Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 518 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vypořádání společného jmění manželů podle současné právní úpravy
Macek, Radomil ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Resumé Práce se zabývá otázkami majetkových společenství manželů s důrazem na jeho vypořádání. Cílem bylo uceleně shrnout právní vývoj majetkových režimů mezi manželi od zákonného majetkového společenství manželů dle zákona č. 265/1949 Sb. po současnou úpravu, kterou jsem podrobil důkladnější analýze a hodnocení v kontextu k úpravě předchozí i jiným platným právním institutům, jimž je vypořádání společného jmění manželů nejpodobnější. První kapitola obecné části práce je stručný přehled předchozí úpravy majetkových režimů mezi manželi, zaměřující se na 3 konkrétní otázky, a to rozsah majetkového společenství, možnost úpravy rozsahu majetkového společenství manželi a vypořádání majetkového společenství. V druhé kapitole obecné části vykládám nejdůležitější pojmy relevantní vypořádání společného jmění manželů. Zvláštní část je těžištěm mojí práce. Tuto část uvozuji stručným přehledem zásadních změn, kde bodovitě vyjmenovávám změny týkající se vypořádání společného jmění manželů, které Občanský zákoník 2014 přinesl. V oddíle zabývajícím se rozsahem SJM nejprve zdůrazňuji změny v rozsahu společného jmění manželů a pak se zabývám těmi nejdůležitějšími, majícími vliv na rozsah společného jmění manželů, jmenovitě pak změny týkající se daru a užitím slova "zisk". Oddíl nazvaný vypořádání společného jmění manželů se...
Právní úprava bytového spoluvlastnictví a bytového družstva
Pavloková, Anna ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Švestka, Jiří (oponent)
64 Resumé Právní úprava bytového spoluvlastnictví a bytového družstva Cílem této diplomové práce je analyzovat platnou právní úpravou dvou významných institutů soukromého práva, a to bytového spoluvlastnictví institutu občanského práva a bytového družstva jako specifické právnické osoby s ohledem na změny, které v českém právním řádu nastaly s rekodifikací občanského a obchodního práva. Oba instituty jsou nyní pojaty mnohem komplexněji a celá právní úprava je také mnohem rozsáhlejší. Práce je rozdělena do dvou kapitol, v nichž se autor zaměřil zejména na vysvětlení nové a ucelenější úpravy a změn v koncepci obou institutů jako celku a jejich jednotlivých aspektů a posléze na jejich srovnání. První kapitola, která je věnována bytovému spoluvlastnictví, se nejprve zabývá stručným exkurzem do historické vývoje tohoto institutu. Dále se kapitola zabývá změnami v koncepci bytového spoluvlastnictví jako celku a snaží se o vysvětlení změn, které nastaly s návratem občanského práva k tradičnímu evropskému modelu soukromého práva. Pak se autor zabýval změnami v teoretickém pojetí bytové jednotky, jako základu celého institutu bytového spoluvlastnictví. V druhé kapitole s práce zabývá bytovým družstvem, jako zvláštním druhem právnické osoby, jejímž účelem je uspokojování bytových potřeb svých členů. Také zde se autor...
Sekundární oběti v právu: komparativní analýza
Džbánková, Kateřina ; Šustek, Petr (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Název práce: Sekundární oběti v právu: komparativní analýza Tato práce se zabývá problematikou sekundárních obětí v českém a německém právním řádu. Cílem práce je přiblížit uvedenou problematiku sekundárních obětí, zjistit vzájemné shody i rozdíly v obou právních úpravách a rovněž navrhnout možnou inspiraci německým právem do budoucna. Diplomová práce je rozdělena do tří částí. První část práce se zaměřuje na právní úpravu sekundárních obětí v České republice. Nejprve je přiblížena obecná úprava újmy a povinnosti k její náhradě. Následně práce vymezuje sekundární oběti a jejich jednotlivé skupiny. Práce rovněž popisuje vývoj jejich postavení s ohledem na českou judikaturu. Hlavní důraz je v této kapitole kladen na vymezení jednotlivých nároků sekundárních obětí, přičemž podrobně se práce věnuje nárokům na náhradu nemajetkové újmy a jejím limitům. V této souvislosti práce poskytuje podrobný výklad ustanovení § 2959 OZ, které přiznává náhradu v případě usmrcení a zvlášť závažného zranění blízkým osobám, a problematického § 2971 OZ, na jehož základě je možno nahradit jinou nemajetkovou újmu širokému okruhu osob. Druhá část práce se zabývá právní úpravou sekundárních obětí v právním řádu Spolkové republiky Německo. Její členění je obdobné jako v kapitole první. Práce přiblíží obecné pojetí újmy a její...
