Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 123 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Anglicko-český slovník krasobruslařské terminologie
Pokorná, Alena ; Sedláčková, Marie (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není k dispozici.
Terénní vyšetřování anaerobního prahu u rychlostních kanoistů
Švarcová, Hana ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Název práce: Terénní vyšetřování anaerobního prahu u rychlostních kanoistů Cíle práce:. Cílem práce je stanovení anaerobního prahu v terénních podmínkách na základě Conconiho testu a tzv. laktátové křivky tj. exponenciální průběh koncentrace laktátu v krvi v závislosti na rychlosti jízdy a tepové frekvenci a jejich porovnání. Metoda: Využití Conconiho testu a tzv. laktátové křivky tj. exponenciální průběh koncentrace laktátu v krvi v závislosti na rychlosti jízdy a tepové frekvenci pro zjišťování anaerobního prahu u rychlostních kanoistů. Výsledky: Výsledky ukazují, že anaerobní práh na základě Conconiho testu v rychlostní kanoistice stanovit nelze. Klíčová slova: rychlostní kanoistika, anaerobní práh, Conconiho test, laktátová křivka
Závislost mezi sportovním výkonem v závodních tratích a vybranými ukazateli kondičních faktorů v rychlostní kanoistice
Kusák, Bohumil ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Název v jazyce práce:Závislost mezi sportovním výkonem v závodních tratích a vybranými ukazateli kondičních faktorů v rychlostní kanoistice Cíle práce: Cílem práce je zjistit závislosti mezi výkonem v závodních tratí a vybranými ukazateli kondičních faktorů u rychlostních kanoistů v kategoriích K1, C1 junioři v závodní sezóně 2007. Metoda: Ke stanovení vztahu mezi výkony v závodních tratí a vybranými ukazateli kondičních faktorů bylo použito korelační analýzy, kde závisle proměnné budou hodnoty testování speciální kondice a nezávisle proměnné budou hodnoty testování všeobecné kondice. Výsledky: Z výsledků výzkumu vyplývá, že závislost mezi výkony v závodních tratí 500m a 1000m a kondičními faktory je rozdílná u kanoistů a kajakářů a že z výkonu u kondičních testů nelze určit přibližný výsledek v kanoistické disciplíně. Klíčová slova: test, výkon, korelační koeficient, rychlostní kanoistika Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vliv vybraných kondičních a psychických faktorů na výkon závodníka ve vodním slalomu
Jančar, David ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Název práce: Vliv vybraných kondičních a psychických faktorů na sportovní výkon závodníka ve vodním slalomu. Title of project: Influence of selected conditional and psychological factors on final athletes performance in white water slalom. Cíle práce: Cílem práce je porovnat vybrané kondiční a psychické parametry závodníka ve vodním slalomu a zjistit jejich vliv na výsledný výkon v závodě. Metody zpracování dat: Pro zjištění statistické závislosti mezi sportovním výkonem a vybranými faktory sportovního výkonu byl použit neparametrický korelační výzkum - Spearmanův korelační koeficient, zpracovaný ve statistickém programu SPSS. Výsledky: Vybrané kondiční faktory mají vliv na výsledný výkon závodníka nejsou ovšem jediným faktorem, který výsledný výkon závodníka ovlivňuje. Vliv kognitivní složky závodní úzkosti na výsledný výkon závodníka se nepodařilo plně prokázat. Klíčová slova: vodní slalom,Wingate test, aktuální psychické stavy, závodní úzkost, CSAI-2 test, faktory, sportovní výkon.
Porovnání techniky pádlování v rychlostní kanoistice - disciplíně C1 a na dračí lodi
Semecký, Pavel ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Název práce: Technika pádlování a jízdy na dračí lodi Title of work: Technique of paddling and riding on dragon boat Cíle práce: Cílem je provést komplexní analýzu techniky pádlování a jízdy na dračí lodi. Práce by měla sloužit jako metodický materiál nejen pro trenéry a závodníky. Metoda: Základní metodou pro analýzu záběru na dračí lodi bylo participantní řízené pozorování a syntéza praktických i teoretických poznatků o jízdě na dračí lodi. Výsledky: Ve studii jsme provedli popis průběhu záběru na dračí lodi, rozdělili jej do jednotlivých fází a popsali kritická místa při nácviku. Podařilo se postihnout hlavní rozdíly a uzlové body prolínající se v záběru na rychlostní kanoi a na dračí lodi. Klíčová slova: dračí loď, rychlostní kanoe C1, technika
Reedukace motorických obtíží u dětí mladšího školního věku
Tichý, Pavel ; Süss, Vladimír (vedoucí práce) ; Dvořáková, Hana (oponent) ; Zelinková, Olga (oponent)
BIBLIOGRAFICKÉ IDENTIFIKACE Jméno a příjmení autora: Mgr. Pavel Tichý Název disertační práce: Reedukace motorických obtíží u dětí mladšího školního věku Pracoviště: FTVS UK, Katedra sportovních her Vedoucí práce: Doc. PhDr. Vladimír Süss, Ph.D. Rok prezentace: 2016 ABSTRAKT Cíl: Zjistit možnosti reedukace motorických obtíží u dětí mladšího školního věku a vytvořit intervenční reedukační program, jehož cílem bude zmírnění těchto obtíží. Následně pak intervenční reedukační program použít a ověřit, jestli měla intervence efekt na motorickou způsobilost dětí. Metody: Výzkum byl řešen jako intervenční prospektivní studie, ve které byly zkombinovány dvě orientace pedagogických výzkumů, kvantitativní a kvalitativní. K řešení práce byl použit výzkumný design - Crossover design (Wilmore et al., 2008; Thomas et al., 2005), který byl koncipován jako experiment obsahují intervenci v podobě reedukačního pohybového programu mající za cíl působit na motorické obtíže dětí. Kvantitativní část výzkumu byla zaměřena na hodnocení motoriky a na odhalování motorických obtíží u dětí v mladším školním věku. K hodnocení změn motoriky byla použita baterie testů MABC-2 (Henderson et al., 2007). Kvalitativní část výzkumu je zastoupena třemi případovými studiemi, ve kterých je detailnější popis vztahu poruchy k životu dětí. Výsledky a...
