Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tuková tkáň jako endokrinní orgán: význam při vzniku a rozvoji inzulínové rezistence diabetu
Haluzík, Michal ; Schreiber, Vratislav (vedoucí práce) ; Marešová, Dana (oponent) ; Šeda, Ondřej (oponent)
Endokrinní produkce tukové tkáně je velmi komplexní proces reagující na řadu endogenních i exogenních vlivů. Jedním z důležitých modulátorů, u kterých se předpokládá komplexní působení včetně možného ovlivnění endokrinní funkce tukové tkáně jsou aktivátory receptorů PPAR-. V poslední době byla navíc objevena i řada nových faktorů produkovaných adipocyty, z nichž některé mají schopnost přímé vazby s PPAR. Příkladem takovéhoto faktoru je fatty acid binding protein 4 (FABP4), který kromě vazby s PPAR může jejich aktivaci ovlivňovat i nepřímo modulací dostupnosti jejich endogenních ligandů - volných mastných kyselin. Bližší objasnění těchto vztahů může být velmi důležité pro hledání nových preventivních a/nebo terapeutických postupů u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. (...) Celkově výsledky práce ukázaly významný podíl endokrinní funkce tukové tkáně na metabolických regulacích a významnou modulační úlohu PPAR receptorů v těchto procesech.
Úloha vychytávání trijodthyroninu erytrocyty ve vztahu hypotalamo - pituito - thyroidální osy a depresivní poruchy
Kališová, Lucie ; Paclt, Ivo (vedoucí práce) ; Höschl, Cyril (oponent) ; Schreiber, Vratislav (oponent)
Ve výzkumné části této práce jsme se pokusili na periferním modelu, který představovaly červené krvinky, sledovat souvislost depresivní poruchy s parametry vychytávání L-trijodthyroninu. Uptake L-T3 do erytrocytů by mohl být odrazem narušení funkce hypotalamo-pituito-thyroidní osy. Tato základní premisa byla současně doplněna o další, a sice o předpoklad ovlivnění transportu L-T3 přes membránu jejím složením. Platí, že L-trijodthyronin je transportován přes erytrocytární membránu usnadněnou difúzí pomocí stereospecifického saturovatelného přenašečového systému nezávislého na Na+. Cílem naší výzkumné práce bylo sledovat změny kinetických parametrů vychytávání, tj. maximální rychlost Vmax a zdánlivou Michaelisovu konstantu KM a změny v membránové fluiditě. Předmětem pozorování byl výzkumný vzorek složený ze 24 osob s depresivní poruchou, které byly podrobeny měření před léčbou a jeden měsíc po léčbě citalopramem. Dosažená výsledná data byla srovnána se skupinou 19 zdravých kontrol. Biochemické parametry byly korelovány s klinickým hodnocením dle škál pro depresi. Všechny zúčastněné osoby odpověděly adekvátně na antidepresivní léčbu. Funkce přenašeče pro L-T3 je u deprese změněna, neboť kinetické parametry vychytávání L-T3 do erytrocytů byly u depresivních pacientů před léčbou signifikantně zvýšené proti...

Viz též: podobná jména autorů
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.