Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 40 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Fitness aplikace pro Android
Husa, Martin ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce obsahuje rešeršní studii operačního systému Android, obecné základy programování aplikací pro Android a praktický příklad mobilní sportovní aplikace pro Android. Aplikace obsahuje rozpis tréninků doplněný o animace cviků a také databáze se statistikami z jednotlivých tréninků nebo měření váhy.
Analytická řešení vybraných typů diferenciálních rovnic: softwarová podpora pro studenty technických oborů
Neuwirth, Daniel ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce bylo vytvořit počítačovou aplikaci s jednoduchým uživatelským rozhraním, určenou pro řešení vybraných typů diferenciálních rovnic, jejíž výstup není omezen na prosté zobrazení konečného výsledku, nýbrž zahrnuje i kompletní postup výpočtu, a díky tomu může sloužit jako podpůrná výuková pomůcka pro studenty vysokých škol.
Univerzita a její areály – informace a navigace (mobilní aplikace)
Cupák, Michal ; Roupec, Jan (oponent) ; Heriban, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o problematice vývoje multiplatformních mobilních aplikací. Součástí práce je návrh a implementace mobilní aplikace pro usnadnění orientace osob v prostředí velké univerzity. Aplikace je navrhnuta pro mobilní operační systémy Android a iOS a je implementována ve vývojovém prostředí Ionic. Aplikace poskytne základní informace o jednotlivých budovách univerzity, zobrazí budovy na mapě a umožní uživatele do těchto budov navigovat.
Automatické zjištování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí
Hortvík, Martin ; Roupec, Jan (oponent) ; Heriban, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací desktopové aplikace určené ke zjišťování rozměrových změn betonových směsí při tuhnutí. Součástí práce je implementace serverového portálu pro vyhodnocování získaných dat v reálném čase. Úvodní část práce se věnuje analýze úlohy a původního řešení, dále pak vymezením specifikací nové aplikace při nasazení v reálném provozu. V další části práce jsou popsány současné softwarové technologie používané při vývoji desktopových a serverových aplikací. Návrh a samotná implementace obou částí řešení tvoří podstatnou část práce. V poslední části je prezentováno ověření funkčnosti aplikace nasazené v reálném provozu.
Určení velikosti stavového prostoru
Rybanský, Marian ; Krček, Petr (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Cílem práce je popsat a ohodnotit vhodné metody na určení velikosti stavového prostoru. Stavový prostor vytvoříme pomocí programu (generátoru), který ze vstupních hodnot a předpisů (modelu) vygeneruje stavový prostor. K objektivnímu posouzení klasifikujeme stavové prostory na základě jejich parametrů. Klasifikovaný stavový prostor zařadíme do určité třídy, v jejímž vymezení provedeme hodnocení metody.
Virtuální svět
Kováč, Robert ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Cílem této práce je popsat problematiku tvorby počítačových her a následně pomocí herního enginu Unity 3D navrhnout a vytvořit závodní hru pro hráče připojené ve virtuálním světě. První část práce se věnuje historii videoher, platformám, popisuje postup vývoje a vývojové nástroje. Další část pojednává o enginu Unity 3D, který byl použit při vývoji. Výsledná aplikace je popsaná v poslední části práce.
Distribuované optimalizační programy
Dvořák, Pavel ; Popela, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá teoretickým rozborem distribuovaných optimalizačních programů (dále už jen DOP), praktickým návrhem a programovou realizací vzorového řešiče DOP a ověřením jejich funkčnosti a použitelnosti.
Detekce mimiky obličeje
Kozák, Roman ; Krček, Petr (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace pro rozpoznávání výrazů obličeje. V úvodu práce je popsána problematika zpracování obrazu, především algoritmy, které jsou použity v dalších částech. Dále je věnována pozornost metodám detekce obličeje, zejména detektoru Viola-Jones. Poté následuje stručný popis základních obličejových výrazů, které budou aplikací rozpoznávány. Poslední dvě části se věnují samotnému návrhu a realizaci aplikace a zhodnocení výsledků.
Zpětný překladač jazyka Java
Žamberský, Zdeněk ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá vytvořením zpětného překladače pro jazyk Java. Cílem zpětného překladače je co nejlépe rekonstruovat zdrojový kód jazyka Java z class souborů. V práci je nejdříve rozebírán jazyk Java jako takový, kompilace Javy a struktura souborů class (zkompilovaná podoba Javy). Je také přiblíženo fungování virtuálního stroje Javy a jeho instrukční sada. Poté se přejde k problematice zpětného překladu a popisu algoritmů navržených a použitých pro realizaci zpětného překladače. V práci jsou uvedeny příklady dekompilovaného kódu.
Virtuální svět
Balcárek, Daniel ; Heriban, Pavel (oponent) ; Roupec, Jan (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je seznámit se s procesem tvorby počítačových her a herním enginem Unity3D a poté realizovat herní server, včetně aplikačního programového rozhraní a knihoven pro jeho využívání. V první části se práce věnuje historii žánrů a procesu vývoje počítačových her. Ve druhé části je popsán engine Unity3D s důrazem na Unity3D networking. Ve třetí části jsou popsány nástroje použité při realizaci práce a návrh herního serveru, včetně knihoven pro jeho využívání. Poslední kapitola popisuje nejdůležitější třídy realizované aplikace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 40 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Roupec, Jakub
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.