Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Zvukové postupy inspirované filmy Nuri Bilge Ceylana
Chrudina, Matěj ; SKALL, Vladimír (vedoucí práce) ; KUDLÁČ, Jakub (oponent)
Ve své bakalářské práci rozeberu filmy tureckého režiséra Nuri Bilge Ceylana z pohledu zvukové a hudební dramaturgie. Ceylan film vnímá a uvažuje nad ním komplexně, dokáže plně využívat zvukových možností, nebojí se experimentovat s diegetickou hudbou a používat netradiční hudební prvky. Jeho filmy jsem si vybral záměrně, protože přistupuji k problematice filmového zvuku podobným způsobem. Rozhodl jsem se tedy využít bohatství Ceylanovy filmografie a ilustrovat svůj přístup k filmovému zvuku pomocí příkladů z jeho reálné tvorby. Použiji snímky, které natočil v období od roku 1997 do roku 2014 a z každého vyberu nejzajímavější zvukové momenty. Mimo jiné také zdůrazním ty prvky, které Ceylanovy filmy sjednocují a formují jeho rukopis. Ve výsledku se však zaměřím na příklady, které vystupují z řady a dokazují, že by se na filmový zvuk nemělo nahlížet jen jako na podporu obrazové složky, ale ze všeho nejvíc jako na rovnocennou součást narativu, jež obsahuje nové informace, které pouze z obrazu nevyčteme.
Audiovizuální spojení
Matyáš, Pavel ; SKALL, Vladimír (vedoucí práce) ; Lapčík, Radim (oponent)
Ústředním tématem této práce je vzájemné působení obrazového a sluchového vjemu v rámci audiovizuální percepce. Jendá se o teoretický text, založený na myšlenkách z knihy Audio-Vision: Sound on Screen francouzského skladatele, filmaře pedagoga a teoretika Michela Chiona.
Guerillový štýl natáčania a jeho dopady na prácu zvukára.
Stýblo, Martin ; NĚMEC, Daniel (vedoucí práce) ; SKALL, Vladimír (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá zmenami spôsobu práce zvukára v meniacom sa produkčnom prostredí, meniacich sa technológiách a prístupoch vo filmovej tvorbe. Popisuje skúsenosti zvukárov z práce v netradičnom prostredí, je doplnená o technické tipy a riešenia problémov vo všetkých fázach tvorivého procesu - od plánovania až po postprodukciu.
Dramaturgický přesah filmové hudby Zdeňka Lišky
Voneš, Adam ; SKALL, Vladimír (vedoucí práce) ; KOPECKÝ, Pavel (oponent)
Jedná se o bakal. práci studenta třetího ročníku, oboru Zvuková tvorba Filmové a televizní fakulty AMU. Práce není monografií Zděňka Lišky, jedná se o analýzu Liškovy filmové hudby především z hlediska dramaturgie, tzn. funkcí, která hudba ve filmu plní. Hlavní částí je analýza dramaturgických přesahů filmové hudby pěti známých děl československé kinematografie: Spalovač mrtvol (Juraj Herz), Marketa Lazarová (František Vláčil), Osada Havranů (Jan Schmidt) a Ikarie XB-1 (Jindřich Polák) a Vynález zkázy (Karel Zeman). Dramaturgickým přesahem se myslí takové využití filmové hudby, které není pouze hudební. Hudba může plnit funkci kulturního odkazu, může být nositelem vlastních významů, může zastoupit funkci ruchové složky, zvukových atmosfér a či dialogů. Každý z filmů je probírán v návaznosti na vybrané ukázky na přiloženém DVD. Další částí je monografické pojednání o Zdeňku Liškovi, avšak ne způsobem typické biografie, nýbrž z hlediska profesního; tématy jsou zde dobový kontext filmové hudby Liškovy doby a autorovo zasazení do toho kontextu. Dále je probírána spolupráce Zdeňka Lišky ve filmovém týmu, se střihačem, režisérem, zvukaři, hudebním dramaturgem či jeho způsob práce se symfonickým orchestrem. Pozornost je věnována i vlastní kompoziční praxi Zdeňka Lišky, charakteristickým hudebním prvkům, které jsou pro autora typické. Práce je určena odborné veřejnosti z oblasti kinematografie a hudby.
