Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Global systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirement
Tanasković, Dušan ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Hausenblas, Václav (oponent)
1. Abstract Tato bakalářská práce se zabývá globálními systémově významnými bankami (G-SIBs) a jak je identifikovat prostřednictvím různých metod. Krize v roce 2007 a selhání globálních finančních institucí přineslo do finančního sektoru silný šok, který se rychle šířil a zasáhl celosvětovou reálnou ekonomiku. To znamená, že regulace významných bank není pouze otázkou národní regulatorní autority, ale je potřeba najít širší dohodu napříč zeměmi. Cílem těchto dohod je zamezit přenosu rizik napříč zeměmi a zmírnit negativní externality plynoucí z problému "too-big-too-fail". Tato práce tak vysvětluje přístup identifikace systémových bank na základě indikátorového přístupu zavedeného BCBS. Práce objasňuje, jak jsou bankám přiřazovány vyšší kapitálové požadavky dle míry systémové významnosti a jak jsou jednotlivé indikátory použité při výpočtu důležité pro hodnotu finálního skóre systémové významnosti banky.
Two-stage backtesting of Value-at-Risk models
Matyáš, Jan ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent)
Bachelor Thesis Two-stage backtesting of Value-at-Risk models Jan Matyáš Abstrakt práce Tato práce se zabývá srovnáváním zvolených Value-at-Risk modelů na základě jejich přesnosti předpovědí. Používáme dvou-úrovňový systém zpětného testování pro nalezení přístupu produkujícího nejvíce robustní odhady. Použitý rámec zpětného testování se skládá z testů nezávislosti, nepodmíněného krytí a podmíněného krytí a následující úrovně testovaní, který využívá ztrátovou funkci umožňující porovnání dvou vybraných modelů z předchozí části. Pro reprezentaci finančních trhů používáme čtyři akciové indexy zastupující jak rozvinuté ekonomiky (DAX, ATX), tak rozvíjející se země (PX, WIG). Modely jsou zkoumány v období mezi lednem 1997 a únorem 2014. Nejlepší výsledky jsme získali pro historickou metodu při 99% intervalu spolehlivosti. Při použití stabilního rozdělení nebo nižšího intervalu spolehlivosti jsme nezískali uspokojivé výsledky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
How to Identify Domestic Systematicaly Important Institutions (D-SIFI)
Melichar, Matěj ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Benčík, Daniel (oponent)
1 Abstrakt Finanční krize v roce 2007 zvýraznila problematiku takzvaných "too-big-to-fail" finančních institucí. Tyto instituce jsou tak velké, navzájem propojené a komplexní, že jejich pád může způsobit značnou tíseň ve finančním systému nebo dokonce zapříčinit systémovou krizi. Aby mohlo být systémové riziko způsobené těmito institucemi adresováno je nejprve nutné je identifikovat. BCBS navrhla metodologii k posouzení systémové důležitosti globálních bank. Tato práce představuje metodologii identifikace českých systematicky důležitých bank. Metoda je založena na indikátorech z bankovních rozvah. Na základě dat z let 2008-2012 jsou identifikovány čtyři české banky jako systematicky důležité pro domácí bankovní sektor. Klíčová slova Systémová důležitost, systémově důležité banky, SIFI E-mail autora matej.melichar@seznam.cz E-mail vedoucího práce seidler@fsv.cuni.cz
Stress Testing of the Banking Sector
Mohylová, Aneta ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Předmětem této bakalářské práce je zátěžové testování bankovního sektoru. Zátěžové testy představují nástroj, který slouží k ohodnocení odolnosti portfolia, finanční instituce či celého systému vůči nepříznivému makroekonomickému vývoji. Tato práce si klade za cíl seznámit čtenáře s teoretickou stránkou zátěžového testování a jeho praktickou aplikací. V teoretické části je vysvětlen význam, smysl a využití zátěžového testování. Dále se práce zabývá popisem různých typů zátěžových testů, metodologií zátěžového testování a jejími limity. V praktické části jsou testovány 2 hypotézy. Prvně je zkoumán vztah mezi vybranými makroekonomickými ukazateli a kvalitou úvěrového portfolia pomocí modelu vektorové autoregrese. Následně jsou vytvořeny dva typy zátěžových testů k otestování odolnosti českého bankovního sektoru jako celku a jednotlivých skupin bank rozdělených dle velikosti vůči třem nepříznivým zátěžovým scénářům pomocí makroekonomického ukazatele - kapitálové přiměřenosti. Výsledky naznačují vysokou odolnost českého bankovního sektoru vůči scénářům nepříznivého vývoje. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
What Are the Main Determinants of Banks' Ratings Across CEE Countries?
