Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 577 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní postavení nenarozeného dítěte a potřeba jeho ochrany ve světle biomedicínského vývoje
Urminská, Lucie ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Diplomová práce se zabývá postavením nenarozeného dítěte v současné české právní úpravě. V úvodní části se autorka snaží objasnit, jakým způsobem je v dnešní společnosti nahlíženo na hodnotu lidského života před narozením. Zamýšlí se nad okamžikem, kdy život z různých hledisek začíná a nad umělými zásahy do prenatálního vývoje dítěte, které jsou průvodním jevem rozvíjejícího se lidského poznání a používání biomedicínských technologií. K tomu srovnává postoj, který k problematice počátku lidského života zaujímá skrze svá rozhodnutí Evropský soud pro lidská práva. Jádro celé práce tvoří analýza právního postavení nenarozeného dítěte v České republice a také ochrany, která je mezinárodními i vnitrostátními právními předpisy nenarozenému dítěti přiznána. Autorka se především zaměřuje na soukromoprávní úpravu rozborem jednotlivých relevantních ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která jsou určující pro právní status nascitura. Mezi stěžejní instituty, kterým je věnována pozornost, patří právní osobnost, svéprávnost, ale též například zastoupení nascitura. Práce pojednává rovněž o právech a povinnostech nascitura, z nichž detailněji se zabývá právy osobnostními. Následující část diplomové práce je zaměřená na právo medicínské. Autorka si vybrala několik významných oblastí medicínského...
Kogentní normy v občanském zákoníku
Mendrek, Piotr ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Kogentní normy v občanském zákoníku Abstrakt Cílem této diplomové práce s názvem "Kogentní normy v občanském zákoníku" je analýza kogentních norem v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku (dále jen "OZ"), a to z hlediska jejich teoretického vymezení, způsobu jejich identifikace a výskytu. Práce je proto systematicky rozdělena na tři části. První část se zabývá pojmovým a obsahovým vymezením kogentní normy a definováním rozdílů mezi kogentní a dispozitivní normou. Je taktéž pojednáno o různých typech kogentních norem, přičemž značný důraz je kladen na rozbor kategorie tzv. relativně kogentních norem. V rámci této části se autor zabývá i hlubší rovinou dělení norem na kogentní a dispozitivní. Je pojednáno o stěžejním principu soukromého práva - principu autonomie vůle, ve kterém se zrcadlí zásadní dispozitivnost norem občanského zákoníku. Na straně druhé je poukázáno na nutnost omezení autonomie vůle právě prostřednictvím kogentních norem. Druhá část diplomové práce je věnována dlouhodobě problematické otázce identifikace kogentní normy. Předně jsou v historickém a komparativním pohledu analyzovány legislativní techniky, které zákonodárce pro rozlišení kogentních a dispozitivních norem používá. Podrobněji je rozebrána problematika poznání kogentní normy v polském občanském zákoníku, přičemž v této...
Distributivní spravedlnost v kontextu transplantační medicíny
Urbanová, Anna ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá konceptem distributivní spravedlnosti v kontextu zdravotnictví, který posuzuje z pohledu transplantační medicíny. Obor transplantologie se celosvětově potýká s problémem nedostatku zdrojů, na rozdíl od ostatních medicínských odvětví se zde nejedná o finanční zdroje, nýbrž o životně důležité orgány. Ty je třeba ospravedlnitelným způsobem rozdělit mezi mnohonásobně větší počet pacientů na čekacích listinách. Práce si klade za cíl představit různé přístupy k takovéto alokaci a posoudit je z hlediska práva a etiky. V první části práce je představen pojem distributivní spravedlnosti s důrazem na právo na zdravotní péči. Dále je již pozornost zaměřena na transplantační problematiku, přičemž je stručně popsána historie transplantačních aktivit a vývoj celospolečenského vnímání této metody. Etickému diskurzu a provázejícím sporným otázkám, především pak těm, které mají velký potenciál ovlivnit obecný nedostatek orgánů, je pak věnována další část práce. V následujících kapitolách je podrobněji popsána současná právní úprava transplantací, a to jak na mezinárodní, evropské a vnitrostátní úrovni. Ta tvoří právní rámec pro nastavení systému alokačních kritérií, na jejichž základě distribuce orgánů v praxi probíhá. Pro jejich posouzení je provedeno srovnání systému kritérií pro alokace...
