National Repository of Grey Literature 28 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Měření atmosférické depozice v Krkonoších a stanovení kritických zátěží pro lesní ekosystémy jako podklad pro stanovení minimálního zastoupení listnatých dřevin
Správa KRNAP, Vrchlabí ; Schwarz, Otakar
Cílem řešení projektu bylo: 1. kontinuální měření atmosférické depozice na 5 reprezentativních plochách nezbytného pro upřesňování a verifikaci modelů a návrhů opatření. 2: Výpočet aktuální kritické zátěže síry, dusíku a nutričního dusíku pro oblast Krkonoš a výpočet aktuálního překročení těchto kritických zátěží současnou atmosférickou depozicí jako podklad pro návrh způsobu změny druhové skladby a obhospodařování současného lesa. 3. Analýza a vyhodnocení trendů atmosférické depozice. Zpráva o výsledcích a způsobu plnění projektu za rok 2003. Vyúčtování finančních prostředků.
Měření atmosférické depozice v Krkonoších a stanovení kritických zátěží pro lesní ekosystémy jako podklad pro stanovení minimálního zastoupení listnatých dřevin: Měření trendů atmosférické depozice. Příloha č. 2
AGNOS, Hořovice ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Svoboda, Tomáš ; Hošek, Jan ; Čížek, Luboš ; Schwarz, Otakar
Zpráva shrnuje dosavadní výsledky dílčího projektu 1. Shrnuje především primární výsledky měření za části roků 2003 a 2004, dále vypočtené hodnoty celkové atmosférické depozice a grafickou interpretaci získaných výsledků z šesti měřištních ploch na území KRNAPu a dvou ploch na území CHKO Jizerské hory. Časová řada měření prezentovaných v této zprávě plynule navazuje na výstup projektu VaV/610/1/99.
Měření atmosférické depozice v Krkonoších a stanovení kritických zátěží pro lesní ekosystémy jako podklad pro stanovení minimálního zastoupení listnatých dřevin: Měření trendů atmosférické depozice. Příloha č. 2
AGNOS, Hořovice ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Svoboda, Tomáš ; Hošek, Jan ; Čížek, Luboš ; Schwarz, Otakar
Zpráva obsahuje primární výsledky měření za části roků 2001 a 2002, vypočtené hodnoty celkové atmosférické depozice a grafickou interpretaci získaných výsledků z šesti měřištních ploch na území KRNAPu. Časová řada měření prezentovaných v této zprávě plynule navazuje na výstup projektu VaV/610/1/99.
Měření atmosférické depozice v Krkonoších a stanovení kritických zátěží pro lesní ekosystémy jako podklad pro stanovení minimálního zastoupení listnatých dřevin
Správa KRNAP, Vrchlabí ; Schwarz, Otakar
Cílem řešení projektu bylo: 1. kontinuální měření atmosférické depozice na 5 reprezentativních plochách nezbytného pro upřesňování a verifikaci modelů a návrhů opatření. 2: Výpočet aktuální kritické zátěže síry, dusíku a nutričního dusíku pro oblast Krkonoš a výpočet aktuálního překročení těchto kritických zátěží současnou atmosférickou depozicí jako podklad pro návrh způsobu změny druhové skladby a obhospodařování současného lesa. 3. Analýza a vyhodnocení trendů atmosférické depozice. Zpráva o výsledcích a způsobu plnění projektu za rok 2002. Vyúčtování finančních prostředků.
Měření atmosférické depozice v Krkonoších a stanovení kritických zátěží pro lesní ekosystémy jako podklad pro stanovení minimálního zastoupení listnatých dřevin
Správa KRNAP, Vrchlabí ; Schwarz, Otakar
V roce 2004 byl řešen dílčí projekt 1. Ve čtrnáctidenních intervalech byly prováděny odběry vzorků vody a sněhu, byly provedeny chemické analýzy na všechny v metodice uvedené komponenty a výsledky byly verifikovány. Výsledky a jejich souhrn jsou uvedeny v příloze č. 2.
