Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 79 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reflexe environmentálních problémů v české poválečné próze
Zachystalová, Linda ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Hořejší, Michal (oponent)
Předložená diplomová práce se zabývá reflexí environmentálních problémů v české literatuře v období po roce 1945. Činím tak prostřednictvím několika titulů, které byly vybrány na základě rešeršní práce. Nejprve jsem referovala o jejich environmentálním obsahu a charakteru, poté jsem na základě hermeneutického přístupu provedla jejich komparaci a určila některé charakteristiky a užívané motivy, které mají texty společné; dále jsem popsala, jaké environmentální problémy a jakým způsobem jsou v textech zobrazovány. Důraz byl kladen na dobový kontext, ve kterém jednotlivá díla vznikala, zejména vliv vládnoucího režimu. Kontext je zde představen v části věnující se stavu životního prostředí na českém území ve sledovaném období a v části pojednávající o vnitřním vývoji české literatury po roce 1945. Představena byla také ekokritika jako směr literární vědy. Diskutována je rovněž rezonance environmentálních témat v české literatuře obecně. Klíčová slova Česká poválečná próza, environmentální problém, hermeneutika, ekokritika
Identita místa Případová studie sídliště Solidarita
Hodúlová, Tereza ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Říha, Cyril (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá studiem vztahu člověka a jeho prostředí. Práce řeší otázku identity místa a identifikace s místem na příkladu pražského sídliště Solidarita. Snaží se o analýzu prostředí z hlediska konceptu identity místa, který má multidimenzionální charakter. Z toho důvodu byl zvolen přístup případové studie, která umožňuje komplexní studium prostoru z různých hledisek. Zabývá se tedy historií sídliště, jeho rezidenty, sociálními vazbami a percepcí prostoru. Sídliště Solidarita je kvůli jedinečnému komplexnímu urbanistickému řešení s občanskou vybaveností a přítomností zeleně prezentováno jako místo, poskytující svým rezidentům kvalitní prostor, podporující produkci sociálních interakcí. Díky prostoru, který respektuje lidské měřítko mají rezidenti sídliště Solidarita silné vazby k místu. Tato ústřední hypotéza práce byla nakonec potvrzena. Práce se mimo jiné snažila poukázat na důležitost sociologických a antropologických výzkumů prostoru, které by měly být součástí urbanistických procesů. Klíčová slova: Architektura, Identita místa, Místo, Prostor, Sídliště, Sídliště Solidarita, Sousedství, Urbanismus, Vazba k místu
Waste policy of Japan, the European Union and the Slovak Republic in terms of sustainable development
Nemcová, Mária ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Manhart, Jaromír (oponent)
Politika odpadového hospodárstva sa v kontexte súčasných urgentných environmentálnych a sociálnych problémov stále výraznejšie posúva od jednoduchého bezpečného odstraňovania odpadu smerom k integrujúcim systémom, kde je odpad rozoznávaný ako dôležitý zdroj, a je znova začleňovaný do materiálového cyklu. Táto práca sleduje tri konkrétne politické odpovede na otázku udržateľného odpadového hospodárstva. Rozoberá stratégie a uplatňované nástroje v Japonsku, Európskej únii a v Slovenskej Republike. Hlavným vzťažným bodom pre ich analýzu je paradigma trvalo udržateľného rozvoja, ktorej sledovanie je hodnotené z hľadiska udržateľnosti jednotlivých politík v čase a priestore za pomoci analýzy SWOT. Tento element udržateľného rozvoja je doplnený a upevnený cez identifikáciu uplatňovania vybraných kľúčových princípov pre smerovanie k trvalo udržateľnému rozvoju. Výsledkom práce bude okrem zhodnotenia silných a slabých stránok jednotlivých politík z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja tiež identifikácia prípadných možnosti pozitívnej inšpirácie pre európsky kontext. V neposlednom rade práca uvedie základné východiskové kroky pre žiadúce smerovanie jednotlivých politík, a to predovšetkým v prípade Slovenskej republiky. Kľúčové slová: Trvalo udržateľný rozvoj, odpadové hospodárstvo, politické stratégie,...
