Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Stavební vývoj kostela nejsv. Trojice v podhradí Rabí v pozdním středověku
Glombová, Pavla ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Východisko pro tuto bakalářskou práci je Willenbergova veduta hradu Rabí a jeho podhradí, na které je vyobrazen kostel Nejsvětější Trojice s podsebitím nad východním závěrem. Práce řeší otázku vzniku, datace a rekonstrukce tohoto zajímavého fortifikačního prvku. V řešení vědecké otázky může být nápomocný archeologický výzkum zásypu klenby kostela. Závěr práce zařazuje fortifikační vývoj fází opevnění hradu i kostela.
Úloha rodu Vartenberků v počátcích dějin města Stráž pod Ralskem
Panošková, Tereza ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Oblast Českolipsko v období raného středověku patří k jedné z méně popsaných v historických pramenech a odborné literatuře. Územím procházely významné obchodní cesty a s nimi byly budovány i strážní hrady. Tyto hrady vystavěl rod Vartenberků, který patřil v této oblasti k předním šlechtickým rodům tohoto období. Ucelený obraz o jejich činnosti literatura neposkytuje a informace v ní si protiřečí. Tato práce se zaměřuje na památky města Stráž pod Ralskem, které jsou s rodem Vartenberků úzce spjaty. Zahrnuje hrad Vartenberk, kostel sv. Zikmunda a okrajově i strážní hrad Ralsko. Památky jsou zde detailně popsány jak po historické, tak po umělecko-historické i stavebně-historické stránce. Absence zpracovaných a zveřejněných písemných pramenů je právě v tomto období zdrojem rozporů v literatuře. Informace byly získány kritickým porovnáním historických pramenů a primární literatury. Cílem této práce je vytvořit ucelený pohled na jednotlivé památky shromážděním všech dostupných informací.
Vznik staroboleslavské kapituly v 11. století
Pisančiková, Jindra ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Anotace: Tato diplomová práce "Stará Boleslav v kontextu kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána" se zaměřuje především na staroboleslavskou kolegiátní kapitulu sv. Kosmy a Damiána, založenou knížetem Břetislavem I. Hlavním tématem je založení kapituly (její vznik, důvod vzniku) a s ní spojená stavba kostela sv. Václava. Výzkum se zaměří hlavně na majetkové a obchodní poměry staroboleslavské kapituly. Práce ale také zabývá knížetem Břetislavem I. a kostelem sv. Klementa, který sousedí s bazilikou sv. Václava.
Počátky pivovarnictví ve Velkých Popovicích
Čelikovský, Kamil ; Čechura, Jaroslav (vedoucí práce) ; Scholz, Stefan (oponent)
Tématem této bakalářské práce jsou počátky pivovarnictví ve Velkých Popovicích. Stěžejní část věnovanou pivovaru předejde stručný rozbor literatury vztahující se k tématu, následovat bude přehled vývoje pivovarnictví obecně, od jeho zrodu v celosvětovém kontextu, přes počátky pivovarnictví v Čechách a jeho vývoj s ohledem na královská města, šlechtu, cechovní systém a období krizí. Jádro, věnované nejprve historii samotné obce Popovice, bude pokračovat vývojem pivovaru od prvních písemných zmínek z druhé poloviny 16. století, přes střídání jednotlivých majitelů, až do založení současného velkopopovického pivovaru Františkem Ringhofferem v roce 1874. Zohlední i vliv předprůmyslového pivovaru respektive statku v době vlastnictví, jak strahovských premonstrátů, tak staroměstských benediktinů na kulturně historický vývoj obce a jejího nejbližšího okolí v rámci rozvoje celého panství. Rovněž přiblíží i roli ekonomickou a její dopad na sociální skladbu obyvatelstva.
Lidová zbožnost pozdního středověku a novověku v odrazu hmotné kultury (na příkladu drobné keramické plastiky)
Juřinová, Šárka ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Royt, Jan (oponent)
Lidová zbožnost pozdního středověku a novověku v odrazu hmotné kultury (na příkladu drobné keramické plastiky) Práce se zabývá studiem projevů zbožnosti a každodennosti lidových vrstev pražských měst ve středověku a raném novověku. V archeologických nálezech dominuje především drobná keramická plastika, kterou nalézáme jak v městském, tak ve venkovském prostředí. Tyto figurky z pálené hlíny znázorňují nejčastěji madonu s Ježíškem a různé světce. Často se vyskytují též profánní postavy a rozmanité zoomorfní plastiky. Předmětem zájmu této studie budou především nálezy keramické plastiky z rozsáhlého archeologického výzkumu na náměstí Republiky v Praze, který poskytl mimořádně zajímavou kolekci těchto specifických artefaktů z období let 1250-1600. Při odborném vyhodnocení tohoto souboru bude přihlédnuto též k dalším analogiím ze středoevropského regionu. Konkrétní využití těchto předmětů není dosud uspokojivě vysvětleno, pokusíme se proto přispět do probíhající diskuse novými zjištěními. Pro ikonografickou interpretaci se kulturně antropologická studie dotkne také dalších předmětů spojených s lidovou zbožností a každodenností městského prostředí (jako jsou medailonky, svátostky, poutní odznaky, obrázky z poutí a další). Práci doplní podrobný obrazový katalog zpracovaného nálezového fondu včetně...
