Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 80 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vytvoření marketingové komunikace v rámci podnikatelského plánu nově vznikajícího e-shopu
Oliva, Matěj ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Vytvoření marketingové komunikace v rámci podnikatelského plánu nově vznikajícího e-shopu Cíl: Hlavním cílem závěrečné diplomové práce je vytvoření marketingové komunikace pro nově vznikající internetových obchod. Metody: K vypracování závěrečné diplomové práce byly využity teoretické i praktické znalosti internetového marketingu, které byly nabyty při studiu problematiky a v rámci dlouhodobého pracovního poměru v oblasti sociálních médií. Využity byly i metody kvalitativního výzkumu, kterými byly ohnisková skupina a hloubkový rozhovor. Právě metody kvalitativního výzkumu spolu s neformálními rozhovory napomohly k analýze vhodných nástrojů marketingové komunikace. Výsledky: Výsledkem závěrečné diplomové práce je vytvořená kampaň marketingové komunikace pro nově vznikající internetový obchod. Kampaň se zaměřuje především na reklamu na sociálních sítích a placenou PPC reklamu. Realizace reklamy na sociálních sítích je naplánována pro platformy Facebook a Instagram, jež v současné době představují velmi silný nástroj marketingové komunikace. Umístění PPC reklamy je navrženo pro internetových vyhledávač Google, který rovněž představuje vysoký potenciál pro marketingovou komunikaci. Dalšími prvky navržené marketingové komunikace jsou dotazník, e-mailing, optimalizace webových stránek a soutěž....
Spokojenost závodních hráčů I. ČLTK Praha se službami klubu
Čechová, Karolína ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Spokojenost závodních hráčů I. ČLTK Praha se službami klubu Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je zhodnocení spokojenosti závodních hráčů klubu I. ČLTK Praha se službami klubu a následné vytvoření návrhů a doporučení k optimalizaci služeb a zvýšení spokojenosti závodních hráčů klubu. Metody: Pro zhodnocení spokojenosti závodních hráčů I. ČLTK Praha s nabízenými službami, byly využity rozhovory jak s vedením, tak s trenéry a hráči klubu a dále primární metoda sběru dat - písemné dotazování. Finální verze dotazníku a struktura jednotlivých otázek byly vytvořeny po četných úpravách, konzultacích a provedené pilotáži, speciálně pro prostředí tohoto klubu. Výsledky: Výsledky výzkumu jsou znázorněny pomocí grafů, klasifikačních křížů a tabulek. Na základě získaných dat a rozhovorů s hráči, byly vytvořeny návrhy a doporučení pro vedení I. ČLTK Praha, které by měly vést ke zkvalitnění poskytovaných služeb a vyšší spokojenosti závodních hráčů I. ČLTK Praha. Klíčová slova: tenis, sportovní služba, zákazník, kvalita, průzkum
Identifikace požadavků kladených na sportovní manažery v procesu náboru v České republice a Německu
Vítek, Zbyněk ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Identifikace požadavků kladených na sportovní manažery v procesu náboru v České republice a Německu Cíle: Hlavním cílem primárního šetření je přezkoumat situaci na straně nabídky pracovní pozice "Sportovní manažer" na pracovním trhu České republiky a Německa. Porovnat v čem spočívají rozdíly v požadavcích na sportovní manažery a využít dosažených výsledků empirického výzkumu k představení sportovního manažera. Dílčí cíle, komentáře a doporučení, byly formulovány takto: 1) Zjistit, které znalosti a dovednosti jsou relevantní pro inzerenty a kvantifikovat je. 2) Ověřit, zda inzerenti vyžadují vzdělání a praxi, a blíže určit typ vzdělání, délku a druh praxe. Metody: Teoretická část je zpracována formou rešerše. A to z odborné literatury a publikací. K naplnění vědecko-výzkumného cíle byla použita také metoda komparace. Zjištění jsme doplnili formulací doporučení pro realizaci procesu náboru a výběru při získávání nejvhodnějšího kandidáta na pozici "sportovní manažer". Výsledky: Z empirických poznatků a výzkumu náborových inzerátů je zřejmá identifikace a rozdíl požadavků na odborné znalosti, stupeň vzdělání, druh a délku praxe při obsazování pozice sportovního manažera na českém a německém trhu. Ověření zdali inzerenti vyzdvihují důležitost vysokoškolského vzdělání, ale také znalosti odborných...
