Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Three Essays on Labor Market Institutional Environment
Fialová, Kamila ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Münich, Daniel (oponent) ; Brada, Josef (oponent) ; Dybczak, Kamil (oponent) ; Janáček, Kamil (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Three Essays on Labor Market Institutional Environment Dizertační práce Kamila Fialová Praha 2012 Abstrakt Dizertační práce se skládá ze tří článků zabývajících se institucionálním prostředím trhu práce. První článek "Instituce trhu práce a jejich vliv na výkon trhu práce v nových členských zemích EU" odhaduje vliv institucí trhu práce na různé indikátory výkonu trhu práce (nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, zaměstnanost, ekonomická aktivita) v evropských zemích. Výsledky potvrzují, že vysoké daně zvyšují nezaměstnanost, zatímco aktivní politiky zaměstnanosti ji naopak snižují. Článek také ukazuje, že přísná legislativa chránící zaměstnance, vysoké daně a větší ekonomické zatížení představované minimální mzdou snižuje zaměstnanost a ekonomickou aktivitu. Druhý článek "Instituce trhu práce a jejich dopad na šedé ekonomiky v Evropě" analyzuje roli institucí trhu práce při vysvětlení vývoje šedé ekonomiky v Evropě za použití různých alternativních měřítek šedého sektoru. Výsledky naznačují, že jedna instituce, která jednoznačně zvyšuje produkci i zaměstnanost v šedé ekonomice, je legislativa chránící zaměstnanost. Ostatní instituce mají méně přímočarý a statisticky robustní efekt a jejich dopady se často liší v nových a...
Rozpočet Evropské unie a vliv na českou rozpočtovou politiku
Lukešová, Zuzana ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Marko, Peter (oponent)
Tato práce se zabývá charakterem a fungováním rozpočtu Evropské Unie se zaměřením na vysvětlení fungování systému příjmů a výdajů rozpočtu a jeho vlivu na rozpočet České republiky. První kapitola se věnuje především základním principům a celkovému vývoji rozpočtu v čase. Druhá kapitola se zabývá příjmovou stranou rozpočtu, vývoji jednotlivých příjmových zdrojů a zhodnocení systému příjmů podle několika kritérií. Kapitola třetí popisuje dnešní nastavení výdajů unijního rozpočtu, které v podstatě představují priority společných politiky Evropské unie. Kapitola poslední se věnuje popsání vlivů na ČR, které vyplývají z povinnosti podílet se na plnění příjmů rozpočtu, a přínosů vycházejících z možnosti čerpat dotace z výdajů EU. Práce se snaží přiblížit přímý vliv dotací na rozpočet ČR v oblasti dopravní infrastruktury, jejíž rozvoj a podpora je jedním z cílů unijní politiky soudržnosti.
The performance of the Czech Private Pension scheme: Current design and its position within CEE countries
Hlaváč, Jan ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Benáček, Vladimír (oponent)
Tato práce se zabývá porovnáním finanční výkonnosti českého systému dobrovolného penzijního připojištění s dalšími pěti reformovanými penzijními schématy v regionu střední a východní Evropy (Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Současný stav a nedávný vývoj českého systému je analyzován v první části práce. V její hlavní části pak byla shromážděna data výnosů všech porovnávaných penzijních systémů za poslední dekádu, aby pro každé schéma mohly být odhadnuty hodnoty Sharpe ratio (SR) vycházející z porovnání se čtyřmi vybraným investičními instrumenty. Doplňkově byla užita Sharpova analýza pro hodnocení dopadu aktivních manažerských rozhodnutí na výnosy schémat. Negativní hodnoty odhadnutých SR ukazují, že s výjimkou Polska žádné z penzijních schémat svými výnosy nepřekonalo výnosy desetiletých dluhopisů porovnávaných zemí. Nejslabší výkonnost byla zjištěna v případě České republiky. Výsledky Sharpovy analýzy dále poukazují na mírný pozitivní vliv aktivní manažerských rozhodnutí na výnosy systémů v porovnání s pasivními investičními strategiemi. Klasifikace JEL G23, G28, O57, H55 Klíčová slova: Private pension schemes, Czech voluntary pension, scheme, financial performance, Sharpe ratio, Sharpe Style analysis E-mail autora: honza.hlavac@gmail.com E-mail vedoucího práce:...
