Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 102 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Theme of Religion in the Poetry of Miguel de Unamuno
Kotuľáková, Lívia ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Housková, Anna (oponent)
Dôležitosť náboženstva v diele Miguela de Unamuna je nespochybniteľná. Táto práca sa zaoberá výkladom a analýzou Unamunovho náboženského myslenia v jeho kľúčových esejistických dielach a v jeho poetickom diele; jej cieľom je poukázať na to, ako sa jednotlivé koncepty Unamunovho náboženského myslenia odrážali v jeho poetickej tvorbe a vytýčiť prípadné odlišnosti a špecifiká básnického vyjadrenia náboženského pocitu oproti esejistickým dielam. Práca sa delí na teoretickú a praktickú časť: v teoretickej časti sú analyzované základné piliere Unamunovej náboženskej koncepcie (túžba po nesmrteľnosti, opozícia rozumu a citu, tvorivá sila viery, Boh ako garant nesmrteľnosti). Pozornosť je tiež venovaná zlomovému bodu v autorovom duchovnom živote, ktorým bola kríza prežívaná v roku 1897. V rámci popisu teologicko-filozofického pozadia Unamunovho diela je podrobnejšie popísaná inšpirácia liberálnou protestantskou teológiou a filozofickými názormi Blaisa Pascala a Sørena Kierkegaarda. Priestor je venovaný aj Unamunovmu postoju voči katolíckej Cirkvi a jeho kritika tejto inštitúcie ako aj jeho vzťah k hnutiu katolíckych modernistov. V praktickej časti je vysvetlená dôležitosť a osobité postavenie poézie v rámci autorovho diela a analyzovaná náboženská tematika v troch básnických zbierkach (Poesías, Rosario de...
Deshumanizace v maňáskovém divadle Federica Garcíi Lorky
Holub, Lukáš ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Kožnerová, Tereza (oponent)
Bakalářská práce analyzuje teatrální tvorbu Federica Garcíi Lorky, konkrétně se zaměřuje na jeho maňáskové divadlo, které vznikalo od roku 1919 a trvalo až do umělcova skonu v roce 1936. Jako cíl si práce klade analyzovat jednotlivé zvláštnosti této formy divadla v kontrastu s tradičními divadelními počiny, přičemž stěžejním dílem bude hra Hříčka o donu Kryštofousovi (Retablillo de don Cristóbal). Zaměřuje se na tradici maňáskového divadla a zamýšlí se nad tím, jak mohl být Lorca při své tvorbě ovlivněn svými současníky (Ramón del Valle-Inclán, José Ortega y Gasset). Konkrétněji se pak zaměří na Lorkův koncept maňáska jako takového, a sice ve světle procesu tzv. "dehumanizace," neboli procesu odlidštění toho, co představuje drama prezentované maňásky. Klíčová slova dehumanizace, divadlo, Lorca, Ortega y Gasset, vanguardias, modernidad
Narativní dílo Antonia Muñoze Moliny
Kopuletá, Hana ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Housková, Anna (oponent)
Cílem této práce je popsat vývoj literární tvorby známého španělského spisovatele Antonia Muñoze Moliny na základě analýzy jeho vybraných románů, které byly publikovány v období do roku 2000. Jsou jimi Beatus Ille, El invierno en Lisboa, Beltenebros, El jinete polaco, Ardor guerrero a Plenilunio. V úvodní části této diplomové práce stručně shrneme vývoj španělského románu, ke kterému došlo v rozmezí šedesátých a osmdesátých let 20. století. Na tuto teoretickou část pak navážeme analýzou autorovy tvorby. Vybrané romány rozdělíme do tří skupin, které zároveň odpovídají třem hlavním tvůrčím obdobím, jimiž tvorba Muñoze Moliny prošla. V rámci každé kapitoly nejprve popíšeme specifika daného tvůrčího období a následně provedeme rozbor všech románů, které jsme do dané kapitoly zařadili. Při rozdělování románů do jednotlivých celků bude zachováno chronologické pořadí, ve kterém byly vydány, abychom získali co možná nejpřesnějšího obraz vývoje, kterým tvorba tohoto autora prošla. V závěru pak shrneme vymezená tvůrčí období a stanovíme tendence, ke kterým se Antonio Muñoz Molina ve svých románech neustále vrací.
