National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Krajinně-ekologické‚ vodohospodářské‚ ekonomické a legislativní hodnocení záměru výstavby kanálu Dunaj - Odra - Labe: Vliv potenciální výstavby Dunaj - Odra - Labe na biodiverzitu ichtyofauny v nivách Moravy, Odry a Labe
SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc ; Jurajda, Pavel ; Loyka, Petr
Cílem práce je zhodnotit historické a současné složení ichtyofauny dotčených toků, vyhodnotit úspěšnost přirozené reprodukce ryb, sestavit přehled zvláště chráněných druhů ichtyofauny dotčených toků, posoudit možnosti zavlečení a šíření nepůvodních druhů ichtyofauny a posoudit možné vlivy navrhované trasy D-O-L na ichtyofaunu dotčených toků.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Posouzení vlivu managementu na biotu přírodní rezervace Plané loučky
Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc ; Létal, Aleš ; Rulík, Martin ; Kuras, Tomáš ; Rybka, Vlastik
Plané loučky jsou nejvýznamnější mokřadní nelesní lokalitou CHKO Litovelské Pomoraví. V současnosti se z těchto rozsáhlých ploch mokřadů a luk dochovala pouze malá část, právě v přírodní rezervaci Plané loučky a jejím blízkém okolí. První rok výzkumu spočíval ve shromáždění vstupních podkladů a založení monitorovacích ploch, příp. v pokračování již probíhajících průzkumů
Krajinně-ekologické‚ vodohospodářské‚ ekonomické a legislativní hodnocení záměru výstavby kanálu Dunaj - Odra - Labe: Legislativní zhodnocení skutečně hájené trasy průplavu Dunaj - Odra - Labe
SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc ; Glacová, Dominika
Závaznost trasy průplavu Dunaj - Odra - Labe v územních plánech VÚC - analýza současného stavu: územní plánování, územně plánovací dokumentace, územní plán velkého územního celku, pořizování, schvalování územního plánu velkého územního celku, přehled velkých územních celků, přes jejichž území je plánována trasa průplavu D-O-L, rozbor závaznosti usnesení vlády č. 635/1996, připravovaná legislativa.
Krajinně-ekologické‚ vodohospodářské‚ ekonomické a legislativní hodnocení záměru výstavby kanálu Dunaj - Odra - Labe
Löw & spol., s.r.o., Brno ; SAGITTARIA - Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Olomouc ; Löw, Jiří ; Kratký, Michal
Shrnutí výsledků projektu, které vychází z textů dílčích zpráv zpracovaných v průběhu realizace grantu. Historie, mezinárodní souvislosti, legislativa. Územní plánování - regionální analýza. Vodohospodářské aspekty. Ekonomické aspekty. Přírodovědné a krajinné aspekty, ochrana přírody. Závěry projektu.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.