Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje
Hrubcová, Gabriela ; Sirůček, Pavel (vedoucí práce) ; Palatková, Monika (oponent) ; Jiránková, Martina (oponent)
Disertační práce si klade za cíl zanalyzovat problematiku postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a doporučit možnosti jejich dalšího rozvoje. Takto široké téma je postupně specifikováno v rámci hlavní analýzy a případové studie zaměřením na skupinu nejméně rozvinutých zemí. Klíčovou zkoumanou oblastí z hlediska alternativ růstu a snižování chudoby se stal díky svému výraznému potenciálu turismus. Práce stručně představuje problematiku růstu a rozvoje, rozvojové souvislosti, trendy a nejvýznamnější indikátory růstu a rozvoje. Definuje skupinu nejméně rozvinutých zemí a hodnotí jejich potenciál, současné postavení ve světové ekonomice, výhled a trendy. Věnuje se rovněž zhodnocení téma rozvoje v kontextu současného pojetí problematiky agendou mezinárodních organizací a rozhodnutí OSN stanovit rok 2017 jako Mezinárodní rok udržitelného turismu pro rozvoj. V návaznosti stanovuje, zda je reálné považovat turismus za prostředek růstu a rozvoje. Za pomoci případové studie a analýzy je propojena problematika rozvoje a nejméně rozvinutých zemí s potenciálem turismu z hlediska snižování chudoby. Případová studie, analyzující vliv turismu na ekonomiku nejméně rozvinutých zemí, klasifikuje země podle komponentů poptávky a nabídky. Pro vytvoření skupin podobných nejméně rozvinutých zemí je použita hierarchická shluková analýza. Jako výstup je představen návrh modelu rámce pro další rozvoj (turismu) ve skupině nejméně rozvinutých zemí.
Nezaměstnanost mladých osob ve vybraných státech Evropské unie
Strašková, Tereza ; Pavelka, Tomáš (vedoucí práce) ; Sirůček, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá nezaměstnaností mladých lidí v Evropské unii, konkrétně v Německu, Španělsku a České republice. Cílem práce je zanalyzovat vývoj míry nezaměstnanosti mladých od roku 2005 a nalézt příčiny vývoje míry nezaměstnanosti mladých v těchto zemích. Práce je rozdělena na dvě části, z nichž první podává teoretický rámec k části druhé. Část druhá se nejprve věnuje jednotlivým zemím z pohledu vývoje trhu práce, dopadům světové krize a vzdělávacímu systému. Následně je analyzována míra nezaměstnanosti mladých ve zkoumaných zemích. Práce se zde zabývá vývojem míry nezaměstnanosti mladých a dlouhodobé míry nezaměstnanosti mladých, problematikou NEET a opatřeními Evropské unie.
Impact of immigration on the economical indicators in Australia, Great Brita-in and United states of America
Baránková, Petra ; Macáková, Libuše (vedoucí práce) ; Sirůček, Pavel (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou přistěhovalectví a jeho dopadu na ekonomiku v Austrálii, Velké Británii a Spojených státech amerických. V úvodu jsou uvedena různá teorie migrace vysvětlující migrační motivy a imigrační politiky, jejichž specifika a typ požadavků monitorovaných zemí práce demonstruje složení příchozích jedinců. Tento profil je doplněn samotnou analýzou, která zkoumá společensko-ekonomické faktory v zahraničí narozeného obyvatelstva žijícího ve sledovaných zemích. Tato analýza se provádí porovnáním průřezových dat, ale sleduje dobu příchodu jednotlivců a poskytuje tedy i přehled v časové ose. Za účelem stanovení dopadu přistěhovalectví na zaměstnanost a průměrné mzdy byla použita regrese, ale tento dopad nebyl žádným způsobem prokázán, s výjimkou dopadu na průměrné mzdy v Austrálii.
Řídicí panel pro automatizaci budov
Širůček, Pavel ; Vojáček, Zdeněk (oponent) ; Věchet, Stanislav (vedoucí práce)
Práce pojednává o automatizaci budov, zaměřením produktů v této oblasti a jejich použitím. Dále se věnuje konkrétnímu řešení vyvíjenému v rámci této práce pro automatizaci budov, jeho hardwarovým a softwarovým vlastnostem. Výsledný panel pro automatizaci budov je kompaktní zařízení, zamýšlené především pro nekomerční použití. Jedná se o víceúčelové zařízení, jehož konkrétní funkci nastavuje uživatel volbou řídících instrukcí. Je zde uveden jejich popis, software pro jejich sestavení a příklady praktických aplikací.
