Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Statistické zachycení daní
Kleinová, Nikola ; Sixta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vltavská, Kristýna (oponent)
V současné době jsou daně nejdůležitějším příjmem státního rozpočtu a zároveň různými způsoby ovlivňují životní úroveň obyvatel. Ačkoliv se země snaží harmonizovat daňové systémy, stále jsou mezi nimi značné rozdíly. Cílem diplomové práce je zachytit daně v České republice z pohledu statistiky a následně provést srovnání v rámci států Evropské unie. Práce obsahuje stručnou charakteristiku národního účetnictví a členění daní v národních účtech dle standardu ESA 2010. Dále se zabývá popisem českého daňového systému, včetně popisu jednotlivých daní. Následující část zachycuje daňové zatížení obyvatel, tedy daňovou kvótu, a zbytek práce se věnuje shlukové analýze, která je následně aplikovaná na data z ročních národních účtů. Pomocí shlukové analýzy byly země EU rozděleny do skupin dle podobností a odlišností daňových systémů a to především na základě daňové kvóty.
Ekonomická a sociální statistika genderovým pohledem
Slavníková, Lucie ; Sixta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Fabiánová, Jana (oponent)
Sběr statistických dat v evropských zemích včetně České republiky je v současné době na vysoké úrovni, stále však existuje prostor k obohacování statistik i hledání inovativních způsobů, jak získaná data využívat. V souvislosti se snahami vlád o prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže se hovoří o genderové statistice. Ta by měla sloužit jako základ pro zjištění postavení mužů a žen ve všech oblastech společnosti a pomáhat hodnotit vliv různých opatření ex ante i ex post. Genderové statistiky přitom nezahrnují jen data tříděná dle pohlaví, ale i další takzvaně genderově senzitivní statistiky. Cílem této diplomové práce je pokračovat v záměru poskytnout provázanou představu o potřebě genderových statistik v návaznosti na stejnojmennou diplomovou práci Ing. Barbory Stanislavové z roku 2013. Důraz je kladen na doplnění informací o současném vývoji genderových výzkumů souvisejících s ekonomikou a na popis vybraných indikátorů genderové statistiky. Předchozí práce pokrývá obecné indikátory genderové rovnosti a oblast trhu práce, tato diplomová práce se zaměřuje na indikátory rodinné oblasti. Popis genderových statistik je doplněn konkrétními daty pro Českou republiku a další evropské země, aby bylo názorně ilustrováno využití genderových statistik.
Využití gravitačních modelů při konstrukci odhadů komoditních toků
Kieslichová, Kateřina ; Zbranek, Jaroslav (vedoucí práce) ; Sixta, Jaroslav (oponent)
Hlavním cílem mé diplomové práce je konstrukce odhadů meziregionálních komoditních toků pro kraje České republiky při využití gravitačního modelu. Gravitační model vychází z Newtonova gravitačního zákona. Gravitační modely mohou být použity ve dvou různých informačních kontextech. První je informační kontext, kdy prostorové interakce toků jsou známy předem, a model se využívá k vysvětlení chování těchto toků. A druhý je informační kontext, kdy tyto interakce předem známy nejsou a musíme je odhadovat. Tato diplomová práce je zaměřena na druhý typ. Při odhadování komoditních toků je potřeba znát hodnoty vývozu a dovozu za jednotlivé kraje. Výsledkem diplomové práce jsou odhadnuté meziregionální komoditní toky. Ty jsou vloženy do regionálních input-output tabulek sestavených Katedrou ekonomické statistiky. Přitom regionální input-output tabulky jsou upraveny tak, aby byla splněna rovnost zdrojů a užití. Na základě takto vzniklých tabulek pro všechny regiony jsem provedla input-output analýzu. Input-output analýza zkoumá vliv modelové změny investic, týkající se zvolených komodit, na odhadnuté meziregionální toky a vybrané makroekonomické ukazatele.
Ekonomická a sociální statistika genderovým pohledem
Stanislavová, Barbora ; Sixta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Vopravil, Jiří (oponent)
Genderové statistiky by měly hrát důležitou roli v každé analýze, neboť mnohé indikátory je třeba uvádět zvlášť za muže a zvlášť za ženy. Nejedná se tedy jen o demografická data, která jsou takto uváděna s naprostou samozřejmostí, ale také o ekonomická a sociální data, u kterých je toto třídění často opomíjeno. Předmětem diplomové práce "Ekonomická a sociální statistika genderovým pohledem" je poskytnout provázanou představu o potřebě genderových statistik, neboť jsou údaje v této oblasti za muže a ženy často velice odlišné a je třeba zjišťovat možné příčiny a možnosti jejich odstranění.
