Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Modulace cirkadiánního rytmu v produkci melatoninu člověka navozenými experimentálními světelnými podmínkami
Skálová, Kateřina ; Bendová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Jelínková, Dana (oponent)
Cirkadiánní systém řídí načasování většiny fyziologických funkcí a chování s periodou přibližně 24 hodin. Střídání světla/tmy seřizuje cirkadiánní rytmus s přesnou délkou slunečního dne. Informace o světle jsou přenášeny přes ipRGC v sítnici, které majímaximální citlivost na modrou část světla (vlnová délka 460-480 nm). Zachycené informace pokračují k hlavním cirkadiánním hodinám nacházejícím se v suprachiazmatických jádrech. Tyto hodiny regulují syntézu neurohormonu melatoninu v epifýze, jehož vysokou noční hladinu lze v noci rychle potlačit světlem. Hlavním cílem této studie bylo ověřit účinnost emitátorů modrého a zeleného světla potenciálně využitelných v klinické praxi na potlačení hladiny melatoninu v noci, a poskytnout tak základní informaci o tom, jak tato zařízení ovlivňují cirkadiánní systém. Výsledky ukazují, že světlo vyzařované emitátorem má potenciál snížit hladinu melatoninu u většiny subjektů s vyšší účinností v modrém rozsahu. Klíčová slova: cirkadiánní rytmus, melatonin, světelný pulz, oční víčka, modré a zelené světlo
Cirkadiánní systém a paměť
Skálová, Kateřina ; Bendová, Zdeňka (vedoucí práce) ; Houdek, Pavel (oponent)
Cirkadiánní systém je součástí všech živých organismů, řídí správné načasování jejich fyziologických funkcí a chování. Podstatu tvoří molekulární mechanismus propojených transkripčně-translačních zpětnovazebných smyček hodinových genů a jejich proteinových produktů. Řídící strukturou tohoto systému jsou u savců suprachiasmatická jádra hypotalamu. Paměť, jedna z nejdůležitějších schopností organismu, vytvářet a uchovávat poznatky, je s cirkadiánním systémem také spjata. Paměť i cirkadiánní systém umožňují přizpůsobení měnícím se podmínkám okolí. Ve strukturách mozku, podílejících se na zprostředkování paměti, jako hipokampus, amygdala a bazální ganglia, byla detekována exprese hodinových genů. Oscilace těchto hodinových genů ovlivňují utváření i vyvolávání paměťových stop. Cílem této práce je shrnout dosavadní poznatky o vzájemném vztahu mezi pamětí a cirkadiánním systémem. Klíčová slova: cirkadiánní systém, paměť, hodinové geny, suprachiasmatické jádro, hipokampus
Připravenost předškolních pedagogů na integraci/inkluzi dětí s mentální retardací
SKALOVÁ, Kateřina
Bakalářská práce s názvem Připravenost předškolních pedagogů na integraci/inkluzi dětí s mentální retardací je ve své teoretické části rozdělena na tři hlavní kapitoly. První kapitola shrnuje poznatky o osobnosti dětí s mentální retardací. Druhá kapitola se věnuje výchově a vzdělávání dětí s mentální retardací a podrobněji přibližuje historické souvislosti v této oblasti. Poslední třetí kapitola teoretické části vysvětluje pojmy integrace a inkluze. Praktická část zobrazuje výsledky výzkumného šetření. Snažila jsem se zjistit, jestli se učitelé v běžných mateřských školách cítí být připraveni na inkluzi dětí s mentální retardací. Pro praktickou část jsem zvolila kvalitativní šetření. Pro sběr dat byly zvoleny polostrukturované rozhovory.
Srovnání online marketingové komunikace v České republice a Rakousku
Skalová, Kateřina ; Král, Petr (vedoucí práce) ; Bockstefel, Jan (oponent)
Tématem této diplomové práce je srovnání online marketingové komunikace v České republice a v Rakousku. Cílem je srovnat online marketingovou komunikaci v České republice a Rakousku, popsat její specifika v těchto dvou zemích, identifikovat hlavní rozdíly a nalézt jejich příčiny. Po úvodní části, v druhé kapitole, je popsána teoreticky problematika marketingové komunikace, internetu, jeho charakteristika a historie a také online marketingová komunikace. Ve třetí kapitole jsou podrobně charakterizovány oba srovnávané trhy, nejprve Česká republika, poté na Rakousko. Jsou popsány charakteristiky a chování uživatelů internetu, situace na trhu s online marketingovou komunikací a mediální chování obyvatel. Ve čtvrté kapitole jsou analyzovány shodné charakteristiky i odlišné ukazatele v obou zemích. V poslední kapitole je analýza příčin identifikovaných odlišností v rovině makroekonomické, v rovině daného odvětví, a nakonec i v rovině individuální. Hlavními zdroji jsou česká i anglicky a německy psaná literatura zabývající se obecně marketingem, marketingovou komunikací, internetem a online marketingovou komunikací. Využity jsou také statistické údaje národních statistických úřadů, odborné články z časopisů i online zdrojů, tištěné a online studie odborných asociací i některých firem působících v oboru a také rozhovory s odborníky z praxe.

Viz též: podobná jména autorů
5 SKALOVÁ, Kateřina
1 SKÁLOVÁ, Klára
5 Skalová, Kateřina
2 Skalová, Květoslava
1 Skálová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.