Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tax and health care challenges in economic policy : three essays
Chalupka, Radovan ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent) ; NÁHRADNÍ, OPONENT (oponent)
První článek vyhodnocuje daňovou legislativu na Slovensku účinnou od ledna 2004 a hlavní změny za období 2005 - 2010 podle principů optimálního zdanění a optimálních daňových systémů. Autor hodnotí slovenský systém se zvláštním ohledem na daně z práce, daně z kapitálu a daně ze spotřeby. Zavedení rovné daně z příjmu fyzických osob a jednotné sazby DPH je v souladu z teorií optimálního zdanění a rovněž je za pozitivní považováno předpokládané snížení administrativních nákladů a míry daňových úniků. Systém je však možné ještě zlepšit, zejména přesunem daňové zátěže ze zdanění práce na zdanění spotřeby a kapitálu. Druhý článek analyzuje možnosti zlepšení kompenzace rizika v zdravotním pojištění v České republice. Z dostupných možností argumentuje v prospěch farmaceutických nákladových skupin (PCG) jako dalšího rizikového faktoru, protože toto zlepšení je možné zavést téměř okamžitě. Na skutečných datech z anonymní zdravotní pojišťovny potvrzuje, že prediktivní schopnost PCG modelů je konzistentně lepší než v současnosti používaného demografického modelu. Článek rovněž popisuje a analyzuje český trh zdravotního pojištění a implikace navrhovaných změn tvůrců zdravotní politiky. Na základě zkušeností z jiných zemí upozorňuje na problém selekce rizika v případě, že navrhované změny nebudou doprovázeny přísnější...
Three Essays on Labor Market Institutional Environment
Fialová, Kamila ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Münich, Daniel (oponent) ; Brada, Josef (oponent) ; Dybczak, Kamil (oponent) ; Janáček, Kamil (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut ekonomických studií Three Essays on Labor Market Institutional Environment Dizertační práce Kamila Fialová Praha 2012 Abstrakt Dizertační práce se skládá ze tří článků zabývajících se institucionálním prostředím trhu práce. První článek "Instituce trhu práce a jejich vliv na výkon trhu práce v nových členských zemích EU" odhaduje vliv institucí trhu práce na různé indikátory výkonu trhu práce (nezaměstnanost, dlouhodobá nezaměstnanost, zaměstnanost, ekonomická aktivita) v evropských zemích. Výsledky potvrzují, že vysoké daně zvyšují nezaměstnanost, zatímco aktivní politiky zaměstnanosti ji naopak snižují. Článek také ukazuje, že přísná legislativa chránící zaměstnance, vysoké daně a větší ekonomické zatížení představované minimální mzdou snižuje zaměstnanost a ekonomickou aktivitu. Druhý článek "Instituce trhu práce a jejich dopad na šedé ekonomiky v Evropě" analyzuje roli institucí trhu práce při vysvětlení vývoje šedé ekonomiky v Evropě za použití různých alternativních měřítek šedého sektoru. Výsledky naznačují, že jedna instituce, která jednoznačně zvyšuje produkci i zaměstnanost v šedé ekonomice, je legislativa chránící zaměstnanost. Ostatní instituce mají méně přímočarý a statisticky robustní efekt a jejich dopady se často liší v nových a...
On the predictability of Central European stock returns : "Do neural networks outperform modern econometric techniques?"
Baruník, Jozef ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce)
V této práci jsou aplikovány neuronové sítě jako neparametrická, nelineární metoda modelování na středoevropské trhy (Český, Polský, Maďarský a Německý). V prvních dvou kapitolách je definováno prognózování v kontextu klasické ekonometrické analýzy ve spojení s neuronovými sítěmi. Dále jsou prezentovány optimalizační metody použité při testování - konjugovaný gradient, Levenberg-Marquardt a genetické algoritmy, a nakonec statistické metody pro srovnání přesnosti předpovědí různých modelů a jejich ekonomickou signifikaci. V empirickém modelování je nejdřív ukázána výkonnost neuronové sítě na chaotické časové řadě Mackey-Glass. Dále následuje analýza reálných denních a týdenních časových řad středoevropských indexů pro období let 2000 až 2006, kde je ukázáno, že Neuronové sítě predikují denní výnosy DAX a týdenní výnosy PX50, BUX se signifikantně nižší chybou pomocí časových řad historických výnosů než ostatní ekonometrické metody. Podobných výsledků bylo dosaženo při predikci národního výnosu pomocí zpožděných výnosů alespoň jednoho z ostatních indexů. Dále je taky ukázáno, že s Neuronovou sítí byla dosažena ekonomická signifikace predikce denních i týdenních výnosů PX-50, BUX i DAX. Přesnost předpovědí testovaných řad se pohybuje kolem 60%, co považujeme za dobrý výsledek. V poslední kapitole je použita...