Právní úprava vybraných spotřebitelských smluv
Nováková, Michaela ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Švestka, Jiří (oponent)
Spotřebitelská problematika se začala postupně rozvíjet již v 70. letech minulého století, ovšem o skutečném začátku komunitární spotřebitelské problematiky můžeme hovořit až od přelomu 80. a 90. let 20. století. Jedná se oblast, která se velmi dynamicky rozvíjí. Důvodem je zejména ta skutečnost, že spotřebitelské smlouvy uzavíráme dennodenně (ať už při koupi zboží, přepravě hromadnou dopravou či využíváním gastronomických zařízení). Další skutečností je nepoctivé, neférové až zneužívající chování některých podnikatelů vůči spotřebitelům. Hlavní smyslem spotřebitelského práva je tak nastolení smluvní rovnováhy, která je narušována ekonomickou převahou podnikatele. K tomu dochází zejména prostřednictvím kogentních ustanovení zákona, od nichž není možné se odchýlit. Ochranou spotřebitele, jak z pohledu soukromoprávního, tak i veřejnoprávního včetně definování pojmů, kdo je spotřebitel, podnikatel a co je spotřebitelskou smlouvou uvádím v kapitolách čtyři a šest. Spotřebitelské právo není pouze výsadou občanského práva. Celá spotřebitelská oblast přesahuje jak do práva obchodního, správního, trestního tak i práva evropského. Dokladem jsou četné zákony, vyhlášky a nařízení, které více (hlouběji) či méně (povrchově) regulují spotřebitelské právo. Spotřebitelské právo je silně ovlivňováno evropskou...
Asistovaná reprodukce
Draslarová, Hana ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Švestka, Jiří (oponent)
Asistovaná reprodukce je fenoménem současné společnosti. S ohledem na rostoucí možnosti medicínské vědy a vliv asistované reprodukce na životy jedinců je velmi důležité zvažovat pečlivě její právní úpravu. Cílem práce je ve třech kapitolách analyzovat právní úpravu asistované reprodukce v České republice v širším kontextu. V první kapitole nalezneme důvody, pro které je nezbytné asistovanou reprodukci regulovat, a to přesto, že do přirozené reprodukce jednotlivce právo nezasahuje, a ani by zasahovat nemělo, reflektujíc tak sílu moderních reprodukčních technologií a nové záležitostí s nimi spojené. Práce se dále obecně soustředí na problémy, na které je nutno pamatovat při nastavování právních pravidel, včetně etických aspektů a přístupu k léčbě, s ohledem na koncept reprodukční autonomie. Právní úprava asistované reprodukce v České republice je popsána v kapitole druhé, která obsahuje podrobnou analýzu českého práva. V práci jsou vysvětleny základní definice, jako je asistovaná reprodukce a umělé oplodnění, a shrnuty právní podmínky, za kterých může být léčba asistovanou reprodukcí poskytována, a to včetně jejího financování. Zkoumáno je též náhradní mateřství a jeho pozice v českém právním řádu. Poslední kapitola se soustředí na kontroverzní aspekty právní úpravy asistované reprodukce z...
Registrované partnerství
Janáková, Barbora ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Thesis title: Registered partnership "his diplom- thesis -ddresses the su je t of registered p-rtnershipF "his theme is urrently very topi -l even though the egistered -rtnership e t w-s -dopted ten ye-rs -goD espe i-lly the rights -nd o lig-tions of registered p-rtners -re widely dis ussedF "his thesis des ri es the pro ess th-t pre eded the in orpor-tion of the institution of registered p-rtnership into the legisl-tion of the gze h epu li F in e the institution of registered p-rtnership is -ssigned to homosexu-lsD this thesis -lso outlines the evolution of the per eption of homosexu-lityF "he m-in p-rt of this thesis is dedi -ted to the urrent legisl-tion of the gze h epu li F sn spite of the f- t th-t the v-st m-jority of so iety toler-tes homosexu-lity -nd now-d-ys homosexu-lity is onsidered -s sexu-l orient-tion whi h is equiv-lent to heterosexu-l orient-tionD it is o vious th-t s-me sex ouples -re still don¡t h-ve the s-me -mount of rights -s ouples heterosexu-lF "he (rst hint of this inequ-lity of registered p-rtners -nd spouses is the f- t th-t -lthough the new ivil ode re odi(es the ivil l-wD it does not in lude the institution of registered p-rtnership whi h is thus regul-ted sep-r-telyF purthermore the rights gu-r-nteed to the registered p-rtners -nd their o lig-tions -re...
Ochrana osobnosti ve zdravotnictví
Šrámková, Denisa ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Předmětem této diplomové práce je "Ochrana osobnosti ve zdravotnictví", přičemž se jedná o téma zásadní a především aktuální. Po rekodifikacích relevantních právních předpisů - zejména současného občanského zákoníku, který je vybudován na přirozenoprávní koncepci - je na ochranu osobnosti kladen větší důraz a obecně se též změnilo nahlížení na újmu na osobnostních právech. Ta je nově nazývaná "náhrada při újmě na přirozených právech člověka" a uplatňování nároků na náhradu škody a odčinění nemajetkové újmy je již spojeno do jediného soudního řízení. Diplomová práce je rozdělena na čtyři části, kdy první část seznamuje se základními pojmy vztahujícími se k osobnostním právům a dále ke zdravotnické problematice, včetně vysvětlení termínu "lege artis". Druhá část diplomové práce představuje příslušnou právní úpravu, a to jak vnitrostátní, tak úpravu, která má základ v mezinárodních pramenech. Třetí a nejrozsáhlejší část se věnuje ochraně osobnosti pacienta, která je vymezena skrze individuální práva pacienta při poskytování zdravotní péče. Hovoří o právu pacienta na postup "lege artis" při poskytování zdravotních služeb, o právu pacienta na informace a související informovaný souhlas (na který je v diplomové práci brán větší zřetel), o povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků a oblasti...
