Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Kvalita edukace v péči o novorozence na neonatologickém pracovišti.
Saxlová, Jaroslava ; Holmerová, Iva (vedoucí práce) ; Šulcová, Eva (oponent)
Tématem práce je kvalita edukace v péči o novorozence na neonatologickém pracovišti Diplomová práce má dvě časti. V teoretické časti práce jsou vysvětleny pojmy edukace, edukační proces, kvalita peče, postaveni sestry v systému kvality peče, problematika nezralých novorozenců, jejich potřeby, problematika maminek po porodu, rodina nemocného dítěte, podpora rodičů. Praktická část popisuje realizaci výzkumného planu. V práci je použita kvalitativní metoda a polostrukturované rozhovory u čtyř matek, které se výzkumu účastnily. Krok za krokem je popsaná příprava, metodika a postup rozhovorů. V neposlední řadě jsou zde uvedeny otázky výzkumníka a odpovědi maminek. Získané výsledky rozhovorů byly zhodnoceny a byly navrženy možnosti řešeni zjištěných nedostatků. Problémy, které z výzkumu vyplynuly se tykaly organizačně-provozních záležitosti, a nedostatečnou komunikaci mezi sestrami a matkami cizinkami.
Náhrada újmy na zdraví: srovnání české a německé právní úpravy
Saxlová, Jaroslava ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent)
Resumé - Náhrada újmy na zdraví: srovnání české a německé právní úpravy Tato diplomová práce se zabývá tématem náhrady újmy na zdraví v českém a německém právu, které bylo jednou z inspirací při tvorbě českého občanského zákoníku. Cílem této práce je zmapovat problematiku občanskoprávní náhrady újmy na zdraví (a při usmrcení) s důrazem na medicínsko-právní vztahy vznikající při poskytování zdravotní péče, a to v rámci obou zmíněných právních systémů. Práce je rozdělena do tří částí. V první je zkoumána úprava v České republice, ve druhé pak úprava německá. Ve třetí části jsou stručně sumarizovány rozdíly a shodné aspekty jednotlivých úprav, doplněné o návrhy možných změn a vylepšení české právní úpravy de lege ferenda. Oblast náhrady újmy na zdraví je úzce navázána na občanskoprávní odpovědnost, proto se práce obšírně zaobírá i touto problematikou. V rámci českého práva prošly obě tyto oblasti zásadní změnou s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku k 1. lednu 2014. U občanskoprávní odpovědnosti bylo upuštěno od jednotného chápání deliktu a nyní je rozlišována odpovědnost smluvní a mimosmluvní (deliktní), taktéž celkový koncept odpovědnosti se přiklání aktivnímu a nikoli již sankčnímu pojetí. Zásadní obrat také nastal v rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu, který akceptoval princip probability při...
Péče o nezralého novorozence HIV pozitivní matky
Marianová, Sandra ; Fajt, Martin (oponent) ; Saxlová, Jaroslava (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je věnována péči o nezralého novorozence HIV pozitivní matky. Práce je pojata jako teoreticko - praktická. Teoretická část je věnována problematice HIV infekce, jejímu přenosu, včetně přenosu z matky na dítě, diagnostice, možnostem léčby a preventivním opatřením. Ačkoliv je dostatek preventivních a osvětových programu zaměřených na přenos a prevenci přenosu HIV infekce, je velké množství HIV pozitivních žen diagnostikováno až v těhotenství, což přináší značné riziko pro plod. Dále se práce zabývá péčí o HIV pozitivní ženu v těhotenství a během porodu. Další část je věnována problematice péče o nezralého novorozence, jsou zde zmíněny lékařské a ošetřovatelské aspekty péče o tyto děti. Praktická část obsahuje kazuistiku nezralého novorozence, který se narodil HIV pozitivní matce. Kazuistika popisuje průběh hospitalizace novorozence na neonatologické jednotce intenzivní péče. Je zde komplexně popsána péče o novorozence se zaměřením na specifika ošetřování nezralých dětí. Je také zmíněn podíl rodičovské péče včetně jejich edukace v péči o tyto děti.
Rizika bodných poranění a jejich prevence
Králová, Lucie ; Saxlová, Jaroslava (oponent) ; Hošťálková, Monika (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou poranění zdravotnických pracovníků ostrými předměty. Poranění sester použitými injekčními jehlami je velmi závažné a aktuální téma. Teoretická část je zaměřena na nemoci z povolání, způsob přenosu infekčních chorob, na ochranu zdravotníků před bodnými poraněními a ochranné pomůcky. Výzkum byl prováděn ve dvou nemocnicích, ve Fakultní nemocnici Na Bulovce v Praze a v Klatovské nemocnici, a.s. a zúčastnilo se ho 109 všeobecných sester a porodních asistentek. Údaje získané metodou kvantitativního výzkumu potvrzují, že incidence bodných poranění je mezi zdravotníky vysoká. Naopak znalost a dodržování preventivních opatření před poraněním ostrým předmětem a informovanost o profesionálních nákazách je nedostatečná.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.