Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Muzejní edukační programy pro Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského
Sýkorová, Pavla
Diplomová práce si klade za cíl připravit, ověřit v praxi a vyhodnotit muzejní edukační program pro žáky druhého stupně základních škol a středních škol věnující se proměnám vyučování ve 20. století. Úkolem je představit žákům historické reálie prostřednictvím tří edukačních programů a interaktivních prvků v expozici. Žáci pracují s tématy z druhé světové války, padesátých let 20. století a období tzv. normalizace. V průběhu výuky budou využívat dobové artefakty, např. učebnice, školní obrazy a školní pomůcky ze sbírky Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Bytové spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku
Sýkorová, Pavla ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Rigorózní práce se zabývá úpravou bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku, které bylo do konce roku 2013 upraveno ve speciálním zákoně o vlastnictví bytů. Zákonodárce tak následoval nizozemský, belgický, švýcarský či quebecký model úpravy v jednom kodexu, občanském zákoníku. S účinností nového občanského zákoníku znovuožívá i superficiální zásada, která si historicky nikdy pořádně nerozuměla s konstrukcí bytového spoluvlastnictví. V práci je upozorněno na změny a především možné problémy, které nové bytové spoluvlastnictví přináší.
Muzejní edukační programy pro Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského
Sýkorová, Pavla ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Parkan, František (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl připravit, ověřit v praxi a vyhodnotit muzejní edukační program pro žáky druhého stupně základních škol a středních škol věnující se proměnám vyučování ve 20. století. Úkolem je představit žákům historické reálie prostřednictvím tří edukačních programů a interaktivních prvků v expozici. Žáci pracují s tématy z druhé světové války, padesátých let 20. století a období tzv. normalizace. V průběhu výuky budou využívat dobové artefakty, např. učebnice, školní obrazy a školní pomůcky ze sbírky Národního pedagogického muzea a knihovny Jana Amose Komenského. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Učitelé z pražských gymnázií v období tzv. normalizace
Sýkorová, Pavla ; Doskočil, Zdeněk (vedoucí práce) ; Mücke, Pavel (oponent)
V diplomové práci je představen profesní život učitelů pražských gymnázií v období tzv. normalizace pomocí životopisných vyprávění, tehdejších dokumentů a archivních materiálů. Zmiňován je výběr samotné profese učitelů, jejich studium a následně vstup do učitelské praxe, jenž probíhal koncem šedesátých let. V rámci období tzv. normalizace je kladen důraz na zmapování vedoucí úlohy KSČ na pracovišti tak, jak ji vnímali sami učitelé. Práce ukazuje úlohu komunistické strany pomocí učitelských prověrek, přijímacích zkoušek a komplexních hodnocení. Dále jsou rozebrány mechanismy, jež pomáhaly udržet školu socialistickou až do roku 1989: kontrola, porady, schůze, školení, školní frazeologie, materiální zabezpečení, oslavy výročí, brigády, lyžařské a branné kurzy, družební zájezdy a postavení učitele ve společnosti. Závěrem je zachycen rozpad vedoucí úlohy KSČ ve škole a přechod na demokratické školství po roce 1989.
Do jaké míry mohly být učebnice matematiky politicky "nevinné"? Odraz dějinných skutečností v matematických slovních úlohách v letech 1938-1952
Sýkorová, Pavla ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Hnilica, Jiří (oponent)
V českých matematických učebnicích z let 1938-1952 sleduji odraz historické skutečnosti ve slovních úlohách. Na základě vymezení historické skutečnosti je sledován obsah zadání slovních úloh, jeho proměna a vliv na přijetí, přepracování a vyřazení učebnic. Práce je strukturována tak, že nejdříve jsou představeny historické události, poté jsou jejich důsledky sledovány v konkrétních úlohách, jejichž obsah měl následně vliv na používání učebnice ve výuce. Případová studie je věnována Eduardu Čechovi, význačnému matematikovi, jehož učebnice vycházely téměř po celé vymezené období a jehož názory a postoje charakterizují vliv politické situace na tehdejší autory učebnic.
Alfons Mucha: Slovanská epopej. Otázka uložení obrazového cyklu
Sýkorová, Pavla ; Půtová, Barbora (vedoucí práce) ; Hoftichová, Petra (oponent)
V bakalářské práci je představen obrazový cyklus Slovanská epopej a její autor, český malíř Alfons Mucha, v období vzniku obrazů až do současnosti. Bakalářská práce se zabývá problematikou instalace obrazů, která tento cyklus provází od jeho vzniku do dnešních dní a není doposud zodpovězena. Tato otázka je analyzována na základě soudobých pramenů a současně i tak, jak je prezentovaná české veřejnosti v médiích za posledních pět let. Představen je zámek Zbiroh jako místo, kde velká část obrazů vznikala, dále Škola U Studánky, kde byly obrazy do doby druhé světové války. Důraz je kladen na převezení Epopeje do Moravského Krumlova, její uskladnění a vystavení obrazů na zdejším zámku. Hlavní část práce je zaměřena na spor o převezení Epopeje z Moravského Krumlova do Prahy. Jsou zde představeny argumenty obou stran tak, jak byly prezentovány v médiích, a tím zmapován průběh sporu, který je prozatím ukončen vystavením Slovanské epopeje ve Veletržním paláci.
Návrh komunikačního mixu společnosti
Klusáček, Jiří ; Sýkorová, Pavla (oponent) ; Kaňovská, Lucie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku komunikačního mixu společnosti Huhtamaki ČR, a. s. První část diplomové práce je věnována teoretickým poznatkům marketingu. V další části je analýza současného stavu komunikačního mixu společnosti. Poslední část diplomové práce je věnována návrhům na změnu a doplnění stávajícího komunikačního mixu.
Transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k negativním antropogenním procesům‚ k jejich účinkům na lidskou populaci‚ krajinné receptory a k modelování jejich přenosu v atmosféře
Tocoen s.r.o., Brno ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra meteorologie a ochrany prostředí ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Halenka, Tomáš ; Bednář, Jan ; Kohoutek, Jiří ; Kuňák, David ; Chroust, Petr ; Sýkorová, Pavla ; Zapletal, Miloš ; Brechler, Josef ; Holoubek, Ivan ; Skybová, Marie
Doplněk k DÚ 02 Sledování vybraných skupin látek v přízemní vrstvě ovzduší na modelových lokalitách - Zpracování výsledků odběrových kampaní, Síť pasivních samplerů na měření ozonu - shrnutí dosažených výsledků. DÚ 03 Aplikace matematických modelů pro přenosy látek znečišťujících ovzduší a zhodnocení podílů různých zdrojů na tvorbu oxidativního fotochemického smogu popisuje modely, emisní data, příklad aplikací modelu SMOG, výpočet podílů jednotlivých druhů emisních zdrojů na celkové koncentraci ozonu v daném referenčním bodě, zahrnutí biogenních emisí, modelování imisní koncentrace přízemního ozonu na území České republiky pro měsíc červenec roku 2002, validace a srovnání alternativních výstupů různých matematických modelů a zhodnocení podílu různých kategorií emisních zdrojů, metodologie modelování depozičního toku přízemního ozonu do lesních ekosystémů na území ČR, hodnoceni depozičního toku přízemního ozonu do lesní vegetace v průběhu vegetačního období roku 2001. DÚ 04 Popis transformace a hodnocení účinků PAHs, VOCs, přírodních terpenů, sloučenin síry, dusíku a halogenů na přírodní ekosystémy a lidskou populaci a DÚ 5 Souhrnné zhodnocení, vypracování závěrečné zprávy. V roce 2004 byly řešeny DÚ 03, DÚ 04 zahrnuje části: Hodnocení účinku sledovaných látek na lidskou populaci, prostorová analýza dat o zdravotním stavu obyvatel, Hodnocení účinků přízemního ozonu na lesní ekosystémy, vliv imisních koncentrací SO2, NOx, sloučenin fluoru a O3 na vegetaci, účinky VOPCs, PAHs, halogenů a terpenů na přírodní ekosystémy.
Transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k negativním antropogenním procesům‚ k jejich účinkům na lidskou populaci‚ krajinné receptory a k modelování jejich přenosu v atmosféře
Tocoen s.r.o., Brno ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra meteorologie a ochrany prostředí ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Sýkorová, Pavla ; Hon, Jiří ; Šubrt, Pavel ; Hadaš, Pavel ; Leníček, Jan ; Novák, Jiří ; Klánová, Jana ; Machala, Miroslav ; Zapletal, Miloš ; Halenka, Tomáš ; Bednář, Jan ; Čupr, Pavel ; Hrdlička, Aleš ; Kohoutek, Jiří ; Brechler, Josef ; Holoubek, Ivan ; Skybová, Marie
Výzkum a ověřování transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k oxidačním, intoxikačním, acidifikačním a eutrofizačním procesů a následným účinkům na lidskou populaci a ekosystémy včetně souvisejícího modelování přenosu těchto látek v přízemní v Kvantifikace výskytu přízemního ozónu a ozónových látek, polycyklických aromatických uhlovodíků a jejich reakčních produktů (oxo a nitro deriváty) a látek souvisejících s výskytem fotochemického smogu. Doplňkové plošné sledování průměrných koncentrací. Adaptace stávajících distribučních modelů pro přenosy látek znečišťujících ovzduší, přenos a implementace přístupů používaných v zahraničí. Využití modelů pro stanovení prostorového rozložení charakteristik stavu znečištění jak v lokálním prostorovém měř a depozičního toku přízemního ozonu s modelem chemických transformací látek znečišťujících ovzduší, které se podílejí na vzniku fotochemického smogu, a modelem rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. V prvním roce řešení projektu byla hlavní pozornost soustředěna na inventuru datových zdrojů. Důraz byl rovněž kladen na analytickou část - odběry vzorků a analýzy, které budou vyhodnoceny a na základě analýzy dat bude navržen systém pokračování v druhém a třetím roce řešení projektu. Modelová část a popis transformací a účinků sledovaných látek je rovnoměrně zastoupena v průběhu celého řešení projektu a v tomto roce byla zaměřena na přípravu jednotlivých modelů. Dále jsou uvedeny přehledy plnění sledovaných úkolů a etap v členění podle dílčích úkolů (DÚ), dokladované přiloženými podrobnými zprávami. DÚ 01 Inventury a zajištění podkladových dat, DÚ 02 Sledování vybraných skupin látek v přízemní vrstvě ovzduší na modelových lokalitách, DÚ 03 Aplikace matematických modelů pro přenosy látek znečišťujících ovzduší a zhodnocení podílů různých zdrojů na tvorbu oxidativního fotochemického smogu, DÚ 04 Popis transformace a hodnocení účinků PAHs, VOCs, přírodních terpenů, sloučenin síry, dusíku a halogenů na přírodní ekosystémy a lidskou populaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 SÝKOROVÁ, Petra
1 Sýkorová, Pavlína
5 Sýkorová, Petra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.