Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sokolská identita: dříve a nyní
Libichová, Lenka ; Štěpánová, Irena (vedoucí práce) ; Šatava, Leoš (oponent) ; Secká, Milena (oponent)
Tato disertační práce pojednává o proměnách sokolské identity v průběhu času. Spolek založený již v roce 1862 oslavil v roce 2012 výročí 150 let existence, přičemž vrcholem oslav byl XV. všesokolský slet. Slet byl v očích veřejnosti vnímán rozdílně, vyvstala tudíž otázka, co vlastně v současnosti znamená být členem Sokola a co to znamenalo při jeho založení. Platí stále stejné hodnoty, které platily dříve? Práce je tak rozdělena do dvou částí - historické a současné, kdy jednotlivé kapitoly zároveň vytváří tematické celky určující vývoj sokolské identity. Historická část se opírá o již známá fakta zpracovaná historiky, která jsou konfrontována s pracemi sokolských autorů a také s archivními prameny. Část věnovaná současnosti obsahuje vedle stručného popisu fungování ČOS rovněž poznatky z vlastního terénního výzkumu, jehož cílem bylo zjistit "etické" i "emické" vnímání Sokola z hlediska hodnot. Výzkum byl proveden jednak kvantitativní metodou dotazníkového šetření mezi sokolskou i "nesokolskou" veřejností, jednak kvalitativní metodou řízených rozhovorů s vrcholnými představiteli ČOS. Byla využita rovněž metoda zúčastněného pozorování na tradiční akci Sokola Pražského - šibřinkách (jak probíhají a jaké se těší oblibě). Po obnově ČOS r. 1990 bylo třeba nalézt nový směr v nové politické i společenské...
Feminismus a emancipace na prahu 20. století. Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, dvě případové studie
Potměšilová, Magdaléna ; Štěpánová, Irena (vedoucí práce) ; Sochorová, Ludmila (oponent) ; Secká, Milena (oponent)
Souhrn Feminismus a emancipace na prahu 20. století Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, dvě případové studie Disertační práce se zabývá tématem feminismu a emancipace na prahu 20. století. Práce je případová, založená především na biografické metodě. Jedná se o konkrétní příspěvek k dě- jinám emancipace a ženské otázky. Cílem práce je přispět k poznání vývoje ženského hnutí v podmínkách českých zemí na rozhraní 19. a 20. století v konkrétní situaci. Problematika je pojata jako dvě případové studie života a tvorby dvou v dnešní době málo známých osob- ností ženského hnutí: učitelky a spisovatelky Anny Řehákové a spisovatelky a publicistky Vlasty Pittnerové. Autorka prováděla rozbor shromážděných archivních materiálů, pozůsta- lostí a memoárů, pramenů z dobového ženského tisku a vlastních literárních publikací obou zkoumaných protagonistek, stejně jako odborných knižních podkladů k dané problematice. Na jejich základě práce dokládá postup ve vývoji ženského hnutí, názorů na ženu a její úděl. To vše na příkladu životních osudů, postojů a názorů, stejně jako tvorby těchto dvou ne zcela typických osobností, účastných a činných v proudu českého ženského hnutí. Práce též cha- rakterizuje v dané době vznikající fenomény v ženském hnutí, zabývá se jejich historickými souvislostmi, a dokumentuje odraz doby v ženské...
Feminismus a emancipace na prahu 20. století. Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, dvě případové studie
Potměšilová, Magdaléna ; Štěpánová, Irena (vedoucí práce) ; Sochorová, Ludmila (oponent) ; Secká, Milena (oponent)
Souhrn Feminismus a emancipace na prahu 20. století Anna Řeháková, Vlasta Pittnerová, dvě případové studie Disertační práce se zabývá tématem feminismu a emancipace na prahu 20. století. Práce je případová, založená především na biografické metodě. Jedná se o konkrétní příspěvek k dě- jinám emancipace a ženské otázky. Cílem práce je přispět k poznání vývoje ženského hnutí v podmínkách českých zemí na rozhraní 19. a 20. století v konkrétní situaci. Problematika je pojata jako dvě případové studie života a tvorby dvou v dnešní době málo známých osob- ností ženského hnutí: učitelky a spisovatelky Anny Řehákové a spisovatelky a publicistky Vlasty Pittnerové. Autorka prováděla rozbor shromážděných archivních materiálů, pozůsta- lostí a memoárů, pramenů z dobového ženského tisku a vlastních literárních publikací obou zkoumaných protagonistek, stejně jako odborných knižních podkladů k dané problematice. Na jejich základě práce dokládá postup ve vývoji ženského hnutí, názorů na ženu a její úděl. To vše na příkladu životních osudů, postojů a názorů, stejně jako tvorby těchto dvou ne zcela typických osobností, účastných a činných v proudu českého ženského hnutí. Práce též cha- rakterizuje v dané době vznikající fenomény v ženském hnutí, zabývá se jejich historickými souvislostmi, a dokumentuje odraz doby v ženské...

Viz též: podobná jména autorů
2 SECKÁ, Markéta
2 Secká, Markéta
2 Sečka, Martin
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.