Právní úprava společenství vlastníků jednotek a jeho problematika v praxi
Hofbauerová, Petra ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Shrnutí: Cílem této diplomové práce je zmapovat problematiku právní úpravy společenství vlastníků s využitím komparace předchozí účinné právní úpravy se současnou právní úpravou, vymezit nedostatky současné právní úpravy a navrhnout možné řešení. Záměrem této práce není komplexní porovnání těchto úprav. Diplomová práce je rozdělena do osmi kapitol. Kapitola první je úvodní a obsahuje krátký historický přehled a rovněž jsou zde stanoveny cíle práce Druhá kapitola popisuje právní předpisy, které tvoří právní úpravu společenství vlastníků. Blíže se věnuje přechodným ustanovením občanského zákoníku a přiměřenému použití spolkové úpravy. Třetí kapitola je zaměřena na společenství vlastníků jako právnickou osobu, včetně jejího založení, vzniku, zrušení a zániku. Čtvrtá kapitola pojednává o stanovách společenství vlastníků, základnímu dokumentu společenství vlastníků, procesu jejich přijetí a změně. Pátá kapitola se zabývá orgány společenství vlastníků - shromáždění jako nejvyššímu orgánu společenství vlastníků včetně soudního přezkumu jeho rozhodnutí, dále statutárnímu orgánu a dalším orgánům. Šestá kapitola obsahuje práva a povinnosti člena společenství vlastníků. Sedmá kapitola se věnuje hospodaření společenství vlastníků s finančními prostředky.
Náhrada škody
Smolík, Libor ; Švestka, Jiří (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent)
Shrnutí Práce pojednává o problematice náhrady škody v občanském právu. Jejím hlavním úkolem je obeznámit čtenáře se základními instituty souvisejícími s předepsaným tématem od základních východisek právní úpravy, přes vysvětlení pojmů, až po stanovení předpokladů pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu škody a pravidla určování způsobu a rozsahu náhrady škody včetně některých konkrétních případů náhrady škody. Práce se snaží zároveň porovnat současnou, stále ještě ne dlouho účinnou úpravu, s úpravou předcházející. Členěna je do čtyř základních kapitol. V první části práce pojednává o základním pojetí úpravy odpovědnosti za škodu, o funkcích, které má v právním řádu a vůbec ve společnosti plnit. Dále popisuje obecné instituty jako je promlčení, prevenční povinnost, a to jak obecnou, tak zvláštní, a vyjmenovává i subjekty, kterým může povinnost k náhradě škody vzniknout. Druhá kapitola se zabývá předpoklady vzniku povinnosti k náhradě škody, kterými tradičně jsou porušení právní povinnosti, neboli delikt, vznik škody, příčinná souvislost a zavinění. Dále představuje skutkové podstaty obecných deliktů. Zvláště pak čtenáře seznamuje s náhradou škody, která vznikne náhodou. Třetí část se věnuje tomu, jakým způsobem se škoda nahrazuje a v jakém rozsahu. Přiblíženy jsou jednotlivé druhy újmy. Škoda majetková,...
Bezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohledu
Petrov, Jan ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Salač, Josef (oponent) ; Vychopeň, Martin (oponent)
strana 247 Bezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohledu Anotace Cílem práce je výzkum zásadních výsledků, k nimž v oblasti bezdůvodného obohacení dospěla zahraniční právní věda, zejména v německé právní oblasti, a dále jejich srovná- vací použití při výkladu veškerých ustanovení NOZ o bezdůvodném obohacení, včetně souvislostí s dalšími soukromoprávními instituty. Práce tak intenzivně čerpá zejména z rakouské a německé judikatury a doktríny, z Návrhu společného referenčního rámce (DCFR), ze švýcarského práva a z komparativní literatury; na řadě míst se zmiňují též právní řády další a na konci práce je uveden propracovaný překlad vybraných zahranič- ních úprav. Práce neobsahuje prostý popis, nýbrž je vedena zájmy českého právního pro- středí a snahou přispět české doktríny i aplikační praxi. Proto také práce vychází též z úplné rešerše judikatury Nejvyššího soudu od roku 2010 včetně. Práce dospívá k řadě závěrů, po bodech shrnutých na jejím konci, které lze z hlediska českého práva považovat za původní. Tyto závěry pak odůvodňují kladnou odpověď na hypotézy, že české právo bezdůvodného obohacení nelze - zvláště poté, kdy zákonodárce převzal do úpravy bez- důvodného obohacení v NOZ řadu zahraničních ustanovení - vykládat izolovaně, nýbrž že jeho kvalitní, hodnotově ukotvené a předvídatelné aplikaci významně...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 518 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Salač, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.