National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Sound
Kryl, Ivo ; Schneider, Jiří (referee) ; Tobola, Ondřej (advisor)
The main objective of this bachelor thesis is to achieve modernization of the appearance of the audio equipment manufacturer. Design should respect all structural, technological, functional and ergonomic patterns.
E-governemnt in the Czech Republic in comparison with the UK and Estonia
Schneider, Jiří ; Ochrana, František (advisor) ; Witz, Petr (referee)
E-government in the Czech Republic in comparison with the United Kingdom and Estonia Diploma thesis Jiří Schneider Abstract The present thesis examines the reasons the Czech Republic is not a leader in e- government. In a comparative analysis of public policies concerning e-government in the Czech Republic, the United Kingdom, and Estonia it investigates the causes of the differences in development and possible ways of changing policies so that the Czech Republic could achieve better results. Following an extensive review of theories about the relationship between information and communications technologies and government, it looks at the development of institutional structures of e-government, the related strategies and legislation as well as measures taken, projects implemented, and results achieved. The key finding of the analysis is that by contrast with the countries compared the Czech Republic has experienced a long-term lack of political will to support e-government resulting in inconsistent strategic governance in this area. Unless this primary prerequisite for successful e-government is met, the search for other possibilities for improvement in the differences among the countries compared is pointless.
The family house in České Budějovice
Pokorný, Jakub ; Schneider, Jiří (referee) ; Krupicová, Jana (advisor)
The batchelor thesis Family house is procesed as a project documentation, including all requisites acording to valid legislation. The designed house is placed at parcel number 245/55 - cadastral area Mladé - České Budějovice 6. It is a newly built family house without basement, with two floors above. The house is built of the system Ytong combined with steel supporting elements.
Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů jako podklad pro jejich oceňování - další etapa: Odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno ; Špaček, Filip ; Šamánková, Alena ; Schneider, Jiří ; Smítka, David ; Kupec, Petr ; Kapounek, Luděk ; Fialová, Jitka ; Vyskot, Ilja
Pokračování - další etapa v řešení rozsáhlého projektu kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesa jako podklad pro jejich oceňování. Obsahovou náplní této etapy řešení je odvození ekologické újmy způsobené škodami zvěří na lesních ekosystémech. Jde o následující dílčí úkoly: zhodnocení současného stavu posuzování škod zvěří z ekologických hledisek, strategie, koncepce a struktura aplikace metody kvantifikace a hodnocení újmy na funkcích lesů v ekosystémovém hodnocení škod zvěří, metodologie postupových kroků řešení, návrh modifikace metody pro specifika finančního hodnocení ekosystémových škod zvěří, modelové ověření na monitorovacích plochách.
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů
Ragtools, s.r.o., Brno ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno ; Ferkl, Ladislav ; Macků, Jaromír ; Škrdla, Jan ; Douda, Petr ; Cibulka, Miloš ; Rebrošová, Kateřina ; Klimánek, Martin ; Kupec, Petr ; Schneider, Jiří ; Vyskot, Ilja
V roce 2010 byly řešeny tyto dílčí úkoly: DÚ I - Analýza funkční struktury lesního ekosystému z hlediska vazby na postup hodnocení celospolečenských funkcí lesů - vyhodnocení vlivu zastoupení tloušťkových tříd na charakter prostorové porostní struktury lesních porostů. DÚ II - Návrh kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů - dopracování metodiského postupu pro hodnocení reálných potenciálů strukturně variantních typů lesních porostů. DÚ III - Praktická verifikace návrhu adice kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů - Zpracování dendrometrických dat jako podkladu a verifikace typizace prostorové porostní struktury - tloušťkové a výškové grafikony. DÚ IV - Aplikace návrhu kvantifikace a kvantifikativní hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů na lesní stanoviště soustavy NATURA 2000. DÚ V - Provozní a praktické aplikace metody - vyhodnocení funkční integrovatelnosti porostních typů. Praktická aplikace SAPFO. Možnosti použití hodnocení funkcí lesů pro model PFC.
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno ; Ferkl, Ladislav ; Macků, Jaromír ; Domokošová, Katarína ; Škrdla, Jan ; Špičáková, Hana ; Douda, Petr ; Kozumplíková, Alice ; Mikita, Tomáš ; Rebrošová, Kateřina ; Klimánek, Martin ; Kupec, Petr ; Schneider, Jiří ; Vyskot, Ilja
V roce 2008 byly řešeny tyto dílčí úkoly. Dílčí úkol I - Analýza funkční struktury lesního ekosystému z hlediska vazby na postup hodnocení celospolečenských funkcí lesů: Stanovení vazeb (závislostí) mezi ekosystémovými procesy a složkami a hospodářskými zásahy a postupy; Stanovení vhodného souboru kritérií a indikátorů pro hodnocení stavu lesa či výsledků hospodaření ve vztahu k funkčním otenciálům a efektům. Dílčí úkol II- Návrh kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů: Definice porostní struktury jako redukčního kriteria; Determinace kategorizace, stupnice, členění) lesních porostů dle prostorové, věkové a druhové struktury; Specifikace (rozšíření a doplnění) struktury postupu kvantitativního hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů. Dílčí úkol III - Praktická verifikace návrhu adice kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů: Terénní inventarizace porostních struktur vybraných modelových lokalit; Popis a hodnocení redukčních kriterií a dalších taxačních charakteristik vybraných modelových lokalit; Rekognoskace zahraničních modelových lokalit. Dílčí úkol V - Provozní a praktické aplikace metody: Softwarová aplikace Hoful 1.0.