Annuity: Regulace, náklady a poplatky ve výplatní fázi fondového pilíře důchodového systému
Hochmeister, Tomáš ; Bezděk, Vladimír (vedoucí práce) ; Schneider, Ondřej (oponent)
Rostoucí význam příspěvkově definovaných důchodových pilířů nastolil otázku, jakým způsobem budou senioři čerpat své prostředky z individuálních účtů. Většina zemí požaduje povinný nákup anuity alespoň za část jedincových naspořených aktiv. Trhy anuit byly v nedávné době kritizovány za způsob oceňování a vysoké náklady. Povinný nákup anuity významně snižuje fenomén nepříznivého výběru. Vláda má možnost pobídkami a vytvořením určitých podmínek výrazně zlepšit efektivitu trhu anuit. Neadekvátní regulace a některé požadavky mohou naopak nákup anuity citelně prodražit . Porovnáváme hodnotu anuit v mezinárodním kontextu s důrazem na příklady Chile, Švédska a role, kterou sehrají v nových povinných fondových pilířích v Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
ECB's Oral Communication and Future Monetary Policy
Fanta, Nicolas ; Horváth, Roman (vedoucí práce) ; Schneider, Ondřej (oponent)
i Abstrakt Cíl této práce spočívá v identifikaci a vyjasnění vlivu prvků v komunikaci Evropské centrální banky představující hlavní nositele informací o budoucích změnách v depozitní sazbě. V rámci analýzy je prezentována úprava široce up- latňovaného postupu založeném na nesouhlasu vyjádřeném při schůzích bankovní rady během volbě nové sazby. Výsledky nejen potvrzují vhodnost užití komu- nikace centrální banky pro předpovědi, ale navíc poukazují na fakt, že finanční trhy tyto informace plně nezachycují. Detailní analýza dále odhaluje význam načasování, předávání a obsahu komunikace. Práce tedy shrnuje relevantní fak- tory vycházející z komunikace členů bankovní rady Evropské centrální banky pro predikce budoucí monetární politiky.
Base erosion and profit shifting in eastern European countries
Král, Michal ; Janský, Petr (vedoucí práce) ; Schneider, Ondřej (oponent)
Snižování základu korporátních daní a přesun zisku se stalo často probíraným tématem jak akademiky, tak předními světovými politiky. Nutnost reformy mezinárodního daňového systému vyústila v G20-OECD projekt addressing Base Erosion and Profit Shifting a v nedávné době se díky úniku takzvaných Panama papers dostalo toto téma i do podvědomí široké veřejnosti. Cílem této práce je najít důkazy o přesunu zisku ve východní Evropě a poskytnout podklady pro lepší pochopení tohoto fenoménu. Soustředíme se především na daňové ráje, které jsou často k těmto daňovým aktivitám nezbytné. Tato práce podrobně analyzuje finanční a vlastnická data pro 661,841 firem z 18 zemí po dobu 8 let od 2006 do 2013. K dispozici jsme měli 65,002 mezinárodních společností, z nichž 17,359 má spojení do daňových rájů. Výsledky ukazují, že východoevropské mezinárodní společnosti, které mají přístup do daňových rájů, vykazují nižší zisky před zdaněním, nižší daně a jsou vice zadluženy ve srovnání s ostatními firmami, což je konzistentní s daňovými úniky za použití přesunu zisků. Díky bližšímu zkoumání nejčastěji využívaných daňových rájů v tomto region jsme zjistili, že nejvíce využívaným daňovým rájem je Kypr, následovaný Britskými Panenskými ostrovy a Lucemburskem. Nesilnější známky využívání daňových rájů za účelem daňové...
