National Repository of Grey Literature 7 records found  Search took 0.00 seconds. 
Nakládání s odpady a náhrada technologických paliv palivy vyrobenými z odpadů
CEMTECH, a.s., Mokrá ; SAKO Brno, a.s. ; TT SERVIS, s.r.o., Brno ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Brno
Zpráva informuje o postupu prací při vytváření podmínek pro přechod od spalování a skládkování netříděného odpadu k jeho třídění, využívání a energetickému zhodnocení. Uvádí podklady pro návrh nových předpisů pro nakládání s odpady a jejich využití formou energetického využívání zejména formou spalování alternativních technologických paliv.
Nakládání s odpady a náhrada technologických paliv palivy vyrobenými z odpadů
CEMTECH, a.s., Mokrá ; SAKO Brno, a.s. ; TT SERVIS, s.r.o., Brno ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Brno
Svazek obsahuje 3 z pěti zpracovaných příloh: Příloha 1: Záznam z uskutečněných jednání, příloha 3: Návrh vyhlášky MŽP, kterou se stanovují podmínky a požadavky na kvalitu paliv vyrobených z odpadů určených pro spalování v energetice, hutnictví a průmyslu stavebních hmot, příloha 5: Fotodokumentace
Nakládání s odpady a náhrada technologických paliv palivy vyrobenými z odpadů
CEMTECH, a.s., Mokrá ; SAKO Brno, a.s. ; TT SERVIS, s.r.o., Brno ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Brno
Výsledky řešení v roce 2002: Spalovací zkoušky v energetickém zařízení a v cementárně a jejich vyhodnocení. Vyhodnocení třídění KO ve spalovně SAKO Brno. Návrh vyhlášky MŽP týkající se paliv vyrobených z odpadů. Používání alternativního paliva - historie, alternativní paliva ve světě a v ČR. Možnosti a obory uplatnění paliv vyrobených z odpadů - výroba stavebních hmot (výpal cementárenského slínku, výpal vápna, výroba cihel a keramiky), hutnictví železa, energetika.
Nakládání s odpady a náhrada technologických paliv palivy vyrobenými z odpadů
CEMTECH, a.s., Mokrá ; SAKO Brno, a.s. ; TT SERVIS, s.r.o., Brno ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Brno
Projekt se soustředil na výrobu paliv z odpadů - topných směsí, zejména z odpadů produkovaných ve velkém množství a s pokud možno homogenním složením. Vhodné odpady pro výrobu topných směsí se mohou vyskytovat na deponiích nebo lokalitách, kde je nezbytné provádět sanace, a také např. komunální odpad. V návozu brněnské spalovny byla provedena analýza odpadů. Receptury paliv vyrobených z odpadů a požadavky na topné směsi pro energetiku, hutnictví, průmysl stavebních hmot. Zkoušky jednotlivých paliv.
Nakládání s odpady a náhrada technologických paliv palivy vyrobenými z odpadů: Energetické využívání odpadů. Literární a legislativní rešerše
CEMTECH, a.s., Mokrá ; SAKO Brno, a.s. ; TT SERVIS, s.r.o., Brno ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Brno
Literární rešerše (publikace, projekty zpracované pro odbor odpadů MŽP, články z odborných časopisů, projekty výzkumu a vývoje). Legislativa ve vybraných zemích EU (Dánsko, Belgie). Srovnání současného stavu legislativy ČR a vybraných zemí EU.
Výzkum možností využívání bioodpadu a zeleného odpadu z městských aglomerací
AQUATIS,a.s., Brno ; Centrální kompostárna Brno,a.s., Brno ; SAKO Brno,a.s., Brno ; Koňařík, Milan
V rešeršní části řešení úkolu byl shromážděn soubor poznatků k tématice včetně založení databáze výsledků pro závěrečnou srovnávací analýzu, funkční celky ověřeny v zahraničí (Itálie, Norsko, Rakousko, Německo). V oblasti legislativy byl vypracován návrh vzoru městských vyhlášek (novelizace) k zajištění systému odděleného sběru biodegradabilních odpadů, návrh vzorových dokumentů pro spalovny komunálních odpadů k separaci biodegradabilních odpadů z TKO, přehled legislativních opatření EU a ČR při využití rekultivačních materiálů a kompostů vyrobených z BRO nebo s jejich podílem, včetně kalů z ČOV, masokostních mouček a odpadů z kuchyní a stravoven a přehled legislativních opatření při využití u rekultivačních materiálů a kompostů vyrobených s podílem biodegradabilních odpadů. V oblasti separovaného sběru biodegradabilních odpadů byl zpracován přehled výskytu biodegradabilních odpadů v městě Brně včetně definice rizikových prvků a způsobu jejich užití. Byla vyhodnocena síť sběrných středisek odpadu v Brně, posouzena účinnost sběru jednotlivých SSO, provedena analýza využitelnosti BRO v SSO – složení domovního komunálního odpadu, sledována distribuce složek SKO ve městě Brně, provedena analýza BRKO, analýza kompostovatelné