Náhrada nemajetkové újmy sekundárních obětí
Zielina, Dominik ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
ANOTACE! ! ! V této diplomové práci jsem zaměřil pozornost na komplexní právní úpravu institutu náhrady nemajetkové újmy, která vznikla osobě či osobám nikoliv přímo poškozeným, jejichž zájmy jsou chráněny ustanovením § 2958 obč. zák. (ve formě bolestného a ztížení společenského uplatnění), nýbrž !osobám blízkým primárně poškozeného, tedy tzv. sekundárním obětem. Právě těmto nepřímo poškozeným osobám vzniká újma nemateriální povahy v podobě duševních útrap, které jsou přirozenou reakcí na usmrcení či zvlášť závažné ublížení na zdraví osobě jím blízké, tedy primární oběti. I na ně pamatuje zákon ve svém speciálním ustanovení § 2959 obč. zák. a dává jim možnost po škůdci požadovat přiměřené peněžité zadostiučinění, jehož účelem je zmírnit bolest plynoucí buď ze ztráty osoby blízké, nebo z jejího trvalého a nezvratného zvláště závažného poškození zdraví vyžadujícího neustálou péči. ! ! Předně jsem provedl důkladnou analýzu předmětného institutu v současné právní úpravě a tuto srovnal s úpravou obsaženou v občanském zákoníku z roku 1964, zejména vymezil jsem právní důvody vzniku povinnosti k této relutární náhradě, jednotlivá objektivizační kritéria, principy a funkce mající značný význam pro stanovení její výše, okruh oprávněných osob a v neposlední řadě také promlčení a přechod práva tohoto druhu náhrady...
Právní hlediska klinického výzkumu léčiv
Kulan, Kryštof ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Právní hlediska klinického výzkumu léčiv Abstrakt Cílem této práce je zhodnocení aktuálního stavu klinického hodnocení léčiv, popis práv a ochranu subjektu hodnocení v rámci výzkumu a řešení vybraných otázek, které mohou být pro průměrného člověka matoucí či minimálně nejasné. Dále tato práce řeší výkon práv subjektu hodnocení se zaměřením na náhradu škody vzniklé subjektu hodnocení a osobám jemu blízkým. Poslední řešenou otázkou jsou platby za účast na klinickém výzkumu a jiný prospěch, kterého za účast nabývá subjekt hodnocení. Výše popsané otázky jsou vyřešeny nejprve skrze definici podstatných pojmů a analýzu právní úpravy konkrétních problémů. Z pramenů práva, jsou pak vyvozeny argumenty, které jsou podloženy odbornými komentáři a judikaturou. Některé problémy jsou řešeny skrze metodu analogie a to v případě, že na ně neexistuje konkrétní odpověď v předmětné právní úpravě. Některé analogie a použití některých soudních rozhodnutí jsou pak zhodnoceny jako nepřiléhavé v případě, že tak plyne z prosté právní logiky. Předvedenou metodikou tato práce dospěla k podrobné analýze práv subjektu hodnocení, hlavně ve vztahu k jeho osobnostním právům, jejich ochraně a výkonu. Skrze výše popsanou metodu pak přináší nový pohled na odpovědnostní vztahy za škodu způsobenou subjektu hodnocení v rámci klinického výzkumu....
Právní odpovědnost lékaře bez specializované způsobilosti a její praktické dopady z pohledu lékaře
Štoková, Daniela ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Právní odpovědnost lékaře bez specializované způsobilosti a její praktické dopady z pohledu lékaře Abstrakt Postavení lékaře bez specializované způsobilosti je v rámci systému českého zdravotnictví po právní i praktické stránce specifické a odlišné od dalšího zdravotnického personálu. Ačkoliv získáním odborné způsobilosti neatestovaný lékař naplnil první předpoklad pro poskytování zdravotních služeb, až do úspěšného složení atestační zkoušky je povinen svou činnost vykonávat pod odborným dozorem či odborným dohledem ze strany lékaře atestovaného. Výjimku tvoří ty činnosti, jež je neatestovaný lékař explicitně oprávněn vykonávat samostatně. V tomto kontextu je cílem práce komplexně popsat problematiku právní odpovědnosti lékaře bez specializované způsobilosti a kriticky zhodnotit její právní úpravu na podkladu stávající judikatury a poznatků získaných dotazníkovým šetřením mezi neatestovanými lékaři. V první části práce je pozornost věnována především analýze právního rámce postavení lékaře bez specializované způsobilosti, představovaného zejména zákonem č. 95/2004 Sb. Další část práce se věnuje problematice právní odpovědnosti, a to jak předpokladům jejího vzniku, tak jejím jednotlivým podobám v rámci různých právních odvětví. Poslední část pak získané poznatky propojuje a vyhodnocuje za využití modelových...
Smlouva o péči o zdraví podle NOZ
Slavíček, Jakub ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
i Název diplomové práce v českém jazyce Smlouva o péči o zdraví podle NOZ Abstrakt Diplomová práce pojednává o smlouvě o péči o zdraví podle NOZ. Smlouva o péči o zdraví se účinností občanského zákoníku 89/2012 Sb. stala 1. 1. 2014 novým pojmenovaným smluvním typem. Vzhledem k důležitosti a širokému využití smlouvy o péči o zdraví je až zarážející, jak nízké veřejné povědomí o existenci takového smluvního vztahu mezi širokou veřejností panuje. Práce si klade za cíl dané téma obecně představit, rozebrat jeho jednotlivé části a ty dále analyzovat. Zároveň práce upozorní na výkladové problémy či legislativní přešlapy a nejasnosti. Teoretická stránka práce je vhodně doplňována praktickými příklady, které přispívají ke srozumitelnosti výkladu a pochopení smluvního vztahu v jeho celistvosti. Dále je v práci nastíněn vztah občanského zákoníku a zvláštní úpravy. Nechybí historický podtext a základní mezinárodněprávní úpravy péče o zdraví. Institut souhlasu je navíc rozebrán v rámci zahraničního exkurzu i pohledem anglického práva. Ohledně samotné smlouvy o péči o zdraví zpracovává práce smluvní strany, způsob uzavření smlouvy, její předmět a také možnosti zániku závazku. Větší část práce je však věnována právům a povinnostem smluvních stran, kdy je obdobně jako v občanském zákoníku kladen důraz na institut poučení...
