Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 103 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právo na místní samosprávu
Sedláček, Petr ; Reschová, Jana (vedoucí práce) ; Kudrna, Jan (oponent)
Právo na místní samosprávu - shrnutí Diplomová práce se věnuje problematice práva na místní samosprávu v České republice. V první kapitole shrnuje současné teoretické přístupy k územní samosprávě a povaze práva na ni, připomíná její význam a nastiňuje její historický vývoj v českých zemích. Blíže se přitom věnuje obnově samosprávy a její koncepci po roce 1989. Všímá si přitom typologického zařazení České republiky do systémů samospráv. Ve druhé kapitole sleduje všechny dosud podané komunální stížnosti Ústavnímu soudu, přičemž popisuje okolnosti vzniku sporu a zabývá se argumentací Ústavního soudu v jednotlivých případech. Shrnuje poznatky o původci stížnosti, orgánu, vůči kterému stížnost směřuje, výsledku řízení. Dále ve třetí kapitole se věnuje jiným významným judikátům Ústavního soudu, které se vztahují k problematice samosprávy. Podrobněji si zde všímá nejdůležitějších výroků vztahujících se k náplni práva na samosprávu a jejímu fungování. Také ve čtvrté kapitole sleduje zákonodárnou iniciativu samosprávných krajů, kde nastiňuje tematické okruhy návrhů zákonů a blíže představuje úspěšné návrhy. Pro tento účel byla vytvořena statistika návrhů dle navrhovatelů v průběhu jednotlivých let a okruhů problémů. Práce v páté kapitole přibližuje vyhlášky samospráv napadené a zrušené před Ústavním soudem, přičemž...
Frekventovaná zranění v boxu
Sedláček, Petr ; Stich, Jaroslav (vedoucí práce) ; Zdobinský, Adam (oponent)
Název: Frekventovaná zranění v boxu Cíle: Popis příčin zranění a sumarizace nejfrekventovanějších zranění v tréninku a zápaseu amatérského a profesionálního boxu. Metody: V této práci byla použita vědecká metoda dotazníkového šetření a následné analytické a syntetické vyhodnocení dat. Metody analýzy dat bylo použito v teoretické části práce, kde byla analyzována odborná literatura a v empirické části práce kde byly analyzovány jednotlivé body dotazníku na základě grafického znázornění. Metody syntézy dat bylo použito v porovnání jednotlivých bodů dotazníku a v závěrečné diskuzi práce. U sledovaných subjektů jsou hodnoceny četnosti, úrazů v boxu, příčin úrazů a dobu rekonvalescence. Výsledky: Na základě dotazníkového šetření bylo zjištěno, že nejčastěji dochází ke zranění na obličejové části hlavy boxera. Bylo zjištěno, 57% všech zranění v boxu je v obličejové části hlavy a jedná se o drobné oděrky, nebo podlitiny, které nemají vliv na výkon sportovce. Klíčová slova: Box, zranění, kloub, soutěž
Olomoucké tvarůžky - produkce, podnikání, konzum, 1938-1960
Sedláček, Petr ; Kubů, Eduard (vedoucí práce) ; Jakubec, Ivan (oponent)
Diplomová práce se věnuje problematice produkce, podnikání a konzumu olomouckých tvarůžků v období let 1938-1960 na území českých zemí, resp. Československa. Shrnuje vývoj tohoto oboru do roku 1938 a všímá si jak ho ovlivnily důsledky mnichovské změny hranic. Práce sleduje druhy státních zásahů do výroby tvarůžků ve válečných a poválečných letech. Také sleduje proces socializace a následného znárodnění soukromých podniků v 50. letech. Práce přibližuje obraz podnikání ve výrobě tvarůžků a přináší bližší studii tří typických podnikatelů v závislosti na rozsahu jejich produkce. Dále se práce zabývá tvarůžkářstvím jako specifickým odvětvím mléčného průmyslu. Sleduje počet, formu, velikost, regionální rozmístění a strojní vybavení podniků působících v tomto oboru. Poté se věnuje velikosti produkce tvarůžků, jejímu vztahu k celkové produkci sýrů, k typu závodů a regionu. Zabývá se počtem a strukturou pracovníků v tvarůžkářských podnicích a jejich postavením. Věnuje se také exportu tvarůžků. Poslední kapitola je věnována místu tvarůžků v konzumních zvyklostech obyvatelstva a jeho sociální podmíněností.
