Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2014 - 2017 v rámci projektu TA04011345
Hrůzová, D. ; Matějka, R. ; Rosina, J. ; Zárubová, Jana ; Filová, Elena
Zpráva shrnuje postupy realizace projektu TA04011345 Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru v rámci etap 2014 - 2017. Závěrečná zpráva k projektu.
Vývoj scaffoldů pro regeneraci kostních defektů
Prosecká, Eva ; Amler, Evžen (vedoucí práce) ; Rosina, Jozef (oponent) ; Gášková, Dana (oponent)
Výsledkem in vitro a in vivo studií je nový, biokompatibilní, biodegradabilní, osteokonduktivní a osteoinduktivní 3D scaffold s vysokým potenciálem pro klinické použití. Scaffold složený z 0.5% kolagenu typu I s 50 % hydroxyapatitu s velikostí pórů v průměru 400 μm, je vhodný pro buněčnou migraci, proliferaci, diferenciaci a vaskularizaci. Následně přidaná poly-ɛ-kaprolaktonová nanovlákna zlepšila mechanické vlastnosti scaffoldu. Scaffold byl dále obohacen mesenchymálními kmenovými buňkami a trombocytárním koncentrátem jako přírodním zdrojem růstových faktorů. Tento funkcionalizovaný scaffold byl postupně nahrazen novou kostní tkání po implantaci in vivo, a to v celém objemu defektu, v kondylu femuru králíka za jeho postupné biodegradace. Pro výrobu tohoto scaffoldu byly navíc použity materiály a výrobní postupy splňující podmínky Evropské lékové agentury pro humánní použití. V průběhu experimentů byl též vyvinut slibný systém pro dodávání bioaktivních látek pro regeneraci kostní tkáně založený na koaxiálních nanovláknech z poly-ɛ-kaprolaktonu a polyvinylalkoholu.
Rizikové faktory, možnosti prevence a časné diagnostiky maligního melanomu
Kulichová, Daniela ; Čelko, Alexander (vedoucí práce) ; Rosina, Jozef (oponent) ; Dohnal, Karel (oponent)
Souhrn Cíl práce Za jeden z nejdůležitějších environmentálních rizikových faktorů při vzniku maligního melanomu je považováno ultrafialové záření. Z tohoto důvodu je rozšiřování informací o rizikových faktorech a metodách prevence maligního melanomu zcela zásadní ve snižování incidence melanomu a jeho časné diagnostice. Cílem práce je ověřit frekvenci a zjistit příčiny zvýšeného trendu nemocnosti a úmrtnosti na maligní melanom v České republice a v Německu. Dále by studie měla přispět nejen z hlediska veřejného zdravotnictví, ale také z histopatologického hlediska ke zvýšené informovanosti o rizikových, diagnostických a prognostických faktorech spojených s tímto novotvarem. Výsledky studie budou sloužit i jako materiál pro zvýšení povědomí o faktorech způsobujících předčasné stárnutí, poškozování kůže a vznik nádorových onemocnění. Budou zde zdůrazněny hlavní rizikové faktory vzniku melanomu, jeho prevence a časný záchyt. Metoda zpracování Tato práce byla realizovaná na dvou význačných dermatologických pracovištích Evropy, na Dermatovenerologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze a na Klinice a poliklinice pro dermatologii a alergologii v Mnichově v Německu. Jedná se o retrospektivně prospektivní studii zaměřenou na detekci a analýzu rizikových faktorů a možnosti časné diagnostiky...
Detekce a vizualizace nativních a artificiálních chrupavčitých tkání biofyzikálními technikami
Rampichová, Michala ; Amler, Evžen (vedoucí práce) ; Rosina, Jozef (oponent) ; Kolářová, Hana (oponent)
Tkáňové inženýrství je rychle se vyvíjející obor využívající nosiče z přírodních nebo syntetických materiálů kombinovaných s buňkami a stimulačními látkami pro náhradu poškozené či chybějící tkáně. Při testování nosičů je potřeba dobře zhodnotit jejich kvality nezbytné pro růst buněk a jejich mechanickou podporu na místě určení. Cílem práce bylo vytvoření vhodného nosiče pro růst chondrocytů, jeho funkcionalizace a detekce buněk a proteinů mezibuněčné hmoty pomocí metod fluorescenční a konfokální mikroskopie. Vhodný nosič měl být otestován na velkém animálním modelu. V této práci bylo připraveno několik nosičů jak z přírodních, tak ze syntetických materiálů, a to ve formě mikrovláken, netkaných textilií, gelů a pěn. Nosiče byly osazeny buňkami a byla sledována buněčná adheze, proliferace a syntéza proteinů mezibuněčné hmoty. K vizualizaci buněk a mezibuněčné hmoty bylo použito metod fluorescenční a konfokální mikroskopie a druhé harmonické (SHG). Jako nosič pro implantaci do osteochondrálního defektu mini prasete byl použit gel na bázi fibrinu a hyaluronanu. Připravené nosiče vykazovaly biokompatibilitu, chondrocyty k nim dobře adherovaly a produkovaly proteiny mezibuněčné hmoty. Mikrovlákenný nosič z PHEMA byl navíc obohacen o liposomy obsahující fetální bovinní sérum. Tento systém řízeného dodávání látek...
