Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 93 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Americko-čínské vztahy během administrativy Geralda Forda
Kofroňová, Jana ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Hornát, Jan (oponent)
Cílem této práce je analýza vztahů mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou republikou během administrativy Gerdalda Forda a uvedení důvodů, proč se Fordovi během jeho prezidentského období nepodařilo s Čínskou lidovou republikou navázat diplomatické styky. Práce se skládá ze tří částí. V první kapitole je pro uvedení čtenáře do kontextu uvedena krátká historie americko-čínských vztahů, která se zaměřuje zejména na období, kdy byl prezidentem Spojených států amerických Fordův předchůdce Richard Nixon. V další kapitole je obsažena analýza vztahů mezi Spojenými státy a Čínskou lidovou republikou během administrativy Geralda Forda. Nakonec jsou v práci popsány kroky administrativy Jimmyho Cartera, které vyvrcholily úplnou normalizací americko-čínských vztahů a vytvořením oficiálním diplomatických styků mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou republikou. Práce dochází k závěru, že navázání oficiálních vztahů mezi Spojenými státy americkými a Čínskou lidovou republikou nebylo v období prezidentství Geralda Ford možné z několika důvodů. Hlavní příčinou byla otázka Čínské republiky sídlící na ostrově Tchaj-wan, jejíž vládu uznávaly Spojené státy za jedinou legitimní vládu Číny. Dalším důvodem bylo zpomalení procesu normalizace zejména kvůli neústupnosti Čínské lidové republiky v...
Ekonomická politika USA v éře Ronalda Reagana a její dopady
Horníková, Anna ; Pondělíček, Jiří (vedoucí práce) ; Sehnálková, Jana (oponent)
Bakalářská práce s názvem Ekonomická politika USA v éře Ronalda Reagana a její dopady si klade za cíl sledování ekonomických politik prováděných americkým prezidentem Ronaldem Reaganem v letech 1981 až 1988. Prezident Reagan za dvě období svého prezidentství dokázal zcela otočit dobový trend keynesiánství v přístupu vlád k americké ekonomice a nahradil jej navrácením důvěry v individuální zodpovědnost a svobodný trh. Cílem práce je sledování hypotézy, že tzv. Reaganomika přinesla dílčí úspěchy ve vybraných úsecích americké ekonomiky, jako je například snížení inflace a růst HDP, zatímco například v rozpočtové politice nepřinesla pozitivní výsledky. První kapitola práce sestává z teoretického podkladu nutného pro lepší pochopení tématu a zabývá se ideologickými východisky Reaganovy ekonomické politiky se zvláštním důrazem na teorii strany nabídky. V další kapitole je pak vylíčen charakter a průběh jednotlivých reforem tak, aby v kapitole poslední byla umožněna analýza důsledků těchto reforem.
The U.S.-Japan Alliance: Key Building Stone of Obama's Pivot to Asia?
Srpová, Laura ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Bečka, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá dopady Obamovy zahraničně-politické strategie, tzv. rebalancováním do Asie a jejími konkrétními důsledky pro bezpečnostní alianci s Japonskem. Cílem této práce je vyhodnotit úspěšnost v plnění cílů této strategie, které si Obamova administrativa vytyčila zejména s ohledem na jeji dopady pro bezpečnostní alianci USA - Japonsko. Ve své práci se zaměřuji zejména na hodnocení cílů a analýze vnitřních a vnějších překážek a výzev, kterým aliance za doby Obamovy vlády čelila. V neposlední řadě se práce věnuje analýze klíčových dokumentů, kterými jsou směrnice pro americko japonskou bezpečnostní spolupráci a americká národní bezpečnostní strategie z roku 2015. Ze závěru práce vyplývá, že Obamova politika rebalancování do Asie byla úspěšná jen z části, přičemž většinu cílů se nepodařilo naplnit kvůli ekonomicky a politicky nepříznivé situaci u obou spojenců. Dalším důvodem pro pouze částečný úspěch rebalancování do Asie byla nepříznivá zahraničně politická situace, která donutila USA soustředit svou pozornost a zdroje do jiných regionů.
