Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 530 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Prevence škod
Janderová, Kateřina ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Téma mé diplomové práce je prevence škod. Diplomová práce úvodem rozebírá problematiku prevence škod obecně, hlavní principy a historii prevence škod v občanském právu. Dále navazuje na porovnání této problematiky v Občanském zákoníku 40/1964 Sb. a Občanském zákoníku 89/2012 Sb. Největší část mé práce je následně věnována prevenci škod v Občanském zákoníku 89/2012 Sb. Práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována úvodu do problematiky prevence škod. Zabývá se teoretickým vymezením pojmů, vybranými zásadami prevence škod (pocházejícím již z římského práva) a nastíněním historického vývoje tohoto institutu v občanskoprávních kodexech na území České a Československé republiky. Druhá část rozebírá prevenci škod v Občanském zákoníku 89/2012 Sb. Tato část obsahuje šest kapitol, které jsou vytvořeny dle posloupnosti jednotlivých ustanovení v Občanském zákoníku 89/2012 Sb. První kapitola se věnuje obecnému úvodu, druhá kapitola historickému vývoji prevence škod. Druhá část diplomové práce je pak věnována především ustanovení o obecné prevenční povinnosti, nejprve v porovnání s předchozí úpravou Občanského zákoníku 40/1964 Sb. a následně rozborem teoretických problémů, které toto ustanovení provází. Následující kapitola je věnována odvracení škod, přičemž nejvýznamnějším ustanovením této části je...
Manželství
Kováčová, Lucie ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
87 Resumé Název diplomové práce: Manželství V mé práci se zabývám jak stálými a neměnnými znaky manželského institutu, včetně pojmosloví, tak i proměnami manželského institutu ve vztahu ke změnám právní úpravy a proměnám společnosti. Cílem mé práce je poskytnout čtenáři strukturovaný a ucelený obraz problematiky manželství v kontextu současné právní úpravy, ale také historických událostí. V prvních třech kapitolách se věnuji teoretickým aspektům manželského institutu, které jsou důležité pro pochopení základních pojmů a historických souvislostí. Od čtvrté kapitoly ,,Práva a povinnosti manželů" jsem se práci snažila směřovat více do praktické části manželského práva. Jednou z nejpodstatnějších a nejproblematičtějších částí manželského institutu jsou majetkové poměry mezi manžely, zvláště pak v případě rozvodu bývá mnohdy velmi složité majetek manželů vypořádat. Majetkovými poměry mezi manžely se zabývám v kapitole páté. Vypořádání majetku manželů velmi úzce souvisí se zánikem manželství, a to především rozvodem. Zánikem manželství se ve své práci zabývám v šesté kapitole. I zde jsem se snažila poukázat především na praktickou stránku zániku manželství, a to nejenom ve smyslu poměrů mezi rozvádějícími se manžely, ale také z pohledu společného dítěte, které by mělo být v každém případě postiženo rozvodem...
Právní aspekty poskytování zdravotní péče nezletilým
Biskupová, Klára ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Tato diplomová práce pojednává o problematice poskytování zdravotní péče nezletilým v České republice. Oblast poskytování zdravotní péče prošla v posledních letech významnou proměnou. Skoro půl století starý zákon o péči o zdraví lidu z roku 1966 byl nahrazen současným zákonem o zdravotních službách a dalšími zákony, které byly přijaty v rámci reformy zdravotnického práva jako reakce na přeměnu tradičního paternalistického pojetí vztahu lékaře a pacienta v pojetí partnerské. Problematika poskytování zdravotní péče byla též dotčena přijetím nového občanského zákoníku, jenž upravuje ochranu osobnosti člověka a zásahů do jeho integrity a zakotvuje smlouvu o péči o zdraví jako jeden ze smluvních typů. Vedle sebe se tak postavily dva zákony - občanský zákoník a zákon o zdravotních službách, jejichž vztah nelze obecně posuzovat na základě zásady lex specialis derogat legi generali, nýbrž je na místě na jejím základě posuzovat vztah jednotlivých ustanovení. Pro lékaře tak vznikla nejistota, kterým z daných zákonů stejné právní síly se při poskytování zdravotní péče mají řídit. Nejistota v oblasti zasahující do tělesné integrity člověka, natož do tělesné integrity nezletilého dítěte jako osoby vyžadující zvláštní péči a ochranu je stavem minimálně nežádoucím. Z tohoto důvodu je hlavním cílem této diplomové...