Wolf, Kryštof ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Žigraiová, Diana (oponent)
Tato práce využívá data více než 180 bank z regionu střední a východní Evropy k nalezení hlavních faktorů, jež určují kvalitu výsledného dlouhodobého ratingu, jež byl těmto bankám udělen mezi lety 2010 - 2012. Tato analýza je prováděna za pomoci dvou často užívaných klasifikačních metod - vícerozměrné diskriminační analýze a ordinální logistické regrese. Hlavní přínos práce spočívá v zařazení proměnných z různých oblastí ovlivňujících finanční zdraví bank. Kromě standardních ukazatelů bank jako kapitálová přiměřenost, složení aktiv nebo profitabilita zkoumáme rovněž makroekonomické a kvalitativní faktory. Ač naše výsledky naznačují, že všechny oblasti jsou relevantní pro hodnocení kreditního rizika, a tudíž přidělené ratingové známky, jsou to právě specifické kvalitativní a kvantitativní ukazatele bank, jež mají pro výsledný rating zásadní roli.
Households Indebtedness and Financial Stability: Empirical Analysis from the Czech Republic
Kroupa, Jan ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Džmuráňová, Hana (oponent)
Tato práce se zabývá studiem vzájemných vazeb mezi makroekonomickým prostředím a podílem úvěrů v selhání na celkovém množství poskytnutých úvěrů domácnostem v České republice mezi roky 2005 a 2014. Tato analýza slouží jako nástroj makroobezřetnostní politiky pro včasnou identifikaci potenciálních rizik před propuknutím negativních následků. S využitím metody vektorové autoregrese a VEC modelu práce zanalyzuje vzájemný vztah mezi podílem úvěrů v selhání poskytnutých domácnostem a makroekonomických proměných typu růst HDP, míra nezaměstnanosti, indexu spotřebitelských cen, úrokové míry a směnného kurzu. Většina očekávaných vztahů je potvrzena metodou odezvy na impuls. Obecně lze říci, že příznivá ekonomická situace zvyšuje schopnost domácností splácet své závazky a vede k nižšímu podílu úvěrů v selhání. Na základě rozkladu rozptylu je nejvážnější hrozbou pro finanční stabilitu z pohledu růstu podílu úvěrů v selhání nárůst míry nezaměstnanosti. Klasifikace C32, C52, E21, G21 Klíčová slova Domácnosti, zadlužení, finanční stabilita, úvěry v selhání, Česká Republika, VAR, VECM E-mail autora h.kroupa@seznam.cz E-mail vedoucího práce seidler@email.cz
Analysis of the Investment Development Path in the Central and Eastern European Countries: Can they move further?
Paul, Tomáš ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Kukačka, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá dráhu investičního rozvoje v zemích střední a východní Evropy a diskutuje jejich schopnost postupu do pozdějších fází, která je podmíněná růstem odchozích zahraničních investic. Využití dat do roku 2012 umožňuje zkoumat vliv celosvětové finanční krize na platnost dráhy in- vestičního rozvoje a na fáze, ve kterých se země nacházejí. Práce navíc ana- lyzuje vliv reinvestovaného zisku na schopnost postupu do pozdějších fází skrze zvýšení odchozích zahraničních investic, což v předchozí literatuře nebylo dopo- sud testováno. Výsledky práce ukazují, že: a) země střední a východní Evropy následují dráhu investičního rozvoje, v případě testování po podskupinách to však platí pouze pro skupinu rozvinutějších zemí; b) na rozdíl od výsledků studií před finanční krizí země nevstoupily do třetí fáze dráhy, což naznačuje, že krize mohla zapříčinit posun zpět po dráze; c) reinvestovaný zisk pozitivně ovlivňuje odchozí zahraniční investice. Vzhledem k tomuto závěru jsou na konci práce představeny země s vysokými reinvestovanými zisky a příchozími investicemi, které pravděpodobně brzy vstoupí do třetí fáze. Tento závěr je však nutné podložit dalším...