Korelace hodnotících kritérií neinvestičních programů MŠMT na příkladu Českého badmintonového svazu
Krejčová, Lucie ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Korelace hodnotících kritérií neinvestičních programů MŠMT na příkladu Českého badmintonového svazu Cíle: Hlavním cílem této práce je na základě vlastních výpočtů z nasbíraných dat určit míru závislosti jednotlivých hodnotících kritérií národních sportovních svazů na výši obdržených finančních prostředků těchto svazů z neinvestičních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Metody: K vypracování této diplomové práce byla v prvé řadě použita analýza sekundárních dat, a to dokumentů vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českým badmintonovým svazem, z.s. Pro výpočty v praktické části této diplomové práce byla použita korelační a regresní analýza. Byly využity nástroje programu MS Office Excel, pro určení korelačních koeficientů funkce Regrese a pro předpovědi modelových situací pak funkce Řešitel. Výsledky: U všech hodnotících kritérií, jejichž vliv na objem příjmů Českého badmintonového svazu byl zjišťován, byla potvrzena pozitivní závislost. S nárůstem členské základny, počtem reprezentantů nebo počtem hráčů zařazených v regionálních centrech mládeže roste i objem obdržených finančních příspěvků z neinvestičních programů MŠMT. Nejvýznamnější hodnota pak byla naměřena u kritéria celkové členské základny národního sportovního svazu. Klíčová slova: národní...
Dynamická soutěžní vyrovnanost v evropských fotbalových ligách
Vichr, David ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
1 Abstrakt Název: Dynamická soutěžní vyrovnanost v evropských fotbalových ligách. Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je měření dynamické soutěžní vyrovnanosti deseti evropských fotbalových lig. Konkrétně se bude jednat o anglickou, německou, nizozemskou, řeckou, rumunskou, českou, dánskou, polskou, kyperskou a bulharskou ligu a jejich srovnání. Metody: Dynamická soutěžní vyrovnanost vyjádřena pomocí Lorenzovy křivky počtu ligových vítězů za zkoumané období. Výsledky: Výsledky ukazují porovnání dynamické soutěžní vyrovnanosti v nejvyšších evropských ligách. Dále vyvrátí nebo potvrdí předpoklad, že soutěže se stejným herním systémem a podobnou tržní hodnotou mají obdobný průběh Lorenzovy křivky. Klíčová slova: Fotbal, soutěž, dynamická vyrovnanost, Lorenzova křivka, tržní hodnota ligy, soutěžní formát
Strategie budování značky vyrábějící surfová prkna
Veselka, Dominik ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Strategie budování značky vyrábějící surfová prkna Cíle: Cílem této bakalářské práce je vyhledání "bílého místa" na trhu se surfovými prkny a vytvoření produktu, respektive značky, která by toto místo mohla zaplnit. Dalším úkolem práce je realizování strategických kroků řízení a budování značky. Tyto kroky budou vedeny od samotného počátku vytvoření produktu a značky, přes budování hodnoty a image této značky pomocí vhodně zvolených prvků značky až po další rozvoj značky a inovační aktivity Metody: Tato práce analyzuje sekundární data získaná z výsledků průzkumů trhu provedených v oblasti průmyslu výroby surfových prken během roku 2017 a 2018. Získaná data byla dále zpracována pro analýzu konkurence a vytvoření poziční mapy. Pomocí těchto metod byla stanovena pozice nové značky na trhu surfových prken. Výsledky: Podařilo se objevit prázdné místo na trhu, které je pokryté poptávkou a není zde realizována nabídka. Toto místo bylo vyplněno novým produktem, jehož vlastnosti byly určeny na základě analýzy konkurence a konstrukci poziční mapy. Byla stanovena strategie budování hodnoty a image značky, vybrány nejdůležitější prvky značky, vytvořena podznačka podporující image a uvedená další možnost rozvoje značky. Klíčová slova: strategie budování značky, značka, založení značky, poziční mapa ,...