Dříve vyslovená přání v oblasti intenzivní medicíny a paliativní péče
Kunstýřová, Jana ; Krejčíková, Helena (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Institut dříve vysloveného přání je multidisciplinárním eticko-právním problémem. Při jeho použití dává plně svéprávný pacient jako laik pokyn zdravotníkům, tedy profesionálům, jak mají postupovat při jeho léčbě v případě, že on sám nebude schopen, trvale nebo dočasně, dát informovaný souhlas s léčbou, popřípadě tuto odmítnout. Pacient má právo na vyjádření svého přání o budoucí zdravotní péči o vlastní osobu v době, kdy už se nebude schopen sám rozhodovat. Dříve vyslovené přání je svým způsobem zvláštním druhem informovaného souhlasu nebo nesouhlasu směřujícím do budoucnosti k do určité míry nejisté události. Předkládaná práce se skládá ze dvou částí, které jsou rozděleny do třech větších kapitol. Hlavním úkolem první části je podat ucelený výklad toho, jak je dříve vyslovené přání upraveno na jednotlivých úrovních právního řádu České republiky. V této části je rovněž rozebrán vztah úpravy zakotvené v zákoně o zdravotních službách a v občanském zákoníku. Druhá část, která je tvořena kapitolami "Odraz institutu dříve vysloveného přání v oblasti intenzivní medicíny a paliativní péče" a "Limitace péče, dříve vyslovené přání a právní odpovědnost lékaře", se věnuje využití institutu dříve vysloveného přání ve dvou specifických oblastech medicíny, a to v intenzivní medicíně a paliativní péči. S těmito...
Žaloby wrongful birth a wrongful life v českém právu a mezinárodní komparaci
Pintová, Kristýna ; Krejčíková, Helena (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Žaloby wrongful birth a wrongful life jsou jednou ze současných otázek občanského práva spojených s oblastí zdravotnictví. Obecně řečeno se jedná o žaloby na náhradu újmy za narození nechtěného dítěte podávané rodiči nebo dítětem samotným. V současné době je v České republice málo případů wrongful birth, avšak dá se předpokládat, že se před českými soudy budou objevovat častěji a to s ohledem na pacientovu autonomii a nové metody v oblasti lidské reprodukce. Téma práce je velice kontroverzní, neboť se střetávají otázky právní, morální a etické. Klíčovou otázkou celého problému je, zda lze narození nechtěného dítěte (či nechtěný život) považovat za újmu. Jelikož obvykle absentuje výslovná právní úprava, rozhodnutí soudů hrají velmi důležitou roli. Cílem této práce je pokusit se odpovědět na otázku, zda mohou být tyto žaloby podávány a projednávány před soudem v České republice a zda má být na základě nich přiznávána náhrada újmy. V první kapitole je vysvětlena podstata wrongful birth a wrongful life žalob a jejich rozdělení do specifických kategorií. Druhá kapitola se zabývá vnitrostátní právní úpravou týkající se wrongful birth žalob. Je nezbytné vzít v potaz ústavní rovinu (právo na život versus právo na soukromí a rodinný život), ale důraz je kladen na úpravu odpovědnosti v občanském zákoníku....
Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci
Zvonková, Denisa ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Název diplomové práce: Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci Tato práce se věnuje problematice převodu vlastnického práva k nemovité věci realizovaným prostřednictvím kupní smlouvy. Uvedené téma diplomové práce bylo zvoleno především z toho důvodu, že kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovité věci je velmi významným smluvním typem se značným ekonomickým dopadem, využívaným ve většině případů za účelem uspokojení potřeb bydlení lidí. Cílem této práce je vymezit základní aspekty uvedeného právního institutu a především identifikovat problémové situace, které mohou vzniknout při převodu vlastnického práva na základě kupní smlouvy, z hlediska platné právní úpravy. Práce je strukturována do kapitol a je tvořena úvodem, šesti dále členěnými kapitolami a závěrem. První kapitola je věnována stručnému popisu historického vývoje kupní smlouvy a smluvního převodu nemovitých věcí, na což je následně navázáno přehledem současně platné a účinné právní úpravy kupní smlouvy. Druhá kapitola se zabývá definicí nemovitých věcí a je dále rozdělena do podkapitol, kde jsou rozebírána specifika jednotlivých druhů nemovitých věcí, především pozemku, stavby, práva stavby a jednotky. Třetí kapitola se zaobírá problematikou dvoufázového převodu vlastnického práva na základě kupní smlouvy v souvislosti s...
Ochrana osobnosti
Wagner, Filip ; Švestka, Jiří (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku ochrana osobnosti jako jednoho ze stěžejních institutů občanského práva. Zaměřuje se především na současné pojetí člověka a jeho osobnosti v občanském právu. Diplomová práce stručně shrnuje teoretické základy koncepce všeobecného osobnostního práva a v návaznosti na ně platnou právní úpravu ochrany osobnosti provedenou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Diplomová práce je rozdělena do dvanácti kapitol, první kapitola definuje základní pojmy jako osoba, osobnost a právní osobnost. Druhá kapitola se zabývá teoretickou koncepcí všeobecného osobnostního práva v objektivním i subjektivním smyslu. Třetí kapitola se věnuje historickému vývoji ochrany osobnosti ve světě a na našem území a vývoji právní úpravy ochrany osobnosti. Čtvrtá kapitola obsahuje srovnání pojetí ochrany osobnosti v kontinentálním právu a v angloamerickém právním systému. Pátá kapitola představuje výčet pramenů všeobecného osobnostního práva na úrovni ústavní, mezinárodního práva, evropského práva a běžného zákonodárství. Šestá kapitola se zabývá vymezením subjektů všeobecného osobnostního práva, sedmá vymezením předmětu a osmá možnostmi omezení všeobecného osobnostního práva. Devátá kapitola je zaměřena na problematiku právní prostředků ochrany osobnosti. V desáté kapitole je...
