Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 562 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Právní aspekty poskytování zdravotní péče nezletilým
Obrázek, Jan ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
OVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Tato diplomová práce pojednává o právních aspektech poskytování zdravotní péče nezletilým v České republice a Irsku a obě úpravy porovnává. Zdravotní péče prošla od ratifikace biomedicíně významnou změnou, kdy tradiční chápání vztahu lékař vztahu paternalistického bylo opuštěno a nahrazeno vztahem partnerským. Tuto proměnu završilo přijetí zákona o zdravotnických službách a dalších zákonů, které byly přijaty v rámci reformy zdravotnického práva. Za pomyslnou definitivní tečku za debatou o vztahu lékař pacient se dá považovat občanský zákoník. Občanský zákoník zakotvil smlouvu o péči o zdraví, jako pojmenovaný smluví typ a není tak již pochyb o soukromoprávním charakt vztahu lékař pacient. Vztah občanského zákoníku a zákon o poskytování zdravotních služeb je komplikovaný a aplikuje se při něm zásada aplikaci této zásady je však třeba mít na paměti, že občanský zákoník je podrobný a že v některých ustanoveních je občanský zákoník oním zvláštním předpisem k o poskytování zdravotních služeb. Ve většině případů tomu ale bude naopak. Vzhledem k množství zákonů upravující zdravotnické právo a nejasnému vztahu českém právním řádu tedy vznikla nejistota, kterým zákonem a v jakém případě se mají poskytovatelé zdravotní péče při poskytování zdravotní péče řídit. Z tohoto důvodu je hlavní cíl této...
Manželské majetkové právo
Kühnová, Nela ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Zvoleným tématem této diplomové práce je manželské majetkové právo, jehož úprava se nachází v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Cílem této práce je zanalyzovat a popsat nynější právní úpravu manželského majetkového práva, a především pak institutu společného jmění manželů. Důraz je kladen zejména na vymezení zákonného režimu společného jmění manželů a možnosti jeho modifikace, ať už smlouvou o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutím soudu. Pozornost je zaměřena též na možnosti postihu společného jmění manželů ve vykonávacím řízení a s tím související možnosti ochrany a obrany tzv. nedlužného manžela. Vlastní text práce sestává ze sedmi kapitol, úvodu a závěru. První kapitola je věnována vymezení základních pojmů, a sice manželského majetkového práva a společného jmění manželů. Druhá kapitola je zaměřena na zákonný režim společného jmění manželů, tedy na režim obecný. Popsán je zejména rozsah společného jmění v zákonném režimu, jaká aktiva a pasiva jsou součástí společného jmění a jaká jsou z něj naopak vyňata. Nastíněna je též správa společné jmění manželů v zákonném režimu. Předmětem třetí kapitoly je zákonem stanovený režim společného jmění manželů, a sice režim smluvený. Zákon v této souvislosti zakotvuje tři, resp. čtyři druhy smluvených režimů, a sice režim oddělených jmění, režim...
Nájem bytu v bytovém domě
Doseděl, František ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Cílem této práce je poskytnout výklad k vybraným institutům nájmu bytu a to nejen pro plnění bytové potřeby nájemce, ale i pro ostatní využití. Práce je dělena do 4 na sebe navazujících kapitol, které postupně gradují k nejnovějšímu trendu flexibilních právních vztahů. V první kapitole se práce zabývá historickým úvodem, ve kterém byl shrnut vývoj institutu nájmu nemovitosti za úplatu od starověku až do devadesátých let minulého století s důrazem na instituty trvající, či znovu se objevující. Druhá kapitola zevrubně popisuje a vysvětluje jednotlivé klíčové pojmové znaky, mezi které patří předmět nájmu (jeho vlastnosti a vhodnost, která je nyní určena dohodou stran, nikoliv rozhodnutím úřadu ), stanovení úplaty za byt (když není stanovena smluvně) a stranám smlouvy. V této kapitole je dále shrnuto, proč si právnická osoba nemůže pronajmout byt k bydlení a proč jeho následný podnájem není podnájmem. V kapitole třetí se práce zaměřila na ustanovení, nejasná, nebo budící vášně jak mezi odborníky, tak mezi laiky. Mezi tato ustanovení patří nové pojetí jistoty, podstatné rozšíření možnosti podnikat v bytě i bez souhlasu pronajímatele, pojmu domácnosti a osob v ní a to včetně zamyšlení nad maximálním množstvím osob obývajících byt, pořádku a udržování dobrých mravů v domě a podnájmu. Práce záměrně...
