíciu Epiteliálne-mezenchymálna tranzícia (EMT) je proces, kedy nepohyblivé epiteliálne bunky strácajú svoje epiteliálne charakteristiky a prechádzajú do pohyblivého mezenchymálneho stavu. Tento proces je typický pre rozličné nádorové procesy, vrátane nádorových metastáz. EMT je indukovaná najmä transformujúcim rastovým faktorom beta (TGF-β), ktorý je produkovaný nádorovými bunkami a reguluje transkripčné faktory, ktorými sú SNAIL, ZEB a TWIST. V rámci EMT prebiehajú aj zmeny bunkového povrchu a migrácia do okolitých tkanív, na ktorých sa podieľajú mikrotubuly.. Predpokladáme, že pri zablokovaní funkcie mikrotubulov, by bolo možné zabrániť EMT, následne migrácii buniek a vďaka tomu aj metastázovaniu nádorov. V našich in vitro experimentoch bol testovaný vplyv benzimidazolových anthelmintik flubendazolu (FLU) a mebendazolu (MBZ) na EMT indukovanú TGF-β v dysplastických orálnych keratinocytoch. Metódou RT-PCR sme sledovali zmeny expresie jednotlivých molekúl zahrnutých v procese EMT na úrovni mikroRNA a mRNA. Pomocou...
Vliv parazita na aktivitu biotransformačních a antioxidačních enzymů ve střevě hostitele
Mládková, Zuzana ; Szotáková, Barbora (vedoucí práce) ; Skálová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Zuzana Mládková Školitel: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv parazita na aktivitu biotransformačních a antioxidačních enzymů ve střevě hostitele Hymenolepis diminuta, tasemnice krysí, je běžně využívána jako modelový organismus třídy Cestoda pro studium fyziologie, biochemie a metabolismu léčiv u tasemnic. V poslední době je Hymenolepis diminuta zkoumána i v souvislosti s helmintoterapií a potenciálním využitím v léčbě střevních zánětlivých chorob. Cílem této studie bylo zjistit, jak H. diminuta ovlivní aktivitu detoxikačních enzymů ve střevě hostitele. Nejdříve bylo infikováno 6 potkanů (kmene Wistar). Těm byly podány cysticerkoidy (larvální stádia tasemnice krysí) získané po předchozí izolaci z nakaženého brouka Tenebrio molitor (mezihostitel). Současně byl podán kontrolní skupině dalších 6 potkanů fyziologický roztok. Všichni potkani pak byli chováni ve vivariu po dobu 2 měsíců za střídavého světelného režimu (12 h světlo/tma). Následně byly tasemnice vyjmuty ze střev infikovaných potkanů a ze všech potkanů byla izolována střevní mukóza obsahující metabolicky aktivní enzymy. Poté byly připraveny subcelulární frakce pro následný in vitro experiment. K měření aktivity enzymů...
Metabolomic analysis of bile acids in various biological samples.
Hadravská, Pavlína ; Skálová, Lenka (vedoucí práce) ; Raisová Stuchlíková, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Univerzita Východního Finska v Kuopiu, Škola Farmacie Katedra farmaceutické chemie Kandidát: Pavlína Hadravská Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Konzultant: prof. Seppo Auriola Název diplomové práce: Metabolomická analýza žlučových kyselin v různých biologických vzorcích Cílem práce bylo vyvinout vhodnou metodu pro kvalitativní a kvantitativní analýzu vybraných žlučových kyselin v myších játrech, lidské plazmě a především v lidských vlasech. Analyzováno bylo devět vybraných žlučových kyselin (kyselina cholová, deoxycholová, chenodeoxycholová, ursodeoxycholová, lithocholová, taurocholová, taurodeoxycholová, glykocholová a glykochenodeoxycholová). Identifikace a kvantifikace žlučových kyselin byly provedeny pomocí UHPLC přístroje se dvěma typy hybridních hmotnostních spektrometrů (kvadrupólovým analyzátorem spojeným s analyzátorem doby letu a s kvadrupólovým analyzátorem spojeným s orbitrapem). Snažili jsme se vyvinout metodu, která umožňuje detekci jak nekonjugovaných žlučových kyselin, tak i jejich glycinových a taurinových konjugátů v biologických vzorcích. K vývoji a optimalizaci této metody jsme využili myší játra a lidskou plazmu. Poté byla tato metoda použita k detekci žlučových kyselin v lidských...
