Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 566 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Nájem bytu a domu
Vokounová, Michelle ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Nájem bytu a domu Abstrakt Diplomová práce si dává za cíl zanalyzovat materii nájmu bytu a domu. Jedná se o konstantně aktuální problematiku, která se těší dynamickému vývoji jak v doktrinální, tak judikatorní oblasti. Její specifičnost spočívá v protekcionistické povaze vůči slabší straně, za kterou je považován nájemce. Díky skutečnosti, že od 1. 1. 2014, vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, došlo k výraznému vyvážení práv v určitých aspektech souvisejících s nájmem bytu a domu, především pak v možnostech ukončení nájmu. Vzhledem ke krátké době účinnosti občanského zákoníku dochází v důležitých pasážích práce ke srovnání s předešlou právní úpravou. Diplomová práce nezanedbává ani německou právní úpravu. Při nahlédnutí do zahraniční úpravy se věnuje institutům blízkým vnitrostátnímu právu a pokouší se tak o jejich okrajovou komparaci. Vlastní text je rozdělen do šesti kapitol. První z nich pojednává o obecné právní úpravě nájmu. Rozebrány budou jednotlivé pojmové znaky nájmu a s ním související instituty. Představeny jsou prameny mající formu zákona či soudní judikatury. Druhá část práce se pak již konkrétně věnuje nájmu bytu a domu. Interpretovány jsou zde nové pojmy, které s sebou občanský zákoník přinesl, a nastíněn je rovněž i účel nájmu. Třetí...
Formy péče o nezletilé děti v době po rozchodu či rozvodu rodičů
Kudrfalcová, Adriana ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
1 Shrnutí Diplomová práce s názvem "Formy péče o nezletilé děti v době po rozchodu či rozvodu rodičů" se zabývá možnými způsoby uspořádání péče o dítě po rozpadu vztahu jeho rodičů. Toto téma je velmi aktuální, neboť rozvodovost nejen v České republice, ale i v jiných vyspělých státech světa stoupá. Podle platné právní úpravy je možné svěřit dítě po rozvodu rodičů do péče jednoho rodiče, do střídavé péče, do společné péče nebo je-li to potřebné v zájmu dítěte do péče jiné osoby než rodiče. Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled, který čtenáře seznámí se všemi možnostmi uspořádání péče o nezletilé děti po rozpadu vztahu jejich rodičů upravenými v ustanovení § 907 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zvýšená pozornost je věnována střídavé péči a to z důvodu řady přelomových judikátů Ústavního soudu ČR z nedávné doby, týkajících se právě tohoto institutu. Předkládaná diplomová práce je vyjma úvodu a závěru členěna na pět kapitol. V první kapitole se zabývám historickým vývojem právní úpravy rozhodování o svěřování dětí do péče po rozvodu rodičů, se zaměřením na právní předpisy platné na našem území, které poprvé obsahovaly ustanovení týkající se této problematiky. Ve druhé kapitole popisuji situace, které vyžadují soudní rozhodnutí o úpravě poměrů k nezletilému dítěti, včetně kritérií, která soud...
Služebnosti
Hejdová, Dagmar ; Salač, Josef (oponent)
Resumé Cílem diplomové práce je podat komplexní pohled na problematiku právního institutu služebností s důrazem na současnou právní úpravu služebností v občanském zákoníku. Práce rozebírá nejdůležitější praktické otázky, s nimiž je tento právní institut neodmyslitelně spojen, a předestírá možné způsoby jejich řešení s odkazy na judikaturu. Účelem práce je rovněž představení institutu služebnosti jakožto institutu reagujícího na aktuální společenské potřeby, které nacházejí svůj odraz v právní úpravě institutu služebností. Prvá kapitola vymezuje pojem služebnosti především z teoretického hlediska. Druhá kapitola je věnována představení nejdůležitějších historických milníků pro vývoj právního institutu služebnosti, od starověku až po současnost. Pozornost je věnována starověkým zásadám, které právní úpravu institutu služebností ovlivňují dodnes, vzniku pojmu věcných břemen a koncepční změně v současném občanském zákoníku oproti předchozí právní úpravě spočívající v rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena. Uvedení historické geneze má v tomto ohledu sloužit především demonstrování vlivu společenských poměrů na právní úpravu institutu služebností. Těžiště diplomové práce spočívá v kapitole třetí, jež je věnována současné právní úpravě služebností v občanském zákoníku. Na samém úvodu třetí...