Občanskoprávní odpovědnost za újmu na zdraví v medicínskoprávních sporech
Skalová, Monika ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Občanskoprávní odpovědnost za újmu na zdraví v medicínskoprávních sporech Cílem této práce je zmapovat a zanalyzovat matérii občanskoprávní odpovědnosti za újmu na zdraví, způsobenou poškozenému pacientovi v důsledku poskytování zdravotních služeb. Jedná se o problematiku dosti aktuální a specifickou, především pak od účinnosti občanského kodexu, jež vstoupil v účinnost ke dni 1. 1. 2014. V pasážích, kde si to daná oblast vyžaduje, dochází k porovnání s předešlou právní úpravou. Práce rovněž neopomíjí ani nahlédnutí do německé úpravy, kde zohledňuje a popisuje jak instituty blízké vnitrostátnímu právu, tak zároveň i dílčí instituty, jenž v našem právním systému nenalezneme. Text práce je členěn celkem do pěti kapitol. V první z nich je hierarchicky zachycena celistvá vnitrostátní právní úprava obsahující prvky zdravotnictví, v níž jsou komplexně představeny jak prameny mající formu zákona, tak stavovských předpisů či soudní judikatury. Druhá část probírá občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví a její jednotlivé zvláštní případy, spočívající v objektivní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb. Současně je poukázáno na otázku smluvní a deliktní odpovědnosti. Část třetí pojednává o předpokladech občanskoprávní odpovědnosti, přičemž blíže mapuje a zohledňuje její jednotlivé atributy,...
Informovaný souhlas (srovnávací studie)
Franta, Jakub ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Informovaný souhlas patří mezi nejvíce diskutovaná témata zdravotnického práva. Předkládaná diplomová práce se snaží k této diskuzi přispět formou srovnávací studie české právní úpravy s právní úpravou kanadského common law, zaměřené na základní otázky dané problematiky. Práce je členěna na šest částí. První z nich se věnuje poučení a souhlasu s léčbou v pojetí paternalistického a partnerského modelu vztahu lékaře a pacienta. Druhá část práce poskytuje přehled relevantních českých i kanadských právních pramenů a zároveň jsou touto cestou představeny klíčové milníky ve vývoji informovaného souhlasu v obou zemích. Třetí část práce rozebírá pojem informovaného souhlasu. Ve čtvrté části práce je pozornost zaměřena na poučení - na jeho obsah a rozsah, formu a další související aspekty. Pátá část práce se zabývá samotným souhlasem - jeho náležitostmi, odvoláním souhlasu a také odmítnutím souhlas poskytnout. Konečně šestá část práce se věnuje specifické úpravě vážící se k nezletilým pacientům. Lze jednoznačně konstatovat, že v základních rysech informovaného souhlasu se zkoumané právní úpravy spíše shodují. Rozdíly jsou patrné až při rozboru detailních aspektů a často se jedná o otázky techničtějšího rázu (např. stanovení okruhu osob informovaných namísto či vedle pacienta). Výjimečně je ale možné nalézt...
Poškození pacienta
Chocholoušová, Tereza ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Poškození pacienta Cílem předkládané diplomové práce bylo uceleně pojednat o problematice poškození pacienta v důsledku poskytování zdravotní péče. K dosažení stanoveného cíle je práce rozdělena do pěti hlavních kapitol, kdy v první kapitole je rozebrán vztah mezi pacientem. Rovněž jsou v první kapitole představeny práva a povinnosti jak pacienta, tak i lékaře. Tato kapitola se také věnuje problematice informovaného souhlasu. Druhá kapitola je zaměřena na problematiku právní odpovědnosti, přičemž se věnuje jak občanskoprávní odpovědnosti obecně, tak i jejím jednotlivým typům, ale i trestní odpovědnosti. Následující kapitola se týká postupu lege artis a s tím souvisejícího pojmu etiky ve zdravotnictví. Součástí této kapitoly je také problematika znaleckých posudků. Čtvrtá kapitola je pro předkládanou diplomovou práci stěžejní, jelikož se věnuje samotnému poškození pacienta. V této kapitole je pojednáno nejen o nežádoucích událostech, které mohly vyústit v poškození pacienta, ale také o následném odškodnění pacienta ve formě bolestného a náhrady pro ztížení společenského uplatnění. V rámci podkapitoly týkající se poškození pacienta v praxi jsou uvedena rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky vydaná v konkrétních případech poškození pacientů. A pro úplnost doplněna také jedním rozhodnutí...
Problematika náhradního mateřství
Antošová, Barbora ; Holčapek, Tomáš (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou právní úpravy náhradního mateřství. Vývoj v oblasti reprodukční medicíny v podobě prvního "dítěte ze zkumavky" v roce 1978 a na to navazujících medicinských pokroků s sebou nevyhnutelně přinesl rozvoj tohoto institutu. Institutu, který, ačkoliv s sebou přináší mnoho etických, sociálních a právních otázek, není v České republice právně regulován (kromě jediného ustanovení § 804 občanského zákoníku). Tato diplomová práce se proto snaží poskytnout návrh právní úpravy, která by mohla být v České republice přijata, a to za použití především analytické a komparativní metody. Po vysvětlení, co tento institut vlastně znamená a jaké známe jeho formy a modely, je objasněn jeho mezinárodní právní rámec. Ačkoliv si mnoho států uvědomuje aktuálnost tohoto tématu, do dnešního dne nebyla přijata žádná mezinárodní úprava, která by upravovala např. přeshraniční náhradní mateřství. Jisté vodítko tu ale přeci jen máme, a to zájem dítěte, jak judikoval Evropský soud pro lidská práva. Právní úprava v jednotlivých zemích se pohybuje na škále od kriminalizace (Francie) až po legalizaci komerčního náhradního mateřství (Ukrajina). Po zhodnocení právních úprav některých států, na kterých je ukázáno reálné fungování modelů náhradního mateřství, je zjevné, že pro Českou republiku...
