Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 83 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Soubor metodik pro efektivní podnikání malých a středních subjektů v sektoru kultury
Dostál, Petr ; Kislingerová, Eva ; Pešek, Ondřej ; Horný, Stanislav ; Surynek, Alois ; Jarošová, Eva ; Srpová, Jitka ; Misař, Jan ; Svobodová, Ivana ; Boukal, Petr ; Vávrová, Hana ; Scholleová, Hana ; Mullerová, Jana ; Sieber, Patrik ; Sieber, Martina ; Vondra, Zdeněk
Základním cílem předloženého souboru metodik je poskytnout sektoru kultury nástroje, které umožní zlepšit řídící činnost především malých a středních organizací, ale zároveň se zlepší i možnosti trvalého a systematického rozvoje a transparentnost v komunikaci kulturních organizací, památek, orgánů státní správy a samosprávy, donorů a dalších, které jsou cílovými skupinami metodiky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Úroveň života v seniorském věku
Pazderová, Natálie ; Sieber, Martina (vedoucí práce) ; Sedláčková, Markéta (oponent)
Bakalářské práce Úroveň života v seniorském věku zjišťuje úroveň a kvalitu života seniorů v České republice. Práce je zaměřena na finanční situaci českých důchodců, na to, zda si se svými finančními prostředky mohou dopřát kvalitní život. Pod pojmem "kvalita života" rozumíme uspokojení primárních potřeb, ale i druhotných potřeb, jako je například kulturní vyžití a možnost rozvoje osobních zájmů. Práce bude zjišťovat tyto finanční možnosti seniorů, dále pomoc od státu a také výše výdajů seniorů, které budou doplněny případovými studiemi v podobě rozhovorů s penzisty. Výsledkem práce bude zodpovězení výzkumné otázky o úrovni života seniorů v České republice. Situace českých seniorů bude porovnána i s ostatními státy. Klíčová slova: úroveň života, kvalita života, senioři, rozpočty, důchody, finanční možnosti
Jak uchazeči volí vysokou školu? Aplikace Conjoint analýzy
Ehrlichová, Zuzana ; Vinopal, Jiří (vedoucí práce) ; Sieber, Martina (oponent)
(česky) V této práci zkoumám preference humanitně orientovaných žáků 3. ročníků gymnázií při jejich volbě vysoké školy, na kterou si podají přihlášku. Teoretická část slouží jako shrnutí podkladů pro obsahovou analýzu odborných textů, která identifikuje klíčové charakteristiky, které tuto volbu ovlivňují. V metodologické části představuji Conjoint analýzu, což je nástroj, který nejlépe dokáže zachytit tento rozhodovací proces. Z analýzy vyplývá, že nejdůležitějšími faktory jsou reputace a atmosféra. Dále se jako vlivné projevily i atributy, které nejčastěji navrhují práce ostatních autorů a kterými jsou vzdálenost od místa bydliště, lokace, vliv okolí a komunikace instituce směrem k uchazeči. Na rozdíl od zahraničních prací se vliv přijímacích zkoušek prokázal pouze pro respondenty, kteří dosahují vynikajících studijních výsledků na svých středních školách. Tento vliv nabývá zcela opačného směru než vliv přijímacích zkoušek v předchozích zahraničních studiích. Dalším odlišením od výsledků zahraničních studií bylo zahrnutí atributu možnosti výjezdu do zahraničí, který je v dosud provedených studiích tohoto typu zcela opomíjen. Tento vliv se prokázal jako čtvrtý nejdůležitější. Tendence ukazují, že v navazujícím výzkumu je třeba věnovat se především socioekonomickému statusu, a že můžeme očekávat, že...
Analýza tržní nerovnováhy pohledem behaviorální ekonomie
Urbanová, Aneta ; Sieber, Martina (vedoucí práce) ; Vlček, Josef (oponent)
Práce se zabývá novodobým proudem behaviorální ekonomie v kontextu trhu práce v souvislosti s rozpory s neoklasickou ekonomickou teorií založenou na explicitním předpokladu racionality. V teoretické části jsou představeny dosavadní teoretické přístupy a příklady experimentů. Iracionální vlivy na trh práce budou definovány prostřednictvím výše mzdy, nezaměstnanosti, vzdělání, ale zároveň i motivace, averze ke ztrátě, předsudků a dalších kognitivních zkratek v lidském rozhodování. Praktická část práce bude založena na standardizovaném dotazníkovém šetření, ve kterém budou respondentům předkládány zjednodušené modely dilematických rozhodování týkajících se trhu práce. Cílem bude pozorovat sklon testovaných subjektů k volbě ne vždy nejefektivnější alternativy a potvrdit vliv iracionálních faktorů na rozhodování člověka v rámci dosavadních teoretických předpokladů. Klíčová slova: Behaviorální ekonomie, omezená racionalita, nerovnováha, trh práce, prospektová teorie, heuristiky, předsudky
Finanční analýza podniku
Vojtová, Lenka ; Sieber, Martina (vedoucí práce) ; Bílková, Stanislava (oponent)
Cílem bakalářské práce je zanalyzování finanční situace společnosti BOHEMIA HEALING MINERAL WATERS CZ a.s., jež se zabývá stáčením minerálních vod ze vzácných lázeňských pramenů. První část popisuje nástroje používané k zjištění finanční situace podniku a vlivů jeho mikro a makrookolí. V praktické části je vypracována finanční analýza, PEST, SWOT a Porterova analýza pěti sil pro pochopení působení vnějšího okolí na podnik a zároveň zjištění jeho vnitřní situace. V závěru jsou na základě nalezených poznatků navržena možná řešení pro zlepšení.
