National Repository of Grey Literature 14 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Závěrečná zpráva o plnění projektu MŽP/340/1/15/GMO/03 o zabezpečení laboratorní detekce geneticky modifikovaných organismů používaných pro výrobu potravin a krmiv
Státní zdravotní ústav‚ Centrum hygieny potravinových řetězců v Brně‚ Laboratoř molekulárně biologických metod, Brno ; Boušková, Eva ; Adamíková, Veronika ; Ostrý, Vladimír ; Ruprich, Jiří
V Centru hygieny potravinových řetězců v Brně (CHPŘ) jsou v laboratoři molekulárně biologických metod (LMBM) uchovávány referenční vzorky pro laboratorní detekci GMO. Byla zpracována metodika uchování referenčních vzorků‚ Metodický pokyn MŽP ČR pro odběr vzorků GMO/potravin nového typu uváděných do oběhu. Byly připraveny a vyplněny formuláře k získání přehledu MŽP o používaných metodách pro průkaz a stanovení GMO a potravin nového typu na bázi GMO. Byla vypracována metodika pro zpracování vzorků osiv pro detekci GMO. Na přítomnost GMO bylo vyšetřeno 16 vzorků.
Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Kontaminace potravin, hodnocení duetární expozice, kontaminace populace
Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Černá, Milena ; Ruprich, Jiří ; Drápal, Jiří ; Holoubek, Ivan
Uvedení vývoje monitorování výskytu POPs v České republice od 80. let. Zhodnocení výskytu POPs ve vybraných veterinárních komoditách je následováno popisem systému kontrol cizorodých látek v potravinách v letech 2001 a 2002. Podrobný popis možné dietární expozice s vyhodnocením expozice jednotlivými látkami, uvedením významných expozičních zdrojů, charakteristikou rizika a závěry pro řízení zdravotních rizik je uveden pro polychlorované bifenyly, dioxiny, dibenzofurany a PCBs s dioxionovým efektem, aldrin, endrin, dieldrin, methoxychlor, endosulfan, heptachlor epoxid, hexachlorbenzen (HCB), hexachlorocyklohexany (HCHs), lindan, DDTs a polyaromatické uhlovodíky. Jsou uvedeny výsledky biologického monitoringu, který sleduje zatížení české populace persistentními organickými látkami.
Národní inventura persistentních organických polutantů v České republice: Legislativa. limity
Recetox - Tocoen and Associates, Brno ; Ruprich, Jiří ; Drápal, Jiří ; Sáňka, Milan ; Kužílek, Vladimír ; Rieder, Mark ; Machálek, Pavel ; Novák, Jiří ; Holoubek, Ivan
Přehled právních předpisů, které upravují nakládání s persitentními organickými látkami a jejich monitorování ve složkách životního prostředí. Jsou uvedeny nezbytné změny, které bude nutné v české legislativě provést, aby byla v souladu s předpisy Evropské unie.
Závěrečná zpráva o plnění projektu MŽP/340/1/15/GMO/03 o zabezpečení laboratorní detekce geneticky modifikovaných organismů používaných pro výrobu potravin a krmiv
Státní zdravotní ústav‚ Centrum hygieny potravinových řetězců v Brně‚ Laboratoř molekulárně biologických metod, Brno ; Pejchalová, Kateřina ; Boušková, Eva ; Adamíková, Veronika ; Ostrý, Vladimír ; Ruprich, Jiří
V roce 2004 bylo pro potřeby ČIŽP provedeno vyšetření 46 vzorků na přítomnost GMO. Přehled vzorků a výsledků. V laboratoři molekulárně biologických metod (LMBM) jsou uchovávány referenční vzorky pro laboratorní detekci GMO. Aktualizace přehledu metod pro průkaz a stanovení GMO a GM produktů pro MŽP a ČIŽP. Přehled referenčních vzorků uchovávaných na pracovištích SZÚ-CHPŘ v Brně, VŠCHT Praha, ÚMBR v Českých Budějovicích.
Závěrečná zpráva o plnění projektu MŽP/340/1/15/GMO/03 o zabezpečení laboratorní detekce geneticky modifikovaných organismů používaných pro výrobu potravin a krmiv
Státní zdravotní ústav‚ Centrum hygieny potravinových řetězců v Brně‚ Laboratoř molekulárně biologických metod, Brno ; Řezníčková, Zdeňka ; Pejchalová, Kateřina ; Kýrová, Veronika ; Ostrý, Vladimír ; Ruprich, Jiří
V roce 2004 bylo vyšetřeno 12 vzorků kukuřice na přítomnost GMO. Vzorky kukuřice byly testovány na přítomnost transgenní kukuřice (84 vyšetření). Spolupráce s Joint Research Centre EC - ověření nové alternativní metody detekce geneticky modifikované kukuřice, získání referenčního materiálu GM papáji. Byly vypracovány metodiky pro detekci kukuřice Bt10 a GM papáji. V laboratoři molekulárně biologických metod (LMBM) jsou uchovávány referenční vzorky v "GMO bance" pro laboratorní detekci GMO. Byla provedena aktualizace přehledu metod pro průkaz a stanovení GMO a GM produktů pro MŽP a ČIŽP. Přehled referenčních vzorků uchovávaných na VŠCHT Praha a VÚRV Praha-Ruzyně.
Závěrečná zpráva o plnění projektu MŽP/340/1/31/GMO/06 o zabezpečení laboratorní detekce geneticky modifikovaných organismů používaných pro výrobu potravin a krmiv
Státní zdravotní ústav‚ Centrum hygieny potravinových řetězců v Brně‚ Laboratoř molekulárně biologických metod, Brno ; Řezníčková, Zdeňka ; Kýrová, Veronika ; Ostrý, Vladimír ; Ruprich, Jiří
Cílem projektu bylo operativní stanovení přítomnosti GMO v dodaných vzorcích, uchování referenčních vzorků pro laboratorní detekci a stanovení GMO, které mohou být využity pro výrobu potravin a krmiv, vypracování metodiky detekce vybraných GM brambor, přehled metod pro průkaz a stanovení GMO a GM produktů ve smluvních laboratořích MŽP ČR zahrnutých do sítě ENGL v ČR (SZÚ-CHPŘ, VŠCHT, VÚRV), zpracování přehledu referenčních vzorků uchovávaných na uvedených pracovištích a spolupráce s Joint Research Centre EC, plnění úkolů v rámci evropské sítě detekčních laboratoří GMO "ENGL".

National Repository of Grey Literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.