Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 121 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Digitální hudební efekt založený na waveletové transformaci jako plug-in modul
Mikl, Martin ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Rajmic, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o problematice digitálního zpracování hudebního signálu. V úvodní části je rozebrána funkce a využití standartu VST. Stručně je popsána historie vzniku rozhraní VST, jeho uplatnění a použití v hostitelských editačních programech, zmíněny jsou i konkurenční technologie a licenční podmínky šíření této technologie. Dále je zde stručně popsán princip waveletové transformace, včetně několika základních matematických vztahu. Důraz je kladen především na konečnou diskrétní waveletovou transformaci a Mallatův pyramidový algoritmus. S využitím znalostí o waveletové transformaci bylo navrženo blokové schéma digitálního hudebního efektu, ze kterého bylo vycházeno při tvorbě digitálního hudebního efektu standartu VST plugin. V závěrečné části práce je popsáno řešení tohoto efektu, včetně rozboru jeho dílčích funkcí. Je zde popsáno předávání důležitých parametrů i ovládání efektu.
Vizualizace zvuku
Jelínková, Jana ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Říha, Kamil (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vizualizace zvuku, tedy vytvoření objektu, jehož parametry budou měněny na základě časově proměnných parametrů zvuku. V první části se práce zabývá různými druhy vizualizací jak z historie, tak ze současnosti. Dále pak uměleckou teorií vztahující se k vizualizaci zvuku. Ve druhé části práce je popsán postup řešení v prostředí Pure Data, princip získávání vybraných parametrů z nahrávky a vytvoření vlastního rozšíření pro Pure Data.
3D Audio standardy v prostředí domácího kina
Kováč, Daniel ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá objektově založeným zvukem. Je zde popsán rozdíl mezi kanálově a objektově založeným zvukem a vývoj tohoto zvuku do dnešní podoby. Následně jsou popsány formáty, které pracují s objekty, a ty jsou porovnány mezi sebou. Je zde specifikovaný formát MPEG-3D Audio, který je dnes standardem, a uveden způsob polohování virtuálního zdroje zvuku technikou vektorově amplitudového panorámování založeného na vektorech. Dále je zde popsáno, jakým způsobem byl sestaven kodér a dekodér, podporující reproduktorové konfigurace 5.1.2, 5.1.4 a 7.1.4, podle specifikace standardu MPEG-H 3D Audio. V poslední řadě se práce zabývá problémem při panoramování objektového zvuku na standardní konfigurace a je zde také zmínka o poslechovém testu.
Modulární analogový syntezátor
Klecl, Martin ; Urban, Ondřej (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce seznamuje s tématem analogových modulárních syntezátorů a s používanou konstrukcí obvodů u těchto zařízení. Úvod teoretické části se věnuje základním pojmům, historii a rozdělení modulárních syntezátorů. Dále je v práci uveden a charakterizován přehled metod získávání zvuku zaměřený na aditivní, subtraktivní a modulační syntézu. Ze základních prvků subtraktivního syntezátoru je popsán napětím řízený filtr, napětím řízený oscilátor, nízkofrekvenční oscilátor a napětím řízený zesilovač. V praktické části jsou pak tyto základní členy navrhnuty a zkonstruovány v jeden univerzální modul formátu Eurorack. Výstupem práce jsou proměřené parametry každého ze základních prvků syntezátoru.
Mikrofonní pole pro odhad směru přicházejícího zvuku
Kubišta, Ladislav ; Balík, Miroslav (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá detekcí směru přicházejícího zvuku pomocí analýzy zvuku. Využívá především metod založených na~časovém zpoždění signálu. Algoritmus nalezení směru vychází z~křížové korelace a z jejích metod. V~závěru jsou shrnuty výsledky měření určování směru, jak naprogramovaného zvuku, tak i zvuku nahraného laboratorních podmínkách a reálném prostředí. Veškeré výpočty byly provedeny pomocí simulačního prostředí Matlab.
Simulace akustického pole soustavy zdrojů zvukového signálu
Kohoutek, Jan ; Kurc, David (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Práce má za úkol popsat zákonitosti interakce zvukových vln v prostoru. Pro pochopení celého tématu jsou úvodem definovány všechny důležité fyzikální zákonitosti týkající se zvukového vlnění. Dále se zabývá frekvenčními a směrovými charakteristikami bodového zdroje, které porovnává s reálnými naměřenými charakteristikami přímo vyzařujícího elektrodynamického reproduktoru. V práci jsou ukázány některé příklady zvukových polí na kterých jsou specifikovány jejich vlastnosti. Dotýká se i tématu přímkových zdrojů. V praktické části byly změřeny hodnoty hladiny akustického tlaku, které vedly k vytvoření interpolační hladiny akustického tlaku přímkového zářiče, které porovnáváme s teoretickou mapou hladin akustického tlaku. Součástí celé práce je program umožňující zobrazení akustického pole zářičů za námi definovaných vlastností zdrojů a prostředí.