Comparison of manipulation in totalitarianism and neoliberalism
Smolík, Peter ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Tollar, Václav (oponent)
Táto práca sa zaoberá porovnaním procesu spoločenskej manipulácie v totalitarizme a neoliberalizme. Cieľom práce je identifikovať spoločné východiská a znaky manipulácie v totalitárnej a neoliberálnej ideológii. Najprv autor opíše v kapitole o hermeneutike akým spôsobom pracoval a premýšľal nad vybranými textami. V teoretickej časti práce autor vymedzí kontexty, ktoré budú kľúčové pre pochopenie práce. V prvom rade autor vychádza z detailného popisu fenoménu manipulácie. Ďalej zasadzuje totalitarizmus aj neoliberalizmus do dejinného kontextu modernity ̶ presnejšie rozlišuje pevnú a tekutú modernitu. Autor tiež opisuje rozdielnosť medzi pojmami totalita a demokracia, ktoré sú v práci kľúčové pre pochopenie rozdielneho kontextu fungovania oboch ideológií. Hlavná časť práce opisuje akým spôsobom totalitarizmus a potom neoliberalizmus využívajú spoločenskú manipuláciu ako nástroj vládnutia. Autor tak spraví, vďaka detailnému popisu fungovania oboch ideológií, pri ktorom bude dávať dôraz na štrukturálnu rolu manipulácie. V diskusii sa autor zameriava na spoločné štrukturálne znaky manipulácie, pričom sa pokúša tiež objasniť aj rozdielnosti, ktoré napriek spoločným znakom vznikajú. Kľúčové slová: totalitarizmus, neoliberalizmus, manipulácia, perspektíva, ovládanie, vládnutie
Fenomén chůze
Hlaváčková, Jitka ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Lapka, Miloslav (oponent)
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na fenomén chůze a na její vliv v lidském nazírání na životní prostředí. Chůze je zde pojímána jako udržitelný způsob života a je rozebírána v rámci tří různých rozměrů a to sociálního, environmentálního a duchovního. Práce tedy mapuje význam chůze v lidském životě a její působení na environmentální vědomí. V teoretické části práce je představený sociální, environmentální a duchovní rozměr chůze. V jejich rámci je pak rozebraný vliv chůze na lidské zdraví, vznik a vývoj pěších stezek a na způsoby lidského života. Dále je její část věnována pojetí vnímání přírody a lidský vztah k ní. V empirické části práce je představen kvantitativní výzkum environmentálního vědomí u chodců, který byl proveden formou dotazníkového šetření. Data z tohoto výzkumu jsou poté porovnána s daty od reprezentativního vzorku populace České republiky získané v rámci výzkumu ISSP Životní prostředí. Klíčová slova: chůze, udržitelný způsob života, vnímání přírody, environmentální vědomí
Scénář budoucího vývoje města Jilemnice
Jíra, Vojtěch ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Havránek, Miroslav (oponent)
Člověk je součástí krajiny a je s ní v neustálé interakci. Skoro každá naše činnost má vliv na krajinu, místo, kde žijeme, ať už méně či více. Po staletí ji přetváříme k obrazu svému, a proto i scénáře možného vývoje, jež se snažím odhadnout, mají ukázat, jak by se takové místo mohlo nebo mělo v budoucích letech proměňovat. V posledních letech si člověk konečně začíná uvědomovat, že jeho vliv na krajinu může mít katastrofální následky, a právě takovéto scénáře jsou velice dobrým podnětem pro město, které díky nim může nahlédnout do svého možného vývoje, předejít hrozbám a nejlépe využít příležitostí, které by se mu v budoucnu mohly naskytnout. Tato diplomová práce se věnuje především prognostickým metodám. Hlavním tématem je pak tvorba čtyř jednotlivých příběhů, které mají nastínit, jak se může v následujících pětadvaceti letech vyvíjet život v městečku Jilemnice, které je považováno za bránu do Krkonoš a kolébku běžeckého lyžování. Ve stručnosti nás seznámí s městem, které je stěžejním bodem pro celou práci. Dále se zde dozvíme o metodách prognostického plánování a konkrétněji o těch, které byly k práci využity nebo s ní úzce souvisí. Hlavní důraz je pak kladen na vznikající příběhy o městě a jeho budoucím vývoji, které se formují především díky klesajícím nebo stoupajícím hnacím silám. Klíčová...
Náplavky v Praze jako veřejný prostor
Matušková, Barbora ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Beránek, Bohumil (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématice náplavek v Praze. Náplavka je pobřežní prostor, který se vyskytuje v nižší úrovni než samotné nábřeží. Náplavky dříve sloužily jako přístaviště nákladních i osobních lodí a ke skladování písku. V současnosti plní hlavně rekreační a společensko kulturní funkci. Případová studie je věnována jedné pražské náplavce, náplavce na Rašínově nábřeží. V diplomové práci se budu soustředit na popis a vysvětlení využití náplavky na Rašínově nábřeží, její praktický provoz, na střety zájmů jednotlivých aktérů a dopady na životní prostředí a bezprostřední okolí.
Dog in a public space. Negotiating "more than human" public space
Baños Pittnerová, Daniela ; Rynda, Ivan (vedoucí práce) ; Gibas, Petr (oponent)
V diplomovej práci sa zaoberám prítomnosťou psa v meste, konkrétne vo verejnom priestore a samotný výskum je zameraný na vyjednávanie "viac než ľudského" verejného priestoru. Prítomnosť zvieraťa v ľudskom svete vyvoláva konflikty ohľadom "správneho" miesta tohto zvieraťa, či už miesta konceptuálneho, alebo fyzického. Práca má formu prípadovej štúdie, kde som si za oblasť výskumu zvolila mestskú časť Praha 2 a na konkrétnych kauzách vyjednávania sledujem, ako sa jednotlivé strany snažia ovplyvniť podobou verejnhého priestoru. Prostredníctvom kvalitatívnej analýzy odkrývam kľúčové body vyjednávania, pomocou ktorých sa dozvedám to, ako jednotlivé strany chápu prítomnosť psa vo verejnom priestore, na základe čoho sa neustále vyjednáva forma pobytu a pohybu psa v tomto špecifickom priestore. V práci som použila niekoľko techník kvalitatívneho výskumu, hlavne analýzu dostupných dokumentov, pološtruktúrované rozhovory a zúčastnené pozorovanie. Dáta som analyzovala otvoreným kódovaním. V závere práce predkladám odpovede na výskumné otázky, formulujem odporúčania a otváram diskusiu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 79 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.