Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pěstounská péče v soukromém a veřejném právu
Sauerová, Štěpánka ; Radvanová, Senta (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje institutu pěstounské péče. Pěstounská péče je v současné době velmi aktuálním tématem oblasti rodinného práva. Po letech teoretických úvah, diskuzí a příprav došlo v této oblasti k řadě významných změn, které byly do právní úpravy promítnuty novým občanským zákoníkem a novelou č. 401/2012 Sb., zákona o sociálně- právní ochraně dětí. Cílem těchto změn je snaha profesionalizovat pěstounskou péči, vytvořit z pěstounské péče alternativu k ústavní péči, zefektivnit její fungování, snížit rizika neúspěchu v praxi a zvýšit zájem veřejnosti o tuto formu náhradní péče. V popředí všech úvah stojí především nejlepší zájem a blaho dítěte. Důraz je kladen na právo dítěte vyrůstat v rodinném prostředí a na poskytování pomoci rodině ohroženého dítěte. Diplomová práce je členěna do sedmnácti kapitol. První kapitola uvádí do problematiky náhradní péče a věnuje se jednotlivým jejím formám. Druhá kapitola představuje historický exkurz do jednotlivých fází vývoje pěstounské péče. Třetí kapitola je věnována vnitrostátním a mezinárodním pramenům právní úpravy pěstounské péče. Těžiště práce tvoří kapitoly čtyři až čtrnáct, které obsahují právní úpravu pěstounské péče de lege lata z hlediska práva soukromého i veřejného. Patnáctá kapitola obsahuje stručný výklad právní úpravy pěstounské péče ve Velké...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.