Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 549 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Povinnost k náhradě újmy na zdraví v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
Smrž, Ivo ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent) ; Sovová, Olga (oponent)
Povinnost k náhradě újmy na zdraví v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb Předkládaná disertační práce je zaměřena na problematiku stanovení povinnosti k náhradě újmy na zdraví v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Jejím cílem je provedení analýzy jednotlivých obecných skutkových podstat povinnosti k náhradě újmy na zdraví a rovněž i relevantních speciálních skutkových podstat, jejichž aplikace v této oblasti pravidelně přichází v úvahu, což značí podrobné rozebrání jejich jednotlivých prvků. Cílem disertační práce je dále interpretace koncepčních změn plynoucích z rekodifikace českého soukromého práva v oblasti závazků z deliktů se zaměřením na poskytování zdravotních služeb. Analýze je podroben i právní základ vztahu mezi lékařem a pacientem, jelikož tato analýza je klíčová pro rozhodnutí, jaké skutkové podstaty povinnosti nahradit újmu se budou v této oblasti pravidelně aplikovat. První kapitola se proto zabývá právní povahou vztahu mezi lékařem a pacientem. Druhá kapitola se věnuje povinnosti k náhradě újmy na zdraví při poskytování zdravotních služeb, tedy vymezení a analýze jednotlivých skutkových podstat povinnosti k náhradě újmy, jejichž aplikace v případě způsobení újmy na zdraví v této oblasti přichází pravidelně v úvahu, včetně obecného vymezení jejich jednotlivých...
Manželské majetkové režimy v italském a českém právu
Ferencová, Eliška ; Hendrychová, Michaela (oponent) ; Salač, Josef (oponent)
Manželské majetkové režimy v italském a českém právu Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá manželskými majetkovými režimy a jejich právní úpravou v italském codice civile a českém občanském zákoníku. Zvolené téma je velice důležité nejen z pohledu manželů a rodiny, ale i třetích osob, které s manžely právně jednají. Cílem této práce je analyzovat a porovnat právní úpravu manželských majetkových režimů v České republice a v Itálii. Tato práce je rozdělena na úvod, tři části dále členěné na jednotlivé kapitoly a závěr. První část je věnována právu italskému. Zabývá se základními východisky italského právního řádu a jednotlivými majetkovými režimy mezi manžely, jež jsou upraveny v codice civile. Věnuje se tedy zákonnému režimu společného jmění, jeho vzniku, součástem společného jmění (aktivům, odloženému společnému jmění a pasivům), výhradnímu majetku a též pojednává o pravidlech správy společného jmění, od kterých se manželé nemohou smluvně odchýlit. Následně se zabývá smluvenými režimy, tedy režimem oddělených jmění, jinými režimy založenými manželskou smlouvou a zvláštním institutem majetkového fondu. Posléze je proveden rozbor důvodů zániku společného jmění a jeho vypořádání. Druhá část práce pojednává o české právní úpravě manželských majetkových režimů v občanském zákoník. Zabývá se manželskými...
Ochrana osobnosti v občanském právu
Kalábová, Eliška ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Ochrana osobnosti v občanském právu - Resumé Tématem této rigorózní práce je ochrana osobnosti, což je pojem, kterému se v dnešní moderní době dostává čím dál více pozornosti. Právo na ochranu osobnosti je zaručeno každému, a to jednak na ústavní úrovni Listinou základních práv a svobod, tak i na úrovni zákonné, kdy jsou pomocí zákonů, zejména občanského zákoníku, jednotlivá osobnostní práva specifikována a zpřesněna. Cílem této rigorózní práce je popis a analýza jak práva na ochranu obecně, ve své komplexnosti, tak i jednotlivých dílčích osobnostních práv a možnostech jejich uplatnění a ochrany. Práce vychází zejména z občanského zákoníku v jeho platném znění, místy je však poskytnut exkurz i do předpisů veřejného práva. Celá práce a její pojetí je postaveno zejména na bohaté judikatuře soudů, na kterých je ukazována aplikace práva na ochranu osobnosti. V první kapitole jsou definovány základní pojmy, spojené s právem na ochranu osobnosti. Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem práva na ochranu osobnosti, od dob dávno minulých, počínaje základy úpravy římským právem, přes jejich rozvoj v období křesťanství a renesance, konče jejich vývojem od roku 1918 na území Čech až po současnost. Meritem práce je třetí kapitola věnující se popisu jednotlivých osobnostních práv člověka. Ve svém úvodu každá...
