Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 68 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Jazykové hry rozvíjející kompetenci v českém jazyce žáků mladšího školního věku s odlišným mateřským jazykem
Lisá, Markéta ; Škodová, Svatava (vedoucí práce) ; Saicová Římalová, Lucie (oponent)
Diplomová práce se věnuje didaktické hře ve výuce češtiny žáků mladšího školního věku s odlišným mateřským jazykem. Výstupem práce je soubor didaktických her, který je rozčleněn na tři oblasti: výslovnost, slovní zásoba a gramatika. V první části práce je nejprve charakterizován kognitivní a jazykový vývoj žáka mladšího školního věku, a to především ve vztahu ke hře. Následně je popisována hra a její charakteristiky ve výuce žáků mladšího školního věku, je vymezena jako součást výukových metod a zařazena do kontextu výuky cizích jazyků. Dále se práce teoreticky věnuje situačnímu sylabu, který byl vytvořen pro potřeby praktické části práce. Hry, které jsou představeny v praktické části, jsou adaptacemi her určených pro výuku různých školních předmětů. Tyto hry byly nejprve pretestovány skupinou žáků odpovídajícího věku, na základě zpětné vazby lektorky případně upraveny a následně též zpracovány do podoby metodického popisu.
Jed a otrava v českém jazykovém obrazu světa
Pohorská, Iva ; Vaňková, Irena (vedoucí práce) ; Saicová Římalová, Lucie (oponent)
Bakalářská práce soustřeďuje na sémantický okruh jedu a otravy v češtině. Vychází z teoreticko-metodologických principů kognitivní lingvistiky a etnolingvistiky. V návaznosti na perspektivu přirozeného, běžného, (naivního) jazykového obrazu světa je v úvodu práce stručně nastíněna i perspektiva přírodních věd, neboť k ní naivní perspektiva odkazuje a reflektuje ji. V první části práce je pozornost věnována sběru a popisu dat z jazykových slovníků češtiny a poté analýze lexémů jed, otrava, trávit (i jejich slovotvorných a sémantických derivátů). V druhé části práce jsou na základě analyzovaných dat nastíněny konotace spojené s ústředními lexémy tohoto okruhu. Pozornost je věnována také konceptuálním metaforám, které jsou s danou sémantickou oblastí spojeny.
Vzájemná komunikace studentů češtiny jako cizího jazyka při práci ve dvojicích
Rosenová, Anna ; Saicová Římalová, Lucie (vedoucí práce) ; Valková, Jarmila (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje interakci studentů češtiny jako cizího jazyka na nízké jazykové úrovni při práci ve dvojici. Zaměřuje se na způsoby překonávání obtíží, ke kterým dochází v procesu komunikace. Cílem práce je prozkoumat, které komunikační strategie při této formě práce studenti volí, a popsat průběh vyjednávání významu. K tomuto účelu byla provedena analýza přepsaných nahrávek interakce na jazykové lekci, během níž byly studentů zadány dva úkoly. Tyto úkoly, vybízející k obousměrné komunikaci, měly studentům poskytnout co nejvíce příležitostí k vyjednávání významu. Klíčová slova: čeština jako cizí jazyk, interakce, vyjednávání významu, komunikační strategie, práce ve dvojici
Metody podporující osobní a kulturní sebepojetí žáků ve výuce češtiny jako cizího jazyka
Jonášová, Alena ; Saicová Římalová, Lucie (vedoucí práce) ; Šormová, Kateřina (oponent)
Práce se zabývá začleněním průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do výuky češtiny jako cizího jazyka pro žáky staršího školního věku, a to především na druhém stupni základních škol a tomu odpovídajícím stupňům víceletých gymnázií. V první části je představena osobnostní a sociální výchova, její cíle a význam ve výuce. Dále se teoretická část práce zabývá výukou a začleňováním žáků staršího školního věku s odlišným mateřským jazykem v českém vzdělávacím prostředí. Druhá část práce obsahuje popis modelových vyučovacích hodin spojujících výuku českého jazyka s osobnostně sociálními cíli a jejich vyhodnocení. Další složkou této diplomové práce je soubor aktivit, které může učitel využít k začlenění osobnostní a sociální výchovy do výuky češtiny jako cizího jazyka a návrhy, jak s osobnostní a sociální výchovou ve výuce pracovat. Cílem diplomové práce je podat návrh k zapojování metod osobnostní a sociální výchovy do výuky češtiny jako cizího jazyka tak, abychom společně s jazykovou kompetencí rozvíjeli i osobní a kulturní sebepojetí žáků a nabídnout konkrétní aktivity, které lze ve výuce použít.
