Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 31 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Methodical Study for a Bilateral Research Project about Mutual Relationship in the Sacral Architecture of the 13. century in the Czech and Austrian Countries
Scholz, Stefan ; Kuthan, Jiří (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent) ; Kovář, Miroslav (oponent)
Stefan SCHOLZ Metodická studie k bilaterálnímu výzkumnému projektu o vzájemných vztazích sakrální architektury 13. století v českých a rakouských zemích Abstrakt: V první části studie se definuje organizační podmínky pro výzkum vzájemných vztahů profánní a sakrální architektury 13.století v českých a rakouských zemích zejména v zeměpanských městech, tj. nároky na plně interdisciplinární a mezinárodní způsob práce budoucího badatelského týmu. Ve smyslu širšího kontextu městských a regionálních právních, sociálních, a zejména sídelních dějin navíc zdůrazňuje nutnost paralelního výzkumu vzájemných vztahů urbánních, stavebních, společenských a ústavních struktur středověkých měst v Čechách, na Moravě a ve východním Rakousku. V raném a vrcholném středověku se propojily české a rakouské církevní instituce, vznikaly úzké vztahy v kulturním prostředí, mentalitě, zbožnosti, vzdělání, mobilitě i v umělecké tvorbě na dvoře Arpadovců, ale zejména Babenberků a Přemyslovců, vzájemné dynastické vazby, diplomatické i kulturní kontakty mezi panovnickými a šlechtickými rody v českých a rakouských zemích. Dále sledujeme duchovní proudy v širších společenských vrstvách na základě kostelních patrocinií, poutí a masových procesí k vystavění relikvií a konečně se obě země sblížily dálkovým obchodem ale i společnými poutními...
Špitál sv. Ducha v Krnově ve 14.-16. století v kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě
Vocelková, Alena ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Pučalík, Marek (oponent)
Špitál sv. Ducha v Krnově ve 14.-16. století v kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě 
 Práce je zaměřena na špitál sv. Ducha v Krnově ve 14.-16. století a jeho zařazení do kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě. Vychází z proseminárních a seminárních prací zaměřených na středověké špitálnictví a významově navazuje na bakalářskou práci autorky Špitál sv. Alžběty ve Wrocławi v širším kontextu středověkého špitálnictví ve střední Evropě. Špitál sv. Ducha však vznikl oproti špitálu sv. Alžběty v pozdějším období, proto je diplomová práce zaměřena spíše na špitály vznikající ve vrcholném středověku, které si svůj hlavní rozvoj zažily během pozdního středověku. Ve druhé kapitole se práce bude věnovat rozboru sídelní topografie tohoto centra v rámci středověkého Krnova. V kapitolách 3.-6. bude autorka postupovat výjimečně z větší části na základě moderní a novodobé literatury, vzhledem buď k absenci literatury starší a nebo její nespolehlivosti. Středověká část špitálu sv. Ducha dnes existuje jen v základech a zbytcích zdiva, během 18. století byl špitál s kostelem přestavěn - barokně (kostel) a později klasicistně (špitál) a v této fázi se dochovaly budovy dodnes. Proto budou klíčovým zdrojem pro tyto kapitoly také archivní dokumenty a archeologické a stavebně-historické...
Stavební vývoj kostela nejsv. Trojice v podhradí Rabí v pozdním středověku
Glombová, Pavla ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Východisko pro tuto bakalářskou práci je Willenbergova veduta hradu Rabí a jeho podhradí, na které je vyobrazen kostel Nejsvětější Trojice s podsebitím nad východním závěrem. Práce řeší otázku vzniku, datace a rekonstrukce tohoto zajímavého fortifikačního prvku. V řešení vědecké otázky může být nápomocný archeologický výzkum zásypu klenby kostela. Závěr práce zařazuje fortifikační vývoj fází opevnění hradu i kostela.
Úloha rodu Vartenberků v počátcích dějin města Stráž pod Ralskem
Panošková, Tereza ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Oblast Českolipsko v období raného středověku patří k jedné z méně popsaných v historických pramenech a odborné literatuře. Územím procházely významné obchodní cesty a s nimi byly budovány i strážní hrady. Tyto hrady vystavěl rod Vartenberků, který patřil v této oblasti k předním šlechtickým rodům tohoto období. Ucelený obraz o jejich činnosti literatura neposkytuje a informace v ní si protiřečí. Tato práce se zaměřuje na památky města Stráž pod Ralskem, které jsou s rodem Vartenberků úzce spjaty. Zahrnuje hrad Vartenberk, kostel sv. Zikmunda a okrajově i strážní hrad Ralsko. Památky jsou zde detailně popsány jak po historické, tak po umělecko-historické i stavebně-historické stránce. Absence zpracovaných a zveřejněných písemných pramenů je právě v tomto období zdrojem rozporů v literatuře. Informace byly získány kritickým porovnáním historických pramenů a primární literatury. Cílem této práce je vytvořit ucelený pohled na jednotlivé památky shromážděním všech dostupných informací.
Vznik staroboleslavské kapituly v 11. století
Pisančiková, Jindra ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Anotace: Tato diplomová práce "Stará Boleslav v kontextu kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána" se zaměřuje především na staroboleslavskou kolegiátní kapitulu sv. Kosmy a Damiána, založenou knížetem Břetislavem I. Hlavním tématem je založení kapituly (její vznik, důvod vzniku) a s ní spojená stavba kostela sv. Václava. Výzkum se zaměří hlavně na majetkové a obchodní poměry staroboleslavské kapituly. Práce ale také zabývá knížetem Břetislavem I. a kostelem sv. Klementa, který sousedí s bazilikou sv. Václava.