Měření atmosférické depozice v Krkonoších a stanovení kritických zátěží pro lesní ekosystémy jako podklad pro stanovení minimálního zastoupení listnatých dřevin: Stanovení kritických zátěží síry a dusíku na území Krkonošského národního parku v roce 2000 a jejich porovnání s rokem 1995
AGNOS, Hořovice ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Hruška, Jakub ; Kaufman, Robert ; Schwarz, Otakar
Cílem řešení projektu bylo: 1. kontinuální měření atmosférické depozice na 5 reprezentativních plochách nezbytného pro upřesňování a verifikaci modelů a návrhů opatření. 2: Výpočet aktuální kritické zátěže síry, dusíku a nutričního dusíku pro oblast Krkonoš a výpočet aktuálního překročení těchto kritických zátěží současnou atmosférickou depozicí jako podklad pro návrh způsobu změny druhové skladby a obhospodařování současného lesa. 3. Analýza a vyhodnocení trendů atmosférické depozice.
Měření atmosférické depozice v Krkonoších a stanovení kritických zátěží pro lesní ekosystémy jako podklad pro stanovení minimálního zastoupení listnatých dřevin: Měření trendů atmosférické depozice. Příloha č. 2
AGNOS, Hořovice ; Správa KRNAP, Vrchlabí ; Svoboda, Tomáš ; Hošek, Jan ; Čížek, Luboš ; Schwarz, Otakar
Zpráva obsahuje primární výsledky měření za části roků 2002 a 2003, vypočtené hodnoty celkové atmosférické depozice a grafickou interpretaci získaných výsledků z šesti měřištních ploch na území KRNAPu. Časová řada měření prezentovaných v této zprávě plynule navazuje na výstup projektu VaV/610/1/99.
Výzkum a management lesních ekosystémů ve zvláště chráněných územích ČR
Správa chráněných krajinných oblastí ČR, Praha ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Vacek, Stanislav ; Schwarz, Otakar
Analýza a syntéza dostupných informací o ekologicky významných faktorech lesních ekosystémů v chráněných krajinných oblastech, národních parcích a nadregionálních biocentrech. Zpráva sleduje ekologická a ekonomická kriteria pro rozhodování o ponechání lesů, strategií invazního chování některých druhů dřevin a existenční ohrožení původních druhů dřevin a zároveň sleduje vybrané stresové faktory a jejich vliv na lesní ekosystémy.
Analýza dlouhodobých interakcí mezi ekosystémy a znečištěním atmosféry v KRNAP a CHKO Jizerské hory jako východisko pro úpravy managementu chráněných území
Správa KRNAP, Vrchlabí ; Schwarz, Otakar
Projekt je zaměřen na analýzu dlouhodobých interakcí mezi lesními ekosystémy a znečištěním atmosféry v KRNAP a CHKO Jizerské hory. Cílem je kontinuální měření atmosférické depozice v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu a v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, diferenciace území podle velikosti imisní zátěže a podle hodnot biodiverzity lesních ekosystémů, návrh lesního managementu s ohledem na přírodní podmínky a na současný stav lesních porostů. Projekt byl řešen v postupných krocích dílčími projekty: 1. Diferenciace území podle imisní zátěže, 2. Definice a diferenciace základních typů lesních ekosystémů, 3. Vytvoření speciálních map základních typů lesních ekosystémů a návrh rámcových zásad managementu.
Kategorizace lesních porostů Krkonoš z hlediska jejich možností ponechání přirozenému vývoji jako podklad pro revizi zónace Krkonošského národního parku včetně návrhu zásad managementu
Správa KRNAP, Vrchlabí ; Schwarz, Otakar
Cílem je provést kategorizaci lesních ekosystémů Krkonoš z hlediska možnosti ponechání přirozenému vývoji bez zásahů nebo po účelových zásazích provedených v krátkodobém časovém horizontu s ohledem na přírodní potenciál stanoviště, na současný stav lesního ekosystému a na předpokládaný vývoj stanovištních podmínek včetně imisní zátěže. Kategorizace bude objektivním podkladem pro úpravy zón národního parku tak, aby kritéria jejich vymezování a jejich charakteristiky odpovídaly mezinárodním managementovým kategoriím chráněných území. V roce 2003 byla provedena konzultace na specializovaných pracovištích ohledně měřítka snímkování ve vztahu k parametrům výstupu a byly připraveny podmínky pro výběrové řízení.

National Repository of Grey Literature : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Schwarz, Ondřej
6 Schwarz, Otto
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.