Čeština jako cizí jazyk u mluvčích s mateřským jazykem španělština
Halanová, Eva ; Saicová Římalová, Lucie (vedoucí práce) ; Čermák, Petr (oponent)
Práce se zaměřuje na vybrané faktory ovlivňující učení se češtině jako cizímu jazyku u mluvčích, jejichž mateřským jazykem je španělština. Soustředí se na dospělé respondenty ve věku cca 25 až 40 let s minimální úrovní B1. Teoretická část představuje stručný přehled o přístupech osvojování druhého jazyka (SLA) a příslušnou základní terminologii. Následuje přehled členění činitelů, které ovlivňují SLA, zakončený vlastním návrhem kategorizace faktorů pro účely výzkumu, jímž se práce zabývá. Nakonec jsou představeny komunikační kompetence a vybrané stupnice jazykových úrovní A2, B1, B2 a C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výzkumná část je realizována 5 polostrukturovanými rozhovory, jejichž prostřednictvím jsou zkoumány činitelé mající významnou úlohu při studiu češtiny jako cizího jazyka, a to z pohledu účastníků výzkumu. Jedná se především o hodnocení vlastních jazykových/komunikačních kompetencí, zkušenosti s výukou a o motivaci k učení se češtině. Nahraná a transkribovaná interview jsou jazykově analyzována na úrovni jazykových rovin. Klíčová slova čeština jako cizí jazyk, faktory ovlivňující osvojování jazyka, interview, komunikační kompetence, komunikační přístup, žáci s mateřským jazykem španělština
Obrazná pojmenování v současné české křesťanské literatuře pro děti
Vlasáková, Lucie ; Bozděchová, Ivana (vedoucí práce) ; Saicová Římalová, Lucie (oponent)
Bakalářská práce analyzuje lexikální složku textů současné české křesťanské literatury pro děti. Materiálově se zakládá na prozaických knihách příběhových (smyšlených, nikoli převyprávěných biblických příbězích), které jsou určené pro děti ve věku 6-12 let a byly vydané v letech 1990-2017. Zaměřuje se na obrazná pojmenování (metafory a symboly), jejichž cílem je pomoci zprostředkovat dětem základní křesťanské pravdy a pojmy (nebe/ráj a s ním spojený věčný život, peklo, satan, Bible) a přiblížit osoby Boží Trojice. Dále se věnuje frekvenčně nejčastějším metaforám (kontrastní pojmy světlo a tma, čistota a špína, široká a úzká cesta) a symbolice barev. Metafory jsou posuzovány z hlediska jejich původu (zejména nakolik vycházejí z Bible) a na základě obsahového zapojení je zvažována i jejich kognitivní funkce. Práce také celkově mapuje trh s uvedenou literaturou a předkládá anotovaný seznam jednotlivých titulů. Klíčová slova obraznost; obrazná pojmenování; křesťanská literatura; literatura pro děti; metafora; symbol; křesťanství; Bible
Vliv edičních úprav na porozumění textu Babičky žáky ZŠ
Sotlová, Jana ; Adam, Robert (vedoucí práce) ; Saicová Římalová, Lucie (oponent)
(česky) Diplomová práce Vliv edičních úprav na porozumění textu Babičky žáky ZŠ se zabývá vybranými edicemi Babičky Boženy Němcové vydanými po roce 1989, které jsou určeny školám a dětským čtenářům. Hlavním cílem práce je určit, zda mají ediční úpravy Babičky vliv na její porozumění žáky 2. stupně ZŠ. Dílčím cílem práce je zjistit, zda jsou žáci v současné výuce českého jazyka seznamováni s textem Babičky a v jaké podobě jim bývá text tohoto díla zpřístupněn. V teoretické části diplomové práce je na základě výzkumů zabývajících se čtenářskými preferencemi a postoji veřejnosti k mimočítankové četbě charakterizován současný obraz vztahu českých čtenářů k Boženě Němcové a Babičce, dále je popsána praxe zadávání povinné a doporučené četby na základních školách a praxe ediční přípravy mimočítankové četby, následně je uveden komentovaný přehled dosavadních edic Babičky Boženy Němcové určených dětem se zaměřením na dvě současné edice Babičky - vydání Babičky v nakladatelství Fragment v roce 2011 a nakladatelství Práh v roce 2013. Praktická část diplomové práce je tvořena dotazníkovým šetřením a testem porozumění textu, jejichž respondenty jsou žáci 2. stupně ZŠ. V dotazníkovém šetření jsou zjišťovány zkušenosti žáků s textem Babičky a jejich postoje k tomuto dílu. V testu porozumění textu je srovnáváno...