Impacts of European Bailout Programs on SMEs Distress rate
Tóthová, Simona ; Parrák, Radovan (vedoucí práce) ; Schneider, Ondřej (oponent)
Diplomova Prace - Simona Tothova Abstrakt Tato práce se zabývá empirickým výzkumem dopadu mezinárodní finanční pomoci (bailout) na segment malých a středních podniků, jmenovitě na podíl těchto podniků ve finanční tísni (distress rate). Tento dopad je zkoumán pomocí multi-period logit modelu kde závislou proměnnou je míra finanční tísně a vysvětlujícími proměnnými jsou mimo jiné přijatá finanční pomoc (vytvořeno autorkou), několikeré binární proměnné, makroekonomické proměnné a proměnné specifické pro každou firmu. Hypotézy jsou testovány na datech z let 2005-2013 za sedm evropských zemí, které obdržely finanční pomoc (bailout) od takzvané Troiky. Veškerá finanční pomoc od Troiky je podmíněna úspornými opatřeními a naše výsledky naznačují, že dopad finanční pomoci na míru finanční tísně malých a středních podniků závisí, mimo jiné, na úspěšnosti zavedení úsporných opatření, ale dopady se zdají být pozitivnější v zemích mimo Eurozónu. Klíčová slova Finanční pomoc (bailout), finanční krize, úvěrové riziko, segment malých a středních podniků, Distress rate E-mail autora tothova.simona@gmail.com E-mail vedoucího práce rado.parrak@gmail.com
The Efficiency of Public Expenditure, Evidence from the Czech Republic
Vraná, Veronika ; Zápal, Jan (vedoucí práce) ; Schneider, Ondřej (oponent)
1 Abstrakt Práce se zabývá efektivitou veřejných výdajů a metodami odhadů efektivity. Metody jsou v práci popsány a porovnány podle vhodnosti pro analýzu efek- tivity obecně a konkrétně pro analýzu efektivity veřejných výdajů. Jako ne- jvhodnější metoda je vybrána stochastická obálková analýza se zaměřením na odhad výdajové hraniční funkce. Tuto metodu, spolu s dalšími alternativními metodami odhadů pro porovnání výsledků, používá následná analýza efektiv- ity veřejných výdajů v krajích České republiky. Analýza využívá panelových dat pro roky 2003-2014. Jako vstup jsou na základě dřívějších prací vybrány běžné výdaje krajského úřadu. Jako výstup je pro účely této práce vytvořen in- dex zachycující poskytování krajských veřejných služeb, který je zkonstruován na základě zkoumání krajských služeb. Pořadí krajů podle různých metod a předpokladů je okomentováno a porovnáváno. Poslední část práce zkoumá vlivy na efektivitu. Klasifikace JEL D24, H41, H72 Klíčová slova efektivita, kraje, veřejné výdaje, Česká re- publika E-mail autora verca25.vrana@seznam.cz E-mail vedoucího práce j.zapal@cerge-ei.cz
Cross-border effects of sovereign rating changes on bond yields before and during the Eurozone crisis
Zachar, Martin ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Geršl, Adam (oponent)
Práca sa zaoberá dynamikou ratingových zmien štátnych dlhopisov s ohľadom na výnosy dlhopisov ostatných krajín v období pred a počas dlhovej krízy v Európe. Skúmané vzorky zahŕňajú členské krajiny Európskej únie, eurozónu, a EU s výnimkou vysoko zadlžených krajín. Ratingové zmeny všetkých troch hlavných ratingových agentúr boli zohľadnené. Zistenia týkajúce sa predkrízového obdobia sú konzistentné s existujúcim výskumom a naznačujú zvýšenie nákladov na pôžičky o cca päť bázických bodov v prípade negatívnych ratingových udalostí, ako aj štatisticky nevýznamné dopady v prípade pozitívnych udalostí. V čase krízy bol pozorovaný zvrat v tejto dynamike, kde negatívne zmeny v ratingoch znížili spready. Tento efekt stratil štatistický význam po vylúčení vysoko zadlžených krajín, čo znamená, že tento efekt môže byť spojený s príliš negatívnymi očakávaniami. V neposlednom rade bola skúmaná perzistencia pozorovaných efektov, ktorá bola potvrdená len u pozorovaní v období krízy. Klasifikace F01, F34, F42 Klíčová slova rating, štátny dlh, default, dlhová kríza, európsky dlh, udržateľnosť E-mail autora martin1703@gmail.com E-mail vedoucího práce schneider.ondrej@gmail.com
Impact of pension reform to implicit pension debt: Evidence of pension reforms in EU in 1993-2013
Obořil, Josef ; Schneider, Ondřej (vedoucí práce) ; Soudek, Jan (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá dopad penzijních reforem zavedených ve státech EU27 v období 1993 - 2013 na implicitní penzijní dluh. Použili jsme Holzmannnovu (2004) metodologii k výpočtu implicitního penzijního dluhu. Ve zkoumaném období snížilo 21 států svoje implicitní penzijní dluhy v rozsahu od 57% do 700% HDP. Na druhé straně, Dánsko, Německo a Portugalsko své implicitní penzijní dluhy zvýšilo o 10% - 194% jejich HDP. Diplomová práce také zkoumá dopad jednotlivých komponentů penzijních re- forem. Největší dopad byl zaznamenán změnou penzijního věku. Zvýšení penz- ijního věku o 1 rok sníží implicitní penzijní dluh o 46% HDP na úrovni států EU27. Toto opatření bylo také nejčastěji zaváděným, jelikož bylo použito 42 - krát ve zk- oumaném období. Změny indexace měly také signifikantní dopad na implicitní dluh. Nicméně, jelikož je indexace vázána na určenou makroekonomickou proměnnou, pro snížení dluhu je možné pouze změnit tuto závislost na jinou proměnnou. Možnosti předčasného důchodu byly také omezovány; v letech 1993 - 2013 tak bylo celkem učiněno 13 - krát. Efekt na implicitní penzijní dluh byl menší v porovnání se zvyšováním důchodového věku; zvýšení věku pro předčasný důchod...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Schneider, O.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.