Účinek flavonoidů na vybrané biotransformační enzymy
Procházková, Eliška ; Szotáková, Barbora (vedoucí práce) ; Skálová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Eliška Procházková Školitel: Prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Název diplomové práce: Účinek flavonoidů na vybrané biotransformační enzymy Katechiny patřící mezi flavonoidy jsou v posledních letech zkoumanými polyfenolickými složkami zeleného čaje. Převážně je sledován jejich prospěšný vliv na lidský organismus. Roste popularita doplňků stravy s vysokým obsahem flavonoidů, čímž ale může docházet k ovlivnění široké řady biotransformačních enzymů a tím i metabolismu velkého množství léčiv. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, jak vybrané katechiny - katechin (C), epikatechin (EC), epikatechin-3-gallát (ECG), epigallokatechin (EGC), epigallokatechin-3-gallát (EGCG) a extrakt ze zeleného čaje - polyfenon 60 (P) ovlivňují životnost Caco-2 buněk a jaký mají účinek na aktivitu a expresi vybraných biotransformačních enzymů v těchto střevních buňkách - cytochromů P450 (CYP) isoforem 1A1, 1A2 a 3A, aldehydreduktasy (AKR1A1), aldo-ketoreduktas 1C (AKR1C), karbonylreduktasy 1 (CBR1), UDP-glukuronosyltransferasy (UGT), sulfotransferasy (SULT) a glutathion-S-transferasy (GST). Testy viability (NRU test a MTT test) prokázaly, že katechiny (EGC, EGCG a P) ve vyšších koncentracích (10 µM a 25 µM) snižují životnost...
Vliv flubendazolu na účinek paklitaxelu v prsních nádorových buňkách
Vítovcová, Barbora ; Skálová, Lenka (vedoucí práce) ; Ambrož, Martin (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Barbora Vítovcová Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv flubendazolu na účinek paklitaxelu v prsních nádorových buňkách Flubendazol (FLU) je běžným anthelmintickým léčivem pro veterinární i humánní použití. Jeho molekulární mechanismus účinku je založen na vazbě na β-tubulinovou podjednotku mikrotubulů. Již dříve byla u FLU pozorována protinádorová aktivita. Cílem této práce bylo studovat antiproliferační účinek FLU a vliv FLU na protinádorovou aktivitu paklitaxelu (PTX) u prsních nádorových buněk. Během této práce byly použity tři prsních nádorové buněčné linie - nemetastatické buňky MCF-7 a dvě metastatické linie, MDA-MB-231 a BT-474. Byl sledován vliv FLU, PTX a kombinace FLU + PTX na životnost buněk (pomocí metody WST-1) a na expresi molekul zapojených do procesů adheze, migrace a proliferace na úrovni mRNA (RT-PCR analýza) a proteinů (western bloting). Dále byla hodnocena aktivita kaspáz (pomocí luminiscenčního měření) po podání kombinace PTX a FLU. FLU vykazoval výrazný antiproliferační účinek ve všech testovaných liniích. Buňky MCF-7 a MDA-MB-231 byly vyhodnoceny jako nejcitlivější k FLU a PTX, proto byly vybrány pro další experimenty. Nicméně, kombinace PTX + FLU...
Metabolomic analysis of bile acids in various biological samples.