Poměry mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství
Linhartová, Aneta ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Poměry mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství Abstrakt Cílem této práce je představit aktuální právní úpravu týkající se poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství, obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, poukázat na problematické aspekty při její aplikaci v praxi a navrhnout de lege ferenda u dílčích otázek jiná možná řešení. Práce se skládá z pěti kapitol. První kapitola se zabývá rozvodem manželství. Je pojednáno historickém vývoji jeho právní úpravy, platné právní úpravě, včetně řízení o rozvod manželství, a rovněž o některých právních dopadech rozvodu manželství. Část této kapitoly se týká návrhů na zjednodušení rozvodu manželství de lege ferenda. Druhá kapitola je věnována právní úpravě poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství v historickém kontextu, od obecného zákoníku občanského do současné doby. Ve třetí kapitole je provedena analýza jednotlivých aspektů právní úpravy poměrů mezi rodiči a dětmi po rozvodu manželství. Nejdříve je pojednáno o péči o nezletilé dítě po rozvodu manželství a o jejích jednotlivých formách, tj. péči výlučné, střídavé a společné. Další část této kapitoly se zabývá úpravou styku rodiče a nezletilého dítěte. Poté je pojednáno o vyživovací povinnosti k nezletilému dítěti a následně o vyživovací povinnosti ke...
Právní aspekty poskytování zdravotní péče nezletilým
Obrázek, Jan ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
OVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Tato diplomová práce pojednává o právních aspektech poskytování zdravotní péče nezletilým v České republice a Irsku a obě úpravy porovnává. Zdravotní péče prošla od ratifikace biomedicíně významnou změnou, kdy tradiční chápání vztahu lékař vztahu paternalistického bylo opuštěno a nahrazeno vztahem partnerským. Tuto proměnu završilo přijetí zákona o zdravotnických službách a dalších zákonů, které byly přijaty v rámci reformy zdravotnického práva. Za pomyslnou definitivní tečku za debatou o vztahu lékař pacient se dá považovat občanský zákoník. Občanský zákoník zakotvil smlouvu o péči o zdraví, jako pojmenovaný smluví typ a není tak již pochyb o soukromoprávním charakt vztahu lékař pacient. Vztah občanského zákoníku a zákon o poskytování zdravotních služeb je komplikovaný a aplikuje se při něm zásada aplikaci této zásady je však třeba mít na paměti, že občanský zákoník je podrobný a že v některých ustanoveních je občanský zákoník oním zvláštním předpisem k o poskytování zdravotních služeb. Ve většině případů tomu ale bude naopak. Vzhledem k množství zákonů upravující zdravotnické právo a nejasnému vztahu českém právním řádu tedy vznikla nejistota, kterým zákonem a v jakém případě se mají poskytovatelé zdravotní péče při poskytování zdravotní péče řídit. Z tohoto důvodu je hlavní cíl této...
Manželské majetkové právo
Kühnová, Nela ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Zvoleným tématem této diplomové práce je manželské majetkové právo, jehož úprava se nachází v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Cílem této práce je zanalyzovat a popsat nynější právní úpravu manželského majetkového práva, a především pak institutu společného jmění manželů. Důraz je kladen zejména na vymezení zákonného režimu společného jmění manželů a možnosti jeho modifikace, ať už smlouvou o manželském majetkovém režimu nebo rozhodnutím soudu. Pozornost je zaměřena též na možnosti postihu společného jmění manželů ve vykonávacím řízení a s tím související možnosti ochrany a obrany tzv. nedlužného manžela. Vlastní text práce sestává ze sedmi kapitol, úvodu a závěru. První kapitola je věnována vymezení základních pojmů, a sice manželského majetkového práva a společného jmění manželů. Druhá kapitola je zaměřena na zákonný režim společného jmění manželů, tedy na režim obecný. Popsán je zejména rozsah společného jmění v zákonném režimu, jaká aktiva a pasiva jsou součástí společného jmění a jaká jsou z něj naopak vyňata. Nastíněna je též správa společné jmění manželů v zákonném režimu. Předmětem třetí kapitoly je zákonem stanovený režim společného jmění manželů, a sice režim smluvený. Zákon v této souvislosti zakotvuje tři, resp. čtyři druhy smluvených režimů, a sice režim oddělených jmění, režim...
Nájem bytu v bytovém domě
Doseděl, František ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Cílem této práce je poskytnout výklad k vybraným institutům nájmu bytu a to nejen pro plnění bytové potřeby nájemce, ale i pro ostatní využití. Práce je dělena do 4 na sebe navazujících kapitol, které postupně gradují k nejnovějšímu trendu flexibilních právních vztahů. V první kapitole se práce zabývá historickým úvodem, ve kterém byl shrnut vývoj institutu nájmu nemovitosti za úplatu od starověku až do devadesátých let minulého století s důrazem na instituty trvající, či znovu se objevující. Druhá kapitola zevrubně popisuje a vysvětluje jednotlivé klíčové pojmové znaky, mezi které patří předmět nájmu (jeho vlastnosti a vhodnost, která je nyní určena dohodou stran, nikoliv rozhodnutím úřadu ), stanovení úplaty za byt (když není stanovena smluvně) a stranám smlouvy. V této kapitole je dále shrnuto, proč si právnická osoba nemůže pronajmout byt k bydlení a proč jeho následný podnájem není podnájmem. V kapitole třetí se práce zaměřila na ustanovení, nejasná, nebo budící vášně jak mezi odborníky, tak mezi laiky. Mezi tato ustanovení patří nové pojetí jistoty, podstatné rozšíření možnosti podnikat v bytě i bez souhlasu pronajímatele, pojmu domácnosti a osob v ní a to včetně zamyšlení nad maximálním množstvím osob obývajících byt, pořádku a udržování dobrých mravů v domě a podnájmu. Práce záměrně...