Vztah pacienta a lékaře
Vyvlečková, Petra ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Předmětem této diplomové práce je jeden velmi důležitý vztah ve zdravotnictví - vztah pacienta a lékaře. V posledních desetiletích byla tématu věnována velká pozornost, jak na úrovni mezinárodní, tak i české. V České republice prošel vztah pacienta a lékaře zásadní změnou, když téměř okamžitě, bez plynulého vývoje, se měl změnit z paternalistického, který zde byl zakořeněn, na partnerský. Tento přechod doprovázely i četné právní změny dovršené přijetím zákona o zdravotních službách účinného od 1. dubna 2012, který se podrobně věnuje například právům a povinnostem obou subjektů v tomto vztahu. První část je věnována vztahu obou subjektů jako takovému. Jeho historii a vývoji, právnímu zařazení, formě a jedna část se zaměřuje i na etický aspekt vztahu pacienta a lékaře. Druhá část pojednává o právech a povinnostech obou účastníků vztahu, konkrétně těch, která stanovil zákon o zdravotních službách. Třetí část práce je věnována podrobnějšímu rozboru některých dle mého názoru základních práv pacienta a zároveň povinností lékaře charakterizujících vztah pacienta a lékaře v jeho dnešní podobě. Těmi jsou informovaný souhlas, u kterého jsem vysvětlila, proč je ho potřeba, a dále jsem se věnovala jeho náležitostem, možnosti informovaného souhlasu se vzdát, pojmu informovaného nesouhlasu včetně jeho formy,...
Vznik a zánik manželství
Míčová, Denisa ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá aktuálně účinnou právní úpravou vzniku a zániku manželství v České republice, obsaženou zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalších souvisejících předpisech. Při psaní této bylo použito velké množství knižních publikací, odborné literatury, judikatury i dalších zdrojů, které jsou uvedeny v seznamu literatury a pramenů. Cílem bylo poskytnout ucelenou znalost problematiky vzniku a zániku manželství ve třech tematicky uspořádaných částech. Cíl práce je blíže vymezen v jejím Úvodu, jeho splnění a další výsledky práce jsou uvedeny v jejím Závěru. První část se zabývá obecně institutem manželstvím. Jejím cílem je uvést do problematiky manželství a seznámit se základními právními znalostmi o manželství. Skládá se z šesti kapitol, ve kterých se postupně zabývám pojmem manželství, jeho účelem a základními zásadami manželského práva. Dále vyjmenovávám a obsahově přibližuji základní prameny manželského práva. Pro všestrannější přehled poskytuji informace o vývoji sňatečnosti a rozvodovosti na území České republiky a o právech a povinnostech mezi manžely. Druhá část se věnuje problematice vzniku manželství. Skládá se ze sedmi kapitol, z nichž některé jsou dále děleny na podkapitoly. Z hlediska časového je jako první zařazena kapitola s názvem Zasnoubení. Následuje...
Registrované partnerství a adopce
Law, Kateřina ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Tato diplomová práce si dává za cíl analyzovat dva instituty rodinného práva, a sice registrované partnerství a osvojení. Zaměřuje se zejména na pochopení historických souvislostí s přijímáním zákona o registrovaném partnerství a porovnává právní úpravy těchto institutů u dalších 35 evropských států. Za použití analytické metody se práce pokouší nastínit možný budoucí legislativní vývoj ve světle nedávného zrušení diskriminačního ustanovení § 13 odst. 2 zákona o registrovaném partnerství, berouc při tom v úvahu judikaturu Evropského soudu pro lidská práva.
