Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Sledovácí systém rozsáhlé počítačové sítě
Bill, Zdeněk ; Roupec, Jan (oponent) ; Heriban, Pavel (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou sledování rozsáhlé sítě s řádově až se stovkami aktivních prvků a tisícovkami uživatelů. Studie problematiky je situována v prostředí studentské počítačové sítě KolejNet, kde je v provozu informační systém. Informační systém v tuto chvílí obsahuje základy sledování této rozsáhlé sítě. Cílem je navrhnout systém, který umožní nepřetržitý monitoring aktivních prvků, mezi které patří sběr dat, důležitých událostí pro okamžité či pozdější vyhodnocení závažných údálostí, které mohou nastat.
Fitness aplikace pro Android
Husa, Martin ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje rešeršní studii operačního systému Android, obecné základy programování aplikací pro Android a praktický příklad mobilní sportovní aplikace pro Android. Aplikace obsahuje rozpis tréninků doplněný o animace cviků a také databáze se statistikami z jednotlivých tréninků nebo měření váhy.
Analytická řešení vybraných typů diferenciálních rovnic: softwarová podpora pro studenty technických oborů
Neuwirth, Daniel ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo vytvořit počítačovou aplikaci s jednoduchým uživatelským rozhraním, určenou pro řešení vybraných typů diferenciálních rovnic, jejíž výstup není omezen na prosté zobrazení konečného výsledku, nýbrž zahrnuje i kompletní postup výpočtu, a díky tomu může sloužit jako podpůrná výuková pomůcka pro studenty vysokých škol.
Univerzita a její areály – informace a navigace (mobilní aplikace)
Cupák, Michal ; Roupec, Jan (oponent) ; Heriban, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o problematice vývoje multiplatformních mobilních aplikací. Součástí práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro usnadnění orientace osob v prostředí velké univerzity. Aplikace je navrhnuta pro mobilní operační systémy Android a iOS a je implementována ve vývojovém prostředí Ionic. Aplikace poskytne základní informace o jednotlivých budovách univerzity, zobrazí budovy na mapě a umožní uživatele do těchto budov navigovat.
Automatické zjištování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí
Hortvík, Martin ; Roupec, Jan (oponent) ; Heriban, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací desktopové aplikace určené ke zjišťování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí. Součástí práce je implementace serverového portálu pro vyhodnocování získaných dat v reálném čase. Úvodní část práce se věnuje analýze úlohy a původního řešení, dále pak vymezením specifikací nové aplikace při nasazení v reálném provozu. V další části práce jsou popsány současné softwarové technologie používané při vývoji desktopových a serverových aplikací. Návrh a samotná implementace obou částí řešení tvoří podstatnou část práce. V poslední části je prezentováno ověření funkčnosti aplikace nasazené v reálném provozu.
Určení velikosti stavového prostoru
Rybanský, Marian ; Krček, Petr (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je popsat a ohodnotit vhodné metody na určení velikosti stavového prostoru. Stavový prostor vytvoříme pomocí programu (generátoru), který ze vstupních hodnot a předpisů (modelu) vygeneruje stavový prostor. K objektivnímu posouzení klasifikujeme stavové prostory na základě jejich parametrů. Klasifikovaný stavový prostor zařadíme do určité třídy, v jejímž vymezení provedeme hodnocení metody.
Virtuální svět
Kováč, Robert ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je popsat problematiku tvorby počítačových her a následně pomocí herního enginu Unity 3D navrhnout a vytvořit závodní hru pro hráče připojené ve virtuálním světě. První část práce se věnuje historii videoher, platformám, popisuje postup vývoje a vývojové nástroje. Další část pojednává o enginu Unity 3D, který byl použit při vývoji. Výsledná aplikace je popsaná v poslední části práce.
Distribuované optimalizační programy
Dvořák, Pavel ; Popela, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem distribuovaných optimalizačních programů (dále už jen DOP), praktickým návrhem a programovou realizací vzorového řešiče DOP a ověřením jejich funkčnosti a použitelnosti.
Detekce mimiky obličeje
Kozák, Roman ; Krček, Petr (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro rozpoznávání výrazů obličeje. V úvodu práce je popsána problematika zpracování obrazu, především algoritmy, které jsou použity v dalších částech. Dále je věnována pozornost metodám detekce obličeje, zejména detektoru Viola-Jones. Poté následuje stručný popis základních obličejových výrazů, které budou aplikací rozpoznávány. Poslední dvě části se věnují samotnému návrhu a realizaci aplikace a zhodnocení výsledků.
Zpětný překladač jazyka Java
Žamberský, Zdeněk ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá vytvořením zpětného překladače pro jazyk Java. Cílem zpětného překladače je co nejlépe rekonstruovat zdrojový kód jazyka Java z class souborů. V práci je nejdříve rozebírán jazyk Java jako takový, kompilace Javy a struktura souborů class (zkompilovaná podoba Javy). Je také přiblíženo fungování virtuálního stroje Javy a jeho instrukční sada. Poté se přejde k problematice zpětného překladu a popisu algoritmů navržených a použitých pro realizaci zpětného překladače. V práci jsou uvedeny příklady dekompilovaného kódu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Roupec, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.