Počátky pivovarnictví ve Velkých Popovicích
Čelikovský, Kamil ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Scholz, Stefan (oponent)
Tématem této bakalářské práce jsou počátky pivovarnictví ve Velkých Popovicích. Stěžejní část věnovanou pivovaru předejde stručný rozbor literatury vztahující se k tématu, následovat bude přehled vývoje pivovarnictví obecně, od jeho zrodu v celosvětovém kontextu, přes počátky pivovarnictví v Čechách a jeho vývoj s ohledem na královská města, šlechtu, cechovní systém a období krizí. Jádro, věnované nejprve historii samotné obce Popovice, bude pokračovat vývojem pivovaru od prvních písemných zmínek z druhé poloviny 16. století, přes střídání jednotlivých majitelů, až do založení současného velkopopovického pivovaru Františkem Ringhofferem v roce 1874. Zohlední i vliv předprůmyslového pivovaru respektive statku v době vlastnictví, jak strahovských premonstrátů, tak staroměstských benediktinů na kulturně historický vývoj obce a jejího nejbližšího okolí v rámci rozvoje celého panství. Rovněž přiblíží i roli ekonomickou a její dopad na sociální skladbu obyvatelstva.
Lidová zbožnost pozdního středověku a novověku v odrazu hmotné kultury (na příkladu drobné keramické plastiky)
Juřinová, Šárka ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Royt, Jan (oponent)
Lidová zbožnost pozdního středověku a novověku v odrazu hmotné kultury (na příkladu drobné keramické plastiky) Práce se zabývá studiem projevů zbožnosti a každodennosti lidových vrstev pražských měst ve středověku a raném novověku. V archeologických nálezech dominuje především drobná keramická plastika, kterou nalézáme jak v městském, tak ve venkovském prostředí. Tyto figurky z pálené hlíny znázorňují nejčastěji madonu s Ježíškem a různé světce. Často se vyskytují též profánní postavy a rozmanité zoomorfní plastiky. Předmětem zájmu této studie budou především nálezy keramické plastiky z rozsáhlého archeologického výzkumu na náměstí Republiky v Praze, který poskytl mimořádně zajímavou kolekci těchto specifických artefaktů z období let 1250-1600. Při odborném vyhodnocení tohoto souboru bude přihlédnuto též k dalším analogiím ze středoevropského regionu. Konkrétní využití těchto předmětů není dosud uspokojivě vysvětleno, pokusíme se proto přispět do probíhající diskuse novými zjištěními. Pro ikonografickou interpretaci se kulturně antropologická studie dotkne také dalších předmětů spojených s lidovou zbožností a každodenností městského prostředí (jako jsou medailonky, svátostky, poutní odznaky, obrázky z poutí a další). Práci doplní podrobný obrazový katalog zpracovaného nálezového fondu včetně...
Stavební historie rotundy svaté Maří Magdaleny v Přední Kopanině
Chabičovská, Hedvika ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá románským kostelem v Přední Kopanině, která se nyní nachází na území Prahy 6. Věnuje se dějinám Přední Kopaniny a jejímu osídlování od pravěkých časů, od období středověku. A to nejenom z hlediska archeologických nálezů, ale i ze stavebních a písemných zpráv. Krátkým přehledem se dotkne hospodářského vývoje kostela svaté Maří Magdaleny a k ní přiléhající fary, vzniku kostela, jeho úpadku i novému povznesu na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Hlavní kapitola číslo 6 řeší stavební vývoj kostela v devatenáctém a dvacátém století. Vědecký přínos práce spočívá ve stanovení vypovídací hodnoty a autenticitě románského jádra kostela, jak o tom svědčí plánová dokumentace a obrazový materi­ ál. KLÍČOVÁ SLOVA archeologie, kostel, osidlování, renovace, stavební historie, vývoj.
Jáchymov - jeden z fenoménů českého království. Sonda do poměrů města 16. století
Huczmanová, Andrea ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Kuthan, Jiří (oponent)
Má-li být shrnut obsah a výsledky předkládané práce, lze konstatovat, že práce svým rozsahem stejně tak jako vlastním záměrem odpovídá svému zadání. Přesto je nutné uznat, že nebyl vytěžen dostupný archivní materiál a to díky jejímu rozsahu, který je značný. Proto ji je možné považovat pouze za vstup do širší problematiky otázky vzniku a zániku uměleckých center v česko-saském Krušnohoří, jak zde tyto vzájemné vazby byly sledovány již od 13. století z politickoprávního aspektu. Cílem práce samé bylo představit poměry města v rámci prvé poloviny 16. století. Ty zde byly nastíněny skrze využití archivního materiálu a to jak hospodářského, tak právního rázu se zvláštním zřetelem na vlastní povýšení zdejší aglomerace na město s poukazem na zájem zdejší vrchnosti jm. Šliků na rozvoji této lokality, pro které znamenala jak základ jejich bohatství, tak počátek jejich postupného konce. Proto je možné označit z pohledu pánů pohledu Šliků období jejich vlastnictví Jáchymova a zdejších těžebních revírů za labutí píseň, v jejichž osudech hrálo město Jáchymov klíčovou roli v poměru k samotnému králi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 31 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.