Analýza důchodového zabezpečování
Veverková, Jana ; Mlčoch, Lubomír (vedoucí práce) ; Schneider, Ondřej (oponent)
Diplomová práce Analýza důchodového zabezpečování se zabývá teoretickým srovnáním mezigeneračního (průběžného) systému a fondového systému. Porovnání je provedeno jak pro konstantní populační vývoj tak pro předpoklad demografické krize. Práce se dále zabývá demografickým vývojem v České republice a poskytuje odpověď na otázku, zda dochází k demografické krizi. Poslední část diplomové práce analyzuje současný penzijní systém ČR z hlediska jeho efektivity a fungování za zjištěného populačního vývoje.
Implicit Pension Debt in the EU Member States
Doležal, Vítězslav ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Votápková, Jana (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá skrytý penzijní dluh v patnácti zemích Evropské unie. Metodologie Holzmanna a kol. (2011) je aplikována, abychom ukázali dopad stárnutí populace na penzijní systémy zemí Evropské unie. Skryté penzijní dluhy poukazují na významná skrytá dluhová břemena ve všech patnácti zemích. Pozorované skryté penzijní dluhy se pohybují v rozmezí od 47 % HDP v České republice do 906 % HDP v Řecku. Devět ze zkoumaných zemí zaznamenávají skrytý penzijní dluh v intervalu od 100 do 300 % HDP. Citlivostní analýza společně se srovnáním jiných studií potvrzují naše výsledky. Práce poukazuje na významné rozdíly dluhu mezi jednotlivými zeměmi, pohlavími a věkovými kohortami.
CEE fiscal deficits in the course of financial crisis
Mareš, Jan ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Jeřábek, Jakub (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rozpočtovými úpravami v zemích Střední a Východní Evropy (SVE) od vypuknutí finanční krize 2008/2009. Téma je spjato s přetrvávající debatou o účinnosti opatření na straně výdajů a příjmů ve snaze stabilizovat veřejné finance a podpořit ekonomický růst. Práce shrnuje opatření přijatá vládami České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska. Dále se zabývá rozpočtovými pravidly a institucemi zemí SVE a jejich vlivem na rozpočtovou kázeň vlád. Pokračujeme přehledem literatury o vlivu vládních příjmů a výdajů na hospodářský růst a tyto vztahy poté zkoumáme v zemích SVE na datech od roku 1999. Aplikace vektorové autoregrese a následných testů Grangerovy kauzality nepotvrzuje souvislosti mezi vládními výdaji, příjmy a hospodářským růstem. Dále aplikujeme strukturální vektorovou autoregresi s postupem identifikace navrženým Blanchardem a Perottim (2002) a s pomocí impulse-response funkcí konstruujeme multiplikátory vládních příjmů a výdajů. Tyto multiplikátory nabývají hodnot blízkých nule a jejich vliv nejsme schopni prokázat.
Budgetary vs. non-budgetary benefits of the EU enlargement
Kraicová, Lucie ; Gregor, Martin (vedoucí práce) ; Schneider, Ondřej (oponent)
Cílem této práce je porovnání relativního významu rozpočtových a nerozpočtových výhod získaných novými členskými státy po přistoupení k Evropské Unii v roce 2004. K tomuto účelu je vytvořen komplexní teoretický rámec založený na historických aspektech Východního rozšíření EU, teorii regionální integrace a teorii hospodářského růstu. Poté autorka představuje nový, "více-scénářový" přístup k odhadování rozpočtových výhod, který je následně aplikován na data nových členských zemí. Výsledky podporují hypotézu, že význam Evropského rozpočtu jakožto zdroje výhod byl relativně malý.