Finanční analýza podniku
Lišková, Nikola ; Sieber, Martina (vedoucí práce) ; Honcová, Martina (oponent)
Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční zdraví podniku OLMA, a.s., zjistit jeho silné a slabé stránky, a na závěr postavení na trhu vůči konkurenci. Teoretická část se zabývá vysvětlováním jednotlivých pojmů strategické a finanční analýzy k pochopení dané problematiky. V praktické části bude práce analyzovat, pomocí konkrétních nástrojů a metod, jednotlivé ukazatele. Pomocí těchto ukazatelů zjistím, zda nastavená strategie vybraného podniku je efektivní, a jestli je podnik dostatečně konkurenceschopný vůči ostatním firmám téhož zaměření.
Hodnocení investičního projektu
Čáslava, Jakub ; Sieber, Martina (vedoucí práce) ; Pošíková, Markéta (oponent)
Cílem této práce je hodnocení ekonomické efektivnosti investičního záměru výstavby solární elektrárny ve výrobním závodu firmy Model Obaly a.s. v Moravských Budějovicích. V první části čtenáře seznámí s problematikou investic a veličinami ovlivňující jejich efektivnost, poté uvede druhy výpočtových metod posuzující jejich účinnost, zejména se pak bude zabývat dynamickými metodami, jako například metodou čisté současné hodnoty a jakým způsobem stanovit její dílčí ukazatele. Dále uvede čtenáře do tématiky fotovoltaiky, výroby elektřiny pomocí fotovoltaických článků a solárních panelů, poté vyčlení jejich druhy a rozdíly mezi nimi. V praktické části práce bude v souvislosti s předchozí částí zhodnocený konkrétní investiční projekt a bude posouzena jeho efektivita pomocí metod Čisté současné hodnoty a Vnitřního výnosového procenta.
Finanční analýza Stuha a.s.
Klikar, Martin ; Štamfestová, Petra (vedoucí práce) ; Sieber, Martina (oponent)
Cílem této práce je zhodnocení finančního zdraví a stability podniku Stuha, a. s., a porovnání zjištěných skutečností s odvětvím příslušného oboru podnikání v letech 2011 - 2015. Věřím, že se práce stane prospěšnou především pro vedení analyzovaného podniku. Hlavní činností Stuhy, a. s., je výroba a prodej tkaných stuh a jiných textilních výrobků. Stanovené cíle byly dosaženy prostřednictvím jednotlivých metod finanční analýzy, které jsou popsané v teoretické části práce. Konkrétně se jedná o absolutní ukazatele, poměrové ukazatele, rozklad DuPont, ekonomickou přidanou hodnotu a srovnání s odvětvím. V praktické části aplikuji metody popsané v teoretické části na účetní výkazy podniku Stuha, a. s., konkrétně na rozvahu a výkaz zisku a ztráty. V závěru bakalářské práce je shrnuta celková situace v oblasti finančního zdraví a stability.
Strategic analysis of Granit, spol. s.r.o.
Fiala, Adam ; Boukal, Petr (vedoucí práce) ; Sieber, Martina (oponent)
Tato bakalářská práce je zaměřena na strategickou analýzu stavebního podniku Granit spol. s.r.o. Cílem práce je zhodnotit celkovou situaci podniku v podnikatelském prostředí, ve kterém působí. Teoretická část se zaměřuje na metodický popis zdrojů celé práce, vysvětlení jednotlivých postupů strategické analýzy, které byly v práci použity a zmapování odborné literatury. Praktická část přechází k představení celého podniku a aplikuje metodické postupy do konkrétní praxe, na základě kterých analýza vyústí k závěru v podobě SWOT analýzy, konstatování současné situace podniku a obecných doporučení firmě o jejím budoucím vývoji.
Strategická analýza podniku Termo Děčín a.s.
Vondráček, Jan ; Sieber, Martina (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá strategickou analýzou podniku Termo Děčín a.s. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části (teoretickou a praktickou). V teoretické práci autor vymezuje základní pojmy z uvedené odborné literatury. Praktická část kopíruje teoretickou část, kde autor aplikuje teoretické poznatky v praktické části. Je provedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí okolí. Tyto poznatky jsou z analýzy základem pro strategickou analýzu podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 83 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 SIEBER, Marion
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.