National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Museum educational programmes for National Pedagogical Museum of J. A. Comenius in Prague
Sýkorová, Pavla
The main aim of the Diploma Theses is to prepare, verify in practice and evaluate museum educational programme for pupils from 12 to 18 (junior schools and secondary schools) which is devoted to the changes in schooling in 20th century. The aim is to introduce to pupils historical facts by the means of three educational programmes and interactive elements in the exhibition. Pupils work with topics covering World War II, 50s and so called normalization period. Throughout the educational process they will use period realia from the above mentioned periods, such as schoolbooks, educational boards and educational aids from the collection of Comenius National Pedagogical Museum and Library in Prague. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Condominium in the new Civil Code
Sýkorová, Pavla ; Salač, Josef (advisor) ; Thöndel, Alexandr (referee)
The thesis focuses on the condominium in the new Civil Code. Formerly (up to the end of 2013) the condominium was stipulated in a special law. The lawmaker followed the Dutch, Belgian, Swiss and Quebec model where the condominium is a part of a general code. The new Civil Code reintroduces the principle superficies solo cedit, which did not historically go hand in hand with the condominium. In this thesis I highlight the changes and problematic sections of the condominium in the new Civil Code.
Museum educational programmes for National Pedagogical Museum of J. A. Comenius in Prague
Sýkorová, Pavla ; Havlůjová, Hana (advisor) ; Parkan, František (referee)
The main aim of the Diploma Theses is to prepare, verify in practice and evaluate museum educational programme for pupils from 12 to 18 (junior schools and secondary schools) which is devoted to the changes in schooling in 20th century. The aim is to introduce to pupils historical facts by the means of three educational programmes and interactive elements in the exhibition. Pupils work with topics covering World War II, 50s and so called normalization period. Throughout the educational process they will use period realia from the above mentioned periods, such as schoolbooks, educational boards and educational aids from the collection of Comenius National Pedagogical Museum and Library in Prague. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Prague grammar schools teachers during the time of so called normalisation
Sýkorová, Pavla ; Doskočil, Zdeněk (advisor) ; Mücke, Pavel (referee)
A professional life of secondary school teachers of Czech gymnasiums (rough equivalent of British grammar schools) in so called normalization period is presented in this thesis using autobiographical recounting, contemporary documents and archival materials. The author mentions the choosing of their careers, their studies and ensuing start of their teaching practice that took place in late sixties. Author puts emphasis on mapping of the leading role of the Communist party of Czechoslovakia in the workplace during the so called normalization period and how it was perceived by the teachers themselves. Author shows the role of the communist party using teacher's reviews, entrance examinations and complex assessments. Later on, author elaborates the mechanisms used to keep school "socialistic" up to the year 1989: controls, deliberations and meetings, schoolings, school phraseology, material provision, anniversary celebrations, voluntary works, skiing and defense courses, sister trips and teacher's role in society. In the end, the thesis maps a downfall of communist party's leading role at schools and the transition to a democratic education after the year 1989.
To what extent could mathematical textbooks be politically "innocent"? The reflection of historical events in mathematical "applied problems" in the years 1938-1952
Sýkorová, Pavla ; Havlůjová, Hana (advisor) ; Hnilica, Jiří (referee)
This work monitors the reflection of historical reality in "mathematical applied problems" in the Czech mathematical textbooks from the period of years 1938 -1952. I try to put the actual historical context in a connection with the real situation at that time. The work is structured in a way that the account of historical facts is stated first and then it is explained how the contents of the "mathematical word problems" was influenced by the current situation at that time. I also trace how their contents affected whether the textbooks were going to be redone or rejected. A case study is dedicated to Eduard Čech, a significant mathematician, whose books were published almost throughout this specified period and whose opinions and attitudes characterize the influence of the political situation at these textbooks.
Alfons Mucha: The Slav epic: The question of housing the artwork
Sýkorová, Pavla ; Půtová, Barbora (advisor) ; Hoftichová, Petra (referee)
In this bachelor's work, there is presented a cycle of paintings called the Slav epic and its author, Czech painter Alfons Mucha in the context of the times, when the paintings were made until now. The work relates to the problem of the installation of these paintings which goes along with the cycle from the times of its origin until now and still isn't solved. This question is analyzed according to contemporary sources and how it is presented to Czech public in the media in last five years as well. Zbiroh chateau is presented in this work as a place where many of the paintings were made, furthermore U Studánky school where were the paintings until the WW2. Emphasis is put on transport of the Slav epic to Moravský Krumlov, its storage and exhibition on local chateau. Main part of the work is focused on the cause of moving the Slav epic from Moravský Krumlov to Prague. Arguments of both sides are presented here how they were shown in the media and this way the history of the cause which is closed for now by showing of the Slav epic in Veletržní palace.
The Proposal of Company Communication Mix
Klusáček, Jiří ; Sýkorová, Pavla (referee) ; Kaňovská, Lucie (advisor)
This diploma thesis focuses on problems of communication mix of the company Huhtamaki ČR, a. s. The first part deals with the theoretical knowledge of marketing. Next part analyzes the current status of the communication mix of the company. In the last section suggests for an optimal solution for changes in communication mix.
Transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k negativním antropogenním procesům‚ k jejich účinkům na lidskou populaci‚ krajinné receptory a k modelování jejich přenosu v atmosféře
Tocoen s.r.o., Brno ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra meteorologie a ochrany prostředí ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Halenka, Tomáš ; Bednář, Jan ; Kohoutek, Jiří ; Kuňák, David ; Chroust, Petr ; Sýkorová, Pavla ; Zapletal, Miloš ; Brechler, Josef ; Holoubek, Ivan ; Skybová, Marie
Doplněk k DÚ 02 Sledování vybraných skupin látek v přízemní vrstvě ovzduší na modelových lokalitách - Zpracování výsledků odběrových kampaní, Síť pasivních samplerů na měření ozonu - shrnutí dosažených výsledků. DÚ 03 Aplikace matematických modelů pro přenosy látek znečišťujících ovzduší a zhodnocení podílů různých zdrojů na tvorbu oxidativního fotochemického smogu popisuje modely, emisní data, příklad aplikací modelu SMOG, výpočet podílů jednotlivých druhů emisních zdrojů na celkové koncentraci ozonu v daném referenčním bodě, zahrnutí biogenních emisí, modelování imisní koncentrace přízemního ozonu na území České republiky pro měsíc červenec roku 2002, validace a srovnání alternativních výstupů různých matematických modelů a zhodnocení podílu různých kategorií emisních zdrojů, metodologie modelování depozičního toku přízemního ozonu do lesních ekosystémů na území ČR, hodnoceni depozičního toku přízemního ozonu do lesní vegetace v průběhu vegetačního období roku 2001. DÚ 04 Popis transformace a hodnocení účinků PAHs, VOCs, přírodních terpenů, sloučenin síry, dusíku a halogenů na přírodní ekosystémy a lidskou populaci a DÚ 5 Souhrnné zhodnocení, vypracování závěrečné zprávy. V roce 2004 byly řešeny DÚ 03, DÚ 04 zahrnuje části: Hodnocení účinku sledovaných látek na lidskou populaci, prostorová analýza dat o zdravotním stavu obyvatel, Hodnocení účinků přízemního ozonu na lesní ekosystémy, vliv imisních koncentrací SO2, NOx, sloučenin fluoru a O3 na vegetaci, účinky VOPCs, PAHs, halogenů a terpenů na přírodní ekosystémy.
Transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k negativním antropogenním procesům‚ k jejich účinkům na lidskou populaci‚ krajinné receptory a k modelování jejich přenosu v atmosféře
Tocoen s.r.o., Brno ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra meteorologie a ochrany prostředí ; Ekotoxa Opava, s.r.o., Opava ; Sýkorová, Pavla ; Hon, Jiří ; Šubrt, Pavel ; Hadaš, Pavel ; Leníček, Jan ; Novák, Jiří ; Klánová, Jana ; Machala, Miroslav ; Zapletal, Miloš ; Halenka, Tomáš ; Bednář, Jan ; Čupr, Pavel ; Hrdlička, Aleš ; Kohoutek, Jiří ; Brechler, Josef ; Holoubek, Ivan ; Skybová, Marie
Výzkum a ověřování transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k oxidačním, intoxikačním, acidifikačním a eutrofizačním procesů a následným účinkům na lidskou populaci a ekosystémy včetně souvisejícího modelování přenosu těchto látek v přízemní v Kvantifikace výskytu přízemního ozónu a ozónových látek, polycyklických aromatických uhlovodíků a jejich reakčních produktů (oxo a nitro deriváty) a látek souvisejících s výskytem fotochemického smogu. Doplňkové plošné sledování průměrných koncentrací. Adaptace stávajících distribučních modelů pro přenosy látek znečišťujících ovzduší, přenos a implementace přístupů používaných v zahraničí. Využití modelů pro stanovení prostorového rozložení charakteristik stavu znečištění jak v lokálním prostorovém měř a depozičního toku přízemního ozonu s modelem chemických transformací látek znečišťujících ovzduší, které se podílejí na vzniku fotochemického smogu, a modelem rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. V prvním roce řešení projektu byla hlavní pozornost soustředěna na inventuru datových zdrojů. Důraz byl rovněž kladen na analytickou část - odběry vzorků a analýzy, které budou vyhodnoceny a na základě analýzy dat bude navržen systém pokračování v druhém a třetím roce řešení projektu. Modelová část a popis transformací a účinků sledovaných látek je rovnoměrně zastoupena v průběhu celého řešení projektu a v tomto roce byla zaměřena na přípravu jednotlivých modelů. Dále jsou uvedeny přehledy plnění sledovaných úkolů a etap v členění podle dílčích úkolů (DÚ), dokladované přiloženými podrobnými zprávami. DÚ 01 Inventury a zajištění podkladových dat, DÚ 02 Sledování vybraných skupin látek v přízemní vrstvě ovzduší na modelových lokalitách, DÚ 03 Aplikace matematických modelů pro přenosy látek znečišťujících ovzduší a zhodnocení podílů různých zdrojů na tvorbu oxidativního fotochemického smogu, DÚ 04 Popis transformace a hodnocení účinků PAHs, VOCs, přírodních terpenů, sloučenin síry, dusíku a halogenů na přírodní ekosystémy a lidskou populaci.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
5 SÝKOROVÁ, Petra
1 Sýkorová, Pavlína
5 Sýkorová, Petra
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.