Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Tvorba učebních úloh s problémovými prvky ze vzdělávacího oboru Chemie
Vojíř, Karel ; Rusek, Martin (vedoucí práce) ; Janoušková, Svatava (oponent)
Tato práce se zabývá tvorbou učebních úloh přímo navazujících na Standardy pro základní vzdělávání vzdělávacího oboru Chemie. Autor této práce téma zpracovával v rámci projektu Národního ústavu pro vzdělávání. Východiskem pro tvorbu úloh sloužících k ilustraci a konkretizujícímu zpřístupnění Standardů se stal rozvoj přírodovědné gramotnosti, jakožto princip výuky chemie v širších souvislostech a s přenosem do mimoškolního prostředí. Učební úlohy byly vytvářeny na základě v práci popsaných teoretických východisek přírodovědné gramotnosti a výsledků českých žáků v jejím testování, kontextu Standardů v českém kurikulárním systému, prvků problémového vyučování, typologie učebních úloh a jejich kognitivních parametrů. V průběhu tvorby byly úlohy pilotně ověřovány. Výsledky pilotního ověření byly využity v další tvorbě. Na základě metodologie popsané v této práci byl vytvořen materiál Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání - Chemie, který obsahuje ucelenou sadu učebních úloh ilustrujících dvě třetiny indikátorů ze Standardů pro základní vzdělávání vzdělávacího oboru Chemie.
Zjišťování parametrů kvality výuky chemie
Rozkydalová, Andrea ; Rusek, Martin (vedoucí práce) ; Beneš, Pavel (oponent)
Hlavní náplní této diplomové práce bylo zjišťování a posuzování parametrů kvality výuky chemie na středních a základních školách. V práci jsou zahrnuty pohledy na kvalitu výuky v obecné rovině a poté vztaženy k přírodovědnému vzdělávání a k chemii. Dále je pozornost věnována systému kurikulárních dokumentů a standardům. Dále jsou v ní popsány postupy, popis průběhu a vyhodnocení výsledků. V této práci byl ověřen hodnotící nástroj při pilotáži na středních a základních školách. V práci je také část věnována hodnocení jednotlivých hodin hodnotícím nástrojem a jsou v ní zmíněny další možné faktory, které ovlivňují činnost učitele a tím i kvalitu výuky.
Mezioborové vztahy fyziky a chemie v přírodovědném vzdělávání
Konečný, Martin ; Valenta, Jan (vedoucí práce) ; Rusek, Martin (oponent)
Název práce: Mezioborové vztahy fyziky a chemie v přírodovědném vzdělávání Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá tématem mezioborových vztahů fyziky a chemie v přírodovědném vzdělávání. V rámci jejího řešení byly na základě literární rešerše vybrány témata a přístupy vhodné k integraci fyziky a chemie. V diplomové práci jsou vytvořeny výukové materiály včetně pracovních listů ke třem tématům (Vývoj vesmíru a vznik prvků, Luminiscence aneb světélkování, Vlastnosti organických látek) vhodným k integraci fyziky a chemie. Materiál s tématem Vývoj vesmíru a vznik prvků je z větší části tvořen studijním textem pro učitele a kratším studijním textem pro žáky. Materiál s tématem Luminiscence aneb světélkování je založen na samostatném bádání žáků s vyrobenou UV lampičkou, doplněný o teoretické poznatky z vytvořené powerpointové prezentace. Materiál s tématem Struktura a vlastnosti látek, jehož součástí jsou tři části Parafín, Svíčka a Vlastnosti vybraných organických látek, je určen pro praktickou aktivitu a samostatné bádání žáků. Výukové materiály byly ověřeny učiteli na společných setkáních a seminářích. Diplomová práce se též věnuje evaluaci těchto výukových materiálů expertní skupinou středoškolských učitelů a jejich posouzením na základě předem vymezených kritérií. Metodou šetření byl dotazník a diskuze s...
Problematika tvorby školních vzdělávacích programů
Rozkydalová, Andrea ; Rusek, Martin (vedoucí práce) ; Čapek Adamec, Martin (oponent)
1 ABSTRAKT: Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby školního vzdělávacího programu, (dále jen ŠVP). Teoretická část se opírá o poznatky z oblasti systému kurikulárních dokumentů, metodiky tvorby ŠVP. Další část práce je věnována analýze vybraných učebních osnov pro oblast Člověk a příroda a Vzdělávací obor Chemie a analýze charakteristiky vzdělávacího oboru Chemie. Vzorek tvoří sedm základních škol. V návaznosti na problematiku tvorby ŠVP je v další části práce pozornost věnována článkům, které se zabývají touto problematikou v odborných časopisech a názorům učitelů na zavedení ŠVP do škol a rozhovorům s pedagogy, kteří sepisovali ŠVP pro vlastní školu. Z nich jsou patrné výhody a nevýhody zavedení ŠVP do škol, jakož i cenné rady k tvorbě samotných dokumentů. Výsledkem mé práce bylo sepsání učebních osnov pro Vzdělávací obor Chemie, podle něhož se bude vyučovat chemie od začátku školního roku 2014/2015.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.