Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 101 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stanovení podílu vlhkosti v elektroizolačních materiálech
Šebesta, Petr ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Tato práce je založena na teorii o navlhání elektroizolačních materiálů a způsobech, jak tuto vlhkost měřit. V teoretické části jsou popsány metody termické analýzy a následně detailně popsána metoda Termogravimetrie, která je při měření použita. Měření probíhá pomocí analyzátoru vlhkosti RADWAG 60 W/H propojeného s PC, za použití rozličných vzorků od anorganických až po organické. Velká škála vzorků byla vybrána z důvodu demonstrace Termogravimetrické metody a lepšího pochopení způsobu navlhání a sušení rozdílných materiálů.
Metodika bezkontaktního měření teploty
Skalický, David ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Následující práce se zabývá problematikou bezkontaktního měření teplot a kalibrací vybraného měřiče teploty. Začátek práce pojednává o fyzikálních zákonech a základních pojmech, které je třeba znát pro bezkontaktní měření teploty. Dále následuje rozdělení detektorů a pyrometrů pro bezdotykové měření teploty. Závěr teoretické části tvoří výhody tohoto způsobu měření a využití v praxi. Praktická část pojednává o přístrojích dostupných na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, jejich porovnání a výběr nejvhodnějšího měřiče pro kalibraci. Následuje provedení experimentu týkajícího se bezkontaktního měření teploty. Závěr praktické části tvoří sestavení optimalizovaného pracoviště pro kalibraci bezkontaktních měřičů teploty a samotná kalibrace vybraných měřičů teploty.
Stanovení objemové roztažnosti materiálů
Silvestr, Jiří ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Tato Bakalářská práce se zabývá stanovení objemové roztažnosti materiálu materiálů. Nejprve jsem se zabýval měřením hustoty tuhých a kapalných materiálů, ze kterých jsem vypracoval přehled. Dále jsem se soustředil na aplikaci objemové a délkové roztažnosti v praxi a vytvořil jsem tabulku hustot materiálů a jejich příslušných teplotních součinitelů objemové či délkové roztažnosti. Poslední část se zaměřuje na praktické měření jednou z uvedených metod a jejich automatizaci.
Hodnocení paropropustnosti materiálů
Zemánek, Petr ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Tématem této práce je seznámení se s odbornou terminologií a fyzikálními zákonitostmi paropropustnosti materiálů v různých průmyslových odvětvích. Jsou zde popsány základní vlastnosti propustnosti vodních par a jejich význam. Dále jsou zmíněny možnosti měření paropropustnosti v jednotlivých oblastech využití. Praktická část zahrnuje měření a vyhodnocení propustnosti vodních par na vybraných vzorcích.
Bio-elektromagnetická kompatibilita
Matulík, Martin ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Matulík, Radomír (vedoucí práce)
Následující práce rozebírá problematiku účinků elektromagnetického záření na ţivé organismy. Zabývá se interakcemi elektromagnetického záření s okolním prostředím, důsledky jeho působení na ţivé organismy, probírá fyzikální veličiny biologických tkání, klasifikuje různé druhy elektromagnetického záření i moţnosti ochrany před jejich moţnými nepříznivými účinky. Vysvětluje způsoby určování hygienických limitů, rozdíly v právní úpravě České republiky a jiných zemí, moţné zdravotnické vyuţití elektromagnetických záření i principy vybraných diagnostických a terapeutických metod. Prakticky prověřuje stínící účinky materiálů běţně pouţívaných k ochraně vůči ionizujícímu záření. Součástí je i řada radiofrekvenčních měření realizovaná precizními spektrálními analyzátory, které mají za úkol názorně nastínit problematiku frekvenčních pásem pouţívaných v současné době.
Antistatické vlastnosti materiálů v technické praxi
Vodička, Tomáš ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi antistatických materiálů v technické praxi. V teoretické části je popsané matematicky a fyzikálně elektrické pole, princip elektrizace, triboelektrický jev, druhy elektrostatických výbojů, rozdělení antistatických materiálů a metody měření povrchové a vnitřní rezistivity. V praktické části je popsáno navrhnuté automatizované měřící pracoviště s Keithley 6517A a testovací komorou Keithley 8009, vytvoření aplikace v Agilent VEE Pro, měření povrchové a vnitřní rezistivity na komerčních materiálech a na materiálech s různou povrchovou úpravou, realizovanou katodovým naprašováním a zařazení materiálů do jednotlivých skupin.
Tepelné stárnutí nanokompozitů
Janíček, Martin ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Polsterová, Helena (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá studiem vlastností nanokompozitních materiálů a jejich tepelným stárnutím. V první části práce jsou teoreticky rozebrány některé ze základních pojmů souvisejících s nanokompozitními materiály. Rovněž jsou zde stručně nastíněny metody výroby těchto materiálů. Nejdůležitější je však přiblížení jednotlivých vlastností, přičemž větší pozornost je věnována vlastnostem elektrickým. Praktická část se zabývá tepelným stárnutím vzorků nanokompozitního materiálu plněného nanočásticemi Al2O3. Sledován byl vliv doby stárnutí na hodnoty vnitřní rezistivity, ztrátového činitele a relativní permitivity.
Degradace nanokompozitních materiálů
Polách, Ondřej ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Polsterová, Helena (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá problematikou elektrických vlastností nanokompozitních materiálů. Vzorky pro praktickou část měly jako matrici epoxidovou pryskyřici a SiO2 jako nanoplnivo a byly vyrobeny ve čtyřech různých procentech plnění. Byl zde zkoumán vliv teplotní degradace nanokompozitních materiálů na změny vnitřní rezistivity, ztrátového činitele a relativní permitivity.
Hodnocení paropropustnosti materiálů
Zemánek, Petr ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Tématem této práce je seznámení se s odbornou terminologií a fyzikálními zákonitostmi paropropustnosti materiálů v různých průmyslových odvětvích. Jsou zde popsány základní vlastnosti propustnosti vodních par a jejich význam. Dále jsou zmíněny možnosti měření paropropustnosti v jednotlivých oblastech využití. Praktická část zahrnuje měření a vyhodnocení propustnosti vodních par na vybraných vzorcích.
Síťová komunikace multimetru přes Internet
Vančo, Erik ; Rozsívalová, Zdenka (oponent) ; Frk, Martin (vedoucí práce)
Předkládaná práce se zabývá vzdáleným připojením k měřicímu přístroji přes internet a přes rozhraní LAN (Local Area Network). Základem práce je vytvořit program, který bude využit pro realizaci vzdáleného přístupu k měřicímu přístroji.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 101 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Rozsívalová, Zdeňka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.