Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 85 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Transport cytokininů přes plasmatickou membránu
Nedvěd, Daniel ; Ryšlavá, Helena (vedoucí práce) ; Dračínská, Helena (oponent)
Cytokininy tvoří jednu z hlavních skupin fytohormonů, signálních molekul účastnících se zásadních fyziologických procesů rostlin. Regulace jejich působení je nejčastěji spojována s metabolickými přeměnami, nedávná identifikace membránových proteinů AtABCG14 a AtPUP14 jako selektivních cytokininových přenašečů však otevřela otázku možného vlivu polárního membránového transportu na řízení cytokininové signalizace. S využitím akumulace radioaktivně značených cytokininů v transgenní buněčné kultuře BY-2 jsme studovali kinetiku přenosu cytokininů pomocí přenašečů AtABCG14 a AtPUP14 na buněčné úrovni a případné metabolické změny spojené se zvýšenou expresí těchto přenašečů. Zvýšená exprese přenašeče AtPUP14 se projevila na zvýšení akumulace značených cytokininů ve formě ribosidů i volných bází. Zvýšení exprese tohoto přenašeče nemělo žádný vliv na metabolismus značených cytokininů. Zvýšená exprese přenašeče AtABCG14 se na akumulaci značených cytokininů v buňkách BY-2 neprojevila. 1
Příprava a charakterizace nových analogů insulinu s triazolovým můstkem v C konci řetězce B
Kuntová, Vendula ; Jiráček, Jiří (vedoucí práce) ; Ryšlavá, Helena (oponent)
Insulin je peptidový hormon nezbytný k udržení stálé hladiny glukózy v krvi. V lidském těle interaguje s dvěma isoformami receptoru, IR-A a IR-B. Tyto receptory se liší především tkáňovou distribucí v organismu, přičemž IR-A má spíše funkci mitogenní, kdežto IR-B metabolickou. Cílem této práce bylo vytvořit analog insulinu, který bude selektivní k IR-B. Připravili jsme tři nové analogy insulinu s triazolovým můstkem v pozicích B26 a B29. 1,2,3-triazolová skupina byla připravena cykloadiční reakcí katalyzovanou ionty Cu(I) mezi postranními řetězci kyseliny azidopentanové (N3Pent) v pozici B26 a propargylglycinu (Prg) v pozici B29. Analogy se navzájem lišily konfigurací atomů C nepřirozených aminokyselin v polohách B26 a B29. Konkrétně jsme připravili analog 1 s D-N3PentB26 a D-PrgB29, analog 2 s D-N3PentB26 a L-PrgB29 a analog 3 s L-N3PentB26 a D-PrgB29. Nové analogy byly testovány pro vazbu vůči oběma isoformám receptoru insulin (IR-A a IR-B). Analogy 1 a 2 byly oba slabší ve vazbě než lidský insulin a nevykazovaly selektivitu pro žádnou z isoforem. Analog 3 byl 4x silnější ve vazbě na IR-B a 2x silnější ve vazbě na IR-A než lidský insulin. Avšak vazebná selektivita tohoto analogu vůči IR-B (asi 2x) byla nižší než selektivita (asi 2,6x) jeho diastereoisomeru s L-N3PentB26 a L-PrgB29 připraveného v...
Effect of cytokinin deficiency on oxidative damage and antioxidant defence during ageing and abiotic stress
Mýtinová, Zuzana ; Wilhelmová, Naďa (vedoucí práce) ; Ryšlavá, Helena (oponent) ; Prášil, Ilja (oponent)
Pouze několik prací se zabývó rodí|em mtioxi&ční ochay m€zi listy a kořeny (Cryprset al.,2002; Dixit et al.,200|: Liu d Huang' 2000).v tetopnácise o@věď dcivit AoE na stresv listech a kďeirech vášinou lišila"obecně lze říci' žev listeohbyla alrtivitaAPX vyššía dctivita cAT niŽšíve srovnánís kďeny u obou t5půrostlin, a to běhe,lrrnestesoých i *rcswýcn poamaac Aktivita SoD byla niXi v kořenect wT ďi koffro|níchporůrrínkach6 zmolení u ostabÍchstreslbyly *tivity SoD srovnde|név listech i kďenec,h.Attiúta GR byla zvýšenáv kďenech WT oproti lisům' a to při zasolenía suchrr. ZÁvěr l) Listy trmsg€mí€h rostlin se sníženouh|adinou CK ve srovnfoí s kontrolorr strfonou pomateji. AtcKx2 maji v nejstaršíchlistech vyššíobsah Ch| proteinůa takévyšší fotosyntetiďou účinnost. 2) lE tt nejň|adšíoh listů AtcKx2 by|a stmovena zr.ýš€ní mtioxidační o&ma (enzymatickái neenzynďická). 3\ zwšffi mtioxidační ocbÍana m]ůŽebýt inórkováoa jako kompenzace poklesu koncenÚaceCK považovanýchzapotencir{''lníneenzymďiclé antioxidanty,neboto může být ólsles oxidačníhostr€su způsob€néhonedosatk€n CKjiž v mlaóých listeoh. 4) Je takémofué'že vyššlantioxidačníochranav list€ch s nedo$*em cK můŽ'epřispívat . ke 4malenému strírnutíav dusledkutohoopožděnému&isfutrr senescence. 5) @ověď aktivit AoE na jednotlivé sÚesy s€ v listech a kořerech liší mezi...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 85 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Ryšlavá, H.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.