Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Effect of cytokinin deficiency on oxidative damage and antioxidant defence during ageing and abiotic stress
Mýtinová, Zuzana ; Wilhelmová, Naďa (vedoucí práce) ; Ryšlavá, Helena (oponent) ; Prášil, Ilja (oponent)
Pouze několik prací se zabývó rodí|em mtioxi&ční ochay m€zi listy a kořeny (Cryprset al.,2002; Dixit et al.,200|: Liu d Huang' 2000).v tetopnácise o@věď dcivit AoE na stresv listech a kďeirech vášinou lišila"obecně lze říci' žev listeohbyla alrtivitaAPX vyššía dctivita cAT niŽšíve srovnánís kďeny u obou t5půrostlin, a to běhe,lrrnestesoých i *rcswýcn poamaac Aktivita SoD byla niXi v kořenect wT ďi koffro|níchporůrrínkach6 zmolení u ostabÍchstreslbyly *tivity SoD srovnde|név listech i kďenec,h.Attiúta GR byla zvýšenáv kďenech WT oproti lisům' a to při zasolenía suchrr. ZÁvěr l) Listy trmsg€mí€h rostlin se sníženouh|adinou CK ve srovnfoí s kontrolorr strfonou pomateji. AtcKx2 maji v nejstaršíchlistech vyššíobsah Ch| proteinůa takévyšší fotosyntetiďou účinnost. 2) lE tt nejň|adšíoh listů AtcKx2 by|a stmovena zr.ýš€ní mtioxidační o&ma (enzymatickái neenzynďická). 3\ zwšffi mtioxidační ocbÍana m]ůŽebýt inórkováoa jako kompenzace poklesu koncenÚaceCK považovanýchzapotencir{''lníneenzymďiclé antioxidanty,neboto může být ólsles oxidačníhostr€su způsob€néhonedosatk€n CKjiž v mlaóých listeoh. 4) Je takémofué'že vyššlantioxidačníochranav list€ch s nedo$*em cK můŽ'epřispívat . ke 4malenému strírnutíav dusledkutohoopožděnému&isfutrr senescence. 5) @ověď aktivit AoE na jednotlivé sÚesy s€ v listech a kořerech liší mezi...
Regulation of phosphoenolpyruvate carboxylase in tobacco plants during potyviral infection
Müller, Karel ; Ryšlavá, Helena (vedoucí práce) ; Vaňková, Radomíra (oponent) ; Luhová, Lenka (oponent)
Charles University in Prague Faculty of Science, Department of Biochemistry Regulation of phosphoenolpyruvate carboxylase in tobacco plants during potyviral infection Regulace fosfoenolpyruvátkarboxylasy v rostlinách tabáku během virové infekce Karel Müller Supervisor: RNDr. Helena Ryšlavá CSc. Prague, 2008 2 Table of contents / Obsah Introduction........................................................................................................................................ 3 Aim of the work................................................................................................................................. 4 Results and discussion ....................................................................................................................... 5 Isolation of PEPC from tobacco leaves ......................................................................................... 5 Characterization of tobacco PEPC................................................................................................. 5 Regulation of tobacco PEPC during viral infection....................................................................... 7 Effect of cytokinins in tobacco leaves during stress.................................................................... 10...
Studium regulace NADP - malátdehydrogenasy (dekarboxylační) a vliv stresu na tento enzym
Doubnerová, Veronika ; Ryšlavá, Helena (vedoucí práce) ; Wilhelmová, Naďa (oponent) ; Kizek, René (oponent)
4. Závér l. Z listůtabiůal Nicotiana tabacum L. byla izolovrfura nefotosyntetická cýosolová isoforma NADP-dependentní matátdehydÍogenasy (oxaloacetát-dekarboxy|ační) (EC l.l.l.a.; NADP-ME) o výsledné specifické aktivitě 0,95 pm'ol.miďI.mgl, rolďivní molekulové hmotnosti jedné podjednotky tetameru - 67 0oo, pI 5,5 a pH optimu 7,| - 7,4. By|y stanoveny kinetické parametry tétoisoformy pro subshát L-malfu a NADP+ v pfftomnosti kofaktorů tutď-' u"1 co1 Ni1 stejně jako byly sledovríny záúslosti reakčnich rychlostí na koncentaci jednotlivých iontů. Závislost reakčnírychlosti na koncentraci Mn2* iontů byla signoi&írníse silnou pozitivní kooperďivitou a vysokou hodnotou Hillova koefi cientu 7,5. -10- 2. Mechanismus dvousubstnítové reakce katalyzované Njako uspořádaný sekverrční. IADP-ME z listů tabríku by| určen 3. Regulace NADP-ME isoÍbrmy purifikované z listů energeticky boha!Ími lát g|yko|ýZy. kami (cTP, ATP a ADP)' 4. Vlivem biotického s[ ke anýšení.kti"ity ;:;í;.TTH::,í::r"*@VY) došto vprůběhu infekce kmenem PVY1 tat *;;""',:Jfr".:,:":::l i kořenech N. fubacum L.' a to jak aktivity než ".*",,.u'1j";J;:il#'fiT kmen PVY. způsobil nixi ',"ys"ni #:,:;il";"1y'-;;#;;'"f, il.:'3T]"",;;1ňTť: 5. Transgenní rost|iny Nicotiana bbacuml. s vnesen.. z A viru bramboru a tt m u| ti fu nkčnío",,"ř" Jř:':...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Ryšlavá, H.
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.