Plavecká výkonnost uchazečů o studium tělesné výchovy na pedagogické fakultě UK v Praze v letech 1990 - 2010
Chrzanowská, Babeta ; Süss, Vladimír (vedoucí práce) ; Suchý, Jiří (oponent)
Název: Plavecká výkonnost uchazečů o studium tělesné výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letech 1990-2010 Cíle: Cílem práce je vyhodnotit dynamiku změn plavecké výkonnosti uchazečů o studium TV na PedF UK v kontextu vývoje počtu přihlášených studentů ke studiu za období 20let (1990-2010). Dále zjistit intersexuální rozdíly ve volbě plaveckého způsobu v průběhu sledovaných let. Provést komparaci výsledků šetření s již publikovanými výzkumy na jiných fakultách v minulých letech. Metody: V práci byly použity obsahová analýza dokumentu, teoretická metoda analýzy a syntézy, metoda komparativní, metody matematicko - statistické analýzy. Výsledky: Bylo zjištěno, že v letech 1990 - 2010 v rámci přijímacích zkoušek z tělesné výchovy častěji převyšoval počet mužů počet žen. V průběhu sledovaných let účastníci plaveckého testu 100m nejčastěji volili způsob prsa. Bylo zjištěno, že výkonnost a úroveň plavání všech uchazečů o studium na Pedf UK v průběhu let 1990-2010 mělo mírně klesající tendenci. Komparaci výsledků PedF UK s výsledky jiných fakult bránila rozdílnost metodologických přístupů. Klíčová slova: vysoká škola, přijímací řízení, talentové zkoušky, plavecký test, studijní obor, průměrné výsledky, plavecký způsob, komparace výsledků, tabulky, grafy
Analýza didaktické interakce skupinové výuky lyžování dospělých
Říha, Jakub ; Matošková, Petra (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Název: Analýza didaktické interakce skupinové výuky lyžování dospělých Cíle: Cílem práce je podrobně analyzovat a porovnat didaktickou interakci učitel - žák při výuce lyžování dospělých mezi dvěma instruktory stejné délky praxe ale různého vzdělání. Metody: Pro náš výzkum jsme použili metodu participantního pozorování s využitím řazení do kategoriálního systému podle standardizované techniky MADI (modifikovaná analýza didaktické interakce). Jde o 7 kategorií popisujících formy chování učitele, didaktický obsah výuky, didaktické situace a postojovou aktivitu. Výsledky: Výsledky práce potvrdily mimo jiné vyšší zastoupení dvou nejefektivnějších forem chování učitele (korekce a zpětná informace) u instruktora s pedagogickým vzděláním, a s tím spojenou vyšší kvalitu vyučovacího procesu. Klíčová slova: výuka, lyžování, instruktor, didaktická interakce, analýza, ADI, MADI
Analýza didaktické interakce u vybraných družstev házené
Peerová, Šárka ; Tůma, Martin (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Název práce: Analýza didaktické interakce u vybraných družstev házené Cíle práce: Cílem práce je analyzovat chování a projevy trenérů z různých klubů v kategorii mladších žákyň během tří utkání na turnaji, zaznamenat jejich výsledky a poté jejich průměrné hodnoty na utkání porovnat mezi sebou a s teorií. Posuzovány budou hodnoty ze zkráceného kategoriálního systému analýzy didaktické interakce (ADI) a především poměry průměrných hodnot vybraných subkategorií mezi jednotlivými trenéry. Metoda: Údaje jsme získali od trenérů v podobě hlasového záznamu, který byl analyzován pomocí metody ADI. Na vyhodnocování získaných podkladů jsou použity metody numerické - tabulky a graf. Výsledky: Podle teorie je u trenéra dětí důležitý integrační projev a korekce. To podle získaných výsledků odpovídá. V praxi trenéři podávají spíše informace dominantní formou projevu. Projev integrační se ale také objevuje. Zaznamenána byla také korekce, která je v poměru s pozorováním nízká. Klíčová slova: Trenér, utkání, korekce, děti, házená, ADI
Zjištění závislosti mezi ukazateli kondičních testů juniorských reprezentačních družstev a sportovním výkonem v rychlostní kanoistice.
Miškovský, Radek ; Bílý, Milan (vedoucí práce) ; Süss, Vladimír (oponent)
Název práce: Zjištění závislosti mezi ukazateli kondičních testů juniorských reprezentačních družstev a sportovním výkonem v rychlostní kanoistice Cíle práce: Cílem práce je zjistit míru závislosti ukazatelů kondičních testů juniorských reprezentačních družstev na umístění juniorských závodníků v závodech Mistrovství České republiky na trati 1000 m v letech 2008 - 2013. Metody: Ke stanovení vztahu mezi výsledky v závodu na 1000 metrů a ukazateli kondičních testů juniorských reprezentačních družstev bylo použito Spearmanova koeficientu pořadové korelace. Výsledky: Z výsledků šetření vyplývá, že můžeme spatřit náznak určité míry závislosti mezi výkonem v závodní trati 1000m a výkonem v běhu na trati 1500m. Závislost mezi ostatními ukazateli kondičních testů a výkonem v disciplíně C1 1000m nebyla nalezena. Klíčová slova: kondiční testy, rychlostní kanoistika, junioři

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 123 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.