Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 96 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Mládež ve fotografiích v časopise Mladý svět (1959 - 1989)
Teplá, Jana ; Láb, Filip (vedoucí práce) ; Silverio, Robert (oponent) ; Bednařík, Petr (oponent)
Mládež ve fotografiích v časopise Mladý svět (1959-1989) Jana Teplá Abstrakt: Disertační práce je zaměřena na analýzu způsobu zobrazování mládeže ve fotografiích v časopise Mladý svět v období let 1959 až 1989 s cílem zjistit, zda a jak se tento způsob měnil v závislosti na proměně diskurzivních praktik a sociokulturních praktik. Snahou je tak odhalit, jak se diskurz novinářských fotografií prolínal s diskurzem o mládeži v Československu v období socialismu. Konkrétním cílem práce je analyzovat fotografie na titulních stranách Mladého světa zobrazující československou mládež s ohledem na zpravodajské hodnoty fotografií a s ohledem na ideologické vzkazy, které prostředkují. K analýze fotografií byly využity smíšené metody. Pro zjištění hlavních zpravodajských hodnot fotografií byla aplikována kvantitativní obsahová analýza, pro odhalení ideologických vzkazů fotografií byla aplikována sociálně sémiotická analýza a pro rozšíření základny dobového kontextuálního rámce byla využita metoda orální historie. Výzkumná část je s ohledem na změny v institucionálním a sociokulturním kontextu rozčleněna na tři časové etapy: období šedesátých let (leden 1959 až prosinec 1967), období pražského jara a krátce po okupaci vojsky Varšavské smlouvy (leden 1968 až březen 1969) a období normalizace (duben 1969 až prosinec 1989).
The role of Landscape Photography in establishment of National Parks
Aslanidou, Georgia ; DVOŘÁK, Tomáš (vedoucí práce) ; SILVERIO, Robert (oponent)
The first part of this paper examines the fundamental principles of landscape photography starting with the formation of landscape as a concept and a painting genre, up to landscape photography and its various identities as an art medium, a document, an imperialistic weapon, a tool of identification. The beginning of landscape photography is presented with special focus on mountain photography. The theme moves American West where the first National Park was born, an institution that can be both praised for bringing people closer to nature, and blamed for keeping people away from direct natural experience. Τhe second part analyses the case of Swiss photographer Frederic Boissonnas and his relationship with Mount Olympus. The reasons that brought him to Greece, the first ascent on the summit of the mountain in 1913, his other two expeditions in 1919 and 1927 and his promotion campaign for Mount Olympus National Park are researched. Finally Boissonnas' movements for the establishment of the Park are studied in order to understand the role his photographs played in preserving the natural and cultural landscape of the area.
Preventivní péče o DOP želatinostříbrné pozitivy
Vokounová, Daniela ; JŮN, Libor (vedoucí práce) ; SILVERIO, Robert (oponent)
Práce řeší problematiku dlouhodobého uložení DOP želatinostříbrného pozitivu. První část práce je zaměřena na určení materiálového složení vycházející z popisu výrobního a zpracovatelského procesu. V druhé části práce jsou definovány faktory ovlivňující klimatické podmínky v depozitáři, popis a příčiny poškození DOP želatinostříbrného pozitivu a základní otázky problematiky preventivní péče. Práce je studií dobové technologické literatury DOP v rozsahu let 1880-1950, problematika preventivní péče je zpracována studií rešerše odborné tuzemské a zahraniční literatury, v rozmezí let 1970-2015. Zpracovávány byly knižní publikace, články v odborném periodiku, sborníky textů, grantové a výzkumné zprávy, směrnice a standardy. Výsledkem práce je uvedení podmínek pro dlouhodobé uložení DOP, aktuální doporučení pro dlouhodobé uložení DOP želatinostříbrných pozitivů porovnáním přístupů odborných institucí zaměřených na preventivní péči o fotografii
New Means of Photography
Aregger, Adrian ; SILVERIO, Robert (vedoucí práce) ; DVOŘÁK, Tomáš (oponent)
This thesis gives an overview over the di erent wave bands of the electromagnetic spectrum (EMS) beyond human perception and the means to capture them, as well as their use in science, industry and art. With the revelation of light being an electromagnetic wave and the discovery of the EMS in the late 19th century, technology made an unprecedented leap, revealing the light beyond human perception. Todays technology is able to visualise the light of di erent wavebands with shorter wavelength than the visible spec- trum, such as micro waves and infrared radiation, as well as the bands of longer wavelengths like ultraviolet, x- and gamma radiation. ere are scienti c elds, such as archeology, astronomy or geology, that make use of the special characteristics of each band, industries that use them for improving products and artists, that discovered the unique worlds. In this thesis a brief summary of the historical events and theoretical back- ground needed for understanding the wavebands of infrared, ultraviolet, x- and gamma radiation and its applications.
Osvobození Plzně 1945 ve fotografii
Křenová, Tereza ; SILVERIO, Robert (vedoucí práce) ; JANOŠČÍK, Václav (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje historickému tématu osvobození Plzně americkou armádou v květnu v roce 1945 ve fotografii. Cílem této práce je vyhledání a shromáždění dobových materiálů a jejich zařazení do historicko-politického kontextu. Komunistický režim zavinil pokřivení historických událostí a měl přímý vliv na množství dochovaných fotografií a dokumentů i na osudy samotných fotografů. Důležitou součástí této bakalářské práce je pak následné zpracování archivních materiálů - především fotografií, zachycujících příjezd Američanů a jejich pobyt na území Československa na konci druhé světové války. Profesionální i amatérští fotografové v roli svědků při osvobozování Plzně vytvořili cenné dokumentární fotografie. Tyto fotografie se staly, navzdory snahám komunistického režimu ovlivnit a vymazat historii, nezvratným důkazem toho, že americká armáda skutečně osvobodila západní Čechy.