Identifikace změn mechanických vlastností axiálního systému člověka v důsledku zátěžového a relaxačního režimu
Van der Kamp Kloučková, Kateřina ; Jelen, Karel (vedoucí práce) ; Maršík, František (oponent) ; Rosina, Jozef (oponent)
SOUHRN Problém: V současné době je věnována velká pozornost bezpečnosti řízení a možnosti registrace únavy řidičů automobilu. Jízda v automobilu je monotónní statická a vibrační zátěž, která po nějaké době vyvolává změny v axiálním systému, dyskomfort a únavu. Hypotéza: Prostřednictvím metodiky TVS je možné prokázat změnu mechanických vlastností axiálního systému. Použitím metody TVS před a po různém typu zátěže nebo před a po relaxaci je možné detekovat změny viskoelastických vlastností axiálního systému na základě změny přenosu vlnění axiálním systémem. Metodu TVS je možné využít i u těhotných subjektů. Cíl: Ověřit využitelnost metodiky TVS pro registraci změn viskoelastických charakteristik axiálního systému. Metoda: Metodou detekce byla TVS (transfer vibration through spine). Ta spočívá v aplikaci buzení γ pulzy o pološířce 5ms a posléze harmonického buzení plynule se měnícího od 5 Hz do 160 Hz na obratle C7 a L5. Toto vlnění se přenáší podél axiálního systému a akcelerometrickými snímači je snímáno zrychlení všech trnových výběžků obratlů, kterými se vlnění šíří mezi C7 až S1. Na základě naměřených dat (vstupního buzení a jeho snímané odezvy na trnových výběžcích obratlů) lze vyhodnotit změnu celkových viskoelastických parametrů páteře před a po monotónním nebo jiném zatížení páteře nebo před a po...
Charakterizace funkcionalizovaných vlákenpro jejich osídlení mezenchymálními kmenovými buňkami a diferenciaci těchto buněk
Greplová, Jarmila ; Amler, Evžen (vedoucí práce) ; Rosina, Jozef (oponent)
Modifikace vláken za účelem funkcionalizace je aktuální trend v problematice tkáňového inženýrství. Polyvinylalkohol (PVA) je netoxický, biodegradabilní polymer vhodný k přípravě nanovláken metodou elektrostatického zvlákňování. Jeho nevýhodou je však velká rozpustnost ve vodě, která vede k okamžité degradaci vláken. Jako výhodné se pak ukazuje jeho chemické složení, kdy je možné modifikovat volné hydroxyskupiny PVA. Pro modifikace byla připravena PVA nanovlákna metodou elektrostatického zvlákňování z hladiny. Metodou acylace se podařilo navázat na povrch nanovláken linker tvořený z polyetylenglykolu (PEG) zakončený molekulou biotinu (PEG-b). Tato modifikace nenarušila vlákenný charakter PVA vrstvy. Vazbou linkeru PEG-b na PVA nanovlákna (PVA-PEG-b) došlo ke zvýšení stability vláken ve vodném prostředí a to až po dobu 41 dní, což je výrazné zvýšení oproti nemodifikované formě. Stabilita vláken ve vodném prostředí se zvyšuje s množstvím linkeru a metoda tedy umožňuje připravovat PVA nanovlákna o různé rozpustnosti. Výsledná modifikace se ukázala jako biokompatibilní pro mezenchymální kmenové buňky (MSC) i chondrocyty. Proliferace buněk na nosiči však byla nízká a kultivace obou typů buněk vykazovala postupný úbytek buněk, pravděpodobně z důvodu velké hydrofility nosiče. Z tohoto důvodu byly navrženy...
