Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 90 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Řízení a spokojenost rozhodčích v Českém svazu házené
Uhlíř, Jakub ; Tůma, Martin (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Řízení a spokojenost rozhodčích v Českém svazu házené Cíle: Hlavní cílem této práce je znázornit aktuální struktury řízení rozhodčích v Českém svazu házené a zjistit spokojenost rozhodčích a řídících orgánů se stávajícím systémem. Metody: Za účelem splnění stanovených cílů jsou použity metody kvantitativního výzkumu, konkrétně elektronického dotazování rozhodčích. Dále pak kvalitativní výzkum, a to hloubkové interview člena Komise rozhodčích Českého svazu házené. Výsledky: Výsledky objevily drobné mezery jak ve spokojenosti, tak v systému řízení rozhodčích, které byly v závěru práce doplněny o doporučení ke zlepšení momentálního stavu. Klíčová slova: řízení, házená, rozhodčí, spokojenost
Koncepce marketingové komunikace Českého svazu házené
Jačková, Eliška ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Koncepce marketingové komunikace Českého svazu házené Cíle: Cílem této diplomové práce je předložit návrhy na zlepšení marketingové komunikace ČSH. Tyto návrhy budou vytvořeny na základě zanalyzování a zhodnocení současného stavu marketingové komunikace Českého svazu házené. Metody: Potřebná data k výzkumu byla shromážděna prostřednictvím kvalitativních metod. Mezi ně patří analýza příslušných dokumentů, polostrukturované interview se specialistkou komunikace Českého svazu házené a rozhovory pomocí návodu s aktivními hráči a s fanoušky. Teoretická část práce byla zpracována pomocí studia odborné literatury. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je návrh marketingové komunikace, která vychází ze zjištěných předností a nedostatků té současné. Návrh vychází z reálných možností Českého svazu házené a je založen hlavně na finančně nenáročných nástrojích, tzn. na online marketingu, PR a podpoře prodeje. Klíčová slova: házená, Český svaz házené, marketingová komunikace, polostrukturované interview, rozhovory pomocí návodu
Popularita esportu v České republice
Houda, Adam ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název práce: Popularita esportu v České republice Cíle práce: Cílem bakalářské práce je zjistit popularitu esportu v České republice. Práce primárně zkoumá, zda by veřejnost v České republice jevila zájem o návštěvu většího esportového turnaje konaného na území České republiky. Dále se práce zaměřuje na povědomí občanů o českých a zahraničních esportových týmech a hráčích. Metody: Výzkum byl prováděn pomocí dotazování. Nástrojem práce byl elektronický dotazník vytvořený přímo pro účely této práce Výsledky: Výsledky ukazují, že esport stále více proniká do povědomí obyvatel České republiky. Respondenti, kteří esport aktivně sledují, by ve valné většině byli ochotni navštívit velký esportový turnaj konaný v České republice. Respondenti projevili solidní znalosti v oblasti světového i českého esportu. Klíčová slova: Dotazování, Videohry, Turnaje
Teambuildingový program pro specifickou skupinu
Haftaňak, Miroslav ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá teambuildingovým programem pro specifickou pracovní skupinu. Přesněji jeho sestavením a jeho cvičnou pilotáží na podobné skupině jako je skupina cílová. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části se práce zabývá rozborem pojmu teambuilding, historií teambuildingu a současnými trendy a aktivitami v teambuildingu. Praktická část práce se zabývá tvorbou samotného programu, vytvořením konkrétních aktivit a následnou realizací tohoto programu. Klíčová slova: teambuilding, zážitky, outdoor, kolektiv, pracovní tým, komunikace, důvěra, zábava
Možnosti financování hokejového klubu HC Slavoj Zbraslav
Veselý, Štěpán ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Bříza, Matouš (oponent)
Název: Možnosti financování hokejového klubu HC Slavoj Zbraslav Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění nových možností financování pražského hokejového klubu HC Slavoj Zbraslav, zejména z veřejných prostředků. Dalším cílem je vytvořit návrhy konkrétních žádostí o dotace, které může hokejový klub využít. Metody: V této práci jsou použity kvalitativní metody rozhovoru s návodem k získání primárních dat. Dále jsou využita sekundární data, která jsou zkoumána pomocí popisné analýzy a analýzy dokumentů. Výsledky: Hokejový klub HC Slavoj Zbraslav nevyužívá všech možných dotací, k získávání finančních zdrojů. Proto byly vybrány některé dotační programy a navrženy nové žádosti o dotace ze zdrojů pražského magistrátu a střešní organizace Česká unie sportu. Klíčová slova: Sport, dotace, lední hokej, nezisková organizace
Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků RS Sportcentra
Brožová, Ivona ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků RS Sportcentra Cíle: Cílem bakalářské práce je zjistit pomocí marketingového výzkumu spokojenost zákazníků s nabízenými službami RS Sportcentra Získané názory a připomínky k poskytovaným službám poslouží k vypracování návrhů na možné zlepšení těchto služeb. Návrhy na zlepšení budou předloženy vedení RS Sportcentra. Po předložení návrhů bude vyslechnut názor manažera a jeho budoucí postup ve vedení sportcentra. Metody: Pro zjištění spokojenosti zákazníků byl proveden kvantitativní výzkum formou písemného a elektronického dotazování. K prohloubení výzkumu byly využity kvalitativní rozhovory pomocí návodu. Výsledky: Výsledky výzkumu jsou zachyceny pomocí grafů a klasifikačních křížů. Z výsledků je patrné, že jsou zákazníci RS Sportcentra poměrně spokojeni. Přesto byly dotazováním zjištěny určité nedostatky, na kterých by měl management sportcentra zapracovat. Na základě výsledků výzkumu byla sestavena doporučení a předložena vedení RS Sportcentra. Klíčová slova: sportovní marketing, služby, sportovní služby, spokojenost zákazníka