Pěstounství
Schaeferová, Tereza ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá současnou právní úpravou pěstounství, jako jedné z forem náhradní rodinné péče. Pěstounská péče je tradičním soukromoprávním institutem s veřejnoprávními prvky. Jejím účelem je zajistit náhradní péči dětem, o které nemůže z různých důvodů osobně pečovat žádný z rodičů ani poručník. Pěstounská péče je tedy subsidiární k péči biologických rodičů. Na druhé straně má pěstounská péče ze zákona přednost před péčí ústavní. V souvislosti s reformou systému náhradní péče doznala pěstounská péče v posledních letech mnoha významných změn. Především bylo přistoupeno k rozsáhlé novelizaci zákona o sociálně-právní ochraně dětí a s účinností od 1. 1. 2014 byla úprava rodinného práva začleněna do nového občanského zákoníku. Tato diplomová práce si dává za cíl poskytnout ucelený obraz o současné podobě právní úpravy pěstounské péče v ČR s ohledem na provedené legislativní změny. Úvodní část diplomové práce je zaměřena na základní charakteristiku náhradní péče o ohrožené děti a vymezení jejích jednotlivých institutů. Pro získání uceleného pohledu na problematiku pěstounské péče je věnována samostatná kapitola vývoji pěstounské péče na území České republiky v jednotlivých historických etapách. Stručně jsou vymezeny základní právní prameny pěstounské péče, na vnitrostátní i mezinárodní...
Bytové spoluvlastnictví
Tlapák, Jan ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Bytové spoluvlastnictví Rigorózní práce se zabývá právní úpravou bytového spoluvlastnictví obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy důraz je především kladen na popis změn a novinek v nové právní úpravě bytového spoluvlastnictví a jejich porovnání pomocí srovnávací metody s právní úpravou obsaženou v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Vzhledem k šíři uvedeného tématu rigorózní práce není v této práci prakticky vůbec pojednáváno o smlouvě o výstavbě ani o společenství vlastníků vyjma problematiky založení a vzniku společenství vlastníků prostřednictvím prohlášení dle § 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Samotná rigorózní práce je pro svoji přehlednost rozdělena do jedenácti kapitol včetně samotného úvodu a závěru. Po úvodu následuje kapitola, která blíže přibližuje historický vývoj právní úpravy vlastnictví bytů, a to nejenom na našem území, to vše od starověku až prakticky do doby, jež předcházela zahájení prací na později přijatém zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Třetí kapitola této rigorózní práce je věnována základním teoretickým koncepcím, z nichž ideově vycházejí právní úpravy bytového spoluvlastnictví v jednotlivých evropských zemích. Ve čtvrté kapitole je věnován dostatečný prostor pro seznámení se s vývojem a samotný právním obsahem zásady...
Rodičovství ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva
Dušková, Jana ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Cílem práce je analýza vývoje dílčích oblastí souvisejících s rodičovstvím a posouzení, jakým způsobem judikatura Evropského soudu pro lidská práva ovlivňuje výklad pojmu rodičovství, právní úpravu i praktickou realizaci některých institutů s rodičovstvím souvisejících. Práce se zaměřuje především na vývoj interpretace pojmu "rodina" a "rodičovství", určování rodičovství, právo rodičem být, právo rodičem se nestát a právo dítěte znát svůj původ, přičemž pozornost je věnována institutům do značné míry kontroverzním jako je surogátní mateřství, baby-boxy, asistovaná reprodukce, umělé přerušení těhotenství nebo utajené a anonymní porody. U všech témat je krom relevantních rozsudků vnitrostátních soudů citována i judikatura Evropského soudu pro lidská práva, přičemž je analyzováno, zda a do jaké míry se tyto judikatury shodují, jakým způsobem jsou postoje Evropského soudu pro lidská práva reflektovány ve vnitrostátním právu, případně je naznačeno, jakým směrem by se česká právní úprava rodičovství mohla vlivem judikatury Evropského soudu pro lidská práva v budoucnu ubírat. Poslední část práce je věnována případovým studiím, na nichž je demonstrováno, kdy v minulosti došlo ke změně českého právního řádu právě v důsledku rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva. Práce vede k závěru, že...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 530 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Salač, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.