Občanskoprávní odpovědnost za újmu na zdraví v medicínskoprávních sporech
Skalová, Monika ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Občanskoprávní odpovědnost za újmu na zdraví v medicínskoprávních sporech Cílem této práce je zmapovat a zanalyzovat matérii občanskoprávní odpovědnosti za újmu na zdraví, způsobenou poškozenému pacientovi v důsledku poskytování zdravotních služeb. Jedná se o problematiku dosti aktuální a specifickou, především pak od účinnosti občanského kodexu, jež vstoupil v účinnost ke dni 1. 1. 2014. V pasážích, kde si to daná oblast vyžaduje, dochází k porovnání s předešlou právní úpravou. Práce rovněž neopomíjí ani nahlédnutí do německé úpravy, kde zohledňuje a popisuje jak instituty blízké vnitrostátnímu právu, tak zároveň i dílčí instituty, jenž v našem právním systému nenalezneme. Text práce je členěn celkem do pěti kapitol. V první z nich je hierarchicky zachycena celistvá vnitrostátní právní úprava obsahující prvky zdravotnictví, v níž jsou komplexně představeny jak prameny mající formu zákona, tak stavovských předpisů či soudní judikatury. Druhá část probírá občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví a její jednotlivé zvláštní případy, spočívající v objektivní odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb. Současně je poukázáno na otázku smluvní a deliktní odpovědnosti. Část třetí pojednává o předpokladech občanskoprávní odpovědnosti, přičemž blíže mapuje a zohledňuje její jednotlivé atributy,...
Informovaný souhlas (srovnávací studie)
Franta, Jakub ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Informovaný souhlas patří mezi nejvíce diskutovaná témata zdravotnického práva. Předkládaná diplomová práce se snaží k této diskuzi přispět formou srovnávací studie české právní úpravy s právní úpravou kanadského common law, zaměřené na základní otázky dané problematiky. Práce je členěna na šest částí. První z nich se věnuje poučení a souhlasu s léčbou v pojetí paternalistického a partnerského modelu vztahu lékaře a pacienta. Druhá část práce poskytuje přehled relevantních českých i kanadských právních pramenů a zároveň jsou touto cestou představeny klíčové milníky ve vývoji informovaného souhlasu v obou zemích. Třetí část práce rozebírá pojem informovaného souhlasu. Ve čtvrté části práce je pozornost zaměřena na poučení - na jeho obsah a rozsah, formu a další související aspekty. Pátá část práce se zabývá samotným souhlasem - jeho náležitostmi, odvoláním souhlasu a také odmítnutím souhlas poskytnout. Konečně šestá část práce se věnuje specifické úpravě vážící se k nezletilým pacientům. Lze jednoznačně konstatovat, že v základních rysech informovaného souhlasu se zkoumané právní úpravy spíše shodují. Rozdíly jsou patrné až při rozboru detailních aspektů a často se jedná o otázky techničtějšího rázu (např. stanovení okruhu osob informovaných namísto či vedle pacienta). Výjimečně je ale možné nalézt...
Poškození pacienta
Chocholoušová, Tereza ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Poškození pacienta Cílem předkládané diplomové práce bylo uceleně pojednat o problematice poškození pacienta v důsledku poskytování zdravotní péče. K dosažení stanoveného cíle je práce rozdělena do pěti hlavních kapitol, kdy v první kapitole je rozebrán vztah mezi pacientem. Rovněž jsou v první kapitole představeny práva a povinnosti jak pacienta, tak i lékaře. Tato kapitola se také věnuje problematice informovaného souhlasu. Druhá kapitola je zaměřena na problematiku právní odpovědnosti, přičemž se věnuje jak občanskoprávní odpovědnosti obecně, tak i jejím jednotlivým typům, ale i trestní odpovědnosti. Následující kapitola se týká postupu lege artis a s tím souvisejícího pojmu etiky ve zdravotnictví. Součástí této kapitoly je také problematika znaleckých posudků. Čtvrtá kapitola je pro předkládanou diplomovou práci stěžejní, jelikož se věnuje samotnému poškození pacienta. V této kapitole je pojednáno nejen o nežádoucích událostech, které mohly vyústit v poškození pacienta, ale také o následném odškodnění pacienta ve formě bolestného a náhrady pro ztížení společenského uplatnění. V rámci podkapitoly týkající se poškození pacienta v praxi jsou uvedena rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky vydaná v konkrétních případech poškození pacientů. A pro úplnost doplněna také jedním rozhodnutí...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 566 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Salač, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.