Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 82 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Gesto. Význam objektu v šedé zóně veřejného prostoru
Sedlák, Michal ; Hůla, Zdenek (vedoucí práce) ; Hazuková, Helena (oponent) ; Hlaváček, Ludvík (oponent)
Disertační práce pojednává o vztahu člověka k fyzickému veřejnému prostoru z pozice umělce - učitele v akademickém prostředí. Často diskutované téma veřejného prostoru se neomezuje na čistě uměleckou sféru nebo na umělecké gesto. Naznačuje také prostý přesah do každodenního života, týkajícího se výchovy a vzdělávání. Podstatnou částí výzkumu je případová studie na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, která zkoumá, jak vnímají budoucí pedagogové fyzický veřejný prostor a jak jej výtvarným jazykem uchopují. Základní motivace zkoumání leží v předpokladu, že budoucí učitelé skrze prisma jejich pohledu na svět budou vlastním povoláním ovlivňovat výchovu mladé generace. Tento fakt přesahu je dán existencí předmětu Výtvarná výchova zařazeného do oblasti všeobecného vzdělávání, v němž samotná prostorová tvorba hraje určitou úlohu. Zkoumání je zaměřeno na to, co se skrývá za jevy v procesu tvorby a zrodu "něčeho nového" ve fyzickém veřejném prostoru. Pojem gesta je metaforou hmotného vložení do prostoru, který se v určitém okamžiku do něj včleňuje. Včlenění je nazváno aktualizací a výzkumným problémem je právě vztah procesu vložení a aktualizace v časovém dynamismu. Šedá zóna je pak metaforou pro jakousi skrytost, nemusí nutně znamenat jen konkrétní prostor. Do této oblasti patří jevy,...
Divný svět. Možnosti uplatnění tématu v pedagogické praxi
Forman, Dominik ; Sedlák, Michal (vedoucí práce) ; Fulková, Marie (oponent)
Forman, D.: Divný svět. Možnosti uplatnění tématu v pedagogické praxi. [Diplomová práce] Praha 2015 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 79 str. (Přílohy: 7 výtvarných realizací - olejomalby menšího a středního formátu) Diplomová práce je postavena na zevrubné komparaci zásadních interpretačních rámců avantgardního umění, potažmo modernistického uměleckého uvažování, které určovaly klíčovým způsobem interpretaci nejdůležitějších událostí ve vývoji umění 20. stol. Práce přináší tři hlavní vzájemně konfrontační pohledy na intence vybraných představitelů avantgardního umění a zaměřuje se na problematický moment "přerušení" životaschopnosti avantgardy socialistickým realismem, který je těmito třemi přístupy nahlížen z rozdílných úhlů. Srovnávány jsou pohledy teoretiků umění Clementa Greenberga, Theodora Adorna a Borise Groyse. Didaktická část je realizována v podobě výtvarné řady, která se daným tématem inspiruje a zaměřuje se na pochopení nejzákladnějších principů geometrické abstrakce, konstruktivismu a abstraktního expresionismu studenty. Výtvarná část představuje tématem inspirovaný soubor olejomaleb. Klíčová slova: avantgarda, kýč, socialistický realismus, interpretace umění, diskurz umění, komparace, Greenberg, Groys, Adorno
Doba plastová - plasty jako legitimní součást umění i výtvarné výchovy
Rokosová, Magdaléna ; Velíšek, Martin (vedoucí práce) ; Sedlák, Michal (oponent)
Rokosová Magdaléna: Doba plastová - plasty jako legitimní součást umění i výtvarné výchovy [diplomová práce], Praha 2015 - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy Diplomová práce je zaměřena na mapování potenciálu syntetických nebo polosyntetických polymerních materiálů jako specifického prostředku pro výtvarné umění i výuku výtvarné výchovy. V teoretické části jsou shrnuty zásadní momenty a možnosti využití plastických hmot v užitém umění (designu) i v umění volném a zároveň jejich každodenní využívání v nejrůznějších oborech a z toho plynoucí výrazná determinace našeho života těmito materiály včetně negativních vlivů na lidské zdraví a naši planetu. Didaktická řada využívá umělé hmoty s ohledem na řešená témata a cílovou skupinu žáků druhého stupně ZŠ. Nenásilným způsobem upozorňuje na množství vyprodukovaného odpadu umělých materiálů a zároveň představuje možnosti využití těchto materiálů pro výtvarnou tvorbu. Výtvarná část je zaměřena na autorskou tvorbu volného umění s využitím syntetických materiálů a ověření jejich předpokládaného potenciálu. Obsahově se zabývá především kontrastem umělého a přírodního světa a otázkou, zdali jsou tyto dva zdánlivě vzdálené světy skutečně oddělitelné.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 82 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 SEDLÁK, Martin
5 SEDLÁK, Michal
3 SEDLÁK, Milan
3 Sedlák, Marek
12 Sedlák, Martin
3 Sedlák, Milan
4 Sedlák, Miroslav
2 Sedlák, Miroslav Gabriel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.