Ekologické a ekonomické hodnocení celospolečenských funkcí variantně strukturálních typů lesů
Ragtools, s.r.o, Brno ; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno ; Ferkl, Ladislav ; Macků, Jaromír ; Škrdla, Jan ; Douda, Petr ; Cibulka, Miloš ; Rebrošová, Kateřina ; Klimánek, Martin ; Kupec, Petr ; Kozumplíková, Alice ; Schneider, Jiří ; Vyskot, Ilja
Cílem projektu byla modifikace (adice) metody "Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů" pro podmínky variantně strukturálních typů lesů, tj. jak multistrukturálních lesních porostů, tak pro les věkových tříd. Řešení projektu bylo postaveno na komplexní analýze funkční struktury lesního ekosystému - zastoupení jednotlivých složek, procesů a dynamiky a stupně antropického ovlivnění. Zvláštní zřetel byl věnován analýze vlivu porostní struktury na aktuální funkční účinky (reálný efekt) funkcí lesních porostů. Projekt byl řešen prostřednictvím pěti dílčích úkolů.
Zpracování vědeckého expertního řešení‚ jehož obsahem bude kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy‚ ke které došlo na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v SR v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav tvorby a ochrany krajiny, Brno ; Smítka, David ; Schneider, Jiří ; Melicharová, Alice ; Kupec, Petr ; Hrůza, Petr ; Fialová, Jitka ; Vyskot, Ilja ; Procházka, Stanislav
Jde o formu pomoci České republiky k odstranění následků živelní pohromy, která postihla lesní oblasti TANAPu. Ústav tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně vypracoval metodu kvantifikace a kvantitativního hodnocení funkcí lesů (Vyskot, I. a kol., 1996 - 2003), s aplikací na hodnocení škod na životním prostředí způsobené újmou na celospolečenských funkcích lesa. Předkládaná zpráva vyhodnocuje škody na životním prostředí vyjádřené újmou celospolečenských funkcích lesů, aplikací výše uvedené metody modifikované na lesní poměry Slovenské republiky. Dílo je vypracováno na základě dohody ministerstev životního prostředí České a Slovenské republiky kolektivem pracovníků Ústavu tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Tomášková, Ivana ; Kupec, Petr ; Schneider, Jiří ; Špaček, Filip ; Simanov, Vladimír ; Vyskot, Ilja ; Bartoš, Zdeněk ; Navrátil, Petr ; Holuša, Jaroslav ; Smejkal, Jiří ; Macků, Jaromír
Předmětem dílčí zprávy za rok 2002 jsou porostní typy hospodářského souboru 55 (svěžích a bohatých jedlových bučin). Postupnými kroky byly zpracovány následující části: 1. analýza dynamiky dílčích funkčních potenciálů dle porostních typů HS 55, 2. věcná náplň rámcových směrnic hospodaření pro polyfunkční (ve staré terminologii hospodářský) les včetně diferencovaných funkcí, 4. analýza současného zastoupení deklarovaných funkcí HS 55, 5. modelové těžebně-dopravní technologie včetně přímých nákladů na odvozním místě.
Metodická východiska funkčně integrovaného hospodaření v lesích
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta ; Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem ; Tomášková, Ivana ; Kupec, Petr ; Schneider, Jiří ; Špaček, Filip ; Simanov, Vladimír ; Vyskot, Ilja ; Bartoš, Zdeněk ; Navrátil, Petr ; Smejkal, Jiří ; Macků, Jaromír
Koncepce projektu vychází z exaktních stanovení funkčních potenciálů lesů, jejich reálných efektů a dopadů na efekty celospolečenských funkcí. Postup řešení: stanovištní a kriteriální determinace, systémové interakce biometrických dat, reálné potenciály a efekty funkcí, synergie v aktuálním stavu lesů, věcná predikce systémových lesnických opatření, modifikace polyfukčních lesnických hospodářských intervencí,dopady na společenské funkční požadavky. Využití projektu pro podklady pro koncepci funkčně integrovaného hospodaření s důkazy národohospodářskými a lesopolitickými, metody hospodaření, díla lesního hospodářského plánování, podklady nové kategorizace lesů, konkrétní řešení pro modelový hospodářský soubor a vybrané porostní typy. Součástí zprávy jsou rámcové směrnice ve dvou variantách.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
1 Schneider, J.
2 Schneider, Jan
1 Schneider, Jonatan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.