Finská krajinářská fotografie se zaměřením na Helsinki School
Bureš, Mojmír ; SILVERIO, Robert (vedoucí práce) ; Ledvina, Josef (oponent)
Ve své bakalářské diplomové práci se zabývám tématem fotografie krajiny v podání předních finských fotografických autorů. Pokusím se rozklíčovat politické a kulturní vlivy, které ovlivnily estetické uvažování nad vnímáním snímané krajiny. Dále bych se rád zabýval vlivem výtvarného umění, které formovalo a inspirovalo finské autory a porovnal je s přístupy zahraničních, ale i českých umělců. Jako například Dieseldorfská škola fotografie (Bernd and Hilla Becher, Andreas Gursky), japonská fotografie (Hiroshi Sugimoto, Rinko Kawauchi), čeští umělci (Josef Sudek, Josef Koudelka) a další. Rejstřík autorů Into Konrad Inha, Caj Breme, Ismo HÖLTTÖ, Arno Rafael Minkkinen, Ilkka Halso, Maija Savolainen, Eeva Karhu, Kalle Kataila, Jyrki Parantainen, Elina Brotherus, Maanantai Collective, Mikko Rikala, Sandra Kantanen, Tiina Itkonen, Jorma Puranen, Susanna Majuri, Petri Juntunen, Eija-Liisa Ahtila, Nanna Hänninen, Pentti Sammallahti, Karl Emil Stahlberg, Riitta Päiväläinen, Marja Pirilä, Ritva Kovalainen, Sanni Seppo, Juha Suonpää
Úvod do bio artu
Šperanda, Nina ; SILVERIO, Robert (vedoucí práce) ; JANOŠČÍK, Václav (oponent)
Bio art je současný umělecký směr, který pracuje s živými organismy (kromě lidí), nebo je vytvářen ve spolupráci s živými organismy. Je to relativně nové umělecké hnutí, které má své kořeny hluboko v historii evoluce. Vychází z domestikace zvířat a rostlin, technologických objevů, vývoje a vědy. V minulosti nebylo umění, které by zpochybňovalo svou estetiku a etiku v tak hluboké míře způsobem molekulárním a submolekulárním, jak je tomu u bio umění. V této práci se budu zabývat historickými vlivy a podmínkami, které vedly k současnému vývoji této oblasti. Pokusím se také vysvětlit problematiku toho, co je bio umění a současně vysvětlit terminologii s ním spojenou. Ve své práci zmíním průlomové objevy a díla současných umělců zabývajících se oborem bio artu. V teorii bývá estetika bio artu často zastíněna diskuzí o etice, nicméně je velmi důležitou a nedílnou součástí tohoto uměleckého směru. Ve své práci se budu zabývat hlavně estetikou bio umění s odkazem na filosofii. Nastíním stručný přehled názorů současných autorů.
Maska, převlek a autorská hra na role v současném fotografickém autoportrétu u nás a ve světě
Helfertová, Žofie ; SILVERIO, Robert (vedoucí práce) ; DVOŘÁK, Tomáš (oponent)
Bakalářská práce se zabývá rolí masky, převleku a autorskou hrou na role v současném fotografickém autoportrétu u nás i ve světě. V prvních kapitolách sleduje obecný vývoj a stručnou historii autoportrétu ve fotografii a jeho podoby a tendence až po současnost, dále je zaměřena na masku obecně a roli masky a převleku v dějinách fotografie. Stěžejní částí této práce je poslední kapitola, která se věnuje nejmladší generaci současných fotografek. Ty ve svých autoportrétech projevují tendenci používat masku a převlek pro záměnu své identity. Nevytvářejí ovšem identity nové, ale přejímají, či tvoří iluzi již existujících, definovaných identit. Cílem této práce je představit masku jako prostředek hry s identitou skrze autoportrét.
Nezávislé vydávání tištěných periodik a práce s fotografií
Menšl, Teodorik ; SILVERIO, Robert (vedoucí práce) ; Ledvina, Josef (oponent)
Bakalářská práce na téma Nezávislé vydávání tištěných periodik a práce s fotografií popisuje historii zahraničních časopisů v návaznosti na první využití fotografie. Práce se zejména soustředí na současné nezávislé časopisy, které jsou vydávány čtvrtročně, bi-anuálně a vyjímečně i měsíčně. Tyto periodika nevlastní žádné vydavatelství, jejich základní redakční tým zřídka přesahuje pět členů. Redakce spolupracují na bázi jednorázových přispěvovatelů, či dlouhodobých spolupracovníků, kteří jsou zaměstnáni externě na dané zadaní. Většina těchto magazínů nepřizpůsobuje obsah "klientům", ale snaží se s nimi spolupracovat na bázi sponzorských příspěvků. Někdy dokonce klient, který chce inzerci v časopise, přizpůsobuje reklamu danému stylu časopisu. Tyto periodické publikace mají svojí početnou základnu čtenářů, s tím souvisí pořádaní společenských akcí a jiných aktivit na podporu prodeje a získání nových předplatitelů.
Rafal Milach
Veškrna, Vojtěch ; POSPĚCH, Tomáš (vedoucí práce) ; SILVERIO, Robert (oponent)
Přiblížení a rozbor díla jednoho z významných polských dokumentaristů současnosti. Jeho dlouhodobé práce o státech směrem na východ a vztahu k technologiím ve své tvorbě.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 96 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.