Analýza konkurence firmy Sportisimo
The Quang, Tho ; Soukupová, Jana (vedoucí práce) ; Sirůček, Pavel (oponent)
Cílem této bakalářské práce je provézt analýzu konkurenceschopnosti z pohledu společnosti Sportisimo s.r.o. použitím strategické analýzy a na základě zjištěných výsledků navrhnout doporučení ke zvýšení konkurenceschopnosti. Bakalářská práce teoretickou a praktickou část. První, teoretická část obsahuje základní vymezení pojmů konkurence, konkurenceschopnosti a popis nástrojů strategické analýzy. Praktická část se skládá z představení společnosti, analýzy mikro a makro okolí a analýzy vnitřních zdrojů podniku. Analýza vnějšího okolí je provedena pomoci Pest analýzy a Porterova modelu 5 konkurenčních sil. K analýze společnosti je využita strategická analýza vnitřních zdrojů společnosti. Silné a slabé stránky, ohrožení a hrozby vycházejících ze strategické analýzy, jsou shrnuty ve Swot analýze. Na závěr jsou uvedena doporučení vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti.
Starší pracovníci na trhu práce.
Pazderníková, Michaela ; Pavelka, Tomáš (vedoucí práce) ; Sirůček, Pavel (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na starší pracovníky na trhu práce. Jejím cílem je analyzovat a vyhodnotit postavení starších pracovníků na trhu práce v ČR, zejména v letech 2000 a 2005-2015 či přímo v roce 2015, se zaměřením na vybrané ukazatele trhu práce, na postavení starších pracovníků na tomto trhu dle vybraných aspektů, a na opatření a nástroje, které mohou starší pracovníky na trhu práce ovlivnit a podpořit. Práce je tvořena teoretickou a praktickou částí. Teoretická část se věnuje vymezení problematiky stárnutí populace, neboť proces stárnutí populace je jedním z důvodů, proč je třeba na starší pracovníky na trhu práce zaměřit pozornost, dále se věnuje teoretickým aspektům trhu práce a nezaměstnanosti, politice zaměstnanosti a strategickým dokumentům ve vztahu ke starším pracovníkům. Praktická část je uvedena demografickým vývojem v ČR, následující kapitoly se věnují analýze ukazatelů trhu práce, nástrojům/opatřením na podporu starších pracovníků na trhu práce a srovnání ČR s vybranými státy EU.
Aplikační programové rozhraní pro ITIL Service Desk systémy
Širůček, Pavel ; Křivka, Zbyněk (oponent) ; Rychlý, Marek (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá ITIL procesy v systémech service desk. Cílem práce bylo zvolit několik service desk systémů a zpracovat rozhraní, přes které bude možné se service desky komunikovat a pracovat s vybranými procesy. V práci je obecně popsána knihovna ITIL, podrobněji funkce service desku a důležité ITIL procesy. Množinu procesů, se kterými lze v rozhraní manipulovat, tvoří správa incidentů, problémů, změn a konfigurací. Pro práci s těmito procesy je navrženo a následně implementováno aplikační rozhraní fungující na bázi webových služeb. V závěru práce je prezentováno několik scénářů pro demonstraci komunikace mezi klienty a service desky přes vytvořené rozhraní.
Nerealistické zobrazení videa
Širůček, Pavel ; Zahrádka, Jiří (oponent) ; Zemčík, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá způsoby pro nerealistické zobrazení videa. Jsou zde shrnuty techniky pro zpracování videa, hlavní zaměření je na malířské techniky a zpracování videa těmito technikami. Pozornost je věnována jednotlivým operacím při zpracování snímku a způsobům pro zajištění koherence mezi snímky videa. Součástí práce je aplikace na zpracování videa, využívající knihovnu OpenCV.
Automatizace domácího mikropivovaru
Širůček, Pavel ; Matyáš, Pavel (oponent) ; Marada, Tomáš (vedoucí práce)
Práce pojednává o základech technologie výroby piva a surovinách pro výrobu piva potřebných, domácích mikropivovarech, základních postupech a principech užívaných v těchto pivovarech a jejich použití. Dále se věnuje konkrétnímu řešení zvoleného mikropivovaru, jeho návrhu, sestavení a automatizaci, včetně popisu řídícího softwaru. Zvolený mikropivovar je troj nádobový, k ohřevu je použit plynový hořák a přečerpávání zajišťuje čerpadlo. Jako řídící jednotka slouží programovatelný automat PLC LOGO!
Aukce volných kmitočtů a jejich dopad na telekomunikační trh
Tománek, Petr ; Hořejší, Bronislava (vedoucí práce) ; Sirůček, Pavel (oponent)
Tato práce se zabývá oligopolním telekomunikačním trhem. Detailně je rozebrána jedna z nejdůležitějších podmínek vstupu na trh, licence na využití radiového spektra. Český telekomunikační úřad se rozhodl tyto frekvence vydávat formou aukce. Práce na celý proces nahlíží z pohledu teorie her. Detailně popisuje jednotlivé účastníky jako hráče hry a regulační orgán jako subjekt určující její pravidla. Je nastíněn význam a parametry všech nabízených kmitočtů. Práce se zabývá první i druhou aukci. Jsou zkoumány výsledky obou aukcí a srovnání s teoretickými předpoklady vycházejícími z teorie her. V neposlední řadě je poskytnuto srovnání výsledků s aukcemi z okolních zemí EU včetně porovnání pravidel určených státem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
4 Širůček, Pavel
2 Širůček, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.