Občanskoprávní odpovědnost v případě nerespektování dříve vysloveného přání
Mayerová, Vendula ; Holčapek, Tomáš (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Shrnutí Občanskoprávní odpovědnost v případě nerespektování dříve vysloveného přání Účelem této diplomové práce je analýza a popis problematiky občanskoprávní odpovědnosti ve specifickém případě nerespektování pacientova dříve vysloveného přání lékařem. Institut dříve vysloveného přání byl do českého právního řádu poprvé zaveden Úmluvou o lidských právech a biomedicíně v roce 2001 a později zákonem č. 372/2011 Sb., zákon o poskytování zdravotních služeb. Ačkoli již nelze považovat dříve vyslovené přání za nový institut českého práva, není v praxi příliš využíván. K tématu občanskoprávní odpovědnosti v předmětném případě dosud nebyla vytvořena judikatura a praxe trpí fatálním nedostatkem zkušeností. Nejistota ohledně nastíněné problematiky způsobuje, že lékaři se zdráhají zřídka se objevující dříve vyslovená přání respektovat, neboť se obávají případné trestní odpovědnosti za neposkytnutí zdravotní péče nebytné pro záchranu života pacienta. Tato diplomová práce se snaží vyzdvihnout váhu pacientovy svobodné vůle a současně poukazuje na skutečnost, že i záchrana pacientova života může způsobit nežádoucí právní odpovědnost lékaře. Zabývá se primárně analýzou a rozborem této odpovědnosti v kontextu obecné úpravy občanskoprávní odpovědnosti v českém právu a pokouší se také nastínit problematiku možných nároků...
Ověřování nových postupů použitím metody,která dosud nebyla v klinické praxi na živém člověku použita
Pabiánová, Štěpánka ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Ověřování nových postupů použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi na živém člověku použita Abstrakt Transplantace dělohy, využití hypotermie u akutního infarktu myokardu či endoskopická pyloromyotomie žaludku, to jsou témata třech českých probíhajících ověřování nezavedených metod, jemuž se tato práce věnuje. Cílem této práce je celou problematiku týkající se nezavedených metod osvětlit pomocí přiblížení českého legislativního rámce i současné klinické praxe a zhodnotit tak celkovou situaci v této oblasti. V jedné z kapitol je také věnována pozornost možným východiskům možnosti náhrady vzniklé újmy pacientovi, tedy civilní odpovědnosti, která bude s největší pravděpodobností vznikat jako odpovědnost za non lege artis postup nebo jako zvláštní typ objektivní odpovědnosti.
Autonomie vůle pacientky při porodu
Sedláček, Tomáš ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Stránka 1 z 2 Resumé Diplomová práce pojednává o tématu autonomie vůle rodičky při porodu. Hlavním cílem práce je zejména analýza právní úpravy týkající se poskytování zdravotních služeb v souvislosti s porodem a meze autonomie vůle pacientky v této situaci. Práce si klade za cíl zejména prozkoumat problematiku autonomie vůle pacienta dle platné a účinné právní úpravy v České republice s ohledem na postupné prosazování principu rovnosti pacienta a poskytovatelů zdravotních služeb, přičemž tato problematika je vztažena k relativně specifické oblasti porodů. V práci je jednak nastíněna obecná právní úprava, vztahující se k postavení pacienta a poskytovatele zdravotních služeb a jejich vzájemnému vztahu. Tato právní úprava je pak následně použita na poskytování zdravotních služeb v souvislosti s porody. Na konkrétní problémy je pak aplikována judikatura jak tuzemských soudů, tak i Evropského soudu pro lidská práva. Jednou z řešených oblastí je i právní povaha porodního plánu, jako jednoho ze základních prostředků projevu autonomie vůle pacientky. Řešena je především právní povaha porodního plánu jako právem neupraveného institutu. Jsou vymezeny možné právní následky porodního plánu jako informovaného souhlasu, odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb a dříve vyslovených přání. Tyto instituty jsou podrobněji...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 549 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Salač, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.