The Evolution and Political Impact of the Tea Party and Occupy Wall Street during Barack Obama's Presidency
Hushegyi, Ádám ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
Administrativa Baracka Obamy zdědila jednu z nejzávažnějších hospodářských krizí v dějinách Spojených států, která v očích mnoha občanů podkopala naděje v stabilní ekonomickou a politickou budoucnost země. Klesající důvěra ve federální vládu a v její kroky v reakci na ekonomickou recesi vedly k vzestupu dvou populistických hnutí, Tea Party a Occupy Wall Street. Obě hnutí získala přízeň veřejnosti díky své populistické rétorice, která odsuzovala politickou a finanční elitu společnosti a volala po navrácení osudu země do rukou obyčejných občanů. Diplomová práce přináší analýzu Occupy Wall Street a Tea Party. V práci zkoumám ideologii a cíle těchto hnutí, a zdůrazňuji ty nejzásadnější podobnosti a odlišnosti mezi nimi. V práci se vyjadřuji ve prospěch interpretace Tea Party a Occupy Wall Street jako dvou rozdílných typů populismu, přičemž vyzdvihuji také odlišnou míru podpory, kterou tato hnutí obdržela během jejich formace od různých zájmových skupin. V diplomové práci rovněž usiluji posoudit, jaký politický vliv Occupy Wall Street a Tea Party nabyla v průběhu prezidentství Baracka Obamy, k čemuž slouží analýza jejich integrace do amerického politického establishmentu, včetně zkoumání dopadu tohoto procesu.
"Special Relationship"? Britsko-americké vztahy v období vlády Baracka Obamy a Davida Camerona
Nováková, Michaela ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Raška, Francis (oponent)
Když premiér Churchill hovořil ve svém projevu ve Fultonu v roce 1946 o zvláštních vztazích mezi Spojenými státy a Velkou Británií, zakládal své tvrzení na společných kulturních znacích a výrazném rozvoji spolupráce obou států za druhé světové války. Právě kulturní podobnost a společný cíl, jímž ve válečném období bylo zvítězit nad státy Osy a ve studené válce nad Sovětským svazem, byly základními předpoklady pro rozvoj jejich spolupráce. Po skončení studené války však termín "special relationship" nevymizel, naopak v období George W. Bushe a Tonyho Blaira byl používán snad ještě častěji, a to mimo jiné proto, že oba státy našly další společný cíl, boj proti terorismu. Po skončení této zlaté éry zvláštních vztahů však význam jejich partnerství poklesl. Práce "Special Relationship?" Britsko-americké vztahy v období vlády Baracka Obamy a Davida Camerona se věnuje zhodnocení britsko-americké spolupráce za současné vlády prezidenta Baracka Obamy a premiéra Davida Camerona, tedy od nástupu Davida Camerona v květnu 2010, po jeho odstoupení v červnu 2016. Ve sledovaném období byla spolupráce negativně ovlivněna několika faktory, proto se často hovoří o zhoršení britsko-amerických vztahů, či dokonce o jejich konci. Tato práce zodpovídá dvě hlavní otázky, kterými jsou, zda a do jaké míry byly...
Cesta do otcovy vlasti: Amerasians v 80. letech
Tranová, Khanh Ly ; Raška, Francis (vedoucí práce) ; Sehnálková, Jana (oponent)
Bakalářská práce Cesta do otcovy vlasti: Amerasians v 80. letech se zabývá komplexním pohledem na vývoj oficiálního postoje americké administrativy k problematice míšených americko-vietnamských dětí, které se narodily během období války ve Vietnamu v 60. a 70. letech otcům americkým vojákům a vietnamským ženám, a které v důsledku svého míšeného původu byly diskriminovány zdejším režimem a konzervativní veřejností. Práce se zaměří na stanoviska k uvedené problematice vlády 40. prezidenta USA Ronalda Reagana a nabízí odpověď na příčinu, jež vedla Američany k tomu, aby se ochotně podíleli na humanitární pomoci Amerasians. To bude ilustrovat na základě analýzy jednotlivých politických a legislativních kroků federální administrativy Spojených států amerických a dále bude zkoumat mediální pokrytí tohoto tématu ve veřejném prostoru v 80. letech.
Administrativa Baracka Obamy a otázka Tchaj-wanu
Kaňková, Michaela ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Bečka, Jan (oponent)
Bakalářská práce se zabývá otázkou vztahů Spojených států amerických vůči Tchaj- wanu během administrativy prezidenta Baracka Obamy. Konkrétně je otázka zkoumána z pohledu analýzy politiky Baracka Obamy vůči Tchaj-wanu, velká pozornost je věnována prodeji amerických zbraní Tchaj-wanu. V práci je nejprve uvedeno historické pozadí, které dokresluje vývoj americko-tchajwanských vztahů, čímž představuje základ pro vztahy současné, tyto informace jsou pak dále využívány pro komparaci právě s Obamovou administrativou. Následně je charakterizován politický postoj prezidenta Baracka Obamy vůči Tchaj-wanu a dalším politickým tématům, která vztahy s Tchaj- wanem ovlivňují. Zvláštní důraz je věnován politice rebalancování do Asie (Pivot to Asia) a jaký vliv to mohlo mít právě na vztahy s Tchaj-wanem. Nakonec jsou analyzovány obchodní vztahy Tchaj-wanu a Spojených států během administrativy Baracka Obamy. Hlavní důraz je především kladen na obchod se zbraněmi, což je jeden z hlavních atributů podle, kterých jsou vztahy Spojených států k Tchaj-wanu v této práci posuzovány. Obchod se zbraněmi je vybrán z toho důvodu, že má podstatně širší význam, jedná se o součást bezpečnostní otázky a americké zahraniční politiky nejen k Tchaj-wanu ale i celému regionu. Práce dochází k závěru, že i když se ze začátku zdálo, že...