Strategický plán rozvoje volejbalového klubu TJ Sokol Žižkov
Žďárská, Tereza ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název Strategický plán rozvoje volejbalového klubu TJ Sokol Žižkov Cíle Cílem této bakalářské práce je sestavení strategického plánu pro rozvoj volejbalového klubu TJ Sokol Žižkov na tříleté období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2021. Metody Kvalitativní rozhovor s trenéry klubu, analýza textů a dokumentů, SWOT analýza Výsledky SWOT analýza odhalila silné a slabé stránky klubu a stanovila tak hlavní okruhy pro strategické kroky. Analýza konkurence poukázala, že největší hrozbou jsou pražské týmy působící ve stejné soutěži, které mohou okrádat volejbalový klub o potenciální sponzory. Klíčová slova Sportovní klub, volejbal, strategický management, strategie plánování, nezisková organizace
Analýza a doporučení managementu baseballového klubu Kotlářka Praha
Ercoli, Lukáš ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Analýza a doporučení managementu baseballového klubu Kotlářka Praha. Cíle: Cílem bakalářské práce je analýza vnitřního prostředí organizace Kotlářka Praha. Pomocí interní analýzy byly identifikovány silné a slabé stránky klubu. Následně byla provedena analýza největšího konkurenta Draků Brno, u kterého byly zjištěny jeho silné a slabé stránky. Komparace těchto dvou předních baseballových klubů pomohla zjistit, jaké faktory stojí za dlouholetým a opakovaným úspěchem klubu Draků Brno, a jestli je možné tyto faktory implementovat na podmínky klubu Kotlářka Praha, jehož hlavním a dlouholetým cílem je právě úspěch v české nejvyšší soutěži, ale také kvalitní práce s mládeží. V obou faktorech Draci naprosto dominují. Metody: Hlavním zdrojem informací pro analýzu interního prostředí obou organizací byly osobní hloubkové rozhovory a korespondence přes e-mail s předními představiteli klubů. K zaznamenání rozhovorů byl použit zvukový nahrávač. K doplnění dat bylo provedeno studium veřejně dostupných dokumentů obou organizací a baseballové asociace. V závěru analytické části práce byla provedena komparace obou baseballových organizací. Výsledky: Srovnání obou sportovních organizací prokázalo, že kluby se od sebe velmi liší. Je patrný výrazný rozdíl v rozpočtech, zázemí i vedení organizací. Tyto rozdíly...
Výběr zahraničních hráčů a jejich využití v marketingu českých volejbalových klubů
Lenc, Ondřej ; Crossan, William Morea (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Výběr zahraničních hráčů a jejich využití v marketingu českých volejbalových klubů Cíle: Hlavním cílem této práce je za pomoci marketingového výzkumu zjistit, jak kluby vybírají zahraniční hráče a jakým způsobem je využívají ve svých marketingových aktivitách. Následně pak formulovat doporučení, které by měly přispět ke zkvalitnění výběru zahraničních hráčů a jejich využití v marketingu. Metody: Pro získání potřebných dat bylo využito kvalitativního výzkumu, který byl založen na polostrukturovaném rozhovoru s manažery jednotlivých klubů. Výsledky rozhovorů byly podrobeny komparativní analýze, na jejímž základě byla vyhotovena doporučení. Výsledky: Z rozhovorů vyplynulo, že si manažeři bez zahraničních hráčů nedokáží dnešní prostředí nejvyšší volejbalové soutěže ani představit. Kromě výsledků, které by se s příchodem zahraničních hráčů měli zlepšit, vnímají manažeři zahraniční hráče jako zboží, které mohou prostřednictvím marketingu divákům prodat. Pro angažování zahraničních hráčů hovoří i fakt, že jsou co do platových požadavků výrazně levnější, než srovnatelní hráči z Čech. Při podpisu smluv se zahraničními hráči manažeři nejčastěji volí variantu jednoročního kontraktu s případnou obcí na rok další. Klíčová slova: globalizace, migrace, sportovní prostředí, marketingové prostředí, sociální sítě.
Spokojenost zákazníků se službami Wellness fitness centra Hany Bany
Suchánek, Jiří ; Pecinová, Markéta (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název - Spokojenost zákazníků se službami Wellness fitness centra Hany Bany Cíl práce - Na základě marketingového výzkumu získat informace o spokojenosti zákazníků se službami Wellness fitness centra Hany Bany a následně tyto informace a poznatky využít k navržení určitých doporučení, která by zvýšila kvalitu poskytovaných služeb. Metody - Celá práce je koncipována na základě teorie týkající se především problematiky spokojenosti. Pro dosažení cíle práce, tedy zjištění míry spokojenosti zákazníků se službami centra, byl proveden marketingový výzkum, který zahrnoval dotazníkové šetření a polostrukturovaný rozhovor s majitelkou centra. Odpovědi respondentů jsou vyjádřeny prostřednictvím grafů a také slovním popisem. Výsledky - Zjištěná data poskytují majitelům centra podstatné informace o spokojenosti zákazníků se službami centra, poukazují na silné a slabé stránky centra, přinášejí informace o názorech zákazníků. Tato bakalářská práce je tak pro centrum důležitým materiálem obsahujícím nejen hodnocení zákazníků, ale též jistá doporučení, která by měla přispět ke zlepšení současné situace centra.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 90 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.