Hadravská, Pavlína ; Skálová, Lenka (vedoucí práce) ; Raisová Stuchlíková, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Univerzita Východního Finska v Kuopiu, Škola Farmacie Katedra farmaceutické chemie Kandidát: Pavlína Hadravská Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Konzultant: prof. Seppo Auriola Název diplomové práce: Metabolomická analýza žlučových kyselin v různých biologických vzorcích Cílem práce bylo vyvinout vhodnou metodu pro kvalitativní a kvantitativní analýzu vybraných žlučových kyselin v myších játrech, lidské plazmě a především v lidských vlasech. Analyzováno bylo devět vybraných žlučových kyselin (kyselina cholová, deoxycholová, chenodeoxycholová, ursodeoxycholová, lithocholová, taurocholová, taurodeoxycholová, glykocholová a glykochenodeoxycholová). Identifikace a kvantifikace žlučových kyselin byly provedeny pomocí UHPLC přístroje se dvěma typy hybridních hmotnostních spektrometrů (kvadrupólovým analyzátorem spojeným s analyzátorem doby letu a s kvadrupólovým analyzátorem spojeným s orbitrapem). Snažili jsme se vyvinout metodu, která umožňuje detekci jak nekonjugovaných žlučových kyselin, tak i jejich glycinových a taurinových konjugátů v biologických vzorcích. K vývoji a optimalizaci této metody jsme využili myší játra a lidskou plazmu. Poté byla tato metoda použita k detekci žlučových kyselin v lidských...
Vliv mebendazolu na aktivitu vybraných enzymů u tasemnice Hymenolepis diminuta
Lukačiková, Karolína ; Vokřál, Ivan (vedoucí práce) ; Skálová, Lenka (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Karolína Lukačiková Školitel: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv mebendazolu na aktivitu vybraných enzymů u tasemnice Hymenolepis diminuta Helmintorezistence je stále se rozšiřující celosvětový fenomén a znepokojující problém. Enzymy metabolizující xenobiotika hrají významnou roli v rozvoji rezistence, jelikož mohou snížit koncentraci anthelmintika v těle parazita a tak parazita ochránit před anthelmintickým účinkem. Role enzymů metabolizujících xenobiotika v rozvoji lékové rezistence byla již studována a popsána u hlístic a motolic. U tasemnic je však k dispozici o této problematice pouze omezené množství informací. V naší studii jsme se proto rozhodli ověřit, zda anthelmintikum mebendazol může ovlivnit u modelové tasemnice krysí (Hymenolepis diminuta) aktivity enzymů metabolizujících xenobiotika a tím pádem ovlivnit i rozvoj lékové rezistence. Naším prvním cílem byla izolace jedinců tasemnice krysí z definitivního hostitele (potkan, Rattus norvegicus). Jako mezihostitele jsme použili potemníka moučného (Tenebrio molitor). Po úspěšné izolaci byly tasemnice po dobu 24 hodin inkubovány s mebendazolem (1 a 10µM) v médiu RPMI-1640 (5 % CO2, 37 řC). Následně byly připraveny...
Seskviterpeny v protinádorové terapii
Ambrož, Martin ; Skálová, Lenka (vedoucí práce) ; Hodek, Petr (oponent) ; Souček, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Martin Ambrož Školitel: Prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název disertační práce: Seskviterpeny v protinádorové terapii. Nedílnou součástí léčby onkologických onemocnění je chemoterapie. V současnosti se ukazuje jako výhodnější kombinovaná terapie, složená z více druhů protinádorových látek. Kombinovaná terapie omezuje pravděpodobnost rozvoje rezistence, zároveň umožňuje podávat nižší jednotlivé dávky a tím předcházet rozvoji nežádoucích účinků spojených s působením proti jiným tkáním. Nově zkoumanými složkami kombinované terapie jsou i přírodní látky, konkrétně seskviterpeny. Cílem disertační práce bylo studovat účinky silice voskovníku červeného (Myrica rubra, MEO) a vybraných seskviterpenů v kombinované protinádorové terapii. Zaměřili jsme se nejen na potenciální schopnost seskviterpenů zvýšit účinnost klasických cytostatik (doxorubicin, oxaliplatina, 5-fluorouracil), ale i na problematiku možných interakcí seskviterpenů s léčivy, které by mohly být způsobené modulačními účinky seskviterpenů na enzymy metabolizující léčiva a další xenobiotika. K experimentům jsme využili řadu buněčných nádorových i nenádorových linií, primární kultury izolovaných hepatocytů i in vivo modely zdravých i tumorizovaných...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 125 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
7 SKALOVÁ, Lucie
2 Skalová, Lenka
7 Skalová, Lucie
7 Skálová, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.