Role afroamerických žen v hnutí za občanská práva v první polovině 60. let 20. století v Mississippi: Fannie Lou Hamerová
Navrátilová, Barbora ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Kýrová, Lucie (oponent)
Bakalářská práce "Role afroamerických žen v hnutí za občanská práva v první polovině 60. let 20. století v Mississippi: Fannie Lou Hamerová" se zabývá postavením afroamerických žen na počátku 60. let, kdy se myšlenky hnutí za občanská práva poprvé dostaly do prostředí afroamerické komunity žijící v izolovaném státě Mississippi. Studie využívá biografickou metodu jako sondu do této uzavřené společnosti, jejíž hlavním objektem je Fannie Lou Hamerová, jedna z místních aktivistek, která navzdory rasistickým útokům, genderové a třídní diskriminaci prokázala svou odvahu a vůdčí schopnosti a stala se mluvčí nejen Svobodné demokratické strany Mississippi, ale také samotného hnutí za občanská práva. Případová studie zkoumá na základě zkušeností Fannie Lou Hamerové, jakým způsobem se afroamerické ženy do hnutí za občanská práva zapojovaly a jaké překážky musely jako aktivistky dennodenně překonávat. První část práce se věnuje obecněji prvotním vlnám aktivismu ve státě Mississippi a taktikám, které místní lídři využívali k mobilizaci venkovských Afroameričanů. Kromě analýzy role žen na místní úrovni se práce věnuje také problematice rasové, genderové a třídní diskriminace. Druhá kapitola zkoumá, jaký vliv měly tyto překážky na konkrétní osobu Fannie Lou Hamerovou. Následně se kapitola zabývá rolí Fannie Lou...
Amerikanizace židovských dětí v New Yorku, 1881-1914
Hlaváčková, Anna ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Calda, Miloš (oponent)
Bakalářská práce "Amerikanizace židovských dětí v 1914" se zabývá problematikou začleňování dětí nově příchozích židovských imigrantů do americké společnosti. Věnuje se třetí vlně židovské migrace do USA, jejím specifikům a problémům, se kterými se imigranti museli potýkat. Soustřeďuje se na hlavní nástroje amerikanizace, kterými byly veřejné školy a nevládní židovské organizace. Zároveň analyzuje roli, kterou v tomto procesu hrálo náboženské vzdělávání dětí. Cílem práce je tyto amerikanizační nástroje analyzovat a ukázat, jak židovské děti přijímaly americké hodnoty. Práce zároveň aplikuje teorii Marcuse Hansena o asimilaci prvních tří generací imigrantů zvané Hansenův efekt (zákon). Pro účely analýzy byly využity dobové člán židovskou migrací do USA. Na základě provedeného průzkumu bylo možné ukázat, jakou roli v amerikanizace hrály jednotlivé instituce. Také bylo možné přispět k Hansenův efekt popírá jako příliš zjednodušující. Výsledky této práce ukazují, že druhá generace židovských imigrantů se úspěšně amerikanizovala, zachovala si však
Skandál ve Walter Reed a zdravotnická péče o americké veterány
Balková, Tereza ; Sehnálková, Jana (vedoucí práce) ; Calda, Miloš (oponent)
Tato práce se zabývá zdravotní péčí o válečné veterány v USA, konkrétní podobou systému péče a jeho vývojem v období v letech 2007 až 2014. V roce 2007 byla americkým deníkem The Washington Post zveřejněna série článků popisující kritické podmínky v armádním zdravotnickém středisku Walter Reed, která zároveň odhalila řadu problémů v celém systému poskytování zdravotních služeb veteránům. Vysoká míra medializace událostí ve Walter Reed vyvolala silnou reakci veřejnosti, což si vyžádalo odpověď ze strany vládnoucích politiků. Administrativy prezidentů George W. Bushe i Baracka Obamy v následujících letech přijaly řadu legislativních kroků s cílem zlepšení systému péče o válečné veterány a odstranění jeho dílčích problémů. V roce 2014 se se zveřejněním dalšího skandálu týkajícího se zanedbávání zdravotnické péče o veterány však dostala do popředí otázka dosavadního fungování systému a efektivity implementovaných změn. Práce tak popisuje jednotlivé události a legislativní kroky, následně je analyzuje a uvádí do kontextu významu celé problematiky v očích americké společnosti. Zároveň je v práci zkoumána efektivita reformních kroků jak ve spojitosti s politickou vůlí, tak v jejich konfrontaci se zaběhlým systémem a jeho schopnosti změny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 93 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.