Právní úprava nájmu bytů a prostor sloužících podnikání
Kolbach, Kristina ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
V této diplomové práci se zabývám aktuální právní úpravou nájmu bytů a prostor sloužících podnikání po rekodifikaci soukromého práva. Diplomovou práci jsem rozdělila do čtyř kapitol, ve kterých se snažím poskytnout komplexní pohled na danou tématiku. Poukazuji zde na podstatné změny, ke kterým v souvislosti s rekodifikaci v nájemních vztazích došlo a zároveň porovnávám s předchozí právní úpravou, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů a hodnotím jaký to má celkový dopad na práva a povinnosti smluvních stran. V nové právní úpravě věnoval zákonodárce poměrně značnou pozornost úpravě nájmu bytu, a obzvlášť pak nájmu prostoru sloužícího k podnikání. Podstatným rozdílem mezi nájmem bytu a nájmem prostoru sloužícího k podnikání je především v účelu nájmu. Účelem nájmu bytu je zejména zajištění bytových potřeb nájemce a případně členů jeho domácnosti, zatímco účelem nájmu prostoru sloužícího k podnikání je uspokojování podnikatelských potřeb a potřeb jiných osob, které si tyto prostory pronajímají. V případě, že účelem nájmu nemovitosti není bydlení, popř. je nájemcem právnická osoba, pak se použije obecné ustanovení o nájmu (tj. ust. § 2201 a násl. občanského zákoníku). Přijetí nového občanského zákoníku považuji za přínosné zejména kvůli celistvosti právní úpravy nájmu...
Registrované partnerství
Güttnerová, Karolína ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá právní úpravou registrovaného partnerství a je zaměřena především na aktuální otázky týkající se práv homosexuálů k nezletilým dětem. Skládá se z devíti kapitol, jež postupně rozebírají jednotlivé oblasti související s registrovaným partnerstvím. První kapitola se věnuje historickému kontextu a nástinu vývoje postavení homosexuálů ve společnosti. V kapitole druhé jsou definovány základní pojmy, se kterými diplomová práce pracuje. Kapitola třetí rozebírá prameny právní úpravy na úrovni Evropské unie a ústavněprávní rovinu. Čtvrtá kapitola hovoří o soužití osob a především o institutu registrovaného partnerství a je rozdělena do tří podkapitol. První podkapitola se týká institutu manželství, tradičního svazku dvou osob. Další podkapitola se zabývá vývojem institutu registrovaného partnerství a procesem schvalování zákona s uvedením některých argumentů, které při legislativním procesu na půdě Poslanecké sněmovny zazněly. Poslední podkapitola je věnována rozboru platné právní úpravy s upozorněním na některé zvláštnosti právní úpravy registrovaného partnerství. Druhá část a následující kapitoly diplomové práce jsou věnovány homoparentální rodině. Nejdříve je vysvětleno, co pojem homoparentální rodina znamená. Kapitoly šest a sedm rozebírají jednotlivé způsoby, kterými lze...
Nájem bytu v bytovém domě
Doseděl, František ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Cílem této práce je poskytnout výklad k vybraným institutům nájmu bytu a to nejen pro plnění bytové potřeby nájemce, ale i pro ostatní využití. Práce je dělena do 4 na sebe navazujících kapitol, které postupně gradují k nejnovějšímu trendu flexibilních právních vztahů. V první kapitole se práce zabývá historickým úvodem, ve kterém byl shrnut vývoj institutu nájmu nemovitosti za úplatu od starověku až do devadesátých let minulého století s důrazem na instituty trvající, či znovu se objevující. Druhá kapitola zevrubně popisuje a vysvětluje jednotlivé klíčové pojmové znaky, mezi které patří předmět nájmu (jeho vlastnosti a vhodnost, která je nyní určena dohodou stran, nikoliv rozhodnutím úřadu ), stanovení úplaty za byt (když není stanovena smluvně) a stranám smlouvy. V této kapitole je dále shrnuto, proč si právnická osoba nemůže pronajmout byt k bydlení a proč jeho následný podnájem není podnájmem. V kapitole třetí se práce zaměřila na ustanovení, nejasná, nebo budící vášně jak mezi odborníky, tak mezi laiky. Mezi tato ustanovení patří nové pojetí jistoty, podstatné rozšíření možnosti podnikat v bytě i bez souhlasu pronajímatele, pojmu domácnosti a osob v ní a to včetně zamyšlení nad maximálním množstvím osob obývajících byt, pořádku a udržování dobrých mravů v domě a podnájmu. Práce záměrně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 562 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Salač, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.