Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výzkum strategií uplatňovaných žáky při řešení problémových úloh z chemie
Koreneková, Kateřina ; Rusek, Martin (vedoucí práce) ; Bílek, Martin (oponent)
Tato práce se zabývá identifikací strategií, které žáci základní školy používají při řešení problémových úloh z chemie. Strategie byly zjišťovány prostřednictvím rozhovorů s žáky 9. ročníků. Rozhovory vedené metodou Think-aloud byly spojeny s řešením vybraných problémových úloh. Zjišťované strategie byly klasifikovány na strategie podporující (tj. snadno aplikovatelné na více problémů) a limitující (tj. fungující na jednoduchých příkladech, ale potenciálně selhávající u složitějších). Odděleně byly zjišťovány čtenářské strategie sloužící žákům k pochopení zadání úloh. Současně s používanými strategiemi byly zjišťovány i problémy, se kterými se žáci při řešení úloh potýkali. V průběhu šetření byly využity učební úlohy s problémovými prvky z publikace Metodické komentáře a úlohy ke Standardům pro základní vzdělávání - chemie. Z výsledků šetření lze vyčíst, že při řešení úloh s rozsáhlejším a složitějším zadáním žáci často využívali čtenářských strategií vícenásobného čtení zadání a čtení zadání nahlas. Z podporujících strategií se žáci pokoušeli o analogické vyvozování a logické zdůvodňování. Z limitujících strategií žáci využívali převážně strategii tipování a předpovídání odpovědi na základě struktury zadání. Zjišťování žáky používaných strategií a postupů řešení úloh s využitím metody Think-aloud...
Tvorba učebních úloh s problémovými prvky ze vzdělávacího oboru Chemie
Vojíř, Karel ; Rusek, Martin (vedoucí práce) ; Janoušková, Svatava (oponent)
Tato práce se zabývá tvorbou učebních úloh přímo navazujících na Standardy pro základní vzdělávání vzdělávacího oboru Chemie. Autor této práce téma zpracovával v rámci projektu Národního ústavu pro vzdělávání. Východiskem pro tvorbu úloh sloužících k ilustraci a konkretizujícímu zpřístupnění Standardů se stal rozvoj přírodovědné gramotnosti, jakožto princip výuky chemie v širších souvislostech a s přenosem do mimoškolního prostředí. Učební úlohy byly vytvářeny na základě v práci popsaných teoretických východisek přírodovědné gramotnosti a výsledků českých žáků v jejím testování, kontextu Standardů v českém kurikulárním systému, prvků problémového vyučování, typologie učebních úloh a jejich kognitivních parametrů. V průběhu tvorby byly úlohy pilotně ověřovány. Výsledky pilotního ověření byly využity v další tvorbě. Na základě metodologie popsané v této práci byl vytvořen materiál Metodické komentáře a úlohy ke standardům pro základní vzdělávání - Chemie, který obsahuje ucelenou sadu učebních úloh ilustrujících dvě třetiny indikátorů ze Standardů pro základní vzdělávání vzdělávacího oboru Chemie.
Zjišťování parametrů kvality výuky chemie
Rozkydalová, Andrea ; Rusek, Martin (vedoucí práce) ; Beneš, Pavel (oponent)
Hlavní náplní této diplomové práce bylo zjišťování a posuzování parametrů kvality výuky chemie na středních a základních školách. V práci jsou zahrnuty pohledy na kvalitu výuky v obecné rovině a poté vztaženy k přírodovědnému vzdělávání a k chemii. Dále je pozornost věnována systému kurikulárních dokumentů a standardům. Dále jsou v ní popsány postupy, popis průběhu a vyhodnocení výsledků. V této práci byl ověřen hodnotící nástroj při pilotáži na středních a základních školách. V práci je také část věnována hodnocení jednotlivých hodin hodnotícím nástrojem a jsou v ní zmíněny další možné faktory, které ovlivňují činnost učitele a tím i kvalitu výuky.
Mezioborové vztahy fyziky a chemie v přírodovědném vzdělávání
Konečný, Martin ; Valenta, Jan (vedoucí práce) ; Rusek, Martin (oponent)
Název práce: Mezioborové vztahy fyziky a chemie v přírodovědném vzdělávání Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá tématem mezioborových vztahů fyziky a chemie v přírodovědném vzdělávání. V rámci jejího řešení byly na základě literární rešerše vybrány témata a přístupy vhodné k integraci fyziky a chemie. V diplomové práci jsou vytvořeny výukové materiály včetně pracovních listů ke třem tématům (Vývoj vesmíru a vznik prvků, Luminiscence aneb světélkování, Vlastnosti organických látek) vhodným k integraci fyziky a chemie. Materiál s tématem Vývoj vesmíru a vznik prvků je z větší části tvořen studijním textem pro učitele a kratším studijním textem pro žáky. Materiál s tématem Luminiscence aneb světélkování je založen na samostatném bádání žáků s vyrobenou UV lampičkou, doplněný o teoretické poznatky z vytvořené powerpointové prezentace. Materiál s tématem Struktura a vlastnosti látek, jehož součástí jsou tři části Parafín, Svíčka a Vlastnosti vybraných organických látek, je určen pro praktickou aktivitu a samostatné bádání žáků. Výukové materiály byly ověřeny učiteli na společných setkáních a seminářích. Diplomová práce se též věnuje evaluaci těchto výukových materiálů expertní skupinou středoškolských učitelů a jejich posouzením na základě předem vymezených kritérií. Metodou šetření byl dotazník a diskuze s...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.