Fyzikální faktory ovlivňující vznik poškození rohovky králičího oka UV zářením
Čejka, Čestmír ; Rosina, Jozef (vedoucí práce) ; Štípek, Stanislav (oponent) ; Amler, Evžen (oponent) ; Salminen, Lotta (oponent)
Cíl práce: Cílem disertační práce "Fyzikální faktory ovlivňující poškození králičí rohovky UV zářením" bylo a) vyšetřit propustnost světla králičí rohovkou ozářenou UVB paprsky měřením fyzikálních hodnot absorbance A a transmitance T jako funkce vlnové délky ; b) vyšetřit absorpční koeficient jako funkci vlnové délky ; c) zhodnotit významnost tohoto koeficientu pro absorpci světla v rohovce; d) vyšetřit absorpci světla v rohovce ozářenou UVA paprsky měřením fyzikálních hodnot absorbance A a transmitance T jako funkce vlnové délkky (porovnat účinek UVA záření s UVB zářením). Materiál a Metoda: Pro dosažení jednotlivých cílů byla vypracována nová spektrofotometrická metoda, umožňující kvalitativně i kvantitativně hodnotit absorpci světla v rohovce a byly provedeny následující experimenty: a) Opakované ozařování králičí rohovky UVB paprsky (denní dávka 1.01 J/cm2 v průběhu pěti dnů); b) Opakované ozařování králičí rohovky UVA paprsky (1.01 J/cm2, nebo 2.02 J/cm2 v průběhu pěti dnů); c) Opakované ozařování králičí rohovky dávkou 1.01 J/cm2 jedenkrát denně po dobu 1 až 4 dnů a v jednotlivých časových intervalech vyšetření změny absorpce světla rohovkou a změny hydratace; d) Opakované ozařování králičích rohovek UVB zářením v denních dávkách 0.5 J/cm2, 1.01 J/cm2, v průběhu 4 dnů. V průběhu ozařování byl na pravé...
Rizikové faktory zhoubných novotvarů kůže a možnosti jejich prevence
Rosina, Jozef ; Čelko, Alexander (vedoucí práce) ; Kolářová, Hana (oponent) ; Dohnal, Karel (oponent) ; Navrátil, Leoš (oponent)
Nádory kůže jsou nejběžnějšími typy nádorů u člověka. Jejich incidence trvale roste. Zvyšuje se i mortalita, zejména u maligního melanomu. Mezi rizikové faktory, hrající důležitou roli ve vývoji nádorů kůže, řadíme sluneční záření. UV spektrum tohoto slunečního je nejdůležitější příčinou vzniku nádorů kůže. Proto je degradace ozonové vrstvy a s ní související zvýšená úroveň dopadajícího UV záření celosvětově tolik sledována. Mezi další známé faktory rizika řadíme fenotyp člověka, akutní, intermitentní spálení kůže, zejména v dětském a dorostovém věku, zvýšená tendence ke tvorbě pih po vystavení kůže slunečnímu záření a přítomnost pigmentových névů. U některých osob lze nalézt genetický podklad. Riziko vzniku maligního melanomu roste také u lidí, kteří v anamnéze měli již jednou diagnostikováno toto onemocnění. Významná pro možnost vzniku malignity kůže je i imunosuprese. Práce je zaměřena na statistické vyhodnocení většiny výše jmenovaných rizikových faktorů.
Neionizační záření ve stomatologii diagnostika a fyzikální terapie poruch temporomandibulárního kloubu
Fikáčková, Hana ; Navrátil, Leoš (vedoucí práce) ; Dostálová, Taťjána (oponent) ; Rosina, Jozef (oponent)
Temporomandibular joint disorders (TMD) are defined as a collective term embracing clinical problems that involve the masticatory musculature, the temporomandibular joint and associate stuctures. These disorders are primarily characterized by pain, joint sounds, and irregular or limited function. Other common complaints are headache, jaw-ache, ear-ache, facial pain or tinnitus [Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.,Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.,Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.,Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.]. Carlsson [Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.] reported in a review of the epidemiologic literature that the need for treatment of TMD is with a range 5% and 13% among adults. At present, the majority of authors propose a multifactor aetiology for TMD, considering that acute trauma, degenerative articular disorders, psychological factors and functional mandibular overload are involved [Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.,Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.,Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.,Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.]. Although the diagnosis of TMD is based mainly on the detailed patient's history and clinical examination, in some cases it is necessary to complete these routine procedures through imaging methods that can help to find out the cause of a patient's pain [Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.,Chyba! Nenalezen...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Rosina, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.