Fiscal Rules in the European Union
Výprachtická, Terezie ; Šmídková, Kateřina (vedoucí práce) ; Schneider, Ondřej (oponent)
ABSTRAKTY ČÁST I - Evropská hospodářská a měnová unie a její fiskální pravidla Tato práce se zabývá fiskálními pravidly Evropské hospodářské a měnové unie. Nejdříve popisujeme vznik této unie a její fiskální pravidla, tedy Pakt stability a růstu, včetně jeho reformy. Dále se zabýváme důvody, proč by měnová unie měla koordinovat hospodářské politiky svých členů a proč by měla mít fiskální pravidla. Z tohoto hlediska poté Pakt zhodnocujeme. Nejdůležitější část této práce se zabývá analýzou toho, zda by pravidla daná Paktem stability a růstu mohla být nahrazena disciplinujícím efektem finančních trhů. Naše zjištění naznačují, že skutečně existuje jistá interakce mezi finančními trhy a rozhodnutími vlád o hospodářské politice a že tato reakce zesílila od začátku nedávné finanční a ekonomické krize. Nicméně, vzhledem k tomu, jaké jsou v Evropské Unii institucionální uspořádání a podmínky na trhu, náš závěr je takový, že ona interakce je tímto zkreslená a že tudíž Unie potřebuje fiskální pravidla. JEL klasifikace: C23, E44, E61, E62 Klíčová slova: Evropská hospodářská a měnová unie, Pakt stability a růstu, Finanční trhy, Fiskální pravidla, Koordinace politik ČÁST II - Zlaté pravidlo veřejných financí a produktivita veřejného kapitálu Tato práce se zaměřuje na zlaté pravidlo veřejných financí. Nejprve diskutujeme...
Three essays on banking and pensions
Kopecsni, Juraj ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Teplý, Petr (oponent) ; Strielkowski, Wadim (oponent)
Současná finanční krize má dopad na několik finančních oblastí. Konkrétně ovlivňuje (1) úspory na penzijních účtech, které jsou investované na finančních trzích a jsou konfrontované s finančními riziky a riskantními změnami řízenými politickými rozhodnutími, (2) regulaci bankovního sektoru prostřednictvím Basilejské dohody II, kde je potřebné určit hlavní faktory ztráty při selhání firmy a identifikovat problematické případy z úvěrového pohledu, které mají přímý dosah na reálnou ekonomiku, a (3) ziskové strategie pobočkové sítě banky optimální alokací zdrojů a zlepšením kvality zákaznických služeb s cílem upevnit loajalitu existujících zákazníků a plně využít jejich možnosti. Práce sa zabývá výše uvedenými oblastmi, skládá se z třech empirických částí zaměřených na penzijní systémy a bankovníctví. Je to sbírka esejů zabývajících se různými aspekty rizík, která přispívá k aktuální diskusi o politických rizicích penzijních systému, úvěrovém riziku, kterému čelí soukromé instituce, vyhodnocování efektivnosti poboček vzhledem na kvalitatívní indikátory.
The performance of the Czech Private Pension scheme: Current Design and its position within CEE countries
Hlaváč, Jan ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Benáček, Vladimír (oponent)
Tato práce se zabývá porovnáním finanční výkonnosti českého systému dobrovolného penzijního připojištění s dalšími pěti reformovanými penzijními schématy v regionu střední a východní Evropy (Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Současný stav a nedávný vývoj českého systému je analyzován v první části práce. V její hlavní části pak byla shromážděna data výnosů všech porovnávaných penzijních systémů za poslední dekádu, aby pro každé schéma mohly být odhadnuty hodnoty Sharpe ratio (SR) vycházející z porovnání se čtyřmi vybraným investičními instrumenty. Doplňkově byla užita Sharpova analýza pro hodnocení dopadu aktivních manažerských rozhodnutí na výnosy schémat. Negativní hodnoty odhadnutých SR ukazují, že s výjimkou Polska žádné z penzijních schémat svými výnosy nepřekonalo výnosy desetiletých dluhopisů porovnávaných zemí. Nejslabší výkonnost byla zjištěna v případě České republiky. Výsledky Sharpovy analýzy dále poukazují na mírný pozitivní vliv aktivní manažerských rozhodnutí na výnosy systémů v porovnání s pasivními investičními strategiemi.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Schneider, O.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.