Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 131 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh a konstrukce hlubokotónové ozvučovací jednotky - subwooferu
Holínský, Jan ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
Obsahem práce je přiblížení problematiky návrhu a konstrukce hlubokotónových ozvučovacích jednotek – subwooferů a jejich použití. Práce rozebírá jednotlivé typy ozvučnic, možnosti zapojení měničů s ohledem na změny parametrů reproduktorového systému, a posléze konstrukční řešení ozvučnic s ohledem na dostupné materiály. Je zde také rozebráno hybridní řešení ozvučnice VUE LMA. Kromě uvedení matematických vztahů pro výpočet parametrů ozvučnic, jsou zde rozebrány základní dostupné programy pro návrh ozvučnic. Pro větší přiblížení problematiky a ukázku práce se simulačními programy je v této práci navržena ozvučnice typu pásmová propust.
Aplikace pro měření impulsových odezev prostorů
Vrbík, Matouš ; Balík, Miroslav (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce zkoumá problematiku měření impulsní odezvy prostoru. Jsou zde rozebírány signály vhodné k jejímu měření, důraz je kladen na signály s přelaďovaným kmitočtem (sweep) a MLS signály. Představeny jsou metody, pomocí kterých lze impulsní odezvu danými signály měřit. Dalším parametrem charakterizujícím akustické prostory je doba dozvuku. Jsou zde popsány teoretické i praktické metody určování tohoto parametru. První část práce nabízí řešení v prostředí MATLAB. Byly vytvořeny funkce pro generování měřicích signálů a pro následné zpracování naměřených dat. V druhé části práce jsou vybrané metody implementovány v jazyce C++ a byl vytvořen samostatný program využívající technologii ASIO.
Doporučování hudebního obsahu založené na technikách získávání hudební informace
Semela, René ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Kiska, Tomáš (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem, implementací a testováním obsahově založeného systému pro doporučování hudebního obsahu založeném na technikách získávání hudební informace. V úvodu je pozornost věnována problematice získávání hudebních informací, oblastem jejich využití a nástrojům pro jejich získávání. V další řadě jsou popsány nejpoužívanější typy doporučovacích systémů včetně jejich typických problémů. Jako další jsou zmíněny možnosti hybridizace těchto systémů a jako příklad jsou zmíněny populární systémy pro doporučování hudby včetně nástinu principu jejich činnosti. Následující část je věnována parametrizaci hudebních děl a věnuje se popisu konkrétních nejpoužívanějších parametrů. Další část je potom věnována návrhu obsahově založeného doporučovacího systému včetně vytyčení konkrétních parametrů sloužících k diferenciaci hudebních nahrávek pomocí algoritmu mRMR a dalších postupů. Samotný návrh doporučovacího systému je orientován na klasifikační algoritmus k-nejbližších sousedů. Dále je věnována pozornost modelu uživatelského vkusu zaznamenávaného pomocí Rocchio algoritmu. V druhé polovině této práce je systém implementován podle návrhu a je zde popsána jeho činnost včetně procesů probíhajících na pozadí. Závěr práce se potom věnuje testování systému na skupině uživatelů a následnému vyhodnocení.
Databáze impulsových odezev akustických prostorů s parametrizací mnohonásobných odrazů
Šiška, Jakub ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Balík, Miroslav (vedoucí práce)
Obsahom teoretickej časti tejto bakalárskej práce je popis impulznej odozvy, echogramu, rozbor rôznych metód pre meranie impulzných odoziev a ich porovnanie. Ďalej sú opísané objektívne parametre akustiky priestoru, analýza zvyškovej energie v impulznej odozve a jej kmitočtovo závislé zobrazenie pomocou reliéfu poklesu energie. Taktiež sú zdokumentované existujúce databázy impulzných odoziev. Praktická časť je tvorená realizáciou vlastnej databázy impulzných odoziev a grafickým vyobrazením rôznych závislostí z týchto odoziev. Ďalej je popísaný algoritmus pre parametrizáciu reliéfu poklesu energie a modelovanie impulzných odoziev podľa tohto algoritmu, realizované v programe Matlab. Poslednou časťou je posluchový test pre overenie modelovania impulzných odoziev.