Filmová adaptace divadelní inscenace
Hovorková, Barbora ; GREINER, Ladislav (vedoucí práce) ; SKALL, Vladimír (oponent)
V této práci si chci pokládat otázky interakce divadla a filmu. Nechci se tedy věnovat "natočenému divadlu", nýbrž výhradně filmovým adaptacím divadelních inscenací. Dramatická díla se velmi často stávají námětem pro filmová díla, avšak co vede tvůrce ke zfilmování konkrétní divadelní inscenace? Nakolik pak filmaře ovlivní existující předloha, a jakou cestou se vydat, když divadlo i film nabízejí tolik rozličných výrazových prostředků? Co všechno může divadlo nabídnout filmu, a co z toho je film schopen pojmout za své, převzít, či transformovat? A existují v tom případě nějaká pravidla?
Audiovizuální ztvárnění hudebního díla
Kršáková, Leticia ; SKALL, Vladimír (vedoucí práce) ; KOPECKÝ, Pavel (oponent)
Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou audiovizuálního ztvárnění hudebního díla. Jedná se o rozsáhlou problematiku, neboť audiovizualizace hudby v sobě akumuluje řadu uměleckých oborů a pracuje s jejich prostředky. Základní představu vývojové linie se snaží tato práce podchytit v obecné části, věnované hudbě a tanci a filmu jako jejím transformacím. V druhé části práce jsou představeny základní formy tohoto zpracování a některé hudebně filmové žánry s jejich specifickými rysy, a také jsou přiblíženy některé typické i netradiční postupy tvůrců a zhodnocena funkčnost jejich přístupů z hlediska diváka-posluchače. Teoretická opora pro v práci uvedené závěry je čerpána z dostupných pramenů a domácí i zahraniční odborné literatury. Závěry obecnějšího zhodnocení možností a úskalí ztvárňování hudby audiovizuální cestou staví především na analýze a srovnávání hudební a vizuální složky ve vybraných audiovizuálních dílech.
Audiovizuální kontrapunkt
Ženíšek, Martin ; Bláha, Ivo (vedoucí práce) ; Skall, Vladimír (oponent)
Cílem této práce je typologické utřídění a hodnocení konkrétních způsobů užití audiovizuálního kontrapunktu ? záměrného rozporu obrazu a zvuku - z hlediska funkčnosti, psychologické podstaty a dramatického i estetického účinu dosahovaného při jeho uplatnění v různých žánrech audiovizuální tvorby. První část práce je věnována obecné teorii audiovizuálního kontrapunktu a přehledu druhů zvuku v audiovizuálním díle. Druhá část sleduje nejrozmanitější typy audiovizuálního spojení ve škále od mírného nesouladu obou složek až po jejich vzájemný protiklad. Jednotlivé typy audiovizuálního kontrapunktu jsou demonstrovány filmovými ukázkami.
Pojetí zvuku v českém sci-fi filmu
Broum, Ivo ; Skall, Vladimír (vedoucí práce) ; Kopecký, Pavel (oponent)
Mnohá díla světové kinematografie s vědeckofantastickou tematikou vynikají novátorským a tvůrčím zpracováním zvukové a hudební složky. Témata jako život v budoucnosti, cesty do vesmíru, převratné vědecké objevy či střet s mimozemským životem poskytují nebývalý tvůrčí prostor. Tato práce se zabývá zvukovou složkou filmů se sci-fi námětem, natočenými na našem území. Analýza nejvýznamnějších děl podpořená ukázkami na přiloženém DVD má dokázat specifický přístup českých a československých tvůrců ke zvukové dramaturgii těchto filmů. Další prostor je věnován snaze o vysvětlení nejdůležitějších aspektů, které tento přístup ovlivnily: námět, technické podmínky, dobové nároky, ale i významné osobnosti.
Pojetí zvukové dramaturgie tanečních filmů Carlose Saury
Klouzová, Sandra ; Čeněk, Jan (vedoucí práce) ; Skall, Vladimír (oponent)
V bakalářské teoretické práci se zaobírám zvukovými formotvornými prostředky v rámci tanečních filmů Carlose Saury. Práce je rozčleněna do kapitol zaměřujících se na jednotlivé významotvorné audiovizuální prvky, jakými jsou například užití kontrastu, hudební či ruchové dramaturgie nebo zvukových přechodů.
Problémy kvality zvukové složky TV pořadu
Čechák, Petr ; Moravec, Ondřej (vedoucí práce) ; Skall, Vladimír (oponent)
Cílem této diplomové práce je popsat problémy spojené s televizním vysíláním zvuku, objasnit technologické principy zpracování zvuku pro vysílání a pojmenovat rozdíly mezi analogovým a digitálním šířením televizního signálu. Práce se věnuje zvukovým formátům, a to jak analogovým, tak i digitálním. Její důležitou součástí je i problematika měření zvukového signálu, popisuje různé metody zajištění konzistentní úrovně vysílání, a to jak pomocí dynamických signálových procesorů, tak i moderních technologií, jako jsou metadata firmy Dolby.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.