Analýza dopadů regulací pomocí dynamického input-output modelu
Šafr, Karel ; Sixta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Pertold, Filip (oponent)
Diplomová práce se zabývá využitelností dynamických Input-Output modelů jako zdroje podkladů pro rozhodovací procesy tvůrců hospodářské politiky. První část práce je zaměřená na teoretické odvození a zasazení základních dynamických modelů. Na tuto část navazuje praktická aplikace všech prezentovaných modelů, v níž navrhujeme vlastní způsob odvození matice kapitálu, což usnadňuje konstrukci datových zdrojů. Výsledky praktické části ukazují, že dynamické modely jsou použitelné, ale je nutné brát na zřetel jejich konstrukční omezení a datové limity. Výsledy aplikace na rok 2009 ukazují, že v důsledku ekonomické krize došlo k 6% propadu tempa růstu HPH.
Demografické faktory ekonomického růstu
Fabiánová, Jana ; Sixta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Zbranek, Jaroslav (oponent)
Vývoj ekonomické situace v posledních letech vyvolává celou řadu otázek, zejména jaké faktory na tento vývoj působí a zda je možné je nějak ovlivnit. Předkládaná práce se zabývá demografickými faktory ekonomického růstu, tedy činiteli, které jsou spojeny s obyvatelstvem a mohou mít vliv na ekonomiku země. Hlavním cílem práce je nejprve demografické faktory přesněji identifikovat a analyzovat jejich vývoj v České republice od počátku 90. let 20. století po současnost. Dále je zkoumán vývoj ekonomiky a následně ukazatele ekonomické aktivity v třídění podle různých demografických charakteristik. Zvláštní pozornost je v práci věnována postavení cizinců na trhu práce. Pro zdůraznění specifik vývoje různých odvětví národního hospodářství, mimo jiné i z hlediska zaměstnanosti, bylo zvoleno stavebnictví. Zaměstnanost ve stavebnictví byla analyzována dle demografických a ekonomických charakteristik. Ke znázornění výsledků analýz byly kromě dat v tabulkách použity především sloupcové, spojnicové a výsečové grafy.
Nepřímé metody čtvrtletních odhadů makroagregátů
Klučka, Jiří ; Hronová, Stanislava (vedoucí práce) ; Sixta, Jaroslav (oponent)
Cílem mé diplomové práce je popsat nepřímé metody, které jsou využívány při sestavování čtvrtletních národních účtů. Práce je rozdělena na tři části ve třech kapitolách. První kapitola představuje nezbytný teoretický základ a popisuje vývoj národního účetnictví v ČR a základní makroekonomické agregáty. Druhá kapitola je věnována čtvrtletním národním účtům a matematickým a statistickým metodám, které jsou využívány při jejich sestavování. Ve třetí kapitole je podrobně popsána vybraná nepřímá metoda, která spočívá v propojení referenčního ukazatele a ukazatele ročních národních účtů. Následně je tato metoda aplikována na data ČR a jsou zkonstruovány čtvrtletní odhady, které jsou porovnány se skutečnými hodnotami.
Regionalizace výdajů na konečnou spotřebu
Kramulová, Jana ; Sixta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Kahoun, Jaroslav (oponent)
Cílem této diplomové práce je regionalizovat výdaje na konečnou spotřebu, a to jak sektoru domácností, tak i sektorů vládních institucí a neziskových institucí sloužících domácnostem. Pro každou dílčí část spotřeby všech sektorů je třeba nalézt vhodné regionalizační klíče (váhy), díky nimž je posléze možné rozpočítat národní hodnotu (převzatou z národních účtů) do jednotlivých regionů. Národní hodnoty jsou pomocí těchto klíčů regionalizovány na úroveň NUTS 3 (14 krajů ČR). V práci jsou také zhodnoceny obdržené výsledky z hlediska jednotlivých krajů. Dále jsou diskutovány potenciální alternativní ukazatele, které není možné dosud použít, ale které mohou být předmětem dalšího zkoumání v této problematice.
Využití národních účtů pro ekonomické modelování
Javorská, Eva ; Sixta, Jaroslav (vedoucí práce) ; Rojíček, Marek (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá národním účetnictvím, zejména symetrickými input-output tabulkami a jejich využitím pro zkoumání dopadu vlivu změny investic. Cílem práce je poskytnout ukázku využitelnosti národních účtů pro ekonomické modelování a návod, jakým způsobem při modelaci dopadů postupovat. Práce je zaměřena zejména na statický model výpočtu s názornou aplikací na reálná data České republiky. Základem je analýza technických koeficientů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 Sixta, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.