Experimentální mechanicko-elektrický bicí hudební nástroj
Šípek, Petr ; Schimmel, Jiří (oponent) ; Dlouhý, Dan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je navrhnout a realizovat experimentální mechanicko-elektrický bicí hudební nástroj, konkrétně hybridní bicí nástroj, s použitím různých typů rezonančních materiálů a oscilátorů. Součástí nástroje bude série piezoelektrických měničů snímající jednotlivé části. Každý jednotlivý vzniklý zvuk bude možné zpracovávat a dále efektově upravovat.
Laboratory Practices Focused on Loudspeaker System Design
Vydarený, Ján ; Balík, Miroslav (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
This work deals with creating the bases for the laboratory tasks of designing the speaker system. The theoretical part explains the TS parameters and the equations for their calculation, the different types of sounding and switches. The work deals with selecting a suitable high-tone speaker to the specified low-tone speaker. Closed and bass reflex simulations were performed in the LspCAD. Similarly, simulation of the loudspeaker network was created in this program too. A loudspeaker box, crossover and subsequent measured parameters of the resulting repro system were produced. The last step was to modify the lab instructions
Software pro digitální mixážní pult
Zoň, Robin ; Přinosil, Jiří (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá návrhem a realizací softwaru pro digitální mixážní pult postaveného na platformě Windows. Tento software umožňuje vícekanálové zpracování zvukového signálu v reálném čase, připojení několika vstupních a výstupních jednotek, směřování signálu mezi těmito jednotkami a vkládání a správu VST plug-in modulů. Software využívá zvuková rozhraní připojená pomocí technologie ASIO. Práce je rozdělena na několik aplikací. Hlavní aplikace provádějící výpočty zvukových vzorků a vkládání a správu plug-in modulů je naprogramována v jazyce C++ s využitím technologie JUCE. Tu lze ovládat skrze své vlastní lokální rozhraní nebo webové ovládací rozhraní naprogramované v jazyce TypeScript, které využívá technologii React. Webové rozhraní umožňuje řízení VST plug-in modulů díky své vlastní implementaci řízení.
Elektrické housle s MIDI výstupem
Spilka, Benedikt ; Vrba, Kamil (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Hlavním cílem této diplomové práce je návrh a konstrukce elektrických houslí s MIDI výstupem. Práce obsahuje návrh a realizaci snímače, elektroniky houslí a program pro převod zvuku do MIDI zpráv. Na konci práce je také zmíněn návrh těla nástroje. Elektronika houslí obsahuje obvody pro filtraci, zesílení, zpracování a AD/DA převod zvuku. Program pro převod zvuku do MIDI rozpoznává jednotlivé tóny a převádí je do MIDI zpráv.
Návrh a měření parametrů akustických difúzních prvků
Burda, Jan ; Vrba, Kamil (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na problematiku akustických difuzorů. V úvodní kapitole je popsána nezbytná teorie týkající se šíření zvuku uzavřeným prostorem. Popsána jsou také akustická pole. Následuje popis různých typů difuzních prvků a metod jejich návrhu. Zaměřeno je zejména na návrh pomocí pseudonáhodných matematických posloupností. Cílem práce je vyrobit několik typů akustických difuzorů a ověřit jejich difuzní vlastnosti pomocí měření. V práci je využito programu AFMG Reflex k simulaci difuzních vlastností navržených prvků. Dále práce obsahuje popis postupu měření difuzních vlastností metodou hraniční roviny a proces vyhodnocení naměřených dat pomocí programu Matlab.
Softwarový kytarový looper s dálkovým ovládáním
Kalník, Jan ; Říha, Kamil (oponent) ; Schimmel, Jiří (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vytvořením softwarového kytarového looperu v graficém programovacím jazyce Pure Data a následným sestrojením jeho dálkového ovladače. Tento ovladač bude realizován ve formě MIDI kontroleru. Součástí programu bude zároveň zarovnávací algoritmus, který se postará o přesné zarovnání vytvořené smyčky na dobu tak, aby nevznikaly nežádoucí rytmické či tempově závislé nedokonalosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 131 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.