Nahoru vyzařující reproduktorové soustavy pro 3D Audio
Pešek, Marko ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá nastudováním vícekánálového 3D audio formátu Dolby Atmos a parametrů nahoru vyzařujicích reproduktrových soustav, které zajišťují reprodukci zvuku přicházejícího k posluchači shora za pomocí odrazu od stropu. Podle nastudovaných poznatků je proveden návrh nahoru vyzařujicích reproduktorové soustavy, zhotovení a následné změření jejich vlastností.
Webový portál pro podporu výuky
Vicen, Šimon ; Povoda, Lukáš (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Táto práca sa venuje problematike tvorby webovej stránky na podkladoch redakčného systému wordpress s prihlasovaním SSO cez prihlasovanie na stránkach VUT. Práca v postupných krokoch popisuje atribúty SSO a spôsoby, akými môžme tento cieľ dosiahnuť a zrealizovať vo webových službách. Ďalej sa práca venuje funkciám štandardu federácie eduid.cz a technológiam, ktoré jej slúžia. V praktickej časti sa práca venuje návrhu stránky, webovým aplikáciam, uložiskom prístupnym pre uživatelov a funkčnému prihlasovaniu cez stránky VUT s evidovaním prihlásených užívateľov.
Porovnávání zvukových nahrávek za pomoci parametrů popisující barvu zvuku
Miklánek, Štěpán ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Kiska, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá výzkumem parametrů popisující nahrávky na základě barvy zvuku. Nejprve je popsán historický vývoj a novodobý přístup v oblasti Music Information Retrieval (MIR), poté je popsán postup při zpracovávání hudebního signálu a daná problematika je nastíněna jak z pohledu hudební teorie, tak z pohledu číslicového zpracování signálu. Následuje popis předzpracování signálu, tato část je důležitá z hlediska parametrizace hudebního signálu. V kapitole parametrizace jsou shrnuty poznatky o parametrech, které jsou běžně využívány při získávání informací z nahrávek, přičemž je kladen důraz zejména na parametry týkající se barvy zvuku. Je také představena databáze nahrávek k analýze a návrh vyhodnocovacího systému, který bude nahrávky analyzovat. Nakonec je představena individuální analýza parametrů, kterými jsou popisovány nahrávky na základě barvy zvuku.
Analýza objektivních kritérií kvality sálu Divadla na Orlí
Bělunek, Adam ; Frenštátský, Petr (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Podstata teoretické části této závěrečné práce tkví v shrnutí základních zákonů a principů prostorové akustiky, chování zvukových vln při průchodu prostředím, doby dozvuku, zvukové pohltivosti, impulsové charakteristiky a jejího měření. Dále také v definování některých objektivních kritérií kvality koncertních sálů. Najdeme zde základní časová kritéria, jako je doba dozvuku, počáteční doba dozvuku i míra podpory vysokých a nízkých frekvencí doznívání sálu, dále také energetická kritéria, jako je objektivní jasnost, zřetelnost nebo míra hlasitosti a některá další. Hlavní těžiště praktické části práce spočívá v naprogramování skriptu v programovacím prostředí Matlab, který načítá impulsové charakteristiky a počítá některé z objektivních kritérií kvality koncertních sálů, zároveň tyto výsledky statisticky zpracovává a porovnává je s očekávanými hodnotami. V práci je tento skript podrobně rozebrán a je popsána jeho funkce. Pro ověření funkčnosti byly provedeny výpočty, jejichž výsledky také najdeme v praktické části práce. Funkčnost byla demonstrována na výpočtech z impulsových charakteristik, které byly naměřeny v sále Divadla na Orlí při různých pozicích mikrofonu a čtyřech rozdílných konfiguracích akustických prvků v sále divadla. V závěru práce jsou výsledky výpočtů okomentovány a porovnány v závislosti na konfiguracích sálu. Dále jsou součástí práce také skripty pro výpočet a vykreslení frekvenční charakteristiky a impulsové odezvy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 121 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.