Sponzoring týmu Big Shock Racing a jejich vzájemná spolupráce
Kadeřábková, Aneta ; Šíma, Jan (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název: Sponzoring týmu Big Shock Racing a jejich vzájemná spolupráce Cíle: Cílem bakalářské práce je navrhnout sponzorský balíček pro potenciální sponzory týmu Big Shock Racing. Dále rozebrat stávající situaci, zjistit, jak tým se sponzory spolupracuje a komunikuje. Metody: V práci je použita kvalitativní metoda, konkrétně polostrukturované hloubkové rozhovory s pilotem týmu Big Shock Racing Martinem Macíkem ml. Dále je provedena analýza dat a pozorování, které slouží k získání aktuálních informací. Výsledky: Z provedených rozhovorů vyšlo najevo, že tým sponzorskými balíčky v současnosti nedisponuje a s jednotlivými partnery se snaží domlouvat individuálně a naplnit jejich individuální požadavky. Proto se nejdříve rozebrala stávající situace, jaké protivýkony tým nabízí, a z nich byly následně sestaveny 4 sponzorské balíčky, které budou týmu sloužit pro lepší budoucí vyjednávání s potenciálními sponzory. Klíčová slova: Sponzoring, sportovní sponzoring, sponzorský balíček, marketingová komunikace, motorsport
Marketingová komunikace FK Dukla Praha ženy
Košatková, Zuzana ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Ruda, Tomáš (oponent)
Název práce: Cíl: Metody: Výsledky: Klíčová slova: Marketingová komunikace FK Dukla Praha ženy Cílem práce je na základě analýzy současné marketingové komunikace klubu a výsledků provedeného výzkumu předložit návrhy na zlepšení marketingové komunikace FK Dukla Praha ženy směrem k potenciálním rodičům budoucích hráček. Pro sběr dat byly využity metody kvantitativního výzkumu a analýzy interních dokumentů. Bylo zjištěno, že rodiče hráček, v době zápisu svých dcer do klubu, využili většinu nástrojů marketingové komunikace klubu. Součástí práce jsou tak návrhy na další konkrétní nástroje, které klub může využít pro rozšiřování své členské základny. fotbalový klub, komunikační mix, rodiče, nábor členů
Komparace dotací v oblasti sportu a tělovýchovy v Pardubicích a Hradci Králové v roce 2014
Kacetl, Michael ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Komparace dotací v oblasti sportu a tělovýchovy v Pardubicích a Hradci Králové Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je ověření fungování přerozdělovacích mechanismů, díky kterému se přerozdělují veřejné prostředky tovní oblasti žto jedné í é jsou směrovány prostředky z veřejných rozpočtů. Dílčím cílem práce je zpřehlednit finanční výdaje a v oblasti sportu a tělovýchovy z veřejných rozpočtů v ČR za rok 2014. Tato práce shrnuje především přehled zdrojů, ze kterých je současný sport financován a také sportovních organizací, jakým způs současné době financovány. Další dílčích cílů práce je určení, především prostřednictvím tivní analýzy konkrétní dotačních výdajů na sport z obecních rozpočtů a analýzy, výše celkových výdajů obou městech a najít možná úskalí financování. práci jsou použity metody popisné analýzy, která čerpala z hlavní časti analýzy sekundárních zdrojů (dat). Zkoumala a srovnávala stav sportovních dotací v krajských městech za rok 2014. Výsledky této metody byly využity následujícího srovnání (komparace) obou krajských měst. V práci lze také najít SWOT analýzu. Data z této SWOT analýzy byla vyhodnocena v přehledné Výsledky: komplexním provedení popisné analýzy, komparaci zjištěných dat a vané SWOT analýze, je zjištěna současná situace financování obou krajských měst. oběma krajskými městy...
Identifikace požadavků kladených na sportovní manažery v procesu náboru v České republice
Suk, Tomáš ; Ruda, Tomáš (vedoucí práce) ; Janák, Vladimír (oponent)
Název: Identifikace požadavků kladených na sportovní manažery v procesu náboru v České republice Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je identifikace profilu sportovního manažera, který je poptáván na českém trhu práce a vytvoření typové pozice "sportovní manažer". Výsledný profil sportovního manažera by měl napomoci budoucím manažerům sportu lépe se připravit na požadavky a nároky při vstupu na trh práce. Metody: V práci byla použita kvalitativní metoda obsahové analýzy, pomocí které byly analyzovány náborové inzeráty. Výsledky: Bakalářská práce naplnila svůj cíl, bylo zjištěno, jaké požadavky jsou kladeny na manažery sportu na trhu práce a na základě analýz byla sestavena typová pozice "sportovní manažer". Klíčová slova: obsahová analýza, typová pozice, náborové inzeráty, kompetence Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 80 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.