Stavební historie rotundy svaté Maří Magdaleny v Přední Kopanině
Chabičovská, Hedvika ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá románským kostelem v Přední Kopanině, která se nyní nachází na území Prahy 6. Věnuje se dějinám Přední Kopaniny a jejímu osídlování od pravěkých časů, od období středověku. A to nejenom z hlediska archeologických nálezů, ale i ze stavebních a písemných zpráv. Krátkým přehledem se dotkne hospodářského vývoje kostela svaté Maří Magdaleny a k ní přiléhající fary, vzniku kostela, jeho úpadku i novému povznesu na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Hlavní kapitola číslo 6 řeší stavební vývoj kostela v devatenáctém a dvacátém století. Vědecký přínos práce spočívá ve stanovení vypovídací hodnoty a autenticitě románského jádra kostela, jak o tom svědčí plánová dokumentace a obrazový materi­ ál. KLÍČOVÁ SLOVA archeologie, kostel, osidlování, renovace, stavební historie, vývoj.
Jáchymov - jeden z fenoménů českého království. Sonda do poměrů města 16. století
Huczmanová, Andrea ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Kuthan, Jiří (oponent)
Má-li být shrnut obsah a výsledky předkládané práce, lze konstatovat, že práce svým rozsahem stejně tak jako vlastním záměrem odpovídá svému zadání. Přesto je nutné uznat, že nebyl vytěžen dostupný archivní materiál a to díky jejímu rozsahu, který je značný. Proto ji je možné považovat pouze za vstup do širší problematiky otázky vzniku a zániku uměleckých center v česko-saském Krušnohoří, jak zde tyto vzájemné vazby byly sledovány již od 13. století z politickoprávního aspektu. Cílem práce samé bylo představit poměry města v rámci prvé poloviny 16. století. Ty zde byly nastíněny skrze využití archivního materiálu a to jak hospodářského, tak právního rázu se zvláštním zřetelem na vlastní povýšení zdejší aglomerace na město s poukazem na zájem zdejší vrchnosti jm. Šliků na rozvoji této lokality, pro které znamenala jak základ jejich bohatství, tak počátek jejich postupného konce. Proto je možné označit z pohledu pánů pohledu Šliků období jejich vlastnictví Jáchymova a zdejších těžebních revírů za labutí píseň, v jejichž osudech hrálo město Jáchymov klíčovou roli v poměru k samotnému králi.
Dokumentace a kritika nepsaných pramenů k Čínskému pavilonu U Cibulky č.p.118, v Praze - Košířích ze sbírek Muzea hlavního města Prahy
Moučková, Jaroslava ; Scholz, Stefan (vedoucí práce) ; Šmied, Miroslav (oponent)
Nástin podmínek, které ovlivňovaly změny v kultuře 19. století. Práce studuje a rozebírá venkovská šlechtická sídla, pojetí parkových úprav, které se z barokních symetrických útvarů mění v anglický park či okrasný statek. Proměna vkusu s sebou přinesla změnu účelu i stylu, ve kterém se stavěly drobné doprovodné parkové stavby. Jejich funkce se z užitkové mění na pohledovou. Romantická a sentimentální zahradní architektura byla ovlivněna malířstvím a zpětně ho ovlivnila tím, že se stala vzorem pro krajinomalbu. Pozornost je věnována sbírce Muzea hlavního města Prahy, která se tematicky soustřeďuje na dokumentaci usedlosti Cibulka v proměně času. Umělecká zobrazení byly pořízeny umělci i samouky, jak malíři, tak grafiky i fotografy. Práce se věnuje především grafické tvorbě.
Kostel sv. Bartoloměje v Plzni. Stavební vývoj kostela v době gotické
Ďurža, Karel ; Záruba, František (vedoucí práce) ; Scholz, Stefan (oponent)
The thesis wants to explain a building historical evolution of church St. Bartolomeus in Pilsen. The topic is defined from the beginning to construction works to 16th century. The systematics of topic contains a historical evolution of the area from 9th century to be beginning from a Old Pzenec (Starý Plzenec) with a hilfort of the same name. Next the text narrates about a foundation of a town New Pilsen (Nová Plzeň), which is bound with a history of castle Radyně from time of the emperor Karel IV. History and conception of the church are explored by a architecture aspect. The topic is closed by a Šternberk's chapel, which was founded at the turn 15th and 16th century's and which was a last Gothic action this building. The construction periods are compared between them with a respect to style specifics from the foundation to 16th century. This work notes of a architecture overall also of architectural details and these wants to place this building into a context of the contemporary architecture.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.