Ošetřovatelská péče o dítě s akutní lymfoblastickou leukémií po alogenní transplantaci kostní dřeně
Janírková, Eliška ; Heřmanová, Jana (vedoucí práce) ; Sedláček, Petr (oponent)
Souhrn Tato práce je rozdělena do několika částí. První částí je stručné anatomicko fyziologické shrnutí, co je kostní dřeň, krvetvorba a rozdělení krevních buněk. V druhé, klinické části práce popisuji akutní lymfoblastickou leukemii, její etiopatogenezi, epidemiologii, diagnostiku, léčbu, paliativní léčbu a transplantace kostní dřeně. Třetí část práce obsahuje základní údaje o nemocném a předtransplantační a potransplantační průběh. V ošetřovatelské části uvádím, co je ošetřovatelství a ošetřovatelský plán, stručně popisuji model Gordonové. Ošetřovatelská část dále obsahuje ošetřovatelskou anamnézu, stanovené diagnózy k dlouhodobému plánu péče, edukaci a psychosociální péči. Na závěr práce je stanovena prognóza u dítěte, o které jsem pečovala.
Micelární interakce v podmínkách fázově separovaného hydrogelu
Lokajová, Aneta ; Sedláček, Petr (oponent) ; Mravec, Filip (vedoucí práce)
Práce je změřena na studium interakce biopolymeru hyaluronanu s kationaktivním tenzidem cetyltrimethylamoniumbromidem (CTAB) pomocí vybrané fluorescenční metody. Hyaluronan je přírodní biopolymer, který je silně hydrofilní a ve vodě tvoří viskózní roztoky. V živých organismech se nachází převážně v kloubech, kůži, očním sklivci, hraje roli při rakovinném bujení. Jelikož je netoxický a biodegradabilní, využívá se v kosmetice a medicíně jako hydratační činidlo nebo nosič do cílové tkáně. Práce je zaměřena na intrakce s hydrofobním tenzidem, ve snaze prokázat nebo vyvrátit vzájemné působení. Vybranou fluorescenční metodou byla zkoumána emisní spektra pyrenu, který byl použit jako fluorescenční sonda.
Využití fyzikálně-chemických metod pro studium interakce huminových látek s rostlinnými kutikulami
Rampáčková, Eliška ; Sedláček, Petr (oponent) ; Laštůvková, Marcela (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá studiem interakce (respektive vaznosti či adsorpce) rostlinných kutikul s lignohumátem draselným, coby kapalným zemědělským přípravkem využívaným v oblasti foliárního hnojení, které patří k nejpoužívanějším agronomickým aplikacím vůbec. Studovanými materiály se stala rostlinná kutikula, která tvoří nejsvrchnější část rostliny a lignohumát draselný (komerčně Lignohumát) hojně využívaného díky svým vlastnostem umožňujícím zvyšovat kvalitu, růst a výnosnost plodin. Náplní předložené bakalářské práce bylo zpracovat rešerši na téma vaznosti sloučenin na rostlinné kutikuly, využitelné metody pro tuto oblast výzkumu a využití termických metod (přesně isotermální mikrokalorimetrie a termogravimetrie). Dalším krokem bylo využití této instrumentace, coby fyzikálně-chemických metod pro posouzení schopnosti vaznosti Lignohumátu na rostlinné kutikuly.
Studium difúze v gelech na mikroskopické úrovni
Uher, Tadeáš ; Laštůvková, Marcela (oponent) ; Sedláček, Petr (vedoucí práce)
Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium difúzie v géloch na mikroskopickej úrovni. Pri študovaní difúzie sa používa metóda fluorescenčnej korelačnej spektroskopie, ktorá je založená na sledovaní difúznych koeficientov v konfokálnych objemoch študovanej látky. Ako fluorescenčná sonda sa používa organické farbivo rhodamin 6G a difúzne experimenty sa uskutočňujú v hydrogélovej matrici na báze termoreverzibilného lineárneho polysacharidu – agarózy s prídavkom reaktívnej zložky – biopolyméru polystyrénsulfonátu sodného v určitých koncentráciách. Cieľom práce je preskúmať vplyvy interakcií medzi difundujúcim farbivom a príslušným typom gélu na výsledný difúzny koeficient farbiva. Predpokladá sa, že prítomnosť polystyrénsulfonátu sodného v agarózovom gély ovplyvňuje difúziu fluoroforu – rhodaminu 6G.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 103 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Sedláček, Pavel
2 Sedláček, Petr,
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.