Vydržení v rámci rekodifikace soukromého práva
Horký, Jakub ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Vydržení v rámci rekodifikace soukromého práva Diplomová práce se zabývá institutem vydržení, a to v kontextu rekodifikace soukromého práva. Jejím cílem je popsat podobu tohoto institutu jak v historickém kontextu, tak v platné právní úpravě, tyto úpravy vzájemně komparovat a pokusit se odpovědět na některé sporné výkladové otázky. Vydržení je institutem sledujícím sladění držby jako faktického stavu s vlastnictvím jakožto stavem právním, a to po uplynutí určené vydržecí doby. Jde o tradiční institut civilistiky, který však v současné době nepozbývá na aktuálnosti. Občanský zákoníku č. 89/2012 Sb. přinesl ve vztahu k tomuto institutu podstatné změny, jejichž analýzu diplomová práce sleduje. Práce je rozvržena do úvodu, 4 hlavních kapitol, které jsou dále členěny do podkapitol, a závěru. V první kapitole vymezuji obecné pojmy stěžejní pro následující výklad, a to definici držby, detence a samotného vydržení. Kapitola druhá představuje historický exkurs, a to od nástinu institutu vydržení v římském právu, přes úpravu vydržení za účinnosti OZO, k popisu socialistické právní úpravy, a to jak za účinnosti občanského zákoníku z roku 1950, tak občanského zákoníku z roku 1964 v jeho původní podobě. V této kapitole se věnuji rovněž popisu úpravy po novelizaci účinné od roku 1983. Pozornost je dána také...
Nabývání vlastnictví
Vlach, Pavel ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent) ; Srbová, Alena (oponent)
název : Nabývání vlastnictví Tématem mé práce je nabývání vlastnictví, přesněji vlastnického práva. Toto téma jsem si zvolil po poradě s mým školitelem již při započetí studia v roce 2010. V průběhu studia však byl v roce 2012 přijat nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., který vstoupil v účinnost v lednu 2014 a nabídla se tak možnost srovnání dosavadní úpravy v zákonu č. 40/1964 Sb. (nyní označovaným jako starý) s úpravou novou, případně i s dalšími úpravami, tedy se zákonem č. 141/1950 Sb., označovaným také jako střední občanský zákoník, vládním návrhem občanského zákoníku z roku 1937, který vzhledem k politickému vývoji situace nebyl nikdy přijat a s obecným zákoníkem občanským, což byl přejatý rakouský zákoník známý jako ABGB. Některé instituty originárního nabytí byly porovnány i s německým BGB či novým ruským občanským zákoníkem. Disertační práce se nejprve zabývá vlastnickým právem obecně, tedy pojmem vlastnické právo a vlastnictví a instituty s tímto souvisejícími, jako je omezení vlastnického práva, ochrana vlastnického práva, problematika držby a pojem věci hlavní, součást věci a příslušenství věci. Dále práce pokračuje jednotlivými způsoby nabývání vlastnického práva, nejprve originárním nabýváním vlastnického práva, kde se jedná o některé nové instituty a instituty stávající (dle o.z. č. 40/1964...
Dědění ze zákona
Rutar, Radka ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent) ; Petr, Bohuslav (oponent)
Dědění ze zákona Abstrakt Tato práce pojednává o problematice právní úpravy dědického práva, s důrazem na institut dědění ze zákona, a to z pohledu nejen českého právního řádu, ale též ve srovnání jednotlivých institutů se zahraničními právními úpravami. Cílem práce je odpovědět na otázku, zda současná česká právní úprava může zůstaviteli a dalším zainteresovaným účastníkům řízení o pozůstalosti, poskytnout přehledný, bezpečný a předvídatelný rámec pro platnou úpravu jejich majetkových poměrů vzniknuvších po smrti zůstavitele. Předkládaná práce je svoji strukturou rozdělena do tří větších částí, obsažených v celkem patnácti kapitolách. První část práce se krátce věnuje postupnému historickému vývoji dědického práva a jeho případných kodifikací na území českých zemí a zemí s nimi historicky souvisejících. Součástí první části práce je také přiblížení účelu dědického práva a zásad jej ovládajících, formulovaných již počátkem 20. stolení vynikajícím českým právníkem Prof. Emanuelem Tilschem. Jednotlivé instituty, jako jsou dědické třídy (skupiny), nepominutelný dědic či odúmrť, jsou následně z pohledu historicko-komparativního a též z pohledu platných zahraničních právních úprav logicky uspořádány a popsány v dalších částech práce, a to zejména v kapitolách pět až třináct. Ze zahraničních právních úprav jsou...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 577 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Salač, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.