biologicky rozložitelné složky SKO, vyhodnoceno zastoupení frakcí z SKO v různých zástavbách, vyhodnocena síť sběrných středisek (kapacity dvorů) v Brně z hlediska jejich technického zabezpečení v porovnání se zkušenostmi v zahraničí včetně vyhodnocení, provedena srovnávací analýza druhů sběrných nádob a systému svozu BRKO v porovnání s technikou svozu a ekonomikou provozu a zpracován návrh a vyhodnocena vhodná varianta řešení separovaného sběru BRKO pro město Brno. Byl zpracován přehled využívání biodegradabilních odpadů v ČR a zahraničí na výrobky včetně popisu dostupných technologií, uplatnění na trhu a jejich celkové ekonomické a společenské vyhodnocení, provedena analýza rozhodujících kapacit, provozních podmínek a technologického vybavení současných zařízení pro materiálové využití BRKO, vyhodnoceno bylo množství a úroveň snižování podílu BRKO ukládaného na skládky v jednotlivých krajích. Byl zpracován přehled hlavních aspektů metodologických postupů, ukazatelů a normativů, technických podmínek, monitorování sanitace užití biodegradabilních odpadů při tepelném zpracování, centrálním kompostování, zplyňování, recyklaci materiálu a výrobách z BRO a přehled závazných analytických metod pro hodnocení vlastností jednotlivých biodegradabilních odpadů, jejich úpravy na surovinu, pro požadavky na výrobky z nich a jejich užití. Byla provedena srovnávací analýza používaných metod využití BRO. V závěrečné části je uvedena prognóza vývoje nejlepších dostupných technik (BAT) v řešené oblasti, databáze prognóz potřeby vybraných výrobků z bioodpadů ze zdrojů ČR a zahraničí, prognóza vývoje využití bioodpadů pro výrobu kompostů, substrátů a rekultivačních zemin v městské aglomeraci Brno a jejím okolí a agronomická, ekologická, technologická a ekonomická analýza a diagnóza vlivu použitých výrobků z bioodpadů v přírodním prostředí.
Výzkum možností využívání bioodpadu a zeleného odpadu z městských aglomerací
AQUATIS,a.s., Brno ; Centrální kompostárna Brno,a.s., Brno ; SAKO Brno,a.s., Brno ; Koňařík, Milan
Obsah zprávy: Rešeršní činnost (soubor poznatků včetně založení databáze výsledků pro srovnávací analýzu, ověření funkčních celků v zahraničí). Oblast legislativy (návrh vzoru městských vyhlášek, novelizace k zajištění systému odděleného sběru biodegradabilních odpadů, návrh vzorových dokumentů pro spalovny komunálních odpadů k separaci biodegradabilních odpadů z TKO, přehled legislativních opatření při využití u rekultivačních materiálů a kompostů vyrobených s podílem biodegradabilních odpadů). Oblast separovaného sběru biodegradabilních odpadů (výskyt biodegradabilních odpadů v městě Brně včetně jejich definice rizikových prvků a způsobu jejich užití, analýza využitelnosti BRO v SSO – složení domovního komunálního odpadu, distribuce složek SKO ve městě Brně, analýza BRKO, analýza kompostovatelné biologicky rozložitelné složky SKO, zastoupení frakcí z SKO v různých zástavbách, síť sběrných středisek v Brně v porovnání se zkušenostmi v zahraničí, srovnávací analýza druhů sběrných nádob a systému svozu BRKO v porovnání s technikou svozu a ekonomikou provozu, návrh a vyhodnocení vybrané varianty řešení separovaného sběru BRKO pro Brno). Oblast využití biodegradabilních odpadů (sledování distribuce složek SKO ve městě Brně, přehled využívání biodegradabilních odpadů v ČR a zahraničí včetně popisu technologií, uplatnění na trhu a celkové ekonomické a společenské vyhodnocení, využívání biodegradibilních odpadů v ČR a zahraničí na výrobky, analýza rozhodujících kapacit, provozních podmínek a technologického vybavení současných zařízení pro materiálové využití BRKO, hlavní aspekty metodologických postupů, ukazatelů, normativů, technických podmínek, monitorování sanitace užití biodegradabilních odpadů při tepelném zpracování, centrálním kompostování, zplyňování, recyklaci materiálu a výrobách z BRO, přehled závazných analytických metod pro hodnocení vlastností jednotlivých biodegradabilních odpadů, jejich úpravy na surovinu, pro požadavky na výrobky z nich a jejich užití, ekonomické analýzy používaných metod využití BRO). Prognózy (prognóza vývoje nejlepších dostupných technik, databáze prognóz vývoje produkce bioodpadů z městských aglomerací Evropy a městské aglomerace Brno, agronomická, ekologická, technologická a ekonomická analýza a diagnóza vlivu použitých výrobků z bioodpadů v přírodním prostředí).

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.