The Basque Topic in the Works of Pío Baroja
Dvořáková, Veronika ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Poláková, Dora (oponent)
Cílem této diplomové práce je přiblížit baskické téma ve vybraném díle Pía Baroji. Konkrétně se jedná o téměř dvacet povídek a o romány z tetralogie Baskická země (Tierra vasca), tj. La casa de Aizgorri (Dům Aizgorriů), Zalacaín el aventurero (Zalacaín dobrodruh), La leyenda de Jaun de Alzate (Legenda o Jaunovi de Alzate) a El mayorazgo de Labraz (Dědičný pán z Labrazu). Nejprve je představen vztah spisovatele ze San Sebastiánu s Baskickem a jeho vize v historickém kontextu. Zadruhé se zaměřuje pozornost na přítomnost baskického jazyka v díle, a sice jak ve slovní zásobě a onomastice, tak například ve frázích či v písních. Zatřetí jsou studiu podrobeny konkrétní baskické elementy, jako je příroda, města a vesnice, lidé či čarodějnictví a mytologie.
Feminismus a ženskost v básních Alfonsiny Storni
Brányiková, Katarína ; Poláková, Dora (vedoucí práce) ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (oponent)
Práce se soustřeďuje na tvorbu argentinské autorky Alfonsiny Storni, a to hlavně ve spojitosti s tehdejší vlnou feminismu. Zvolené téma bude zasazeno do širšího kontextu, to znamená včetně sociálních podmínek, politické situace a názorů společnosti na ženské autorky na začátku dvacátého století v Latinské Americe. Všechny tyto faktory budou následně použity v detailní analýze autorčiných veršů. Cílem práce je blíže definovat styl Alfonsiny Storni a na základě obsahu jejich básní získat přehled o tom, jak se v něm projevuje její ženskost, její vztah k mužům a jak se jí podařilo v jejich dílech propojit modernismus s feminismem. Do toho všeho zapojím rozdíly mezi feminismem v době života Alfosiny Storni a tím dnešním. To vše na základě její tvorby.
La Lozana andaluza a literární kánon
Holub, Jiří ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Bellón Aguilera, José Luis (oponent) ; Prokop, Josef (oponent)
Tématem disertační práce je významné prozaické dílo španělské literatury 16. století Retrato de la Lozana andaluza Francisca Delicada. Bylo anonymně vydáno kolem roku 1530 v Benátkách a poté na tři sta let upadlo v zapomnění. Jeho jediný známý exemplář byl objeven až v polovině 19. století ve Vídni. V průběhu následujících sto padesáti let se z literární kuriozity postupně stalo uznávané dílo španělského literárního kánonu. Přesto bádání o La Lozana andaluza stále vykazuje bílá místa a nevyřešené otázky a zároveň se vyznačuje konfliktní povahou a absencí všeobecně přijímaného konsenzu. V úvodu práce je stav současného bádání shrnut a zhodnocen a je nastíněna obecná problematika literárního kánonu a jeho zkoumání prostřednictvím konceptu filologického pole. Cílem první části práce je uvést všechny ověřené ediční údaje a zaměřit se na ty aspekty díla, které byly více méně opomíjeny. Jedná se o typografii a ikonografii původního tisku, narativní strukturu a přehled a povahu obecných významotvorných principů. Zvlášť jsou analyzovány Delicadova ozvláštňující práce s jazykem, specifické strukturní využití a tematizace předjímání budoucnosti a novátorské metafikční strategie. Na konci této části práce jsou představeny ostatní Delicadovy texty a všechny pozitivní údaje, které o jeho životě máme k...