Jazyková stránka projevů moderátorů pořadu Klub Rádia Junior
Machurová, Martina ; Saicová Římalová, Lucie (vedoucí práce) ; Synková, Pavlína (oponent)
Diplomová práce se zabývá jazykovými projevy moderátorů dětského pořadu Klub Rádia Junior. První část popisuje verbální projevy, definuje základní teoretické pojmy související se stratifikací českého jazyka, vymezuje dětského posluchače se zvláštním zřetelem na vývojové období předškolního věku, mladšího a středního školního věku, a vysvětluje pojem řeč orientovaná na dítě. V závěru teoretické části je popsána struktura Českého rozhlasu a jednotlivé pořady Rádia Junior s důrazem na Klub Rádia Junior. Praktická část obsahuje dvě analýzy, které popisují jazykovou stránku moderátorů. Reflektují rovinu zvukovou, lexikální, morfologickou a syntaktickou. Záznamy byly čerpány z archivu Českého rozhlasu a pro přepis mluvených projevů byl použit transkripční systém ORAL2013, který byl upraven pro potřeby analýzy. Výsledy analýz byly srovnány a zobecněny s poznatky z odborné literatury.
Komunikace v mateřské škole: vybrané komunikační situace
Josífková, Lenka ; Saicová Římalová, Lucie (vedoucí práce) ; Šormová, Kateřina (oponent)
Diplomová práce se zabývá komunikací v mateřské škole ve vybraných komunikačních situacích. První část práce definuje základní pojmy a na základě odborné literatury shrnuje dosavadní poznatky o předškolním vzdělávání a psychickém a jazykovém vývoji dítěte předškolního věku. Zaměřuje se také na faktory ovlivňující osvojování, řeč orientovanou na dítě a pedagogickou komunikaci. V druhé části práce jsou charakterizovány komunikační situace a je kvalitativně analyzován sebraný materiál - videonahrávky vybraných komunikačních situací. Nahrávání probíhalo po předchozí domluvě ve dvou mateřských školách. Nahrávky byly přepsány především podle manuálu pro přepisovatele pro korpus DIALOG, systém byl ovšem pro potřeby práce v některých aspektech upraven. Analýza se zaměřuje na charakter pedagogické komunikace v mateřské škole. Poznatky jsou srovnávány s dosavadními výsledky výzkumů v této oblasti. Klíčová slova komunikace, pedagogická komunikace, osvojování jazyka, řeč orientovaná na dítě, mateřská škola
Metodika jazykové výuky bilingvních dětí (případová studie)
Herbsová, Adéla ; Šebesta, Karel (vedoucí práce) ; Saicová Římalová, Lucie (oponent)
V diplomové práci představujeme případovou studii bilingvních dětí navštěvujících Českou školu bez hranic v Londýně (ČŠBHL) se zaměřením na jejich vzdělávání v této škole. V teoretické části práce vymezujeme pojem bilingvismus. Cílem je popsat bilingvismus u žáků ČŠBHL a specifika výuky těchto dětí se zohledněním častých chyb bilingvních žáků. Zabýváme se institucemi poskytujícími vzdělání bilingvním dětem. Věnujeme se také Vzdělávacímu programu českých škol bez hranic, časově- tematickému plánu ČŠBHL a metodickým materiálům a materiálům používanými při výuce v ČŠBHL. Vzhledem k tomu, že učebnice pro výuku bilingvních mluvčích dosud nejsou k dispozici, stanovili jsme si v empirické části za cíl vytvořit výukový materiál pro nultý a první ročník, a to podle stávajících časově-tematických plánů ČŠBHL. Tento materiál následně použít ve výuce a zhodnotit jej. Popisujeme celkem šest sobotních lekcí, které proběhly ve školním roce 2015/16. Jádrem všech lekcí byly powerpointové prezentace, které jsme vytvářeli. Při tvorbě materiálu jsme vycházeli z učebnic českého jazyka a učebnic českého jazyka pro cizince, z archivu ČŠBHL a internetových zdrojů. Klíčová slova bilingvismus, metodika, bikulturalita, mateřský jazyk

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 68 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.