Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 89 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
V bytě maloměstě, Mikulov
Nekolná, Alena ; Sedláček, Jan (oponent) ; Hora, Jan (vedoucí práce)
V Mikulově postupně dochází k tomu, že se vybydluje jádro města na úkor turistů a výdělku z nich. Více než bytové domy se zde budují penziony a jiná ubytování, klasické bydlení se pak odsouvá stranou, na sídliště. Postupně se tento jev podepisuje na kvalitě fungování města jako celku. Je spojený i s gentrifikací, která není vždy na začátku negativní, spíše naopak, ale postupem času může zničit hodnotu místa. oncept, kterým se můj návrh řídí, se jmenuje Bilaterál. Vychází právě z té komplikovanosti neortogonální parcely, což je pro Mikulov tak typické. Právě otevřenost plochy do dvou ulic vede k tomu tyto dvě rozdílná místa propojit. Nesituovat hmotu jen k jedné straně uliční čáry, ale plnohodnotně využít obě jako funkční propojený celek. Hmota, která se netočí zády. Důležitým motivem je vyplnit proluku v ulici. Jednopodlažní objekt je zde mimo měřítko. Následovat uliční čáru, vést ji jako komunikaci s okolím. Okolí se podřídí také měřítko, které rozdělí masivní hmotu v sousedství s Komenského ulicí. Část hmoty sestoupí do nižší ulice, vyšší hmota předstupuje, nižší nese gesto ustupující zídky zapojující se do dění. Vzniká tak uliční interiér věnovaný pekárně a otevřené kuchyni patřící k restauraci se vstupem z Husovy ulice. Restaurace představuje bileterál přístupný všem. Patio ve středu dispozice propojuje obyvatele a vytváří komunitu.
Metody určení hodnoty věcných břemen in rem vzniklých v souvislosti s vedením inženýrských sítí, a to na dobu určitou
Polák, Roman ; Hlavinková, Vítězslava (oponent) ; Sedláček, Jan (vedoucí práce)
Předmětem práce je stanovit hodnotu věcných břemen in rem vzniklých v souvislosti s vedením inženýrských sítí, a to na dobu určitou. Hodnota věcných břemen se stanoví pro účely zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (o vyvlastnění) a také pro uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene. Na základě ocenění proběhne analýza použitých metod a navrhne se optimální postup ocenění.
Polymerní nosiče léčiv na bázi HPMA kopolymerů usnadňující směrování do pevných nádorů a pH-řízenou aktivaci léčiva
Chytil, Petr ; Ulbrich, Karel (vedoucí práce) ; Sedláček, Jan (oponent) ; Stiborová, Marie (oponent) ; Smetana, Karel (oponent)
ll I 1. Souhrn disertačnípráce Úvod PouŽití polymerních nosičůprotinádorových léčivpředstavuje slibný přístup k léčběnádorových onemocnění. Konjugace cýotoxických léčivs polymery mŮže redukovatjejich toxicitu a imunogenicitu, eliminovat nežád,oucíinterakce v těle, zlepšit jejichrozpustnost, biologickou dostupnost a stabilitu (vůčipůsobeníenzymů, teploty, atd.)a prodlouŽit dobu cirkulace v krvi. Navíc polynerní nosiče léčivumožňujíspeciÍickoudopravu léčivado léčenétkáně a v nířídit jeho uvolňování v terapeuticky aktivní formě.Prvnípráce se objevily na konci 70, |et20. století, od tédoby byt koncept použitípolymerních nosičůléčivpostupně akceptován. Zák|adní strukfura systémůza|ožených na vodorozpustných pol1rrnemích nosičíchléčivse skládá ze tŤíčástí:zpolymerního nosiče,biodegradovatelné spojky a léčiva.Preferovanínn způsobem připojení léčivak polymeru je navázání kovalentn ívazbouprostřednictvím vhodně volené spojky, toto spojení by totiž mělo umoŽnit řízeníuvolňování léčivav poškozenétkáni nebo v jednotlivých buňkách . Zřejměvětšina dosudsfudovaných polymemích nosičůkancerostatik byla zamýšlena jako lysosomotropnísystémy, ve kterých má bý,t léčivouvolňováno v důsledku působeníenzymův lysosomechnádorových buněk' Vposlední době byl častostudován i způsobuvolňování léčiva,přikterémje hydrolytické uvolň ování...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 89 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
23 SEDLÁČEK, Jan
5 Sedláček, Jakub
1 Sedláček, Jaromír
5 Sedláček, Jaroslav
1 Sedláček, Jindřich
13 Sedláček, Jiří
2 Sedláček, Jiří,
5 Sedláček, Josef
3 Sedláček, Jozef
2 Sedláček, Juraj
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.