The Concept of Utopia in the Work of Alejo Carpentier
Mištríková, Jana ; Housková, Anna (vedoucí práce) ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (oponent)
Cieľom diplomovej práce bolo zamerať sa na prítomnosť utópie v troch dielach kubánskeho spisovateľa Aleja Carpentiera Stratené kroky (Los pasos perdidos), Výbuch v katedrále (El siglo de las luces) a Kráľovstvo z tohto sveta (El reino de este mundo). Vymedzili sa charakteristiky utópie ako literárneho žánru, ktoré sa následne aplikovali na uvedené romány, pričom najväčšia pozornosť bola venovaná prvému spomínanému románu. Pozornosť sa upriamila aj na spisovateľove vnímanie Hispanoameriky skrze "zázračné reálno".
Instinkt a společnost v díle Emilie Pardo Bazán
Melmuková, Tereza ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Krátká, Tereza (oponent)
(česky) Cílem této práce je rozebrat vybrané aspekty románů Dvůr Ulloa a Matka příroda. Zvolené aspekty představují motiv společnosti a motiv instinktu. Práce se tedy zaměřuje na popis situací, které vyplývají z těchto dvou motivů a následně se snaží o jejich analýzu. K tomuto procesu se opírá o směr naturalismu, a aplikací jeho metod vysvětluje analyzované situace. Přihlíží přitom k rozdílným koncepcím tohoto směru, které nabyly v zemi autorky románů v některých aspektech odlišných hodnot, než v zemi, ze které směr vzešel. Tato práce tak nejprve popisuje základní charakteristiky naturalismu, následně stručně uvádí biografická data autorky románů a po krátkém uvedení analyzovaných románů, které slouží k lepší orientaci v problematice, se dostává ke své stěžejní části, tedy k popisu a analýze motivů instinktu a přírody a jejich vzájemné interakce.
Woman in post-war spanish literature: Nothing and Diamante Square
Daniššová, Alexandra ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Zaťko, Roman (oponent)
DANIŠŠOVÁ, Alexandra: Žena v povojnovej literatúre: Nič a Diamantové námestie. [Bakalárska práca]. - Univerzita Karlova. Filozofická fakulta; Ústav románskych štúdií. Hispanistika. - Školiteľ: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D. Praha: FF UK, 2017. pp. 63 Táto práca sa zaoberá ženskou postavou v španielskej povojnovej literatúre. Zameriava sa na dve významné diela tohto obdobia: Nič od autorky Carmen Laforetovej a Diamantové námestie, napísané Mercé Rodoredovou. Najprv sa venuje objasneniu literárno-historického kontextu katalánskej a španielskej literatúry, v ktorom vybrané diela vznikajú. Poukazuje na historicko-politickú situáciu, na pozadí ktorej sa odohrávajú príbehy oboch románov. Následovne rozoberá ženskú povojnovú tvorbu s jej hlavnými predstaviteľkami z globálneho hľadiska. Ďalej sa zameriava na životy autoriek daných diel, keďže ich tvorba obsahuje autobiografické prvky. Nakoniec analyzuje hrdinky spomínaných románov z pohľadu ženy spútanej spoločenskými konvenciami a patriarchálnym diktátom. Zobrazuje neidealizovanú realitu každodenného života žien hľadajúcich svoje miesto vo svete venovanom mužom. Kľúčové slová Povojnová literatúra; občianska vojna; žena; konvencie; spoločnosť; emancipácia; nezávislosť.
Rosalía a Bécquer: intimní romantismus
Stašová, Veronika ; Sánchez Fernández, Juan Antonio (vedoucí práce) ; Zatlkajová, Katarína (oponent)
Práce se zabývá rozborem hlavních témat v básnickém díle Rosalíi de Castro (zejména ve sbírkách Cantares gallegos, Follas novas a En las orillas del Sar) a Gustava Adolfa Bécquera (Rimas), čímž chce odhalit jak podobnosti, tak odlišnosti mezi nimi. Nejprve zasazuje oba autory do historického a literárního kontextu 19. století, poté uvádí životní události, které mohly mít vliv na jejich tvorbu, a dále je kladen důraz na analýzu jednotlivých klíčových témat (láska, smrt, samota, bolest, příroda, snění). Každá kapitola se věnuje právě jednomu a na konkrétních ukázkách rozebírá postoj autora k dané problematice. Nakonec se pohledy básníka a básnířky porovnávají.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 102 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.