Probability of default modelling using macroeconomic factors
Zsigraiová, Monika ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Rippel, Milan (oponent)
Práce posuzuje vztah mezi pravděpodobností selhání nefinančních podniků a domácností a vývojem makroekonomického prostředí. Práce přispívá k literatuře úvěrového rizika potvrzením důležitosti makroekonomických veličin při modelování pravděpodobnosti selhání, a to jak z agre- govaného pohledu, tak zvlášť pro sektor nefinančních podniků a domácností v České republice. Vyhodnocení dopadů nedávné finanční krize na pravděpodobnost selhání je provedeno za po- moci Latent factor modelu a FAVAR modelu na měsíčních datech úvěrů v selhání a ostatních makroekonomických ukazatelů pokrývající období 01/2002-06/2013. Na závěr práce vzájemně porovnává schopnost předpovědi skutečných hodnot FAVAR modelu a latent factor modelu. Srovnání naznačuje, že Latent factor model je pro odhady pravděpodobnosti selhání vhodnější než FAVAR model.
Value at Risk: GARCH vs. Stochatistic Volatility Models: Empirical Study
Tesárová, Viktória ; Gapko, Petr (vedoucí práce) ; Seidler, Jakub (oponent)
Práca porovnáva GARCH modely volatility a modely Stochastickej volatil- ity so študentovým t rozdelením a ich empirickú schopnos't predpovedania Value at Risk na piatich akciových indexoch: S&P, NASDAQ Compos- ite, CAC, DAX a FTSE. Detailne predstavuje problém vyrátania metódy maximálnej vierohodnosti pre Stochastickú volatilitu a navrhuje nedávno vyvinutú metódu tzv. Efficient Importance Sampling. Táto metóda posky- tuje veľmi primerané Monte Carlo odhady vierohodnostnej funkcie, ktoré sú závislé na numerických integráloch vysokéhu rádu. Komparatívna analýza je rozdelená na predpovedací výkon v prvom ob- dobí zo vzorky a v druhom období mimo vzorku. Tie sú vyhodnotené na základe štandardných štatistických a pravdepodobnostných backtestových metódach ako je tzv. podmienený a nepodmienený coverage. Na základe empirickej analýzy táto práca ukazuje, že SV modely môžu fungova't aspoň tak dobre ako GARCH modely, ak nie k nim by't nadradené pri predpovedaní volatility a následne parametrického Value at Risk. 1
What Drives the Aggregate Credit Risk: The Case of the Czech Republic
Málek, Jan ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Doležel, Pavel (oponent)
Literatura poskytuje obsáhlou diskuzi na téma, jaké makroekonomické proměnné ovlivňují míru agregát- ního úvěrového rizika. Zatímco efekt hospodářského cyklu byl již teoreticky zdůvodněn a prokázán na dostupných datech, efekt ostatních makroekonomických proměnných prozatím nebyl analyzován dostatečně. Navíc, nedávné studie naznačují existenci skrytého faktoru, který míru agregátního úvěrového rizika také ovlivňuje a je často interpretován jako skrytý cyklus úvěrového selhání. První část této práce diskutuje potenciální makroekonomické faktory ovlivňující agregátní úvěrové riziko, které byly již diskutovány v předešlých studiích na toto téma. Efekt těchto proměnných je ověřován na datech pro Českou republiku a výsledky se zdají být stabilní jak pro rozdílné úvěrové segmenty, tak pro rozdílné specifikace regresního modelu a jsou v souladu se závěry předchozích studií. Druhá část práce modeluje explicitně skrytý faktor přidáním dodatečného komponentu do již exis- tujícího regresního modelu odhadnutého v předešlé části této práce. Ukazujeme zde, že vývoj tohoto dodatečného komponentu během sledovaného období může být odhadnut pomocí Kalmanova filtru. Následně diskutujeme možné důvody existence skrytého faktoru a to, zda může být interpretován jako cyklus úvěrového selhání. Přínos této práce je dle našeho...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 Seidler, Jakub
1 Seidler, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.